Enwau Cymraeg i Blant

Enwau Cymraeg i Blant / Welsh Names for Children

In Resources[:}

Drwy gydol yr oesoedd a ledled y byd mae rhoi enwau ar bobl wedi bod yn beth bwysig iawn. Yn gyffredinol, mae rhieni'n dewis enwau ar gyfer eu plant i groesawu nhw i'r byd. Eto i gyd mae oedolion yn cael eu henwebu i dderbyn gwobrau neu swyddi newydd, ac ymhellach, mewn gwledydd gwahanol ac ar adegau neilltuol, mae rhai'n cael enwau newydd wrth fynd trwy ddefod newid byd. Wrth gwrs, mae i'r Gymraeg, fel i bob iaith arall, draddodiad hynafol o greu a defnyddio ffurfiau cynhenid ar enwau. Felly ceir Aeronwen (teg), Eiluned (hi a ddymunir yn fawr), Tirion (tyner, hapus), Awstin (hybarchus), Emlyn (gweithgar), a Terrwyn (dewr). Isod mae rhestr o enwau Cymraeg ar gyfer gwragedd a dynion fel y gellwch fwynhau harddwch a hanes yr iaith, a darganfod rhyw wybodaeth ddefnyddiol, efallai, fydd yn eich helpu i benderfynnu ar enw ar gyfer eich baban newydd (neu'ch cath neu gi, pwy a ŵyr?), neu ar ffugenw i'w ddefnyddio wrth gystadlu mewn Eisteddfod!

Throughout the ages and across the world giving people names has been a very important thing. Generally, parents choose names for their children to welcome them into the word. Then again, adults are nominated to receive prizes or new jobs, and furthermore, in different countries and at particular times, some people get new names when they undergo initiation ceremonies. Of course, Welsh, like every other language, has an ancient tradition of creating and using native forms for names. Thus we have Aeronwen (fair), Eiluned (greatly desired), Tirion (mild, happy), Awstin (venerable), Emlyn (hard-working), a Terrwyn (brave). Below is a list of Welsh names for women and men so that you can enjoy the beauty and history of the language, and discover some useful information, perhaps, which will help you to decide on a name for your new baby (or your cat or dog, who knows?), or on a pen-name to use to compete in an Eisteddfod!

Neidiwch i enwau bechgyn / Jump to boys names

Enwau Merched Cymraeg / Welsh Girls names

The most popular given Welsh-language female names (based on new birth registrations) in 2016 were, from first to tenth: Erin, Seren, Ffion, Megan, Alys, Mali, Eira, Cadi, Nia, Lowri.

