Cyfres Amdani

Tudalen Gartref: Cyfres Amdani- Llyfrau i Ddysgwyr / Homepage: Cyfres Amdani- Books for Learners

Yn Adnoddau/Dysgwyr

Cyfres newydd gyffrous o lyfrau ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg
An exciting new series of books for adults who are learning Welsh

Mae'r prosiect Cyfres Amdani yn cael ei ariannu gan y Cyngor Llyfrau ac mae pedair gwasg (Atebol, CAA Cymru, Gomer & Y Lolfa) yn cyhoeddi 5 llyfr yr un. Mae cydweithio agos hefyd gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ac mae'r llyfrau'n cydymffurfio gyda'r cwricwlwm newydd. Mae lefelau llyfrau'r prosiect yn cydymffurfio â lefelau dysgu ail iaith Ewrop.

The Amdani Series project is funded by the Welsh Books Council and four presses (Atebol, CAA Cymru, Gomer & Y Lolfa) are publishing 5 books each. They are also working closely with the National Centre for Learning Welsh, and the books correlate with the new curriculum. The levels of the books align with European levels of second language learning.

Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: "Daethon ni i gytundeb gyda Gwasg Prifysgol Caergrawnt y basai’n bosib addasu chwe llyfr sydd wedi cael eu creu i ddysgwyr iaith ond y peth cyffrous yw bod pedwar ar ddeg o lyfrau gwreiddiol yn cael eu hysgrifennu a bod rhai o’n hawduron gorau yn yr iaith Gymraeg yn rhan o’r prosiect.
"Elfen gyffrous bod yr awduron sy wedi ysgrifennu’r llyfrau Mynediad a Sylfaen wedi bod yn dilyn yr un patrymau iaith â’r cyrsiau cenedlaethol newydd. Mae hyn yn meddwl y bydd yn bosib darllen y llyfr cyntaf Am Ddiwrnod ar ôl wyth uned o’r cwrs Mynediad. Gobeithio’n fawr bod hyn yn golygu bydd dysgwyr yn dechrau darllen yn gynnar iawn ar eu taith ddysg."

Meinir Wyn Edwards, Golygydd, Y Lolfa: "Fel golygydd rhai o’r llyfrau yn y prosiect, mae wedi bod yn brofiad grêt cydweithio gyda gweisg eraill. Gobeithio bydd mwy o lyfrau hamdden i ddysgwyr yn cael eu cyhoeddi ar ôl i’r prosiect cychwynnol o 20 llyfr ddod i ben. Os ydy nifer y siaradwyr Cymraeg yn mynd i gyrraedd y miliwn erbyn 2050 mae angen denu mwy o bobl i ddysgu’r iaith ac mae llyfrau fel hyn yn un cam bach pwysig arall tuag at gyrraedd y nod.”

Helen Prosser, Strategic Director, the National Centre for Learning Welsh: "We came to an agreement with Cambridge University Press that it would be possible to adapt six books that have been written for language learners, but the exciting thing is that fourteen original books have been written and some of the best writers in the Welsh language are part of the project.
"An exciting element is that authors who have written the Entry and Foundation books have followed the same patterns as the new national courses. This means that it is possible to read the first book Am Ddiwrnod after eight units of the Entry course. Hopefully this means that learners start reading very early in their learners' journey."

Meinir Wyn Edwards, Editor, Y Lolfa: "As an editor for some of the books in the project, it has been a great experience to collaborate with other presses. Hopefully more leisure books for learners will be released after the first project of 20 books comes to an end. If the number of Welsh speakers is going to reach a million by 2050 then there is a need to attract more people to learn the language, and books like this are an important small extra step to help reach the goal."

Am Ddiwrnod!

Author: Margaret Johnson
Welsh adaption of Big Hair Day
Adapted by: Meinir Wyn Edwards
twitter.com/meinir_wyn

Price: £4.99

Language: Very simple Welsh, with vocabulary at the bottom of each page

Amdani Mynediad Level: Mynediad / Entry

Y Lolfa logo Publisher: Y Lolfa

Buy: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615567

Mwy am y llyfr a chwis / More about the book and quiz

Disgrifiad Gwales: Mae'r nofel yn sôn am ddiwrnod ym mywyd Sophia Reynolds, sydd ar ei ffordd i fod yn ecstra mewn ffilm, ond mae nifer o ddigwyddiadau yn ei rhwystro rhag cyrraedd y set. Mae'n gorfod ymweld â swyddfa'r heddlu sawl gwaith, ond does dim ots ganddi, oherwydd mae'n ffansïo'r plismon yno! 

