Menu

Parallel.cymru: Chwilio am gyfranwyr / Looking for contributors

In Resources/Parallel.cymru Announcements
Chwilio am gyfrannwyr

Mae parallel.cymru yn creu casgliad o ysgrifennu o safon gan bobl sy’n byw, gweithio, creu, perfformio, cyfieithu a mwynhau bywyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Dw i’n cyhoeddi erthyglau o berspectif person cyntaf, fydd yn sicrhau bod darllenwyr yn gwybod y gallant ddychwelyd at gynnwys sy’n finiog ac o safon uchel. Parallel.cymru is creating a hub of quality writing by people who live, work, create, perform, translate and enjoy life through the medium of Welsh. I publish first person perspective articles, which ensures that readers know that they can return to…

Keep reading...

Cyngor Llyfrau Cymru: Llyfrau y Mis 2018 / Welsh Books Council: Books of the Month 2018

In Resources/
Llyfr y Mis ar parallel.cymru

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn dewis llyfr Cymraeg, un Saesneg, a llyfr i blant ar ddechrau pob mis fel ‘Llyfr y Mis’. Dyma restr ohonynt ynghyd â chysylltiadau fel y gallwch chi’u prynu nhw gan Gwales.com neu eich siop lyfr lleol, a rhyngweithio â’r cyhoeddwr a’r awdur ar Twitter. The Welsh Books Council selects a Welsh language, English language, and children’s book at the start of every month as ‘Book of the Month’. Here is a list of them together with links so that you can purchase them from Gwales.com…

Keep reading...

David Jandrell’s Monthly Column: Communication Problems

In David Jandrell's Valleys Humour/Fun
David Jandrell Grumpy Old Valleys Men

Welcome to a monthly series of exclusive articles by Welsh Valleys Humour author David Jandrell.  In it he explores frustrations with modern life, all recounted through his unique humour and Valleys dialiect… November 2018: Communication Problems I’m very good at answering questions, as they are put. I can give someone an instant answer to their question, and my answer will be logical, well thought out and accurate. The trouble is, very often when I have responded, I am aware that I may be slightly ‘out of sync’ with the questioner…

Keep reading...

Dashboard: Y Gymraeg ar Trydar / The Welsh Language on Twitter

In Resources
Y Gymraeg ar Drydar Dashboard

Defnyddir Trydar fel y prif gyfrwng ar gyfer rhannu a thrafod yr iaith Gymraeg ar-lein.  Er hynny, gyda chymaint o wybodaeth ar gael, gall fod yn anodd gweld beth sy’n cael ei rannu ar hyn o bryd, felly dyma drosolwg parallel.cymru o rai prif gyfrifon.  Ar gyfer eitemau sy’n hollol gyfredol, dilynwch gyfrif Yr Awr Gymraeg neu’r tag #yagym.  Cofiwch fod y tudalen hwn yn cymryd ychydig mwy o amser i’w lwytho nag eraill o ganlyniad i’r holl wybodaeth. Hoffech chi dashboard penodol? Cysyllwtch â fi i ofyn. Twitter is…

Keep reading...

Colofn Chwaraeon: Amser Ychwanegol gyda Matthew Jones / Sports Column: Extra Time: with Matthew Jones

In Extra Time/Informal
Amser Ychwanegol: Colofn Chwaraeon Matthew Jones

Ennillodd Rex Richards un cap i Gymru yn 1956 cyn mynd i Hollywood i fod yn actor / Rex Richards won one cap for Wales in 1956 before going to Hollywood to be an actor Yn colofn Amser Ychwanegol mis Hydref, mae Matthew Jones yn rhoi golau ar yrfa amrywiol Rex Richards. In October’s Extra Time column, Matthew Jones shines a light on the varied career of Rex Richards. Yn amlwg nid oedd gyrfa ffilm Richards ar y cyd â Burton ond fe allai ei stori ei gwneud yn hawdd…

Keep reading...