Enw / Name Ystyr yn Gymraeg Meaning in English
Aberfa O enau’r afon From the mouth of the river
Abertha Aberthuad, offrwm Sacrifice
Adain Gydag adenydd Winged
Adara Hela adar Catches birds
Addfwyn Tyner, mwyn Gentle, meek, mild
Aderyn Aderyn A bird
Aelwen Gyda thalcen teg Fair browed
Aelwyd O’r llawr lle tân From the hearth
Aeres Etifeddes Welsh name for heiress
Aeron Duwes Geltaidd o frwydro, Agrona Celtic goddess of battle and slaughter, Agrona
Aerona Fersiwn benywaidd o Aeron Female version of Aeron
Aeronwen Teg Fair
Afanen Mafon Raspberry
Alaw Lili’r dŵr neu Tôn Water lily or Melody
Alis Ffurf Gymraeg ar Alice Welsh form of Alice
Alwen Afon yn Nghlwyd A river in Clwyd
Alwena Fersiwn o Alwen Variant of Alwen
Amser Amser Time
Aneira Euraid yn wir Truly golden
Angharad Heb warth / Annwyl iawn. Mae Angharad wedi’i chystlltu â hanes a mytholeg Gymraeg am amser hir. Free from shame / much loved. Angharad has a long association in Welsh history and mythology.
Angwen Golygus iawn Very handsome
Anna Un o chwiorydd y Brenin Arthur Name of one of King Arthur's sisters
Annwyl A gerir Beloved
Anwen Teg iawn neu dra bendigedig Very fair or blessed
Anwyn Fersiwn o Anwen Variant of Anwen
Aranrhod Olwyn enfawr Huge round wheel
Argel Lloches Refuge
Arglwyddes Menyw fonheddig Regal lady
Argoel Rhagarwydd Omen
Arial Llawn ynni Vigorous
Arianell Ariannaidd Silver
Arianwen Gwyn, teg, glân, llachar, sanctaidd White, fair, blessed, shining, holy
Arlais O’r deml From the temple
Armes Proffwydes Prophetess
Arthes Arth fenyw Female bear
Arwen Fersiwn benywaidd o Arwyn Female version of Arwyn
Arwydd Arwydd Sign
Asgre Calon Heart
Aures Aur Gold
Auron Aur nefolaidd Gold
Awel Gwynt ysgafn Gentle breeze
Aylwen Talcen deg A fair brow
Banon O air sy’n golygu brenhines From a word meaning queen
Begw Ffurf fer ar Megan Short form of Megan
Berth Hardd Beautiful
Berthog Cyfoethog Wealthy
Bethan Ffurf ar Elisabeth A form of Elizabeth
Betrys Yr un fendigedig The blessed one
Blodeuwedd Menyw o flodau Appears like flowers
Blodeuyn Blodyn Flower
Blodwen Blodyn gwyn White flower
Branwen Hardd Beautiful
Bregus Brau Frail
Briallen Briallu Primrose
Brin Bryn A hill
Bron Ffurf fer ar Bronwen Short for Bronwen
Bronwen Gwyn White
Bronwyn Bron deg Fair breast
Buddug Llwyddiannus Victory
Cadwyn Cadwyn lachar Bright chain
Caethes Caethferch Slave
Cadi Fersiwn o Catrin, glân Variant of Catrin, meaning pure
Cafell Proffwydes Oracle
Caitrin Glân Pure
Canaid Cân Song
Cari Caru, cyfaill To love, friend
Carryl Serch Love
Carys Yr un annwyl, enw poblogaidd iawn The beloved one; a very popular name
Catrin Glân Pure
Ceinwen Bendigedig a theg Blessed and fair
Ceri Caru To love
Ceridwen Cerdd deg Fair poetry
Cerwen Gwyn White
Corsen Cawnen Reed
Cragen Cragen Shell
Cranogwen Wedi’i gysylltu â Llangrannog Linked to the place Llangrannog
Creirwy Merch y Dduwies Ceridwen Daughter of the goddess Ceridwen
Crisiant Fel crisial Like a crystal
Cristyn Fersiwn Gymraeg ar Christine Welsh version of Christine
Cymreiges Menyw o Gymru A woman of Wales
Dafina Fersiwn Cymraeg ar Davina Welsh form of Davina
Daron Derwen nefolaidd Oak
Del Pert Pretty
Delia Gofid du Dark or black sorrow
Delyth Twt a phert Neat and pretty
Derren Aderyn Bird
Derryth O’r dderwen Of the Oak
Derwen Derwen From the oak tree
Deryn Aderyn Bird
Dicra Araf Slow
Difyr Dymunol, digrif Amusing
Dilwen Fersiwn fenywaidd o Dilwyn Female version of Dilwyn
Dilys Diledryw Genuine
Don / Dona Duwies Gymreig Goddess in Welsh mythology
Druantia Duwies Geltaidd A Celtic goddess
Drysi Draenen Thorn
