Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

In Learners/News

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae’n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau.
Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation.

Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sadwrn 19/01

Yr Wylfa Newydd

Mae’r cwmni Hitachi wedi dweud eu bod nhw’n oedi datblygu’r atomfa Wylfa Newydd ar ôl methu â dod i gytundeb ariannol efo Llywodraeth y DU. Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns ei fod yn “hyderus” y bydd atomfa yn cael ei chodi yn Ynys Môn wedi gohiriad o “nifer fach o flynyddoedd”. Yn ôl y Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol, Leon Flexman, mae’r prosiect gwerth £13bn yn costio £1m y diwrnod, ac mae’n dweud mai datrys sefyllfa ariannol ydy “darn olaf y jig-so”.

Addysg

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mwy o fanylion ynglŷn â‘r cwricwlwm Cymraeg. Fydd Cymraeg mewn ysgolion ddim yn cael ei diffinio‘n iaith gyntaf neu ail iaith yn y dyfodol ac mae’r newidiadau’n golygu y bydd pob disgybl yn dilyn yr un cwricwlwm. Bwriad y Llywodraeth ydy rhoi mwy o bwyslais ar sicrhau bod disgyblion yn defnyddio’r iaith.

Cyngor Llyfrau Cymru

Mae parallel.cymru wedi ennill grant er mwyn datblygu eu gwasanaethau ar gyfer dysgwyr Cymraeg eleni. Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru sy’n darparu grantiau i gyhoeddwyr, y rhestr o enillwyr ddydd Iau. Bydd cyfnod y grantiau newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2019.

Rygbi

Mae Warren Gatland, Prif Hyfforddwr tîm Rygbi Cymru, wedi cyhoeddi ei garfan ar gyfer y Chwe Gwlad. Bydd y clo Alun Wyn Jones, sydd wedi chwarae 120 o weithiau dros Gymru, yn gapten unwaith eto. Bydd ymgyrch Cymru’n dechrau gyda gêm yn erbyn Ffrainc ym Mharis nos Wener, 1 Chwefror.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sadwrn 12/01

Gwleidyddiaeth

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Steffan Lewis, wedi marw yn 34 oed. Cafodd o ddiagnosis o ganser y coluddyn ym mis Rhagfyr 2017 ond roedd yr afiechyd wedi lledu i rannau eraill o’i gorff. Mae o’n gadael gwraig, Shona, a mab ifanc, Celyn. Mewn datganiad dywedodd ei deulu: “Colli Steffan yw’r ergyd waethaf bosib i’n teulu ni ac rydym yn gwybod bod pobl ledled Cymru yn rhannu ein galar.”

Yr iaith

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dweud eu bod nhw’n trio gwella’u darpariaeth o ran gwasanaethau Cymraeg. Mae ymgyrchwyr iaith yn cynnal cyfres o bicedi ledled y wlad yn erbyn y gwasanaeth trên newydd, oherwydd bod “cyn lleied o wasanaethau ar gael yn Gymraeg”. Yn ôl Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, dylai’r cwmni fod wedi bod yn cydymffurfio â’r safonau o’r diwrnod cyntaf iddyn nhw redeg y gwasanaeth ym mis Hydref y llynedd.

Aberystwyth

Am y tro cyntaf ers dros 20 mlynedd, bydd gan fwytai a chaffis yn Aberystwyth yr hawl i ddod â bwyd a diod allan ar y prom yn ystod yr haf. Ers y 1990au, roedd gan ddim ond un caffi’r hawl i ddefnyddio’r prom oherwydd telerau cytundeb efo Cyngor Sir Ceredigion. Ond eleni, mae busnesau eraill yn gobeithio cymryd mantais ar y rheoliadau newydd.

Celf

Mae casglwr wedi cynnig prynu darn celf gan Banksy am tua £100,000. Cafodd y darn, sydd ar ochr garej ym Mhort Talbot, ei beintio wythnos cyn Nadolig y llynedd. Dywedodd perchennog y garej, Ian Lewis, ei fod o’n ffeindio hi’n anodd delio â’r cyfrifoldeb o gael gwaith Banksy ar ei garej, a’i fod o’n ystyried beth i wneud efo’r celf. Mae Cyngor Sir Castell-nedd Port Talbot wedi cynnig talu am fenthyg y gwaith fel bydd y cyhoedd yn gallu’i fwynhau heb achosi problemau i Mr Lewis.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sadwrn 05/01

Yr iaith

Mae’r cyflwynydd Jeremy Vine wedi egluro beth a ddigwyddodd ar ei gyfri Trydar ar ôl y ddadl am y hen chwedl am bobl sy’n newid i’r Gymraeg pan fyddan nhw’n clywed pobl sy’n siarad Saesneg. Yn ôl Mr Vine, gwnaeth o gamgymeriad ac mae o’n disgrifio’r ddadl mewn erthygl ar parallel.cymru.

Yr Wyddfa

Mae dyn a fu farw ar ôl disgyn Yr Wyddfa ar noswyl Nadolig wedi ei enwi. Roedd Graham Schultz yn 41 oed ac un o Gaerdydd oedd e. Cafodd hofrennydd Gwylwyr y Glannau ei anfon i’r sefyllfa ond roedd Mr Schultz eisoes wedi marw.