Ymadroddion Idiomataidd Cyffredin yn y Gymraeg / Common Idiomatic Expressions in Welsh

In Yr Iaith
Idiomatic Expressions in Welsh

Isod, mae rhestr o ymadroddion a phriod-ddulliau pob dydd yn Gymraeg. Idiomau nodweddiadol Cymraeg yw llawer ohonyn nhw ac felly ni ellir eu cyfieithu’n llythrennol o’r Gymraeg i’r Saesneg (neu i’r gwrthwyneb). Rydym wedi cynnwys enghraifft o sut i ddefnyddio pob un yn y golofn ar y dde. Mae llawer o briod-ddulliau Cymraeg yn mynegi teimlad mewn ffordd gryno e.e. ‘Cenedl heb iaith (yw) cenedl heb galon’. Mae i’r rhan fwya’ ohonyn nhw rythm cryf pan gân nhw’u hadrodd yn uchel e.e.’A ddwg ŵy a ddwg fwy’. Ar ben hynny,…

Keep reading...

Welsh Whisperer: Ffyrdd y Wlad

In Informal/Authors: How and Why I Wrote
Welsh Whisperer- Ffyrdd y Wlad

Mae’r Welsh Whisperer wedi bod yn teithio Cymru bron yn ddi-dor yn y blynyddoedd diweddar ac wedi denu cefnogwyr ffyddlon o bob oed ym mhob rhan o’r wlad, ond beth yw’r stori tu ôl ei fywyd unigryw ar ffyrdd y wlad yng Nghymru? Yn ei lyfr cyntaf, Ffyrdd y Wlad, mae’n cyflywno hanes rhai o’i helyntion wrth lenwi neuaddau rhai o gymunedau mwyaf anghysbell y wlad yn ogystal â gwisgo cordyn bêl fel belt yng nghanol ein trefi a dinasoedd wrth ddenu digon o sylw wrth wneud! The Welsh Whisperer…

Keep reading...

D. Geraint Lewis- Amhos!b: Ffeithiau a syniadau fydd yn newid dy fyd am byth / Impossible- Facts and ideas that will change your world forever

In Authors: How and Why I Wrote/Formal
D. Geraint Lewis- Amhosib

Amhos!b Amhos!b yw’r llyfr Cymraeg cyntaf ym maes Freaknonomics- dosbarth cyfan o lyfrau Saesneg poblogaidd sy’n datgelu sut mae darganfyddiadau gwyddonol yn dangos bod llawer o bethau rydym ni wedi credu’u bod yn anghywir mewn gwirionedd – ‘popeth’ os byddwn ni’n credu’r New Scientist a’r dystiolaeth a gasglwyd ar gyfer y gyfrol hon. Yma, mae Geraint, prif eiriadurwr yr iaith Gymraeg, yn cyflwyno ei lyfr…. Amhos!b (Impossible) is the first Welsh language book in the field of Freakonomics- a whole class of popular English books that reveals how scientific discoveries…

Keep reading...

Sarah Philpott: Y Figan Achlysurol / The Occasional Vegan- Stiw gwrd, gwygbys ac olewydd gyda harissa / Squash, chickpea and olive stew with harissa

In Cooking/Formal
Sarah Philpott The Occasional Vegan

Yn aml, mae’n gyflym a hawdd paratoi seigiau feganaidd, ac fel arfer bydd gadael cig allan yn fwy iachus a rhatach. Mae’r llyfr cyntaf gan Sarah Philpott, The Occasional Vegan, yn cyflwyno 70 o seigiau syml, fforddiadwy, a danteithiol, fydd yn addas i bobl sy newydd ddarganfod y fath fwyd a feganiaid amser hir fel ei gilydd. Maen nhw i gyd yn cynnwys digon o fwyd fydd yn eich cadw’n iach. Mewn colofn unigryw ar gyfer parallel.cymru, mae hi’n sôn am rai o’r ryseitiau ‘ma, wrth rannu hefyd ei phrofiadau…

Keep reading...