Dwyn Hawddgar, dymunol, glân Pleasant, agreeable, holy
Dwynwen Nawddsant cariadon yng Nghymru The Welsh patron saint of lovers
Dylis Diledryw Sincere
Ebrill Ebrill April, one born in April
Efa Un sy’n byw Alive / Welsh form of Eve
Eiluned Wedi’i dymuno’n fawr Much or greatly desired
Eilwen Talcen wen White brow
Eira Eria Snow
Eirianwen Ysblenydd, llachar, sanctaidd, glân, disglair Splendid, shining, holy, pure, bright
Eiriol Lili fach wen Snowdrop
Eirlys Lili fach wen Snowdrop
Elen Golau disglair / Ffurf Gymraeg ar Ellen Bright light / Welsh form of Ellen
Eleri Enw ar afon yng Ngheredigion ac enw sant o’r 5ed ganrif Name of a river in Ceredigion and a 5th century saint
Eluned Wedi’i dymuno’n fawr Much or greatly desired
Emlin / Emlyn Enw lle yng ngorllewin Cymru Place name in West Wales
Enfys Enfys Rainbow
Enid Menyw dawel, enaid Quiet woman, soul
Enrhydreg Merch i Tuduathar mewn chwedlau Cymraeg Daughter of Tuduathar of Welsh tales
Epona Duwies wedi’i chysylltu â meirch Goddess associated with horses
Erdudvyl Merch i Tryffin mewn chwedlau Cymraeg Daughter of Tryffin of Welsh tales
Eres Rhagorol Wonderful
Erin / Eryn Heddwch; yn dod o'r enw Gwyddelig Eiriann, sy'n golygu Iwerddon Peace; derived from the Irish name Eiriann, which means Ireland
Esyllt Hi y syllir arni She who is gazed at
Eurneid Merch i Clydno mewn chwedlau Cymraeg Daughter of Clydno in Welsh tales
Eurolwyn Merch i Gwydolwyn mewn chwedlau Cymraeg Daughter of Gwydolwyn in Welsh tales
Ffansi
Dychymyg Fancy
Ffion Bysedd y cŵn Foxglove
Fflur Blodyn Flower
Ffraid Ffurf Gymraeg ar Brigid, santes o Iwerddon Welsh form of Brigid, an Irish saint
Filomena Un sy’n dwlu ar ganeuon / ffrind / addolwr y lleuad Song lover / friend / lover of the moon
Gaenor Ffurf ar Gwenhyvar Form of Gwenhyvar
Garan Storc Stork
Garwen Meistres i’r Brenin Arthur A mistress of King Arthur
Gaynor Ffurf ar Gaenor Variation of Gaenor
Gladys Gwlad, cenedl, sofraniaeth Land, nation, sovereignty
Glain Gem Jewel
Glenda Daioni llwyr Pure good
Glenna O’r glyn neu’r cwm From the valley or glen
Glenys Glan yr afon Riverbank, shore
Glesni Glas Blue
Glynis Cwm bach Little valley
Goewyn Enw o’r Mabinogi From the Mabinogion
Goleuddydd Dydd disglair Bright day
Gorawen Llawenydd Joy
Grug Grug Heather
Gwanwyn Granwyn (y tymor) Spring (the season)
Gwawr Gwawr Dawn
Gwen Gwyn, teg, ton wen White, fair, white wave
Gwenant Nant deg Fair stream
Gwenda Gwyn, llachar, sanctaidd White, shining, holy
Gwendolen Cylch gwyn White ring
Gwendolyn Talcen wen White brow
Gwener Fersiwn Cymraeg ar Venus, duwies serch Welsh version of Venus, goddess of love
Gweneth Gwyn, bendigedig, ffodus White, blessed, fortunate
Gwenfrewy Santes o Gymru A Welsh saint
Gwenhwyfar Enaid llachar neu lân Shining or holy spirit
Gwenith Gwenith Wheat
Gwenllian Nant lachar neu sanctaidd Shining or holy stream
Gwennan Merch i Brychan, brenin yn y 5ed ganrif Daughter of Brychan, a 5th century king
Gwenno Llysenw ar Gwen Nickname for Gwen
Gwenyth Gwenith Wheat
Gwladys Gwlad, cenedl, sofraniaeth Land, nation, sovereignty
Gwlithen Diferyn o wlith Dewdrop
Gwylan Gwylan Seagull
Gwyndolyn Pant bach Little valley
Gwyneira Eira gwyn White snow
Gwynne Gwyn, bendigedig, ffodus White, blessed, fortunate
Haf Haf Summer
Hafgan Cân am yr haf Summer song
Hafren Duwies yr Hafren Goddess of the river Severn
Heledd Daioni Goodness
Heuldys Machlud haul ar y bryn Sun setting on the hill
Heulwen Heulewn Sunshine
Heulyn Pelydr yr haul Ray of sunshine
Hywela Enwog Eminent
Idelle Ffurf Gymraeg ar Ida Welsh form of Ida
Ifanna Fersiwn benywaidd o Ifan Female version of the name Ifan