Rygbi

Mae cefnwr Cymru, Leigh Halfpenny wedi dweud ei fod o’n gweld arbenigwr yn dilyn anaf sydd wedi ei stopio rhag chwarae ers mis Tachweddd. Dywedodd hyfforddwr y Scarlets, Wayne Pivac, fod Halfpenny yn “teimlo’n rhwystredig iawn”. Cafodd Halfpenny ei anafu ar ôl tacl hwyr gan ganolwr Awstralia, Samu Kerevi, ar 10 Tachwedd.

Pêl-droed

Mae cyn-chwaraewr Cymru, Craig Bellamy wedi dweud y bydd yn stopio dros dro weithio fel hyfforddwr efo Dinas Caerdydd wrth i honiadau yn ei erbyn gael eu hymchwilio. Hyd yn hyn mae o wedi bod yn gweithio fel hyfforddwr ar dîm dan-18 yr Adar Gleision. Yn ôl adroddiadau, mae rhieni chwaraewr ifanc wedi gwneud honiadau am ymddygiad Bellamy tuag at eu mab, sydd bellach wedi gadael y clŵb.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sadwrn 29/12

Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Mae enillydd y Tour de France, Geraint Thomas ymhlith y Cymry sydd ar restr anrhydeddau‘r Frenhines eleni. Derbyniodd o MBE yn 2008 a rŵan bydd o’n derbyn OBE. Bydd canwr y band The Alarm, Mike Peters yn derbyn MBE am ei waith yn codi arian i wella gofal am, a chefnogi, cleifion sy’n diodde’ o ganse.

Anrhegion Annisgwyl

Yng Nghaerdydd, mae un teulu yn wedi cael Nadolig annisgwyl a hynny diolch i swyddog Heddlu De Cymru. Yn ôl yr heddlu, roedd heddwas yn helpu teulu ar ôl i’w car nhw dorri i lawr ac wedi mynd â nhw adre. Sylweddolodd doedd ganddyn nhw ddim byd yn y tŷ at ddathlu Nadolig. Aeth o i Tesco Croes Cwrlwys i brynu nwyddau ac, ar ôl clywed am hynny, penderfynodd staff y siop ychwanegu rhagor.

Nofio Nadolig

Mi wnaeth dros 1,300 o bobl gymryd rhan mewn digwyddiad ym Mhorthcawl fore Nadolig. Roedden nhw’n nofio yn y môr oer er mwyn codi arian i’r elusen Prostate Cymru, efo nifer yn gwisgo gwisg ffansi. Mae’r digwyddiad yn un o’r mwyaf o’i fath yn y DU.

Tanau ceir

Yn Sir y Fflint, mae dyn, 26 oed, wedi cael ei arestio ar sail amheuaeth ei fod wedi rhoi cei ar dân yn fwriadol. Cafodd pedwar car eu dinistrio ac un arall ei ddifrodi mewn digwyddiadau yn Nhreffynnon a Bagillt rhwng y 26ain a 27ain o fis Rhagfyr. Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, mae’r dyn hefyd yn cael ei gyhuddo o ymosod ar weithwyr y gwasanaethau brys.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sadwrn 22/12

Gwleidyddiaeth
Mi wnaeth Mark Drakeford benderfynu na fysai fo gyfarfod wyneb-yn-wyneb efo Prif Weinidog y DU, Theresa May. Yn hytrach, bydd o’n teithio i Gaerdydd er mwyn dathliad efo aelodau Blaid Llafur. Roedd Mr Drakeford i fod i gyfarfod efo Mrs May am 14:00 ddydd Mercher, ond dywedodd ei lefarydd y byddai’n rhaid cynnal y cyfarfod yn hwyrach yn y dydd gan gynnig ei aildrefnu yn gynnar yr un noson.

Dysgwyr
Mae S4C wedi cyhoeddi y byddan nhw’n dechrau darlledu cyfres newydd ar gyfer dysgwyr ym mis Ionawr. Mae’r rhaglenni wedi cael eu hanelu at ddysgwyr sy’n astudio lefelau Canolradd ac Uwch. Bydd fideos a chynnwys digidol hefyd yn cael eu creu ar gyfer dysgwyr lefel Mynediad.

Rygbi
Mae Prif Hyfforddwr nesaf tîm rygbi Cymru, Wayne Pivac, wedi cyhoeddi gweddill ei dîm hyfforddi. Mae Stephen Jones wedi’i benodi fel hyfforddwr yr ymosod a chyn-gapten Cymru, Jonathan Humphreys, fel hyfforddwr y blaenwyr. Bydd Neil Jenkins yn parhau yn ei rôl fel hyfforddwr sgiliau.

Nadolig
Ac i orffen, mae’n gohebydd a gweddill y bobl sy’n helpu efo’r newyddion isio cynnig pob dymuniad da i chi i gyd. A chofiwch does dim angen i chi gynnig sbrowts i neb dros Nadolig!

Nadolig Llawen i bawb- mi wela i chi yn y flwyddyn newydd…


Ymwadiad
Ysgrifennwyd rhai o’r erthyglau ‘Dysgwyr’ gan bobl sydd eisoes wrthi’n dysgu Cymraeg. Efallai y dewch ar draws rhai camgymeriadau ieithyddol yn y Gymraeg o bryd i’w gilydd.

Disclaimer
Some of the ‘Learner’ articles have been written by those who are still learning Welsh. You may therefore come across some linguistic errors in the Welsh from time to time.


Profiad Iaith