D Geraint Lewis Y Geiriadurwr

D. Geraint Lewis- y Geiriadurwr: Colofn gan ramadegydd a geiriadurwr mwyaf gweithgar y Gymraeg / Column by the most active Welsh grammarian and lexicographer

In Articles/Formal
Dros y blynyddoedd mae Geraint Lewis wedi bod wrthi’n creu adnoddau defnyddiol iawn ar bob agwedd yr iaith Gymraeg ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr fel ei gilydd. Yma, yn ei golofnau rheolaidd ar ramadeg Cymraeg, mae’n rhannu ei bersbectif unigryw ar sut mae wedi llunio geiriaduron, a llawlyfrau hirion a byrion, yn ddiweddar, trwy ddefnyddio’r rhyngrwyd i gasglu enghreifftiau. Ar ben hynny mae’n sôn am sawl agwedd ar y Gymraeg sy’n  wahanol iawn i’r rhai tebyg yn Saesneg, ac am ffeithiau diddorol mae wedi’u dysgu’i hunan wrth weithio’n gyson ar yr iaith.
Over the years Geraint Lewis has been working away to create very useful resources on all aspects of the Welsh language for native Welsh-speakers and learners alike. Here, in his regular columns on Welsh grammar, he shares his unique perspective on how he he has fashioned dictionaries, and handbooks both long and short, most recently, through using the internet. As well as that he talks about several aspects of Welsh which are very different from the similar ones in English, and about interesting facts he himself has learned whilst working constantly on the language.

Colofn 3, Medi 2018
Yr Anoeth Sisiffysaidd: Creu Geiriadur Cymraeg Gomer
The Sisyphean Quest: Creating Geiriadur Cymraeg Gomer

Anoeth un o dasgau amhosibl marchogion y Brenin Arthur.
Sisiffws brenin o wlad Groeg a gondemniwyd i wthio carreg fawr i ben llechwedd serth, dim ond iddi ddisgyn bob tro y byddai ar fin cyrraedd y brig.