Ina Merch i Ceredig Daughter of Ceredig
Iola Gwerth Worth, value
Iona O Ionawr From Ionawr, Welsh word for January
Irwen Fersiwn Benywaidd o Irwyn Female version of Irwyn
Isolde Yr un deg Fair one
Jenna Ton wen, ysbryd gwyn, gyda bochau gwynion White wave, white spirit, white cheeked
Leri Ffurf fer ar Meleri, Eleri a Teleri Short form of Meleri, Eleri and Teleri
Lili Lili Welsh form of Lily
Liliwen Lili wen White lily
Lilybet Addewid Duw God's promise
Linette Eilun Idol
Llian Ffurf fer ar Gwenllian Short form of Gwenllian
Llinos Llinos Welsh word for linnet, a bird
Llio Ffurf fer ar Gwenllian Short form of Gwenllian
Llion Anw anwes ar Gwenllian Pet form of Gwenllian
Lowri Coron llawryf Crown of laurels
Luned O Eluned From Eluned
Lyn / Lynn / Lynne Llyn Lake
Mabli Cariadus Loveable
Madlen Ffurf Gymraeg ar Magdalene Welsh form of Magdalene
Maelona Tywysoges o’r nef Divine Princess
Mai Mis Mai May (the month)
Mair Ffurf Gymraeg ar Mary Welsh form of Mary
Mairwen Mair deg Fair Mary
Maledisant Llafar gwael Ill speech
Mali Ffurf Gymraeg ar Molly Welsh form of Molly
Mallt Ffurf Gymraeg ar Matilad Welsh form of Matilda
Manon Brenhines Queen
Marged Ffurf Gymraeg ar Margaret Welsh form of Margaret
Medi Mis Medi September
Meagan / Megan / Megann Cryf Strong
Meinir Tenau, tal Slender, tall
Melangell Nawddsant anifeiliaid yng Nghymru Welsh patron saint of animals
Meleri Nain i Dewi Sant St. David's grandmother
Meredith Gwarchodwr y môr Protector of the sea
Mererid Perl Pearl
Meri / Meridith / Merry Gwarchodwr y môr Protector of the sea
Meriel Môr llachar Bright sea
Modlen Tŵr Tower
Modron Mam Mother
Mon Mon, Mam Cymru Mon, the mother of Wales
Mona Enw lle Place name
Morfudd Lles mawr Great benefit
Morgan / Morgana / Morganica Môr gwyn / llachar / un sy’n byw ar lan y môr White sea / bright / dweller by the sea
Morwen Morwyn Maiden
Myfanwy Menyw annwyl Sweet lady
Myfi Ffurf fer ar Myfanwy Short form of Myfanwy
Nerys Arglwydd Lord
Nest / Nesta Fersiwn Cymraeg o Agnes Welsh version of Agnes
Nia Llewych, gloywder Lustre, sheen, brilliance
Non / Nona Mam i Dewi Sant, nawddsant Cymru Mother of St. David, patron saint of Wales
Olwen / Olwenna / Olwin / Olwyn Ôl troed gwyn; cymeriad allweddol yn y Mabinogi White footprint; a key character in the Mabinogion
Owena A anwyd i uchelwyr Born to nobility
Paderau Rosari Rosery
Petra Ffurf fenywaidd ar Pedr Welsh feminine form of Peter
Philomen Un sy’n dwlu ar ganeuon, ffrind, addolwr y lleuad Song lover, friend, lover of the moon
Rhan Ffawd Fate
Rhawn Gwallt garw neu hir Coarse or long hair
Rhedyn Rhedyn Fern
Rhiain / Rhian Gwyryf, morwyn Maiden
Rhiannon / Rhianon / Rianne Brenhines fawr, gwrach Great queen, witch
Rhianwen Morwyn ddisglair, morwyn deg Shining maiden / fair maiden
Rhonda Fawreddog Grand
Rhonwen Gyda gwallt golau White or fair-haired
Rhosyn Rhosyn Rose
Rowena Gyda gwallt golau White or fair-haired
Saffir Saffir Sapphire
Sara Ffurf Gymraeg ar Sarah Welsh form of Sarah
Seren Seren Star
Siân Rhodd raslon Duw God's gracious gift
Sioned Ffurf Gymraeg ar Janet Welsh form of Janet
Siwan Mor lachar â’r haul Bright as the sun
Tanwen Tân disglair neu lân Shining or holy fire
Tegan / Tegwen / Tegwyn Pert, tlws, llachar Pretty, fine, shining
Telyn Telyn Harp
Tesni Gwres yr haul, haul hudol Warmth from the sun, magical sun
Tirion Tyner, hapus Gentle, happy
Tiwlip Tiwlip Tulip
Una Tôn wen White wave
Wenda Fersiwn o Gwendolyn; talcen wen Variant of Gwendolyn; Gwendolyn means white brow
Ysbail Wedi’i chysegru i Dduw Consecrated to God
Yseult Ffurf ar Isolde Form of Isolde

