Dysgwyr y Flwyddyn 2017: Ein Profiadau Ni / Our Experiences

In Informal/Learners Succeeding In The Eisteddfod
Dysgwyr y Flwyddyn 2017

Mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn wobr fawreddog, ble mae dysgwyr o gwmpas Cymru, ac yn aml o dramor, yn dod at ei gilydd i rannu eu profiad o ddysgu’r iaith, darganfod diwylliant Cymreig a gweld pa gyfraniadau maen nhw’n eu gwneud yn barod neu eisiau eu gwneud i fywyd Cymraeg.  Mae hi wedi bodoli ers 1990 (gweler rhestr enillwyr).  Mae’r enillydd yn cael y cyfle i siarad mewn digwyddiadau gwahanol, ac yn y flwyddyn ddilynol yn cael ei wahodd i fod yn aelod o’r Orsedd y Beirdd. Mae cystadlu’n ffordd wych o ddangos i’ch hunan, eich teulu, ffrindiau, tiwtoriaid a chyd-ddisgyblion pa mor bell dych chi wedi dod.  Mae ysbryd cyfeillgar iawn i’r gystadleuaeth, ac mae llawer o ffrindiau…

Keep reading...

David Jandrell: Introducing The Welsh Valleys Phrasebook

In David Jandrell's Valleys Humour/Fun
David Jandrell- Introducing Welsh Valleys Phrasebook

David Jandrell’s mission in life is documenting the the dialect of the South Wales Valleys (also known as Wenglish), and sharing his love of phrases such ‘Tidy’, ‘Butt’, ‘Now in a minute’ and ‘Cwtch’ with the wider world.  Here he introduces Valleys English, gives a sample of popular phrases and explanations from Welsh Valleys Phrasebook and then recounts his story of developing an interest in documenting this dialect… Skip to: Sample Glossary / My life through Valleys English Welsh Valleys Humour / Wenglish Dialect / Talk Tidy A first visitor to Wales will almost certainly have to converse with a local at some stage, and that is where the trouble may start. Ask for directions and you will be no…

Keep reading...

Awdur Elizabeth Jane Corbett: Ffeindio Fy Ffordd Adref / Finding My Way Home

In Informal/Authors: How and Why I Wrote
Elizabeth Jane Corbett- Finding My Way Home

Mae Elizabeth Jane Corbett yn dod o Awstralia sydd wedi cwympo mewn cariad gyda’r iaith, chwedlau a thiroedd o Gymru. Ar ôl hala amser dysgu’r iaith ym Melbourne, gartref gyda Say Something In Welsh ac wedyn yng Nghymru, cyhoeddodd hi ei nofel cyntaf The Tides Between yn hydref 2017. Yma, mae hi’n esbonio am ei thaith a sut gwnaeth hi ddylanwadu ei bywyd ac ysgrifennu… Elizabeth Jane Corbett is a Australian who fell in love with the language, myths and lands of Wales. After spending time learning the language in Melbourne, at home with Say Something in Welsh and then in Wales, she released her debut novel The Tides Between in autumn 2017. Here, she explains about her journey and…

Keep reading...

Pennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Dylan Foster Evans: Y Santes Dwynwen – nid Sant Ffolant Cymru! / How St Dwynwen wrongly became known as the Welsh Valentine

In Educators Explain/Formal
Dylan Foster Evans- How St Dwynwen wrongly became known as the Welsh Valentine

Mewn nifer o wledydd ledled y byd, Chwefror 14 ­– Dydd Gŵyl San Ffolant – yw diwrnod y cariadon. Ond yng Nghymru mae dyddiad arall gennym: Ionawr 25, sef Dydd Gŵyl Dwynwen. Beth, felly, yw hanes Dwynwen, a beth yw rôl ei gŵyl yn y Gymru gyfoes? Yma, mae Dylan Foster Evans, arbenigwr ar lenyddiaeth ganoloesol a phennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yn esbonio mwy. February 14 is the day marked for lovers in many countries around the world, but in Wales there is another date traditionally associated with romance: St Dwynwen’s Day, January 25. What is the story of the legend and what role does Dwynwen play in modern Wales? Here, Dylan Foster Evans, a specialist on medieval literature…

Keep reading...

Leia Fee: Cyflwyno Hacio’r Iaith: Ffurfio technolog yn y Gymraeg / Introducing Hacio’r Iaith: Exploring technology in Welsh

In Informal/Articles
Haciaith logo

Mae cymaint o bethau sy’n digwydd yn yr iaith, ac un enghraifft o faes sy’n ffyniannus yw’r dechnoleg. Mae grŵp o ffans a chrewyr technoleg sy’n rhannu ei syniadau a phrofiadau dan y faner Hacio’r Iaith. Yma, mae Leia Fee, tiwtor a rhaglennydd, yn esbonio mwy am beth sy’n digwydd… There is a large amount of things that happen in the language, and one example that is thriving is technology. There is a group of fans and technology creators who share their ideas under the banner Hacio’r Iaith. Here, Leia Fee, a tutor and programmer, explains more about what is happening… Un o’r honiadau gallet ti’n clywed yn erbyn y Gymraeg bod e’n iaith “hen-ffasiwn”. Dyw’r bobl sy’n dweud y…

Keep reading...