Anoeth one of King Arthur’s knights’impossible quests.
Sisyphus was a king of Greece who was condemned to push a large rock to the top of a steep hill, only for it to roll down each time he was on the point of reaching the peak.
Geiriadur Cymraeg Gomer
Roedd Geiriadur Cymraeg Gomer yn gomisiwn ar y cyd rhwng CBAC (Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru) ac AADGOS i ddechrau ond CBAC ac AdAS (Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru) erbyn y diwedd i lunio geiriadur esboniadol, safonol ar gyfer myfyrwyr ysgolion uwchradd.To start with, Geiriadur Cymraeg Gomer was a joint commission between the WJEC (the Welsh Joint Education Committee) and AADGOS [Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau; Wales Department of Education, Lifelong Learning and Skills], although by the end of the process this had become the WJEC and DfES (the Welsh Government’s Department for Eduaction and Skills), to fashion a standard, expository dictionary for students in secondary schools.
Yr oedd yn gam mawr iawn o eiriadur Geiriadur Gomer yr Ifanc (GGI) a oedd yn ateb gofynion cyffredinol geiriadur Cymraeg:It was a great step indeed from the dictionary Geiriadur Gomer yr Ifanc (GGI) which satisfied the general requirements of a Welsh dictionary:
1. Beth yw cenedl (enw)
2. Sut y mae sillafu (ffurfiau anghywir e.e. cauodd; ty; penderfynnu)
3. Beth yw ystyr ‘brithwaith’ (cyn GGI yr unig ateb oedd troi at ddiffiniad y gair yn Saesneg ond yn GGI rhoddir diffiniad Cymraeg)
4. A yw’r gair yn achosi treiglad
5. Beth yw’r gair Cymraeg am y gair Saesneg xxx (sef Adran Saesneg/Cymraeg)
1. What is the gender (for nouns)
2. How is it spelled (listing incorrect forms, e.g. cauodd [caeodd, ‘he/she/it closed]; ty [tŷ, ‘house’] ; penderfynu [penderfynnu, ‘to decide’])
3. What is the meaning of ‘brithwaith’ (before GGI the only answer was to turn to the definition of the word in English but in GGI the Welsh definition is given)
4. Does the word cause a mutation
5. What is the Welsh word for the English word xxx (that is an English/Welsh Section)
Ond yn awr, yr oedd angen cynnwys rhai miloedd o dermau technegol yn y meysydd hynny oedd yn cael eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Rhan o’r broses newydd hon oedd derbyn cyngor gan eiriadurwyr Geiriadur Prifysgol Cymru ac arbenigwyr gramadegol.But now, it was necessary to include some thousands of technical terms in those fields that were being studied through the medium of Welsh. Part of this new process was getting advice from the lexicographers at Geiriadur Prifysgol Cymru and specialists on grammar.
Rhai o ganlyniadau’r ymgynghori oedd:
1. Ei fod yn eiriadur cyfoes
2. Byddai’n canolbwyntio ar ffurfiau Cymraeg safonol
3. Yn achos enwau oedd yn gallu bod yn wrywaidd neu yn fenywaidd, byddai’n nodi’r genedl fwyaf cyffredin neu a oedd un ffurf yn cael ei defnyddio yn bennaf yn y Gogledd neu yn y De.
4. Yr oedd rhaid cyflwyno pob gair yn unol â’i ran ymadrodd, e.e:
Some of the results of the consultaion were that:
1. It is a contemporary dictionary
2. It would concentrate on standard Welsh forms
3. In the case of nouns that could be masculine or feminine, it would note the most common gender or whether one form was used mainly in North Wales or in South Wales.
4. It was necessary to introduce every word according to what part of speech it was, e.g:
deall1 be fel berfenw defnyddiwn ferfenwau yn y diffiniad
canfod ystyr to understand, to comprehend
deall2 eg fel enw defnyddiwn enwau yn y diffiniad
y gallu neu’r gynneddf intellect, understanding
coch1 eg fel enw diffinio yn defnyddio enwau
lliw gwaed neu aeron aeddfed coed celyn red
coch2 ans [coch•] (cochion) fel ansoddair, diffinio yn ddisgrifiadol
o liw gwaed, tomato aeddfed, etc. red
deall1 verbnoun [we show verbnouns being used as verbouns in the definition]
discern meaning to understand, to comprehend
deall2 masculine noun [we show nouns being used as nouns in the definition]
the ability or the faculty intellect, understanding
coch1 masculine noun [as a noun, define using nouns]
the colour of blood or mature holly berries red
coch2 adjective [coch•] (cochion) [as an adjective, define descriptively]
blood-coloured, coloured like a mature tomato, etc red
Nid yw’r manion hyn yn ymddangos yn bwysig, ond llwyddo i gyflawni’r lefel yma o gywirdeb a chysondeb yn gyson drwy’r Geiriadur sy’n ei wneud yn waith awdurdodol.These minute details do not appear important, but succeeding to convey this level of correctness and consistency in exactly the same way throughout the Geiriadur is what makes it an authoritative work.
Gan fod y testun yn cael ei osod ar gronfa ddata electronig (a luniwyd gan Nudd, fy mab) bu’n gymharol hawdd sicrhau ein bod yn dilyn yr un patrwm drwy’r llyfr. Yr oedd hefyd yn golygu y byddem yn gallu newid pethau, e.e un peth bach oedd, ein bod ar y dechrau, yn gosod brawddegau enghreifftiol mewn cromfachau.Because the text is underpinned by an electronic database (which was constructed by Nudd, my son) it was comparatively easy to ensure that we followed the same pattern throughout the book. It also meant that we could change things, e.g. one small thing was that, at the beginning, we were placing example sentences in brackets.
meddwl2 be [meddyli•2 3 un. pres. meddwl/meddylia; 2 un. gorch. meddwl/meddylia]
defnyddio’ch rheswm, dod i rai casgliadau, cael syniad, dod i benderfyniad (Roeddwn i’n meddwl ei bod hi’n ffilm dda. Rwy’n meddwl yr af i i nofio yfory os bydd hi’n braf.); credu, tybio to think, to consider.
meddwl2 verbnoun [meddyli•2 3 sing. pres. meddwl/meddylia; 2 sing. imper. meddwl/meddylia]
to use your reason, to come to some conclusions, to have an idea, to reach a decision (I thought it was a good film. I think I’ll go swimming tomorrow if it’s fine.); credu [to believe], tybio [to suppose] to think, to consider.
Ond wedyn penderfynu nad oedd eisiau cromfachau yn ogystal â phrint italig, dilëwyd y cromfachau
defnyddio’ch rheswm, dod i rai casgliadau, cael syniad, dod i benderfyniad, Roeddwn i’n meddwl ei bod hi’n ffilm dda. Rwy’n meddwl yr af i i nofio yfory os bydd hi’n braf.; credu, tybio to think, to consider.
But then we decided that we did not want brackets as well as italic type, and the brackets were removed:
to use your reason, to come to some conclusions, to have an idea, to reach a decision, I thought it was a good film. I think I’ll go swimming tomorrow if it’s fine.; credu [to believe], tybio [to suppose] to think, to consider
Ond sylwch yr oedd cael gwared â’r cromfachau yn golygu ein bod yn gorfod ychwanegu coma.But notice that getting rid of the brackets meant that we had to add a comma.
Dyma lefel y manylder oedd ei hangen. Gwnaethon ni sganio drwy’r testun cyfan (43,000 o ddiffiniadau) dros 400 o weithiau er mwyn sicrhau cysondeb cyn cyhoeddi’r Geiriadur. This is the level of detail that was needed. We scanned through the enire text (43,000 definitions) over 400 times in order to ensure consistency before publishing the Geiriadur.
Berfau a Berfenwau
Dyma un o feysydd mwyaf cymhleth y Gymraeg. Yr oeddwn yn awyddus i wneud dau beth:
Verbs and Verbnouns
This is one of the most complex fields in the Welsh language. I was keen to do two things:
1. Ceisio dosbarthu’r berfau yn ôl y ffordd yr oeddynt y cael eu rhedeg (fel oedd yn cael ei gwneud yn achos berfau Ffrangeg a berfau Almaeneg yn y geiriaduron Cymraeg yn ymwneud â’r ddwy iaith hynny).1. To try and classify the verbs according to the way they were conjugated (as was done in the case of French and German verbs in the Welsh dictionaries dealing with these two languages).
2. Cofnodi’r arddodiaid oedd yn dilyn berfau Cymraeg a’r defnydd o’r arddodiaid. Yr oedd Sabine Heinz yn ei chyfrol Welsh Dictionaries in the Twentieth Century: A Critical Analysis, wedi tynnu sylw at nifer o ddiffygion geiriaduron Cymraeg, ac yn eu plith yr oedd y defnydd o arddodiaid berfol. Yr oedd Peter Wyn Thomas yn ei gyfrol Gramadeg y Gymraeg wedi dangos y ffordd ymlaen yn y maes hwn fel yn nifer o feysydd eraill a nodwyd gan Sabine Heinz, ond wrth gwrs nid oedd lle mewn llyfr gramadeg i gynnwys rhestr gynhwysfawr o’r holl ffurfiau.2. To note the prepositions that followed Welsh verbs, and how these were used. Sabine Heinz in her volume Welsh Dictionaries in the Twentieth Century: A Critical Analysis, had drawn attention to a number of deficiencies in Welsh dictionaries, and amongst them was the use of verbal prepositions. Peter Wyn Thomas in his volume Gramadeg y Gymraeg had shown the way forward in this field as in a number of other fields, as noted by Sabine Heinz, but of course there was not space in book of grammar to include a comprehensive list of all the forms.
Gyda chymorth yr Athro Robert Owen Jones a gwaith dygn ac arbenigedd Mair Treharne (CBAC) llwyddwyd i ddosbarthu berfau’r Gymraeg i 20 dosbarth, gan ddangos unrhyw ffurfiau eithriadol dan gofnod y ferf unigol.With the help of Professor Robert Owen Jones and the assiduous work and expertise of Mair Treharne (WJEC) we succeeded in categorizing the verbs of the Welsh language into 20 classes, showing any exceptional forms under the entry for the individual verb.
Geiriau Technegol
Mae’r Geiriadur yn cynnwys termau technegol yn y meysydd canlynol:
Technical Words
The Geiriadur contains technical terms in the following fields:
Addysg (Education)Amaeth (Agriculture)Anatomeg (Anatomy)Anthropoleg (Anthropology)
Archaeoleg (Archaeology)Athroniaeth (Philosophy)Biocemeg (Biology)Botaneg (Botany)
Celfyddyd (Art)Cemeg (Chemistry)Cerddoriaeth (Music)Chwaraeon (Sports)
Coginio (Cookery)Crefydd (Religion)Cyfraith (Law)Cyfrifiadureg (Computing)
Cyllid (Finance)Daeareg (Geology)Daearyddiaeth (Geography)Drama
Ecoleg (Ecology)Economeg (Economics)Electroneg (Electronics)Entomoleg (Entomology)
Ffiseg (Physics)Ffisioleg (Physiology)Geneteg (Genetics)Gramadeg (Grammar)
Gwaith coed (Woodwork)Gwleidyddiaeth (Politics)Gwniadwaith (Needlework)Hanes (History)
Ieithyddiaeth (Linguistics)Llenyddiaeth (Literature)Mathemateg (Mathematics)Mecaneg (Mechanics)
Meddygaeth (Medicine)Meteleg (Metelurgy)Meteoroleg (Meteorology)Morwriaeth (Navigation)
Pensaernïaeth (Architecture)Rhesymeg (Psychiatry)Seicoleg (Psychology)Seryddiaeth (Astronomy)
Swoleg (Zoology)Technoleg (Technology)
Er bod rhestri o dermau ar gael, nid oedd y termau yn cael eu diffinio. Felly bu raid galw ar arbenigwyr yn y meysydd hyn i wirio’r diffiniadau Cymraeg.Although there were lists of terms available, the terms were not being defined. So it was necessary to call on experts in these fields to check the Welsh definitions.
Ar ben hynny bu golygyddion CBAC yn gwirio’r diffiniadau er mwyn sicrhau bod y termau cywir yn cael eu defnyddio mewn diffiniad, e.e:As well as that the WJEC’s editors checked the definitions in order to ensure that the correct terms were being used in a definition, e.g:
gwasgedd eg (gwasgeddau)
2 FFISEG grym pob uned o arwynebedd wedi’i roi ar ongl sgwâr i arwyneb (e.e. mae gwasgedd yr atmosffer tua 105 newton i bob metr sgwâr) (air) pressure