 


Enwau Bechgyn Cymraeg / Welsh Boys Names

The most popular given Welsh-language male names (based on new birth registrations) in 2016 were, from first to tenth: Dylan, Harri , Osian, Tomos, Rhys, Jac, Evan, Morgan, Cai, Owen.

Enw / Name Ystyr yn Gymraeg Meaning in English
Afan Enw sant Celtaidd, enw ar afon Celtic saint's name, name of a river
Afon Afon Name of a river, eg Afon Ystwyth = River Ystwyth
Aled Epil Offspring
Alun Cytgord Harmony
Alwyn Un mawr gwyn, bendigedig Great white, blessed
Anarawd Un nad yw wedi’i ddiraddio, heb warth Undisgraced, free of shame
Andras Gŵr, rhyfelwr Man, warrior
Aneirin Diymffrost, bonheddig Modest, noble
Aneurin Euraid yn wir, tywysog beirdd yn y 6ed ganrif Truly golden, 6th century prince of poets
Angwyn Tra golygus Very handsome
Arawn Gwylltineb diatab Unrestrained wildness
Arthfael Tywysog o wron Warrior prince
Arthus Arwr o arth / craig Bear hero / a rock
Arwel Blaenllaw Prominent
Atawn Cytgord Harmony
Awstin Hybarchus Venerable
Bedwyr Marchog i’r Brenin Arthur A knight of King Arthur
Berwyn Gyda gwallt golau Fair-haired
Bleddyn / Bledig Fel blaidd Like a wolf
Bowen O ap Own From ap Owen; son of Owen
Brith
Brych Diversely-coloured
Brân Brân Crow, raven
Brenin Brenin King
Brychan Brych Pied, spotted, speckled
Bryn Tyle A hill
Brynmor Tyle mawr A great hill
Cadell Ysbryd y cad The battle spirit
Cadfael Tywysog sy’n brwydro Battle prince
Cadfan Brân y cad Battle raven
Cadoc Brwydr Battle
Cadwalader Arweinydd mewn rhyfel Battle leader
Cadwgawn Gogoniant y cad Battle glory
Caerwyn Serch teg Fair love
Cai Arglwydd, ffurf Gymraeg ar Kay, oedd hefyd yn Farchog i’r Brenin Arthur Lord, Welsh form of Kay, also one of King Arthur's knights
Caradoc Wedi’i garu’n fawr iawn Dearly loved
Caron Caru To love
Carwyn Wedi’i garu’n fawr iawn Dearly loved
Cedrych Ysbail / ysblander / sylfaenydd Bounty / spectacle / founder
Cefin Un bach golygus Little comely one
Celyn Cleyn Holly
Ceri Caru To love
Cledwyn Garw ond bendigedig Rough but blessed
Colwyn Enw ar afon yn Ngwynedd Name of a river in Gwynedd, north-west Wales
Conway / Conwy Helgi’r gwastatir Hound of the plains
Cynddelw Delw ddyrchafedig Exalted effigy
Cynfor Pennaeth mawr A great chief
Cynwrig Bryn uchel High hill
Dafydd / Dai Ffurf Gymraeg ar David Welsh form of David
Deiniol Duw sydd fy marnu God is my judge
Delwyn Del, gwyn Pretty, white
Derfel Sant Cymreig o’r 6ed ganrif 6th century Welsh saint
Deri Derwen Oak
Derog Un ystyfnig Obstinate one
Derwyn Derwen Oak tree
Dewi Nawddsant Cymru, ffurf Cymraeg ar David Patron saint of Wales, Welsh form of David
Dewydd Annwyl Beloved
Dilwyn Bendigedig yn wir Truly blessed
Disgleirio Sglein, llewyrch Shine, glitter
Dyfan Enw sant Cymreig / Ffurf Gymraeg ar Damon A Welsh saint’s name / Welsh form of Damon
Dyfed Annwyl Beloved
Dyl Môr mawr Great sea
Dylan Duw y môr, mab y tonnau Sea god, son of the waves
Eifion Hen enw Cymraeg, mab i Cunedda Old Welsh name, son of Cunedda
Eilian Enw sant Cymreig The name of a Welsh saint
Eirian Llachar, hardd Bright, beautiful
Elgan Cylch llachar Bright circle
Elidyr Pres, efydd Brass, bronze