Gwales description: This is a humorous romance about one memorable day in the life of Sophia Reynolds, who is on her way to be a film extra, but a number of incidents prevent her from reaching the set. She has to visit the police office several times, but she doesn't mind, as she fancies the policeman there! 

Meinir Wyn Edwards: Roedd hi’n bleser cael addasu nofel Lefel Mynediad hyd at Uned 8. Ond roedd hi’n her a hanner, gan nad o’n i’n gyfarwydd â’r eirfa a’r patrymau iaith sydd yn y cwriwlwm Dysgu Cymraeg newydd. Mae’r ymateb i’r llyfr yn y siopau wedi bod yn dda ac mae cyhoeddi llyfrau ysgafn i ddysgwyr Cymraeg yn hollbwysig.
Stori syml, gyda digon o hiwmor, am Sophia yw Am Ddiwrnod! (What a day!). Mae hi ar ei ffordd i fod yn ecstra mewn ffilm gydag un o’i hoff actorion, Fabio Facelli. Ond mae sawl peth yn digwydd iddi ar ei ffordd yno ac mae’n rhaid iddi alw yng ngorsaf yr heddlu sawl gwaith. Ond does dim ots gan Sophia, oherwydd mae llygaid neis iawn gan y plismon! Mae’n braf cael stori garu i godi calon!

Meinir Wyn Edwards: It was a pleasure to adapt an Entry level novel up to Unit 8. But it was a challenge and a half, since I was not familiar with the language patterns used in the new Learn Welsh curriculum. The response to the book in shops has been good and publishing light books for learners is vital.
Am Ddiwrnod! is a simple story about Sophia, with lots of humour. She is on her way to be an extra in a film with one of her favourite actors, Fabio Facelli. But several things happen to her on her way there and she has to call into the police station several times. But Sophia doesn't mind, because the policeman has very nice eyes! It's nice to have a love story to lift the heart!

Cyfres Amdani Am Ddiwrnod

Gangsters yn y Glaw

Author: Pegi Talfryn

Price: £4.99

Language: Simple Welsh, with vocabulary at the bottom of each page

Amdani Mynediad Level: Mynediad / Entry

Gomer logo Publisher: Gomer

Buy: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781785622410

Disgrifiad Gwales: Mae Elsa Bowen yn gweithio fel ditectif preifat; fel arfer mae'n ymchwilio i dwyll yswiriant. Ond mae hynny'n newid ar y bore Mercher yma. Mae sylw Elsa ar siop lyfrau Cymraeg yn nhre Caernarfon lle mae pethau annisgwyl yn digwydd. Mae'r stori yn canolbwyntio ar Lilith Lewis, gangster lleol sydd yn achosi trafferth.

Gwales description: Elsa Bowen works as a private detective; usually she deals with insurance fraud. But that all changes on this Wednesday morning. Elsa's attention is drawn to the bookshop in Caernarfon where strange things are happening. The story focuses on Lilith Lewis, a local gangster who causes trouble.

 

Cyfres Amdani Gangsters yn y Glaw

Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare

Author: Wynne Evans with Elin Meek
twitter.com/wynneevans

Price: £4.99

Language: Simple Welsh, with vocabulary at the bottom of each page

Amdani Mynediad Level: Mynediad / Entry

CAA Cymru logo Publisher: CAA Cymru

Buy: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781845216856&tsid=12

Disgrifiad Gwales: Darlun personol a gonest iawn o hanes Wynne a'i deulu, ei brofiadau fel tenor enwog, a'i ymdrech fel oedolyn i ddysgu Cymraeg.

Gwales description: A very personal and honest history of Wynne and his family, his experiences as a famous tenor, and his efforts to learn Welsh as an adult.