pwysedd gwaed MEDDYGAETH
pwysedd gwaed yn y system cylchrediad gwaed sydd ynghlwm wrth rym a chyfradd curiad y galon a diamedr ac elastigedd muriau’r rhydwelïau blood pressure.
gwasgedd
masculine noun (gwasgeddau)
2 PHYSICS the force per unit area on a surface set at right-angles to the force (e.g. atmospheric pressue is about 105 newton per meter square) (air) pressure

pwysedd gwaed
MEDICINE
the pressure of the blood in the blood circulatory system which is connected with the force and the rate of the heartbeat and the diameter and elasticity of the arteries blood pressure.
Hefyd yr oedd angen cyngor ar sut i ynganu termau fel:
centimetr; cerebelwm, abdwcent etc.
Also, advice was needed on how to pronounce terms like:
centimetr; cerebelwm, abdwcent etc.
Isbenawdau ac Ymadroddion
Yn deillio o gynnwys termau technegol cafwyd llawer o Isbenawdau technegol, e.e:
Subheadings and Phrases
As a result of including technical terms many technical subheadings cropped up under the common head-word, e.g:
llid eg (llidiau) MEDDYGAETH gwres, cochni a chwydd poenus mewn rhannau o’r corff, wedi’u hachosi fel adwaith i haint neu niwed inflammation
llid falfiau’r galon
endocarditis; llid y bilen lefn sy’n gorchuddio’r siambrau y tu mewn i’r galon a’i falfiau endocarditis
llid pibell y bledren
wrethritis; llid yr wrethra urethritis
llid y berfeddlen
peritonitis; cyflwr meddygol lle mae’r peritonëwm yn mynd yn llidus peritonitis
llid y bledren etc. etc.
llid masculine noun (llidiau) MEDICINE warmth, reddening, and painful swelling in parts of the body, caused as a reaction to disease or damage inflammation
llid falfiau’r galon
endocarditis; inflammation of the smooth membrane that protects the chambers within the heart and its valves endocarditis
llid pibell y bledren
urethritis; inflammation of the urethra urethritis
llid y berfeddlen
llidus peritonitis; a medical condition where the peritoneum becomes inflamed peritonitis
llid y bledren etc. etc.
Ac yr oedd yn bwysig gwahanu’r rhain oddi wrth Ymadroddion, e.e.
Isbenawdau
asgwrn y pen [ANATOMEG]
creuan; y rhan o’r benglog sy’n gorchuddio’r ymennydd cranium
asgwrn yr ên [ANATOMEG]
genogl; un o esgyrn yr ên, yn enwedig yr asgwrn isaf jawbone
And it was important to separate these from Phrases, e.g.
Isbenawdau [Subheadings]
asgwrn y pen [ANATOMY]
cranium; the part of the skull that protects the brain cranium
asgwrn yr ên [ANATOMY]
mandible; one of the bones in the jaw, especially the lowest bone jawbone
Ymadroddion
asgwrn i’w grafu
cynnen i’w chodi a bone to pick
asgwrn y gynnen
achos cweryl neu ffrae bone of contention
Ymadroddion [Phrases]
asgwrn i’w grafu
a quarrel to be started a bone to pick
asgwrn y gynnen
the cause of a quarrel or fight bone of contention
Y peth i sylweddoli yma yw bod y rhain yn cael eu diffinio yn Gymraeg, nid ydynt yn dibynnu ar y cyfieithiad Saesneg.The thing to appreciate here is that these are defined in Welsh, they do not depend on the English translation.
Cywair
Penderfynwyd cynnwys cyngor ar y geiriau hynny fyddai’n cael eu defnyddio mewn sefyllfaoedd neu gyweiriau arbennig:
Register
It was decided to include advice on those words which would be used in special situations or explanations:
Cywair
aflednais
anffurfiol
di-chwaeth
difrïol
ffigurol
ffurfiol
gair tafodieithol
hanesyddol
hen ffasiwn
hynafol
llafar
llenyddol
rheg
safonol yn y De
safonol yn y Gogledd
sarhaus annerbyniol
tafodieithol yn y De
tafodieithol yn y Gogledd
technegol
Register
vulgar
informal
tasteless
serious
figurative
formal
dialect word
historical
old-fashioned
archaic
spoken
literary
swear-word
standard in the South
standard in the North
unacceptably offensive
dialectical in the South
dialectical in the North
technical
Wrth gynnwys y pethau newydd hyn, daeth yn fwy fwy clir na fyddai lle i bopeth mewn un gyfrol, felly penderfynwyd:By including these new features, it became more and more clear that there would not be space for everything in one volume, and so it was decided:
• Peidio â chynnwys diarhebion
• Cyfyngu ar nifer y geiriau cyfystyr Cymraeg i’r ddau neu dri agosaf eu hystyr
• Peidio â chynnwys yr ‘Ymadroddion’ yn Adran Saesneg-Cymraeg y geiriadur
• Not to include proverbs
• To restrict the number of synonymous Welsh words to the two or three closest in meaning
• Not to include the ‘Phrases’ in the English-Welsh Section of the dictionary
Diolch i arbenigedd Gwasg Gomer, cyhoeddwyd y cynnwys i gyd mewn un gyfrol o 1,400 o dudalennau – y llyfr mwyaf a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer mewn canrif o argraffu llyfrau. Yr oedd eu llwyddiant yn deillio o adnabyddiaeth drylwyr y wasg o’r wynebau teip mwyaf addas a’r papur arbennig a ddefnyddiwyd ganddynt.Thanks to the expertise of Gwasg Gomer, all the contents was published in one volume of 1,400 pages – the biggest book published by Gwasg Gomer in a century of printing books. Their success came down to the press’s exhaustive knowledge of the most suitable typefaces, and the special paper they used.
Dyma ddyfyniadau allan o adolygiad trylwyr Christine Jones yn y Traethodydd o’r hyn a gafodd hi yn y Geiriadur:Here are some quotations from Christine Jones’ comprehensive review in Y Traethodydd regarding what she found in the Geiriadur.
• Nifer o eiriau newydd sbon
• Hen eiriau tafodieithol
• Priod-ddulliau lliwgar
• Mae’r Tabl Berfau yn syml ac yn effeithiol
• 43,000 o gofnodion yn diffinio ystyr gair ac yn cynnig cyfystyron
• Amrywiaeth eang o eiriau poblogaidd newydd (e.e. selfie)
• Ymadroddion a phriod-ddulliau nad ydynt yn aml i’w gweld o fewn cloriau geiriadur traddodiadol
• Defnyddir brawddegau enghreifftiol i’w hesbonio’n fanylach
• Diffiniadau manwl nas ceir mewn geiriaduron traddodiadol yn aml
• Yr ystod eang o dermau pwnc arbenigol
• Mae labeli maes yn ddefnyddiol
• Ond yn fwy gwerthfawr, y labeli defnydd – llenyddol; difrïol; di-chwaeth etc.
• Yn wahanol i eiriaduron eraill yw’r ffocws ar rai agweddau gramadegol a braf cael y rhain i gyd yn hwylus mewn un gyfrol
• Adran Saesneg – Cymraeg
• A number of brand-new words
• Old dialect words
• Colourful idioms
• The Verb Table is simple and effective
• 43,000 entries defining the meaning of a word and offering synonyms
• A wide variety of new popular words (e.g. selfie)
• Phrases and idioms that are not often seen within the covers of a traditional dictionary
• Example sentences are used to explain things in more detail
• Detailed definitions which are not often found in traditional dictionaries
• The wide range of terms in specialist fields
• The topical labels are useful
• But more valuable are the usage labels – literary; serious; tasteless etc.
• The focus on some grammatical aspects is different from that of other dictionaries, and it is a good thing to find all of these conveniently in one volume
• An English – Welsh Section
Fel yr awgrymwyd ar y dechrau, sut oedd dringo’r ‘Mynydd Annrinagdwy’ hwn? – un cam ar y tro.As was alluded to at the start – how did we climb this ‘Mount Impossible’? – one step at a time.
1. Teithiodd Nudd fy mab gam wrth gam gyda fi pob cam o’r ffordd o’r Gweiadur i hwn
2 Cefais gymorth tîm bach o gyfeillion cwbl ymrwymedig – Dr. Dyfed Elis Gruffydd; Elinor Wyn Reynolds, Glenys Mair Roberts; ac wedyn Sioned Wyn a Gwenda Lloyd Wallace. Daeth Mair Treharne o CBAC â chwistrelliad o ocsigen inni fedru gorffen esgyn i’r brig. Ond y ‘Sherpa’ a gariodd lawer o’r pwysau o’r cychwyn cyntaf oedd Susan Jenkins o CBAC na fyddai’r Geiriadur wedi cael ei gwblhau oni bai amdani hi.
1. My son Nudd travelled step by step with me, every step of the way from the Gweiadur to this book
2. I had the support of a small team of completely devoted friends – Dr. Dyfed Elis Gruffydd; Elinor Wyn Reynolds, Glenys Mair Roberts; and then Sioned Wyn and Gwenda Lloyd Wallace. Mair Treharne from the WJEC hefted supplies of oxygen so that we could complete the task of reaching the summit. But the ‘Sherpa’ who bore much of the burden from the very start was Susan Jenkins of the WJEC – without her the Geiriadur would not have been completed.
Os oedd gan y Brenin Arthur ei farchogion i gyflawni anoethau, dyma farchogion bord gron llyfrgell Gwasg Gomer yn Llandysul a diolch iddynt bob un.If King Arthur had his knights to complete quests, these are the knights of the round table at Gwasg Gomer in Llandysul – I salute every one of them.