Elliw Gwawr: Blasus- Gyda rysáit ar gyfer crempogau afal a llus / With a recipe for apple and blueberry pancakes

In Cooking/Formal
Elliw Gwawr- Blasus

Mae Elliw Gwawr yn gweithio fel gohebydd seneddol i’r BBC yn Llundain, ond yn ei hamser sbâr mae’n mwynhau coginio. Yn dilyn llwyddiant ei blog Paned a Chacen, y blog Cymraeg cyntaf am bobi, mae Elliw wedi chyhoeddi dwy gyfrol poblogaidd- Paned a Chacen & Pobi, llyfrau sy’n llawn o’i hoff gacennau, bisgedi a phwdinau. Nawr mae ganddi drydedd cyfrol – Blasus, llyfr o ryseitiau i fwydo’r teulu cyfan, ac yn y cyflwyniad unigryw hwn mae’n rhannu mwy am y llyfr ac yn cyfrannu dwy rysáit- crempogau afal a llus &…

Keep reading...

Cyfres Amdani: Jon Gower- Teithio Drwy Hanes

In Cyfes Amdani/Learners
Jon Gower- Teithio Drwy Hanes

Yn y llyfr hwn mae Jon Gower yn mynd â’r darllenydd i 30 o leoliadau sy’n gysylltiedig â hanes Cymru. Mae’n esbonio pam mae’r lleoliadau yn bwysig yn hanes Cymru, ac mae e’n disgrifio eu harddwch a’u naws yn ei ffordd arbennig ei hun. Dyma flas i chi o’r llyfr… In this book, Jon Gower takes the reader to 30 different locations connected to Wales’ history. He explains why these places are important to Welsh history and describes their beauty and atmosphere in his own special way. Here is a…

Keep reading...

Parallel.cymru ar S4C

In Resources/Parallel.cymru Announcements
Parallel.cymru ar S4C 2018-10-18

Pan ddathlodd parallel.cymru 100,000 o olygfeydd tudalen ym mis Hydref 2018, siaradodd Neil Rowlands gyda Dafydd â Siân ar Prynhawn Da When parallel.cymru celebrated 100,000 page views in October 2018, Neil Rowlands spoke with Dafydd and Siân on Prynhawn Da Cip olwg o parallel.cymru: sgwrs fach gyda chyflwynydd Nia Parry ym mis Awst 2018 A glance at parallel.cymru: a short chat with presenter Nia Parry in August 2018 Daeth Alun Williams o S4C i siarad â fi ar gyfer parallel.cymru. Mae’n ei darlledu ar Dal Ati: Bore Da ar 19/11/2017,…

Keep reading...

Mae parallel.cymru yn dathlu 100,000 o olygfeydd tudalen / Parallel.cymru celebrates 100,000 page views

In Resources/Parallel.cymru Announcements
Adroddiad Statws 100000

Mae parallel.cymru wedi bodoli am flwyddyn nawr, ac wedi cyrraedd at 100,000 o olygfeydd tudalen. Gyda thros fil o ddarllenwyr yr wythnos, nawr mae’n un o’r cyhoeddiadau Cymraeg mwyaf poblogaidd. Mae lot o bobl wedi cyfrannu erthyglau a bod yn gefnogol, ond mae e rhai seren sydd wedi bod helpgar dros ben tu ôl y llen, yn enwedig yn hwyr 2017 wrth sefydlais i’r cylchgrawn. Diolch o’r galon i chi i gyd! Parallel.cymru has been in existence for a year now, and has reached 100,000 page views. With over a…

Keep reading...

Rhiannon Heledd Williams: Cyhoeddi Llyfr i gefnogi Cymraeg yn y Gweithle / Publishing a book to support Welsh in the Workplace

In In the Workplace/Yr Iaith
Rhiannon Williams Cymraeg yn y Gweithle

Yn sgil y Mesur Iaith a’r Safonau a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru, mae mwy o alw nag erioed am weithwyr proffesiynol dwyieithog yng Nghymru heddiw.  Mae Rhiannon Heledd Williams yn darlithydd ac arbenigwr Materion Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin, ac yma mae hi’n cyflywno ei llyfr Cymraeg yn y Gweithle i helpu pobl ar draws Gymru datblygu eu sgiliau iaith. Mae’r eitem hon yn cynnwys cyflwyniad awdur unigryw a detholiad o’r llyfr. Following the Language Bill and the Standards presented by the Welsh Government, there is more demand than ever for…

Keep reading...