Rhaglen Hwyrol yr Eisteddfod yn Gwthio Ffiniau a Thorri Tir Newydd / Eisteddfod’s Groundbreaking Evening Programme Pushes Boundaries

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen
Eisteddfod pabell pinc

Comisiynau newydd, sioeau uchelgeisiol, a digon o gyfle i fwynhau hen ffefrynnau; dyma fydd ar gael gyda’r nos ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.  Gyda thocynnau’n mynd ar werth ar 1 Mai, heno (24 Ebrill), cyhoeddwyd rhaglen sy’n sicr o apelio at bob math o ddiddordebau ac oedran. New commissions, ambitious shows and plenty of old favourites to enjoy; this is what’s on offer in the Conwy County National Eisteddfod Pavilion evening programme.  With tickets going on sale on 1 May, the programme, announced this evening (24 April), will appeal to people of all ages and interests. O siarad yn lleol ac yn genedlaethol, mae’r nosweithiau’n debygol o werthu’n gyflym.  Felly, peidiwch ag oedi cyn mynd ati i brynu’ch…

Cadwch i ddarllen...

Cofiwch Dryweryn: Casgliad o luniau / A collection of photos

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Cofiwch Dryweryn Prif ddelwedd

Ers canol Ebrill, mae’r Mudiad Cofiwch Dryweryn, sy’n ail-greu’r wal gerrig wreiddiol, enwog ger Aberystwyth, a gafodd ei phaentio drosti â graffiti, wedi lledu drwy gydol Cymru. Mae’r alwad hon o ran annibyniaeth ddiwylliannol ac ieithyddol yn atseinio dros y wlad, a dyma lawer o’r sloganau, wedi’u trefnu’n ôl sir, ac o dan bob un ffynhonnell yn y cyfryngau cymdeithasol. Since mid April, the Cofiwch Dryweryn movement, which recreates the iconic original stone wall near Aberystwyth that was painted over with graffiti, has spread throughout Wales. This call for cultural and lingustic independence is echoing across the country, and here are many of the slogans, arranged by county, with a social media source underneath. If you have any contributions, or…

Cadwch i ddarllen...

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yn Dysgwyr/Newyddion
Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae’n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation. Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 21/04 Caergybi Derbyniodd dyn  anafiadau all beryglu bywyd mewn digwyddiad tu allan i’w gartref   bore Gwener. Mae Gerald Corrigan, 74 oed, yn parhau mewn  yn yr ysbyty wedi iddo gael ei saethu â . Dywedodd yr heddlu fod y dyn yn ceisio trwsio  pan gafodd ei saethu tu allan i’w gartref. Tryweryn Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi…

Cadwch i ddarllen...

OPRA Cymru: Lluniau o ‘Fidelio’

Yn Anffurfiol/Erthyglau
OPRA Cymru Fidelio

Mae OPRA Cymru yn dathlu deng mlynedd ers eu cyngerdd agoriadol gyda fersiwn Gymraeg newydd o unig opera Beethoven, sef Fidelio. Dyma stori ysbrydoledig am ddewrder dynes sy’n achub ei gŵr rhag iddo gael ei ddienyddio am resymau gwleidyddol. Mae cerddoriaeth Beethoven yn dyst i’w brif gredoau mewn rhyddid, ffyddlondeb a chariad, ac mae’n cynnwys y gwaith enwog hwnnw ‘Corws y Carcharorion.’ Caiff yr opera ei hadrodd drwy eiriau Mererid Hopwood, y ddynes gyntaf erioed i ennill y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae’r cynhyrchiad hwn o Fidelio yn dilyn cynhyrchiad première arobryn Wythnos yng Nghymru Fydd gan Mererid Hopwood a Gareth Glyn. Dyma rai lluniau oddi wrth ymarferion… OPRA Cymru celebrates the ten years since its inaugural concert with…

Cadwch i ddarllen...

S4C: Corau Rhys Meirion- Mae llawer mwy i gôr na chanu … / There’s a lot more to a choir than singing …

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol
Beth sydd ar S4C

“Mae rhywbeth arbennig yn digwydd pan ydyn ni’n cyd-ganu” – dyna farn y tenor adnabyddus Rhys Meirion ar ôl gweithio gyda ffoaduriaid, cyn-filwyr a hyd yn oed côr gospel o Birmingham fel rhan o gyfres newydd sbon ar S4C, Corau Rhys Meirion. “Something amazing happens when people sing together,” – that’s what the well-known tenor Rhys Meirion thinks after working with refugees, former soldiers and even a gospel choir from Birmingham in his brand-new series Corau Rhys Meirion. Nos Iau 18 Ebrill 8.00, S4C / Thursday 18 April 8.00, S4C English subtitles available   s4c.cymru / S4C

Cadwch i ddarllen...

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni
The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch! Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy! Dydd Gwener 12/04 Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in…

Cadwch i ddarllen...

Lynda Pritchard Newcombe- Blas ar Gernyweg / A Taste of the Cornish language

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Lynda Pritchard Newcombe- A Taste of Cornish

Mae’r iaith Gernyweg yn gyfnither i’r Gymraeg, ac er mai dim ond tua 3,000 o siaradwyr sydd yn ei defnyddio’n rheolaidd, mae llawer o oedolion yn ei dysgu hi. Mae hyn hefyd yn creu mwy o ddiddordeb mewn  hunaniaeth Cernyweg. Aeth Lynda Pritchard Newcombe, awdur Speak Welsh Outside Class, i gael blas… The Cornish language is a cousin of Welsh, and despite only around 3,000 speakers there are many adults learning it. This is also creating more interest in Cornish self-identity. Lynda Pritchard Newcombe, author of Speak Welsh Outside Class, went to get a taste…   Tyfodd fy niddordeb yn yr iaith Gernyweg ar ôl i mi asesu dysgwyr Cymraeg oedd yn siaradwyr Cernyweg pan ro’n i’n gweithio i’r Brifysgol…

Cadwch i ddarllen...

Wales Around the World: New York Welsh

Yn Anffurfiol/Cymraeg o Gwmpas y Byd
New York Welsh main image

Pobl o Gymru sy wedi adleoli i bedwar ban y byd, ac mae llawer ohonyn nhw wedi cael eu denu tuag at Ddinas Efrog Newydd, sy’n lle hwyliog ac amlgenhedlig yn wir. Yma, mae sefydlwyr New York Welsh, Gwilym Roberts-Harry a Rhodri Morgan, yn dweud eu stori am sut maen nhw’n cadw’r hwyl yn fyw yn y ddinas dyw byth yn cysgu… There are people from Wales who have relocated across the world, and many have been drawn to the lively and cosmopolitan New York City. Here, the founders of New York Welsh, Gwilym Roberts-Harry and Rhodri Morgan tell their story of how they keep the hwyl alive in the city that never sleeps… Sefydlwyd Cymry Efrog Newydd yn ystod…

Cadwch i ddarllen...

1 2 3 29