gomer.co.uk/geiriadur-cymraeg-gomer.html


Colofn 2, Awst 2018
I mewn i’r oes ddigidol: creu adnau gwybodaeth ddigidol ddwyieithog, gweiadur.com
Into the digital age: creating a bilingual digital knowledge repository, gweiadur.com

Argraffwyd Geiriadur Gomer i’r Ifanc (GGI) yn yr hen ffordd ac rwy’n cofio eistedd nesaf at Gari a fyddai’n gludo stripiau o destun ar ddalen arbennig i greu proflen dudalen. Bûm yn ffodus iawn yn gweithio gyda thîm o grefftwyr a fu’n gyfrifol am fy holl gyfrolau cynnar – Louise Jones, cysodydd GGI a Geiriadur Cymraeg Gomer, Elgan Davies dylunydd y Cyngor Llyfrau, Dr Dyfed Elis Gruffydd golygydd Gwasg Gomer a Gari. Yn achos GGI, yr oedd dwy golofn o destun a lluniau, ac wrth gwrs, yn aml iawn ni fyddai lle i’r llun ar bwys y gair priodol, ac yr oedd rhaid dod o hyd i ateb. Geiriadur Gomer i’r Ifanc (GGI) was published in the old-fashioned way and I remember sitting next to Gari who would glue strips of text onto special sheets of paper to make page proofs. I was very fortunate working with a team of craftspeople who were responsible for all my early volumes – Louise Jones, the compositor for GGI and Geiriadur Cymraeg Gomer, Elgan Davies the designer for the Cyngor Llyfrau (Books Council), Dr Dyfed Elis Gruffydd the editor at Gwasg Gomer and Gari. In the case of GGI, there were two columns of text and pictures, and of course, very often there wouldn’t be space for the picture besides the appropriate word, and we’d have to find a solution.
Fred Deane oedd wedi tynnu lluniau’r gyfrol, arlunydd profiadol iawn ac y mae’n werth sylwi ar fanylder ei luniau yn y gyfrol.

It was Fred Deane, a very experienced artist, who drew the pictures for the volume, and it’s worth commenting on the detail of his pictures in the volume.
A dyma un o luniau godidog Owen Williams Trefenter:

And here is one of Owen Williams Trefenter’s outstanding pictures:
Llun Fred DeaneGodidog Owen Williams Trefenter
Yr ateb yn aml oedd cael llun addas o ffynhonnell arall er mwyn symud y golofn o destun i’r tudalen nesaf. Often the solution was to get a suitable picture from another source in order to move the column of text to the next page.
Erbyn cyhoeddi Geiriadur Gomer i’r Ifanc yr oeddwn yn ymwybodol fod y cyhoeddwyr Dorling Kindersley wedi symud at CD Romau fel eu cyfrwng cyhoeddi a bûm yn gweithio gydag uned MEU Cymru’r Cyd-Bwyllgor Addysg i greu fersiwn CD-Rom o Geiriadur Gomer yr Ifanc. Yn anffodus, nid oedd y meddalwedd cyfrifiadurol oedd ar gael yn gallu dygymod â’r Gymraeg, yn enwedig felly drefn yr wyddor Gymraeg – rhywbeth eithaf pwysig mewn geiriadur!By the time Geiriadur Gomer i’r Ifanc was published, I was conscious that the publishers Dorling Kindersley had moved to CD Roms as their publishing medium and I had been working with the Welsh Joint Education Committe’s Micro Electronics Unit (MEU Cymru) to create a CD-Rom version of Geiriadur Gomer yr Ifanc. Unfortunately, the computer software that was available wasn’t compatible with the Welsh language, and especially the order of the Welsh alphabet – something rather important in a dictionary!
Bu raid rhoi’r gorau i’r arbrawf, ond bu CBAC yn barod imi gael fersiwn digidol o’r gwaith a gyflawnwyd yn ystod yr arbrawf.It was necessary to give up on the experiment, but the WJEC was prepared for me to have a digital version of the work which was completed during the trial.
Ar y pryd, yr oedd Nudd fy mab yn gweithio ym maes meddalwedd cyfrifiadurol. Y peth cyntaf a wnaeth oedd cynhyrchu meddalwedd oedd yn medru gosod geiriau yn nhrefn yr wyddor Gymraeg. Yr oedd hyn yn golygu bod modd datrys un o brif broblemau meddalwedd Cymraeg.At the time, Nudd my son was working in the field of computer software. The first thing he did was produce software that was capable of arranging words in the order of the Welsh alphabet. This meant that there was a way to solve one of the main problems with Welsh-language software.
Ar ben hynny llwyddodd greu cronfa ddata oedd yn derbyn y gwaith digidol a wnaethpwyd dan nawdd CBAC.As well as that he succeeded in creating a database which accepted the digital work which had been created under the auspices of the WJEC.
Y canlyniad oedd cronfa ddata eiriadurol unigryw. Rwy’n dal i ryfeddu at yr hyn sy’n bosibl ei wneud a hynny ar ôl pymtheng mlynedd o’i defnyddio.The result was a unique lexicographical database. I am still surprised at what it can achive, even after fifteen years of using it.
• Dau eiriadur cynhwysfawr Cymraeg – Saesneg yn diffinio geiriau, a geiriadur Saesneg- Cymraeg - na fyddai’n bosibl mewn un llyfr, ac ar gael ar yr un dudalen
• Cyfarwyddiadau yn eich dewis iaith
• Meta-destun lle gallwch neidio at ddiffiniad unrhyw air mewn testun drwy clicio arno
• Two comprehensive Welsh – English dictionaries defining words, and an English – Welsh dictionary – that wouldn’t be possible in one book, and available on the same page.
• Instructions in your language of choice.
• Meta-text where you can jump to the definition of any word in a text by clicking in it
Ac y mae holl broblemau llyfr yn diflannu:
• Dim problem trefn yr wyddor
• Pob gair yn y geiriadur ar gael ym mhob ffurf dreigledig
• Pob berf wedi’i rhedeg ym mhob Amser mewn dull ffurfiol ac anffurfiol
• Llawer iawn o Ymadroddion, Priod-ddulliau a diarhebion a gallu dod o hyd iddynt drwy deipio i mewn unrhyw air arwyddocaol o’r ymadrodd
• Brawddegau enghreifftiol
• Geiriau cyfystyr
• Yn cynnwys cyngor gramadegol ynglŷn â defnydd gair.
And all the problems of a book disappear:
• No problem with alphabetic order
• Every word in the dictionary available in every mutated form
• All verbs conjugated formally and informally in every Tense
• A large number of Phrases, Idioms and proverbs and the ability to find them by typing in any significant word from the phrase
• Example sentences
• Synonyms
• Including advice on grammar together with the usage of a word.
Ewch i mewn i’r Gweiadur. Mae ar gael yn rhad ac am ddim, dim ond ichi gofestri trwy gyrru ebost at [email protected].Go into the Gweiadur. It’s available free of charge, you just have to register by email to [email protected].
Gweiadur screen shot
Dewiswch eich iaith yn y blwch ar frig y tudalen ac fe gewch chi bopeth y byddech chi’n disgwyl ei gael mewn geiriadur.Choose your language in the box at the top of the page and you’ll get everything you’d expect to get in a dictionary.
Ni wn am unrhyw ffynhonnell ddigidol arall yn Gymraeg. Mae hwn yn gallu gwneud pethau nad ydyn nhw’n bosibl mewn cyfrol brint na chwaith mewn e-lyfr, e.e:I know of no other digital source in Welsh. This can do things that aren’t possible in a print volume nor in an e-book, eg:
Teipiwch mrodyr i’r blwch gwag yn y rhestr eiriau
• Cliciwch ar y chwyddwydr ar yr ochr
• Cliciwch ar brodyr
• Cliciwch ar brawd1
• Cliciwch ar y blwch i weld beth yw brawd2 a brawd3
Type mrodyr into the empty box in the word-list
• Click on the magnifying-glass at the side
• Click on brodyr
• Click on brawd1
• Click on the box to see the information for brawd2 a brawd3
Teipiwch chewch i’r blwch gwag yn y rhestr eiriau
• Cliciwch ar cewch
• Cliciwch ar cael
Sylwch: cyngor gramadegol
Rhediad: yn rhedeg y ferf ym mhob Amser yn ffurfiol ac yn anffurfiol
• Cliciwch ar y blwch Ymadroddion i weld 54 o ymadroddion
Type chewch into the empty box in the word-list
• Click on cewch
• Click on cael
Note: grammar advice
Conjugation: conjugating the verb in every Tense both formally and informally
Click on the box Phrases to see 54 phrases
Teipiwch teselation i’r blwch gwag yn y rhestr eiriau:
• Mae wedi’i gamsillafu Cliciwch ar tessellation
• Os nad ydych chi’n gwybod beth yw ‘tessellation’ cliciwch ar ‘brithwaith’ ac fe gewch chi ddiffiniad Cymraeg
• For English (a defnition of ‘tessellation’) see ‘Welsh’! Waw!

Type teselation in the empty box in the word-list
• It’s been mis-spelled. Click on tessellation
• If you don’t know what ‘tessellation’ is click on ‘brithwaith’ and you’ll get a Welsh-language definition
• For English (a definition of ‘tessellation’) see ‘Welsh’! Waw!
Teipiwch stand
• Cliciwch ar Ymadroddion
Type stand
• Click on Phrases
Teipiwch ohonom:
• Cliciwch ar o
Sylwch: yn rhoi cyngor gramadegol
Rhediad: yr arddodiad
Type ohonom:
• Click on o
Note: giving grammar advice
Conjugation: the preposition
Teipiwch felen
• Dilynwch y cadwyn
• ‘Melyn’ Cliciwch ar Cyfystyron Saesneg
Type felen
• Follow the chain
• ‘Melyn’ Click on English Synonyms
Teipiwch codi’r rhastal; tin y nith;
• Cliciwch ar runt i gael mwy o eiriau Cymraeg
Type codi’r rhastal; tin y nith;
• Click on runt to get more Welsh words
Teipiwch Ffrancwr
• Cliciwch ar ‘Wicipedia Cymraeg’
• Cliciwch ar Ffrainc
• Ewch yn ôl a chliciwch ar Frenchman
• Wedyn cliciwch ar Wikipedia (English)
Type Ffrancwr
• Click on ‘Wicipedia Cymraeg’
• Click on Ffrainc
• Go back and click on Frenchman
• Then click on Wikipedia (English)

