S4C: Corau Rhys Meirion- Mae llawer mwy i gôr na chanu … / There’s a lot more to a choir than singing …

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol
Beth sydd ar S4C

“Mae rhywbeth arbennig yn digwydd pan ydyn ni’n cyd-ganu” – dyna farn y tenor adnabyddus Rhys Meirion ar ôl gweithio gyda ffoaduriaid, cyn-filwyr a hyd yn oed côr gospel o Birmingham fel rhan o gyfres newydd sbon ar S4C, Corau Rhys Meirion. “Something amazing happens when people sing together,” – that’s what the well-known tenor Rhys Meirion thinks after working with refugees, former soldiers and even a gospel choir from Birmingham in his brand-new series Corau Rhys Meirion. Nos Iau 18 Ebrill 8.00, S4C / Thursday 18 April 8.00, S4C English subtitles available   s4c.cymru / S4C

Cadwch i ddarllen...

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni
The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch! Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy! Dydd Gwener 12/04 Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in…

Cadwch i ddarllen...

Lynda Pritchard Newcombe- Blas ar Gernyweg / A Taste of the Cornish language

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Lynda Pritchard Newcombe- A Taste of Cornish

Mae’r iaith Gernyweg yn gyfnither i’r Gymraeg, ac er mai dim ond tua 3,000 o siaradwyr sydd yn ei defnyddio’n rheolaidd, mae llawer o oedolion yn ei dysgu hi. Mae hyn hefyd yn creu mwy o ddiddordeb mewn  hunaniaeth Cernyweg. Aeth Lynda Pritchard Newcombe, awdur Speak Welsh Outside Class, i gael blas… The Cornish language is a cousin of Welsh, and despite only around 3,000 speakers there are many adults learning it. This is also creating more interest in Cornish self-identity. Lynda Pritchard Newcombe, author of Speak Welsh Outside Class, went to get a taste…   Tyfodd fy niddordeb yn yr iaith Gernyweg ar ôl i mi asesu dysgwyr Cymraeg oedd yn siaradwyr Cernyweg pan ro’n i’n gweithio i’r Brifysgol…

Cadwch i ddarllen...

Wales Around the World: New York Welsh

Yn Anffurfiol/Cymraeg o Gwmpas y Byd
New York Welsh main image

Pobl o Gymru sy wedi adleoli i bedwar ban y byd, ac mae llawer ohonyn nhw wedi cael eu denu tuag at Ddinas Efrog Newydd, sy’n lle hwyliog ac amlgenhedlig yn wir. Yma, mae sefydlwyr New York Welsh, Gwilym Roberts-Harry a Rhodri Morgan, yn dweud eu stori am sut maen nhw’n cadw’r hwyl yn fyw yn y ddinas dyw byth yn cysgu… There are people from Wales who have relocated across the world, and many have been drawn to the lively and cosmopolitan New York City. Here, the founders of New York Welsh, Gwilym Roberts-Harry and Rhodri Morgan tell their story of how they keep the hwyl alive in the city that never sleeps… Sefydlwyd Cymry Efrog Newydd yn ystod…

Cadwch i ddarllen...

Gisella Albertini: Wales through new eyes- An Italian’s journey into Welsh culture and language

Yn English-language articles/Hwyl
Gisella Albertini- Wales through new eyes prif ddelwedd

Gisella has been learning Welsh with Say Something In Welsh for a short period all the way in Turin, and after being captivated by our language and Welsh rock bands she decided to take a trip here and see what Cymru really looks like. Here she shares with the world her experiences, thoughts and photos on our country and music… On a summer day with not much to do, I decided to give a try to one SaySomethingInWelsh.com lesson. Fast forward to six months later, I’m wandering around Wales and realise that…I’m actually able to communicate with people in Welsh. How could this happen? The first time I came to the UK, I had studied English for seven years at…

Cadwch i ddarllen...

Ask Dr Gramadeg: Esbonio Gramadeg Cymraeg yn ddwyieithog / Explaining Welsh Grammar bilingually

Yn Adnoddau/Ask Dr Gramadeg/Dysgwyr
Ask Dr Gramadeg

Wrth ddysgu neu wella ein dealltwriaeth o’n  hiaith, mae angen cefnogaeth a chymorth oddi wrth bobl eraill arnom, pobl sydd wedi’i meistroli ac sydd gyda’r sgiliau i’w hesbonio’n effeithiol.  Yma, mae Mark Stonelake, sydd wedi ysgrifennu llyfrau cwrs i CBAC a Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe, wedi cytuno i rannu ei ddoethineb gyda’r byd.  Mae parallel.cymru yn ei gyflwyno fe ar ffurf cwestiynau ac atebion, gyda thabl cynnwys isod. When learning or improving our understanding of a language we need support and help from others who have mastered it and are skilled at explaining it to others. Here, Mark Stonelake, who has written course books for the WJEC and Learn Welsh- Swansea Bay Region, has kindly agreed to share…

Cadwch i ddarllen...

Ardal Arbennig: Sir Benfro- yr Hen, yr Hardd a’r Hwyl: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts

Yn Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts/Dysgwyr
Dafydd Roberts Sir Benfro

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau misol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Uwch. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu ystyr y geiriau hyn yn Saesneg. This article is a part of a monthly series of themed articles for learners at the Uwch (Higher) level. They are in Welsh only, with underlined vocabulary that you can hover over or press to reveal the English word. Dafydd is interviewed (in English) by the website Americymru here: https://americymru.net/ceri-shaw/blog/4960/darllen-a-deall-an-interview-with-dafydd-roberts-of-parallelcymru Yn gartref i Nawddsant Cymru, Dewi Sant a’r…

Cadwch i ddarllen...

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yn Dysgwyr/Newyddion
Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae’n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation. Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 07/04 Carl Sargeant Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi dweud y bydd rheolau newydd yn cael eu gosod ar gyfer ymchwiliad annibynnol i  y cyn-weinidog yn Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant. Daethpwyd o hyd i Mr Sargeant yn farw ddyddiau ar ôl i’r Prif Weinidog ar y pryd, Carwyn Jones, ei ddiswyddo. Roedd Mr Sargeant yn…

Cadwch i ddarllen...

1 2 3 29