Review by Phyl Brake, Teach Welsh coordinator at Aberystwyth University: The book is the honest, entertaining and compelling account of the singer from south Wales who has become well known throughout the UK thanks to the popular television adverts for the Go Compare financial comparison services website. The book was co-written by someone who has many years experience in teaching Welsh as a tutor, author and as a course writer herself.
The vocabulary and language patterns used are relevant and structured, and a short list of new vocabulary can be found at the bottom of each page. In addition all these words reappear in a small dictionary as an addendum at the end of the booklet. Wynne Evans’ story is sufficiently gripping to sustain the reader’s interest throughout, while, at the same time, constant repetition ensures that learners at all levels, familiarise themselves subconciously with relevant vocabulary and basic language patterns.
All of this means that Wynne Evans – from Carmarthen to Go Compare, together with the other books that are part of the same series, is a very useful learning resource for Welsh learners.

Cyfres Amdani Wynne Evans


Y Fawr a'r Fach - Straeon o'r Rhondda

Awdur: Siôn Tomos Owen
twitter.com/sionmun

Pris: £5.99

Iaith: Cymraeg syml, with vocabulary at the bottom of each page

Amdani Sylfaen Safon: Sylfaen

Y Lolfa logo Cyhoeddwr: Y Lolfa

Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615826

Disgrifiad Gwales: Cyfrol o straeon byrion sy'n ymwneud â rhyw hanesyn o bentre penodol yn y Rhondda.

Gwales description: A volume of short stories that involve anecdotes of a village in the Rhondda valley.

 

 

Cyfres Amdani Straeon o'r Rhondda

Y Stryd

Awdures: Helen Naylor
Addasiad Cymraeg o One Day
Wedi'i addasu gan Mared Lewis

Pris: £6.99

Iaith: Cymraeg, with vocabulary at the bottom of each page

Amdani Sylfaen Safon: Sylfaen

Gomer logo Cyhoeddwr: Gomer

Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781785622397

Exclusive author insight:
Interview with Mared Lewis
.

Disgrifiad Gwales: Un noson. Un stryd. Ac mae gan bob person ym mhob tŷ broblem. Sut mae Nina yn mynd i ddweud ei newyddion wrth Dafydd? Pam mae Magi yn gorfod ailfeddwl am Xavier? Beth mae Sam yn mynd i wneud am y broblem fawr? Sut mae bywyd Huw yn mynd i newid am byth? Bydd un nos Wener yn newid popeth.

Gwales description: One Night. One street. And everyone in every house has a problem. How will Nina tell Dafydd the news? Why does Magi have to rethink her relationship with Xavier? What will Sam do about his big problem? How will Huw's life change forever? One Friday night will change everything.

Mared Lewis: Mae'r stori yn galw i mewn ac allan o fywydau'r bobol sy'n byw drws nesa' i'w gilydd ar un stryd arbennig mewn tref yng Ngogledd Cymru. Mae pawb yn byw drws nesa, ond mae ganddyn nhw fywydau diddorol, ac mae gen pawb ei broblem ei hun. Mae'n lyfr difyr, a dyma'r tro cyntaf i mi addasu llyfr gan rhywun arall. Roedd hi'n anodd i ddechrau peidio rhedeg i ffwrdd efo'r stori fy hun, ond fe ddaeth pethau'n haws.

Mared Lewis: The story pops in and out of the lives of people living next door to one another in a particular street in a town in North Wales. Everyone lives next door, but they lead interesting lives, and all of them have their own problems. It is an entertaining book, and that’s the first time I have adapted a book by someone else. At first it was difficult to stop myself running away with the story myself, but then things became easier.

Cyfres Amdani Y Stryd


Gêm Beryglus

Awdur: Richard MacAndrew
Addasiad Cymraeg o Man Hunt
Wedi'i addasu gan: Pegi Talfryn

Pris: £4.99

Iaith: Cymraeg, with vocabulary at the bottom of each page

Amdani Canolradd Safon: Canolradd

Atebol logo Cyhoeddwr: Atebol

Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781912261291

Disgrifiad Gwales: Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn enwog am ei harddwch naturiol ac am y llwybrau cerdded. Ond mae'r lle yn cyrraedd y newyddion am reswm arall; mae pobl yn cael eu lladd yn yr ardal.

Gwales description: The Brecon Beacons National Park is famous for its natural beauty and for its walking trails. However the place reaches the news for another reason; people are being killed in the area.

Adolygiad gan Sue Ward, Dysgwraig o Say Something in Welsh: Stori dditectif gyffrous. Oedd diddordeb gyda fi yn syth o’r frawddeg gyntaf. Doeddwn i ddim eisiau stopio darllen! Mae’r iaith yn addas ar gyfer dysgwyr, ac mae’r geirfa ddefnyddiol hefyd.