Gweiadur.com

Yn nhermau llyfrau: geiriadur gwyddoniadurol dwyieithog cynhwysfawr
In book terms: a comprehensive bilingual encyclopaedic dictionary
Ond mae’n fwy na geiriadur: Adnau gwybodaeth ddigidol ddwyieithog
But more than a dictionary: a bilingual digital knowledge repository

Colofn 1, Gorffenaf 2017: Trosolwg o fy llyfrau / Overview of my books

Wrth lunio Geiriadur Gomer i’r Ifanc yr oeddwn yn ceisio ateb y problemau yn Gymraeg yr oeddwn yn gwybod amdanyn nhw. Ond wrth ddechrau gyda phroblemau yr wyt ti’n gwybod amdanyn nhw, rwyt ti’n cyrraedd y problemau nad oeddet ti’n gwybod amdanyn nhw.In creating Geiriadur Gomer i’r Ifanc (the Gomer Young People's Dictionary) I was trying to address the problems in Welsh that I knew about. But when you begin with the problems you know about, you arrive at the problems you didn't know about.
Y Treigladau yw un broblem fawr. Mae yna lyfr safonol sy’n ymdrin â’r treigladau Y Treigladau a’u Cystrawen. Mae’n waith ysgolheigaidd o’r radd flaenaf, ond yr oedd angen rhywbeth llawer symlach arnaf fi. Yr ail broblem oedd bod pob llyfr gramadeg yr adeg honno yn rhestru’r un rheolau treiglo ond yn gadael yr un bylchau heb eu hegluro.The Mutations are a big problem. The standard book that deals with mutations is Y Treigladau a’u Cystrawen. It is a first-rate work of scholarship, but I felt the need for something much simpler. The second problem was that every grammar book at that time listed the same mutation rules but left the same gaps without explaining them.
Wrth fynd i’r afael â’r treigladau yn y Geiriadur, dysgais ddau beth:
1. Mae pob un o’r treigladau ac eithrio Treiglad Meddal yn cael ei achosi gan air arbennig - lluniais restr o’r geiriau hynny
2. Bod angen mwy o le nag oedd yn y Geiriadur i fynd i’r afael â Threiglad Meddal.
In getting to grips with the mutations in the Dictionary, I learnt two thing:
1. Every one of the mutations apart from Soft Mutation is caused by a particular word – I created a list of those words
2. To tackle the Soft Mutation needed more space than was available in the Dictionary.
Y canlyniad oedd Y Treigladur: A Check-list of Welsh Mutations.
Dyma rai o’r pethau nad oeddwn i’n gwybod, e.e.
• Does dim ‘h’ ymwthiol yn dilyn eich (ein hathro; eu hathro ond eich athro)
• Mae nifer o wahanol dreigladau yn dilyn ‘un’ yn dibynnu a yw un yn rhifol, enw, neu ansoddair
• Nid yw graddau cymhariaeth yn achosi treiglad o flaen enw cystal pêl-droediwr; gwell mam
• A phethau mwy egsotig fel pryd mae bod yn treiglo, y tair tew; robin goch; foneddigion a boneddigesau - y cewch chi atebion iddyn nhw yn Y Treigladur.
The result was Y Treigladur: A Check-list of Welsh Mutations. Here are some of the things I didn't know, for example:
• There is no intrusive 'h' following eich (your): (ein hathro; eu hathro ond eich athro)
• There is a number of different mutations following 'un' depending on whether un is a numeral, noun or adjective
• Comparative degrees of adjectives before the noun do not cause mutation: cystal pêl-droediwr; gwell mam
• And more exotic things like when bod mutates, y tair tew; robin goch; foneddigion a boneddigesau – you get the answers to them in Y Treigladur.
Berfau yw’r broblem fawr arall yn Gymraeg.
1. Y peth cyntaf yr oedd yn rhaid imi ddysgu oedd y gwahaniaeth rhwng:
berfenw sef yr enw ar weithred, canu, rhedeg, meddwl etc. a
berf ffurf ar y berfenw sydd yn dweud
pwy sy’n cyflawni’r weithred, fi, ti, ef, hi etc. a
pryd oedden nhw’n cyflawni’r weithred, yn y Presennol, Gorffennol, Dyfodol etc.