Elis Duw yw f’Arglwydd The Lord is my God
Elisud Caredig Kind
Elyan Eiliad, munud Second, moment in time
Emlyn Gweithgar Industrious
Emrick / Emris / Emrys Anfarwol Immortal
Emyr Bri Honour
Eurig Aur Gold
Eurwyn Golau, euraidd Fair, golden
Evan Rhyfelwr ifanc Young warrior
Ewan Rhyfelwr Warrior
Ewein Bonheddig Well born
Ewen Rhyfelwr Warrior
Ffrancis Ffrancwr Frenchman
Folant Heini, cryf Healthy, strong
Gareth Mwyn, clostir, gwyliadwrus Gentle, enclosure, watchful
Gavan / Gavin Gwalch gwyn White hawk
Gawain / Gawen Cwrtais Courteous
Geraint Mwyn, henwr Gentle, or an old man
Gerallt Rheol gan y waywffon Rule of the spear
Gerwyn Serch teg Fair love
Gethen / Gethin Tywyll ei groen Dark-skinned
Glaw Glaw Rain
Glendower / Glyndwr Dŵr y cwm Valley water
Glyn / Glynn Cwm Valley
Gofannon Gof Smith
Gorlassar Uwchben y nefoedd Above the sky
Goronwy Arolygwr dan Llywelyn ap Gruffudd, Brenin Gwynedd A steward under Llywelyn ap Gruffudd, king of Gwynedd
Govannon Gof Smith
Griffith Arglwydd cryf A powerful lord
Grigor Gwyliadwrus Watchful, vigilant
Griff / Griffin / Gruff / Gruffin / Gruffud / Gruffudd / Gruffydd / Guto Arglwydd, tywysog Lord, prince
Grwn Trum, crib Ridge
Guorthigern Penarglwydd Overlord
Gwalchgwyn Gwalch gwyn White hawk
Gwalchmai / Gwalchmei Gwalch Mai May hawk
Gwilim / Gwillym Helm yr ewyllys Will-helmet
Gwledig Rheolwr Ruler
Gwyn Gwyn, teg White, fair
Gwynedd Llawenydd Happiness
Gwynfor O’r fan deg From the fair place
Gwynn Teg, glân Fair, holy
Gwythyr Gorchfygwr Conqueror
Halwn Halen Salt
Halwyn Haeln Salt
Harri FFurf Cymraeg ar Harry / Rheolwr y cartref Welsh form of Harry / Home ruler
Heddwyn Heddwch bendigedig Blessed peace
Hefin Haf Summer
Heilyn Arolygwr A steward
Heulog Heulog Sunny
Howell Amlwg, enwog Eminent
Huw Calon a meddwl Heart and mind
Hywel Hywel Dda a sefydlodd gyfreithiau Cymreig yn y 10fed ganrif, enwog Hywel Dda, 10th century founder of Welsh laws, eminent
Iago Disodlwr Supplanter
Ianto Graslon yw Duw God is gracious
Idris Arglwydd tanbaid Ardent lord
Idwal Arglwydd y mur The lord of the wall
Iefan Ffurf Gymraeg ar John Welsh form of John
Iestin / Iestyn Ffurf Gymraeg ar Justin Welsh form of Justin
Ieuan Ffurf Gymraeg ar John Welsh form of John
Ifan Ffurf Gymraeg ar John Welsh form of John
Ifor Ffurf Gymraeg ar Ivor Welsh form of Ivor
Ilar Hwyliog Cheerful
Illtud / Illtyd Lliaws o bobl Multitude of people
Ioan Ffurf Gymraeg ar John Welsh form of John
Iolo / Iolyn / Iorweth Arglwydd golygus A handsome lord
Iwan Ffurf Gymraeg ar John Welsh form of John
Jac Ffurf Gymraeg ar Jack Welsh form of Jack
Lewys Ffurf Gymraeg ar Louis neu Lewis Welsh form of Louis or Lewis
Llew / Llewelyn / Llywellyn Fel llew Lion-like
Lloyd / Loyd Gyda gwallt llwyd Grey-haired
Mabon / Mabyn Duw Celtaidd o ieuenctid Celtic god of youth
Macsen Y cydymgeisiwr mwyaf; Ffurf Cymraeg ar Maximus, rheolwr yn y 4ed ganrif, a briododd, yn ôl y chwedl, dywysoges o Gymraes The greatest rival; Welsh form of Maximus, 4th century Roman ruler who according to legend married a Welsh princess
Madoc / Madog / Maidoc Pencampwr, ffawd dda Champion, good fortune