Review by Sue Ward, learner from Say Something in Welsh: An exciting detective story. I had an interest straight from the first sentewnce. I didn't want to stop reading! The language is suitable to learners, and the vocabulary is very useful.

Cyfres Amdani Gêm Beryglus

Y Llythyr

Awdures: Helen Naylor
Addasiad Cymraeg o Two Lives
Wedi'i addasu gan: Dwynwen Teifi

Pris: £6.99

Iaith: Cymraeg, with vocabulary at the bottom of each page

Amdani Canolradd Safon: Canolradd

CAA Cymru logo Cyhoeddwr: CAA Cymru

Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781845216818

Disgrifiad Gwales: Ym mhentref bach Treddafydd yng Nghymoedd de Cymru, mae Megan a Huw yn dod yn gariadon. Ond a fydd eu cariad yn ddigon cryf i oroesi'r amgylchiadau? Mae marwolaeth, eu teuluoedd, a'r blynyddoedd ar wahân i gyd yn eu herbyn nhw.

Gwales description: In the small village of Tredafydd in the south Wales valleys, Megan and Huw become lovers. But will their love conquer the circumstances? Death, their families and years apart are all against them.

Cyfres Amdani Y Llythyr


Trwy'r Ffenestri

Awdur: Frank Brennan
Addasiad Cymraeg o Windows of the Mind
Wedi'i addasu gan: Manon Steffan Ros
twitter.com/ManonSteffanRos

Pris: £4.99

Iaith: Cymraeg

Amdani Uwch Safon: Uwch

Atebol logo Cyhoeddwr: Atebol

Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781912261437

Disgrifiad Gwales: Dyma gasgliad o straeon byrion difyr a fydd yn siŵr o wneud i chi feddwl. Dewch i adnabod cymeriadau cymhleth, lleoliadau pell, a straeon fydd yn aros yn eich meddwl am amser maith.

Gwales description: A collection of diverse short stories which will be sure to make you think. Get to know complex characters, remote locations, and stories that will stay in your mind for a long time.

Cyfres Amdani Trwy'r Ffenestri

Cofio Anghofio

Awdur: Alan Maley
Addasiad Cymraeg o Forget to Remember
Wedi'i addasu gan: Elin Meek

Pris: £8.99

Iaith: Cymraeg

Amdani Uwch Safon: Uwch

CAA Cymru logo Cyhoeddwr: CAA Cymru

Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781845216825

Exclusive author insight:
Elin Meek explains how she translated Roald Dahl's works into Welsh
.

Disgrifiad Gwales: Stori deimladwy am ymdrech dwy chwaer i ddod i delerau â dementia eu mam, a'i effaith ar eu bywydau.

Gwales description: The story of two sisters who try to come to terms with their mother's illness, and its effect on their own lives.

Elin Meek: Mae nifer o themâu yn y nofel hon: problem gofalu am bobl sy'n heneiddio; dementia; tensiynau rhwng dwy chwaer; tensiynau rhwng pâr priod; beth sy'n ein gwneud ni'n hapus mewn gwirionedd. Dyna ro'n i'n ei deimlo beth bynnag, wrth ddarllen ac addasu'r nofel. Dw i wedi troi'r teitl yn Gymraeg - fel ei fod yn dangos bod angen i ni gofio anghofio am rai pethau yn y gorffennol, er mwyn symud ymlaen i'r dyfodol. Dyna mae'r prif gymeriad yn ei wneud yn y diwedd, dw i'n meddwl.
Roedd y nofel Saesneg wedi ei lleoli yn Llundain, Marlow a Brighton, felly newidiais i'r rhain i: Llanelli, Y Bont-faen a'r Mwmbwls, ger Abertawe. Mae Sarah, y prif gymeriad yn y nofel Saesneg, yn canu 'All Things Bright and Beautiful', felly yn Gymraeg, mae hi'n canu 'Calon Lân'. Dw i'n mwynhau meddwl am ffyrdd o Gymreigio nofelau fel hyn fel bod y darllenydd yn credu yn y nofel fel un sydd wedi'i lleoli yng Nghymru.