2. Mae dwy ffordd o gyflwyno berfau yn Gymraeg
• Un yw’r ffurf gwmpasog Rwy’n mynd; bydd ef yn canu, A oeddech chi yno? sy’n gystrawen gymharol syml.
• Y llall yw’r ffurf gryno sy’n defnyddio system o derfyniadau i gyflwyno pwy a pryd - Gwelais i’r dyn; canodd y côr
ac y mae’r ffurfiau hyn yn llawer mwy cymhleth.
Verbs are the other big problem in Welsh.
1. The first thing I had to learn was the difference between:
a verb-noun, that is, the name of the action, sing, run, think etc. and
the verb form of the verb noun which says
who is doing the action: I, you, he, she etc
when they were doing the action, in the present, past, future etc.
There are two ways of presenting verbs in Welsh:
• One is the periphrastic form Rwy’n mynd; bydd ef yn canu, A oeddech chi yno? which is a comparatively simple construction.
• The other is the short form which uses a system of endings to convey who and when: Gwelais i’r dyn; canodd y côr and those forms are much more complex.
Yr oeddwn yn gwybod bod llyfrau yn rhedeg berfau cryno mewn ieithoedd fel Ffrangeg ond nid oedd dim yn Gymraeg ac yr oedd llawer o broblemau:
• Beth yw erys; ceir; dos; dengys
• Sut i sillafu ffurfiau gweddïo; cau; caniatáu; tynnu
• Yn Gymraeg (a ieithoedd eraill) mae Amser nad yw ar gael yn Saesneg: yr Amherffaith
Y canlyniad oedd Y Llyfr Berfau: A check-list of Welsh verbs.
I knew that there were books listing short form verbs in languages like French but there was nothing in Welsh and there were many problems:
• What are erys; ceir; dos; dengys
• How to spell the forms gweddïo; cau; caniatáu; tynnu
• In Welsh (and other languages) there is a tense one does not have in English: the Imperfect
The result was Y Llyfr Berfau: A check-list of Welsh verbs.
Erbyn cyrraedd Geiriadur Cymraeg Gomer, gyda chymorth Mair Treharne o’r Cyd-Bwyllgor Addysg, yr oeddwn wedi llwyddo i ddosbarthu ffurfiau cryno 5,000 o ferfau Cymraeg i mewn i 20 categori sylfaenol.By the time Geiriadur Cymraeg Gomer came along, with the assistance of Mair Treharne of the Joint Education Committee, I had succeeded in classifying 5,000 short forms of Welsh verbs into 20 basic categories.
Geiriadur Saesneg CymraegEnglish-Welsh Dictionary
Un o’r problemau gyda Geiriadur Gomer i'r Ifanc oedd yr ochr Saesneg/Cymraeg oherwydd dim ond y geiriau Saesneg oedd yn cyfateb i’r geiriau Cymraeg oedd yn y Geiriadur oedd gennyf yn yr adran Saesneg/Cymraeg, ac y mae llawer iawn mwy o eiriau Saesneg na’r rheiny. Her John Lewis Gwasg Gomer imi oedd gwella’r ochr yma, wrth symud ymlaen i lunio Geiriadur Cymraeg Gomer. One of the problems with the Geiriadur Gomer i'r Ifanc was on the English/Welsh side, because only those English words that corresponded to the Welsh words in the Dictionary were present in the English/Welsh section, and there are many more English words than those. John Lewis of the Gwasg Gomer challenged me to improve that side of things, when moving on to create Geiriadur Cymraeg Gomer.
Yn fuan ar ôl cwblhau Geiriadur Gomer i'r Ifanc gofynnodd cwmni o’r Alban, Geddes and Grosset, a fuaswn yn barod i lunio geiriadur Cymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg i’w ychwanegu at eu teulu o eiriaduron o wahanol ieithoedd. Yr hyn oedd yn ddeniadol am y cynnig oedd cael gafael yn yr eirfa Saesneg oedd yn gyffredin i bob un o eiriaduron dwyieithog y cwmni, rhestr o’r geiriau Saesneg amlaf eu defnydd. Y canlyniad oedd Welsh-English, English-Welsh Dictionary. Nid oedd y cwmni yn talu breindal ond yn prynu testun gan yr awdur. Y canlyniad:Soon after completing Geiriadur Gomer i'r Ifanc I was asked by a Scottish company, Geddes and Grosset, whether I would be prepared to create a Welsh-English/English-Welsh dictionary to add to their family of dictionaries for various languages. What was attractive about the offer was getting hold of the English vocabulary that was common to all of the company's dual-language dictionaries, a list of most frequently used English words. The result was the Welsh-English, English-Welsh Dictionary. The company did not pay a royalty but bought the text from the author. The result:
Geiriadur bach cyfoes yn cynnwys rhyw 20,000 o eiriau Cymraeg, clawr caled, yn gwerthu am £2.99. Lluniwyd argraffiad cyntaf o 10,000 copi yn 1997 ac ail argraffiad 10,000 copi 1998. Mae’r cwmni wedi newid dwylo o leiaf dair o weithiau ond y mae’r geiriadur wedi ei adargraffu yn flynyddol er 1997. Waverly Books yw’r cyhoeddwyr presennol, ac y mae’r gyfrol yn costio £3.99 erbyn hyn.
Pecynwyr llyfrau yw’r cyhoeddwyr, gyda phob un o’u lliaws eiriaduron yr un maint a’r un nifer o dudalennau gyda maint y print yn amrywio yn ôl nifer y geiriau. Mae’r ‘pecyn’ o 10,000 copi yn cael ei argraffu gan yr argraffwyr rhataf yn y byd ar y pryd, ac y mae’r cyfrolau yn cael eu gwerthu gan gadwyni o siopau llyfrau rhad.
Rwy’n dal i dderbyn carden Nadolig ganddynt!
It was a small contemporary dictionary containing some 20,000 Welsh words, hard cover, selling for £2.99. There was a first printing of 10,000 copies in 1997 and a second printing of 100,00 copies in 1998. The company has changed hands at least three times but the dictionary has been reprinted annually since 1997. The present publishers are Waverly Books, and at present the volume costs £3.99. The publishers package the books, with each one of the multitude of dictionaries the same size and having the same number of pages, with the print size varying according to the number of words. The 'pack' of 10,000 copies is printed by the cheapest printers anywhere at the time, and the volumes are sold by chains of bargain bookshops.
I still get a Christmas card from them!
Tair cyfrol fach arall yn ymwneud ag agweddau ar ramadeg y Gymraeg oedd: Three other small volumes related to aspects of Welsh grammar were:
Y Geiriau Lletchwith: a check-list of irregular verb forms and spellings. Nid yw sillafu Cymraeg cymaint o broblem ag yw yn Saesneg ond dyma’r amlycaf ohonynt.Y Geiriau Lletchwith: a check-list of irregular verb forms and spellings. Welsh spelling is not so much of a problem as it is in English, but here are the most common.
Y Llyfr Ansoddeiriau: a check-list of Welsh adjectives
• Oherwydd bod y Gymraeg yn iaith ‘ffurfdroadol’, h.y. yn defnyddio system o derfyniadau i gyflwyno ystyr e.e. – du du(ed); du(ach); du(af) mae’r terfyniadau ynghyd â’r newidiadau sy’n digwydd o fewn y ffurf yn gallu creu ffurfiau eithaf cymhleth gwlyped; hacrach; deced
• ond os ychwanegwch treiglad ar ddechrau gair ar ben hynny, fe gewch chi ffurfiau dieithr iawn: wytned; flong; wacach
• ond hefyd y ffordd yr oedd gradd gymharol ansoddair yn gwrthgyferbynu dau beth, gwell cyfrifiadur, gwaeth cyfrifiadur, tra bod gradd gymharo ansoddair, yn dangos y tebygrwydd rhwng pethau. Ni ellir dweud ‘mwy marw’ ond gallwch yn drosiadol ddweud: ‘mor farw â hoelen’.
• Peth diddorol oedd sylwi ar ansoddeiriau fel enwau y gleision; y deillion.
Y Llyfr Ansoddeiriau: a check-list of Welsh adjectives
• Because Welsh is an inflected language, that is to say, it uses a system of endings to express meaning, e.g. du du(ed); du(ach); du(af), the endings and the changes that take place within the form can create quite complex forms gwlyped; hacrach; deced
