Cyfres Amdani Am Ddiwrnod

Am Ddiwrnod! Am y llyfr a chwis / About the book and quiz: Cyfres Amdani

Am Ddiwrnod! yw’r llyfr cyntaf yng nghyfres Amdani - casgliad o 20 o lyfrau hamdden i ddysgwyr. Mae’n addas i bobl sydd yn dysgu Lefel Mynediad. Yma mae’r addasydd, Meinir Wyn Edwards, yn siarad am greu’r llyfr. I’r rhai sydd wedi darllen y llyfr, mae cwis syml, llawn hwyl.

Am Ddiwrnod! (What a Day!) is the first book in the Amdani series - a collection of 20 novels for learners. It's suitable for people who are learning at the Entry level. Here the adapter, Meinir Wyn Edwards, speaks about creating it, and then for those who have read it, there is a fun quiz.

Author: Margaret Johnson
Welsh adaption of Big Hair Day
Adapted by: Meinir Wyn Edwards
twitter.com/meinir_wyn

Price: £4.99
Language: Very simple Welsh, with vocabulary at the bottom of each page

Amdani Mynediad Level: Mynediad / Entry
Publisher: Y Lolfa
Buy: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615567

Am y Llyfr / About the Book

Meinir Wyn Edwards: Roedd hi’n bleser cael addasu nofel Lefel Mynediad hyd at Uned 8. Ond roedd hi’n her a hanner, gan nad o’n i’n gyfarwydd â’r eirfa a’r patrymau iaith sydd yn y cwriwlwm Dysgu Cymraeg newydd. Mae’r ymateb i’r llyfr yn y siopau wedi bod yn dda ac mae cyhoeddi llyfrau ysgafn i ddysgwyr Cymraeg yn hollbwysig.
Stori syml, gyda digon o hiwmor, am Sophia yw Am Ddiwrnod!. Mae hi ar ei ffordd i fod yn ecstra mewn ffilm gydag un o’i hoff actorion, Fabio Facelli. Ond mae sawl peth yn digwydd iddi ar ei ffordd yno ac mae’n rhaid iddi alw yng ngorsaf yr heddlu sawl gwaith. Ond does dim ots gan Sophia, oherwydd mae llygaid neis iawn gan y plismon! Mae’n braf cael stori garu i godi calon!

Meinir Wyn Edwards: It was a pleasure to adapt an Entry level novel up to Unit 8. But it was a challenge and a half, since I was not familiar with the language patterns used in the new Learn Welsh curriculum. The response to the book in shops has been good and publishing light books for learners is vital.
Am Ddiwrnod! (What a day!) is a simple story about Sophia, with lots of humour. She is on her way to be an extra in a film with one of her favourite actors, Fabio Facelli. But several things happen to her on her way there and she has to call into the police station several times. But Sophia doesn't mind, because the policeman has very nice eyes! It's nice to have a love story to lift the heart!

Prynwch / Buy: gwales.com
Llyfrau eraill gen Meinir / Other books by Meinir: ylolfa.com

Cwis- Faint o’r llyfr wnaethoch chi ddeall? / Quiz- How much of the book did you understand?

Am Ddiwrnod

Y diweddaraf oddi wrth Cyfres Amdani