Elin Meek: There are a number of themes in this nofel: the problem of caring for older people; dementia; tensions between two sisters; tensions between a married pair; and what makes us truly happy. This is what I was feeling anyway, when reading and adapting the novel. I've swapped the title in Welsh- so that it shows we need to remember to forget about some things in the past, in order to move on to the future. This is what the main character does in the end, I think.
The English novel was set in London, Marlow and Brighton, so I changed these to: Llanelli, Cowbridge and Mumbles, near Swansea. Sarah, the main character in the English novel, sings 'All Things Bright and Beautiful', so in the Welsh, she sings 'Calon Lân'. I enjoy thinking about ways to Welshify novels like this so that the reader believes the novel is one that is set in Wales.

Cyfres Amdani Cofio Anghofio

Cyffesion Saesnes yng Nghymru

Awdures: Sarah Reynolds
twitter.com/sarahyngnghymru

Pris: £4.99

Iaith: Cymraeg

Amdani Uwch Safon: Uwch

Atebol logo Cyhoeddwr: Atebol

Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781912261284

Exclusive author insight:
Mae Sarah yn cyflwyno ei llyfr cyntaf, Dysgu Byw
.

Disgrifiad Gwales: Mae Katie newydd symud i Gymru gyda'i gŵr newydd, Dylan. Yn ôl Dylan roedden nhw am fyw mewn tŷ enfawr ond mae pethau'n mynd o'i le ac mae'n rhaid i'r ddau symud i fyw gyda'i rieni. Sut fydd teulu Dylan yn ymdopi gyda'r ymyrwraig yn eu plith a hithau'n Saesnes hollol ddi-glem?

Gwales description: Katie has recently moved to Wales with her new husband, Dylan. According to Dylan the were going to live in a huge house but things go wrong and both have to move to live with his parents. How will the family of Dylan cope with the interference among them by a completely clueless Englishwoman?

Sarah Reynolds: Mae pob priodas yn antur, ond mae priodi rhywun ry' chi ddim ond wedi nabod ers mis yn antur a hanner! Mae Cyffesion Saesnes yng Nghymru yn dilyn hynt a helynt Katie, sydd wedi cwrdd â Dylan o dan yr haul ar ynys rhamantus Sbaenaidd… ond mae Katie yn dysgu yn go gyflym, bod ei gŵr newydd yn dod fel bargen pecyn. Os yw’r briodas i fod yn llwyddiannus, fe fydd yn rhaid i Katie hefyd dderbyn ei deulu, ei wlad a’i iaith.
Mae Katie yn glanio yng nghefn gwlad Sir Gâr heb air o Gymraeg, a dim clem am ddiwylliant Cymru. Dyw ei siwrne ddim yn hawdd ac yn y nofel gomedïaidd hon; rydw i wir yn gobeithio fe fydd dysgwyr yn chwerthin a gwingo at rhai o’r camgymeriadau mae Katie yn gwneud ar hyd ei siwrne. Mae hon yn stori gariad nid yn unig rhwng Katie a Dylan ond hefyd rhwng Katie a Chymru.

Sarah Reynolds: Every wedding is an adventure, but marrying someone that you have only known for a month is an adventure and a half! Cyffesion Saesnes yng Nghymru follows the troubles of Katie, who has met Dylan under the sun of a romantic Spanish island... but Katie learns quickly that her new husband comes as a package. If the marriage is to be successful, Katie will have to accept his family, his country and his language.
Katie lands in rural Carmarthenshire without a word of Welsh, and not a clue of Welsh culture. Her journey isn't easy and this is a comic novel; I hope that every learner laughs and winces at some of the mistakes that Katie makes on her journey. This is a love story not only between Katie and Dylan but between Katie and Wales.

Cyffesion Saesnes yng Nghymru

Neidiwch i safon - Jump to level: Amdani Mynediad Mynediad - Entry / Amdani Sylfaen Sylfaen - Foundation / Amdani Canolradd Canolradd - Intermediate / Amdani Uwch Uwch - Higher10 mwy o lyfrau i'w cyhoeddi yn 2018
! Cadwch mewn cysylltiad trwy...
10 more books to be published in 2018! Keep in touch via...

LlyfrauAmdani    LlyfrauAmdani    LlyfrauAmdani

aber.ac.uk/cy/caa   atebol.com   gomer.co.uk   ylolfa.com

Logo Cyngor Llyfrau Cymru