Maldwyn Cyfaill dewr Brave friend
March Ceffyl Horse
Maredudd Dydd y môr Sea day
Marlen / Marlin Bryn y môr Sea hill
Martyn Rhyfelgar Warlike
Marwin Bryn y môr Sea hill
Mawrth O’r môr Of the sea
Maxen Cydymgeisiwr mwyaf Greatest rival
Medwyn Sant Cymreig A Welsh saint
Meic / Meical Pwy sydd debyg i Dduw? Who is like God
Merion Enw ar rhan o Wynedd Name of part of Gwynedd
Mihangel Ffurf Gymraeg ar Michael Welsh form of Michael
Morcan / Morgan Môr gwyn / llachar / un sy’n byw ger y môr White sea / bright / dweller by the sea
Myrddin / Myrddyn Ffurf Gymraeg ar Merlin Welsh form of Merlin
Osian Bardd Cymraeg yn yr 18fed ganrif 18th century Irish poet
Pedr Ffurf Gymraeg ar Peter Welsh form of Peter
Prys O ap Rhys From ap Rhys (son of Rhys)
Rhisiart Ffurf Gymraeg ar Richard Welsh form of Richard
Rhodd Anrheg Gift
Rhodri Brenin Gwynedd yn y 9fed ganrif oedd Rhodri Fawr Rhodri the Great; Was a 9th century king of Gwynedd
Robat Ffurf Gymraeg ar Welsh form of Robert
Saeth Saeth Arrow
Sarff Neidr Snake, serpent
Seimon Ffurf Gymraeg ar Welsh form of Simon
Selwyn Gair Angl-Sacsonaidd ar ffrind Old English for friend
Siôn Ffurf Gymraeg ar John Welsh form of John
Siriol Bodlon, siriol Content, cheerful
Steffan Ffurf Gymraeg ar Stephen Welsh form of Stephen
Taffy Annwyl Beloved
Taliesin Bardd Cymraeg o fri yn y 6ed ganrif A renowned 6th Century Welsh poet
Tarian Tarian Shield
Taran / Tarran O’r bryncyn From the knoll
Tegeirian Pert, golygus Pretty, beautiful
Teifion Fersiwn o Teifi, yr afon yn Abertwifi Variant of Teifi, the river in Aberteifi
Teilo Sant Cymreig yn y 6ed ganrif A 6th century Welsh saint
Terrwyn Dewr Brave
Tomos / Tŵm Ffurf Gymraeg ar Thomas Welsh form of Thomas
Torlan O lan yr afon From the river bank
Trystan Mynydd yng Ngwynedd A mountain in Gwynedd
Tudur Enw Celtaidd Celtic name
Twm Ffurf Gymraeg ar Thomas Welsh form of Thomas
Wil Ffurf fer ar Gwilym Short form of Gwilym
Wyn / Wynne Ffurf fer ar Gwyn Short form of Gwyn

 

Tudalen a luniwyd gan Neil Rowlands and Patrick Jemmer / Page compiled by Neil Rowlands and Patrick Jemmer

About this site

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd.

Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and books to the world.

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Syml, Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English. By presenting unique content side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency (Simple, Informal, Formal, Literary), readers of all abilities can enjoy reading and ensure the language is accessible to all.

Page Views since November 2017

  • 60,530 views

Articles By Month

Popular Resources

Survey

Ask Dr Gramdeg

Cefnogi Dysgu Anffurfiol

Dysgu Cymraeg- Sut a Ble?

Y Darllenydd Penwythnos

Yr Erthyglau Mwyaf Poblogaidd

Ffilmiau i Lawrlwytho

Geirfa Themateg

Geiriadur i Ddysgwyr Arlein

Geiriau Caneon Cymraeg

Llefydd i Siarad Cymraeg

Silff Llyfrau Digidol

Highlights

Hanes yr Iaith Gymraeg

Hanes yr Iaith Gymraeg

The Old Red Tongue

Saunders Lewis Tynged Yr Iaith

Sherlock Holmes Speckled Band

Say Something In Welsh

Say Something in Welsh