Dathlu Dydd Santes Dwynwen gydag ychydig o eiriau Cymraeg / Celebrate St Dwynwen’s Day with a few Welsh words

In Learners/Articles
Caru Cymraeg Menter Iaith

Onid ydym ni’n ffodus yng Nghymru? Mae gennym ni ein diwrnod ni ein hunain i ddathlu rhamant a chariad ar Ionawr 25ain, a elwir yn ddiwrnod Santes Dwynwen. Gallai’r iaith Gymraeg gystadlu â Ffrangeg fel iaith cariad gan fod gennym lawer o eiriau i ddweud ‘hug’, ‘kiss’ ag yn y blaen. Aren’t we lucky in Wales? We have our own day to celebrate romance and love on January 25th, known as St Dwynwen’s day. The Welsh language could compete with French as the language of love as we have a plethora of words to say ‘hug’, ‘kiss’ etc. Mae Mentrau Iaith Cymru – sefydliad sy’n cefnogi 22 Mentrau Iaith ledled Cymru i annog a chefnogi’r defnydd o’r iaith ym mywyd bob dydd,…

Keep reading...

Geiriadur i Ddysgwyr: Ar-lein / Dictionary for Learners: Online

In Resources/Learners
Geiriadur i Dysgwyr

This reference guide contains over 1600 common words. To support those new to the language, the most common words also have a pronunciation guide. Under the English word is the Welsh word on the left, with the approximate pronunciation using English sounds to the right. The stressed sound is underlined. For a fuller explanation, click the ‘How to Use This Guide’ button below. Full credit for the content goes to Mark Stonelake. How to Use This Guide Pronunciation Guide In Welsh words the stress usually falls on the last but one syllable (a syllable is a unit of sound). Putting stress on a syllable means lengthening the sound with more emphasis in the voice. For example, people with a Welsh…

Keep reading...

Silff Llyfrau Digidol: Canllaw i lyfrau sy’n canolbwyntio ar y Gymraeg yn storfeydd Kindle ac iBooks / Digital Bookshelf: A guide to Welsh-focussed books on the Kindle and iBooks stores

In Resources
Silff Llyfrau Digidol

Mae silff lyfrau lawn yn beth prydferth iawn, yn adlewyrchu personoliaeth a diddordebau ei pherchennog.  Er hynny, i bobl sy’n byw mewn gofod bach, yn teithio llawer, neu’n byw y tu allan i Gymru, mae silff lyfrau ddigidol yn llawn deunyddiau sy’n gysylltiedig â Chymru’n ddefnyddiol.  O brif gyhoeddwyr Cymru (Y Lolfa, Gomer, Gwasg Carreg Gwalch, Rily, Honno, Parthian, Seren a Gwasg Prifysgol Cymru), dim ond Y Lolfa, Honno a Parthian sy’n cynhyrchu llyfrau Kindle (chwiliwch am y gwerthwyr gorau gan Y Lolfa ar Kindle) (chwiliwch am y gwerthwyr gorau gan Honno ar Kindle) (chwiliwch am y gwerthwyr gorau gan Parthian ar Kindle) a dim ond Parthian sy’n cynhyrchu iBooks – felly, mae prif gynnwys y storfa iBooks yn dod…

Keep reading...

Meddal.com: Mwynhau eich technoleg yn y Gymraeg / Enjoy your technology in Welsh

In Resources
Meddal.com- Enjoy your technology in Welsh

Mae technoleg yn cyrraedd i bob man ac yn effeithio ar ein bywydau i gyd, felly mae’n bwysig cael a defnyddio technoleg yn Gymraeg. Yma, Rhoslyn Prys o Meddal.com yn rhoi rhai esiamplau poblogaidd: Technology reaches everywhere and affects all our lives, so it is important to have and make use of technology in Welsh. Here, Rhoslyn Prys of Meddal.com gives some popular examples: Neidiwch i: / Jump to: Firefox ~ Windows 10 ~ Microsoft Office ~ Cysgliad ~ Wordpress. Facebook

Keep reading...

Patrick Jemmer: Cyngor ac adnoddau ar ddechrau ysgrifennu yn y Gymraeg / Advice and resources on starting to write in Welsh

In Advice on Writing/Formal
Patrick Jemmer Advice for starting wrting

Mae Patrick Jemmer wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn ac wedi cyfrannu llawer o straeon a ffuglen wreiddiol i parallel.cymru. Mae e’n rhoi cyngor i gefnogi pobl eraill sy’n dechrau ysgrifennu yn y Gymraeg, ac mae e wedi paratoi rhestr o lyfrau ac adnoddau i gefnogi’r broses ysgrifennu. Darllenwch hon, trïwch ysgrifennu tipyn bach, mwynhewch y broses o wella a datblygu, ac wedyn, pan dych chi’n barod i rannu eich gwaith gyda’r byd cysylltwch â parallel.cymru! Patrick Jemmer has learnt Welsh as an adult and has contributed lots of stories and original fiction to parallel.cymru. To support other people who are starting to write in Welsh, he gives advice and has prepared a comprehensive list of books and resources to support…

Keep reading...

1 21 22 23 24 25 29