• but if you add mutation at the start of words on top of this you get very strange forms: wytned; flong; wacach
• But also the way in which the comparative form of the adjective was used to contrast two things, gwell cyfrifiadur, gwaeth cyfrifiadur, while the equative degree of the adjective is used to show the resemblance between things. One cannot say 'myw marw' (more dead) but you can say: ‘mor farw â hoelen’ (as dead as a doornail).
• It is interesting to note the use of adjectives as nouns y gleision (the blues); y deillion [blind people].
Arddodiaid yw maes arall sy’n dipyn o ddirgelwch yn Gymraeg. Y rhain yw’r geiriau bach sy’n dangos y berthynas rhwng pethau:
aderyn ar y to; eistedd wrth y bwrdd; o Gaerdydd i Gaernarfon.
Eu defnydd pennaf yw ynghlwm wrth ferfau, e.e.
mynd â mynd yn eich meddiant
mynd am cyrchu ar frys
mynd ati dechrau gweithio’n egnïol
mynd dros gwirio
mynd i bwriadu
mynd rhagddo mynd ymlaen.
Prepositions are another area in Welsh that is a bit of a mystery. These are the little words that show the relationship between things:
aderyn ar y to; eistedd wrth y bwrdd; o Gaerdydd i Gaernarfon.
Their principal use is in combination with verbs, e.g.
to take your property
to go in a hurry
to begin work energetically
to check, verify
to intend
to get underway
Mae ffurfiau arddodiaid yn Gymraeg yn dra chymhleth:
• Maen nhw’n rhedeg (fel berfau) amdanaf fi, amdanat ti
• Mae ffurfiau cyfansawdd oddi amdanaf; oddi arnat;
• Maen nhw'n ymddangos mewn priod-ddulliau gyda rhai yn rhedadwy, lladd arnaf, arnat etc, (to criticise) a rhai yn sefydlog; bwrw arni (to attack).
The forms of prepositions in Welsh are highly complex:
• They conjugate (like verbs) amdanaf fi, amdanat ti
• There are compound forms oddi amdanaf; oddi arnat;
• They appear in idioms with some in conjugated form, lladd arnaf, arnat etc, (to criticise) and some fixed; bwrw arni (to attack).
Rwy’n rhestru’r defnydd amlycaf yn y llyfryn bach Pa Arddodiad: A Check-list of Welsh prepositions, ond ers hynny rwyf wedi llunio casgliad helaeth o ymadroddion arddodiadol.
Y mae un awdurdod wedi dweud mai ‘wrth eu harddodiaid yr adnabyddir hwy’ am sut i adnabod Cymro Cymraeg.
I list the most frequent usages in the little booklet Pa Arddodiad: A Check-list of Welsh prepositions, but since then I have made an extensive collection of expressions involving prepositions.
One authority has said 'By their prepositions shall they be known', referring to how to a recognise a native Welsh speaker.
‘I can never find any ****** word I’m looking for in your dictionaries’ oedd sylw cyfaill di-Gymraeg am fy ngeiriaduron. A dechreuais feddwl- beth oedd y rhesymau am hyn?‘I can never find any ****** word I’m looking for in your dictionaries’ observed one non-Welsh-speaking friend about my dictionaries. And I began to think- what was the reason for this?
• Trefn yr wyddor Gymraeg, sy’n wahanol i’r Saesneg. Nid yw hyn yn broblem wrth chwilio am air mewn rhestr ddigidol ond y mae’n broblem mewn llyfr, e.e. chwilio am angor, angel, Bangor, dangos
• Problem iaith ffurfdroadol h.y. iaith sy’n defnyddio terfyniadau neu newid ffurf fewnol gair: car - ceir; melyn - felen; mynd - âf/dos; iddyn nhw, oddi wrthyf fi
• Yr holl newidiadau sy’n digwydd i lythyren gyntaf gair pan fydd yn treiglo.
• The order of the Welsh alphabet, which is different from English This is not a problem when searching for a word in a digital list, but it is a problem in a book, e.g. looking for angor, angel, Bangor, dangos
• The problem of an inflected language, that is, a language which uses endings or changes the internal form of a word: car - ceir; melyn - felen; mynd - âf/dos; iddyn nhw, oddi wrthyf fi
• All the changes that happen to the first letter of a word when it undergoes mutation.
Yr oedd un geiriadur wedi ceisio mynd i’r afael â’r broblem o ffurfiau wedi’u treiglo, ond y gwir yw:
• Nid oes digon o le mewn llyfr i gynnwys yr holl ffurfiau
• Ar ffurf llyfr, mae’r defnyddiwr yn boddi mewn rhestri maith o ffurfiau anarferol.
One dictionary had tried to tackle the problem of mutated forms, but the truth is:
• There is not enough space in a book to contain all the forms
• In book form, the user drowns in long lists of unusual forms.
Yn yr oes ddigidol sydd ohoni mae’n bosibl i gribo’r we i greu ‘corpws’ (casgliad cynhwysfawr o ffurfiau geiriau) ac yr oedd cyfeillion Geiriadur Prifysgol Cymru wedi sôn wrthyf fi am ŵr arbennig yng Nghaliffornia oedd yn defnyddio cyfrifiadur i gasglu’r holl eiriau Cymraeg oedd yn ymddangos ar y we. Ac yn fwy na hynny, fe lunion nhw restr i fi yn cynnwys y 10,000 gair Cymraeg amlaf eu defnydd ar y we.In our digital age it is possible to comb the web to create a 'corpus' (a comprehensive collection of word forms) and friends at the University of Wales Dictionary had told me about a lecturer in California who was using a computer to collect up all the Welsh words that appeared on the web. And more than this, they created a list for me containing 10,000 of the most frequently used words on the web.
Yr oedd y casgliad yn cynnwys pob ffurf dan haul ffurfiau lluosog, ffurfiau berfol, rhediad arddodiaid a phob ffurf wedi’i threiglo, ond yr oedd yn gawl, yn cynnwys camgymeriadau, pob ffurf mewn wynebau teip gwahanol (priflythrennau, teip italig) ambell air Saesneg ac ati. Ond gyda chymorth Nudd fy mab llwyddon ni i lunio rhestr o’r 10,000 gair Cymraeg amlaf eu defnydd (a oedd yn cynnwys ffurfiau wedi’u treiglo, ffurfiau cryno’r ferf, a’r ffurfiau ffurfdroedig – lluosogion, ansoddeiriau, arddodiaid etc.)The collection contained every form under the sun: plural forms, verb forms, conjugated preposition and every mutated form, but it was a mess, including mistakes, every form in a different typeface (capital letters, italic type, occasional English words and so on). But with the help of my son Nudd we succeeded in drawing up a list of 10,000 of the most frequently used Welsh words (which included mutated forms, short forms of verbs and inflected forms – plurals, adjectives, prepositions etc.)
Gwnaethon ni arbrofi gyda gwahanol ffynonellau Cymraeg e.e. nofelau,
Papur Bro, adroddiadau swyddogol a chael bod y rhestr yn gweithio’n dda iawn.
O ran y broblem o drefn yr wyddor, gosodon ni’r rhestr yn nhrefn yr wyddor Saesneg.
Fel llyfr ffôn, nid yw’r rhestr yn edrych yn arbennig o ddeniadol, ond os ydych chi’n dod ar draws gair neu eiriau Cymraeg nad ydych chi’n gallu ffindio mewn geiriadur, dyma’r lle i edrych:
Reading Welsh: An Essential Companion.
We tried it out on various Welsh sources, e.g. novels, local newspapers, official reports, and found that the list worked very well.
As to the problem with alphabetical order, we ordered the list according to the English alphabet.
Like a phone book, the list does not look especially attractive, but if you come across a Welsh word or words that you can't find in a dictionary, here's the place to look:
Reading Welsh: An Essential Companion.

gomer.co.uk     GwasgGomerPress

Geiriadur Cymraeg GomerGeraint Lewis Geiriadur Gomer IfancGeraint Lewis Y Treigladur
Geraint Lewis Pa ArddodiadLogo Gwasg GomerGeraint Lewis Reading Welsh An Essential Companion
Geraint Lewis Y Llyfr AnsoddeiriauGeraint Lewis Y Llyfr BerfauGeraint Lewis Y Geiriau Lletchwith