Patrick Jemmer: Rhithiau / Spectres

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Patrick Jemmer- Spectres

Beth yw natur ysbryd? A ydy’n bosibl bod lleoedd yn meddu ar bersonoliaethau, neu ynteu fod eneidiau pobl sy wedi diosg y corff priddlyd yn gallu trigo mewn cysgodion ystafell eto, yn llechu y tu ôl i’r celfi llwydaidd, wedi’u gludio dan bapur wal braenllyd? Credaf mai felly y mae gan fy mod wedi cael profiad ohoni yn fy mywyd fy hun. Rwy’n byw mewn byd llawn cofion sy’n symud a siarad o hyd. Llais a llygaid sy biau’r golau a’r tywyll fel ei gilydd yn y fangre hon, er iddi gael ei thacluso amser maith yn ôl. A ble bynnag y crwydraf yn ystod taith byw, yno y cwrddaf drwy’r amser â’m hen fam-gu, oherwydd i Rufain yr arwain pob…

Cadwch i ddarllen...

David Callander: Dilyn Ôl-Traed Gwenffrewi – Golygu’r Seintiau / After Winefride – Editing the Saints

Yn Addysgwyr yn Esbonio/Ffurfiol
David Callander Gwenffrewi Capel Gwenffrewi

Mae Cymru’n arbennig o gyfoethog o ran ei seintiau; ceir toreth o enwau lleoedd yn llawn sancteiddrwydd ym mhob rhan o fap Cymru. Ac mae’r seintiau wedi dylanwadu’n fawr ar lenyddiaeth hefyd, yn yr Oesoedd Canol ac mewn cyfnodau mwy modern. Roedd traddodiadau’r seintiau yn ddylanwad pwysig ar ysgrifennwyr megis Saunders Lewis, er enghraifft. Dyma David Callander, ymchwilydd ym Mhrifysgol Caergrawnt, yn ceisio ôl-rhain hanes un ohonynt… Wales is particularly blessed with saints; any part of the map of Wales will yield an abundance of place-names brimming with sanctity. And the saints have had a major literary impact as well, both in the medieval period and in more modern times, where saints’ traditions were an important influence on writers like…

Cadwch i ddarllen...

Ffwrnes Pizza: Taith o Lanelli i Naples / A Trip From Llanelli to Naples

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Ffwrnes Pizza- A Trip From Llanelli to Naples

Mae’r enwau Franco Taruschio, Michela Chiappa, Sidoli, Joe’s a Giovanni oll yn adlewyrchu treftadaeth bwyd Eidaleg gwych yng Nghymru, ond pan ddaw i Pizza, mae dau o fechgyn Sir Gaerfyrddin, Jez ac Ieuan, yn creu gwir flas yr Eidal allan o fan Piaggio tair-olwyn draddodiadol. Maent wedi cyrraedd y brig yn y Gwobrau Eidalaidd Cymru cyntaf, ac ym mis Ebrill gwnaethon nhw gymryd rhan ym Mhencampwriaeth Pizza y Byd yn Parma. Yma, maen nhw’n siarad am eu taith i Napoli i ddysgu am wneud pizza gwreiddol… The names of Franco Taruschio, Michela Chiappa, Sidoli, Joe’s and Giovanni all reflect a Welsh tradition of fine Italian food, but when it comes to pizza, it’s two lads from Carmarthenshire, Jez and Ieuan,…

Cadwch i ddarllen...

Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod!- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell

Yn Dysgwyr/Tiwtoriaid
Cyfres Amdani Jo Knell Am Ddiwrnod

Author: Margaret Johnson Welsh adaption of Big Hair Day Adapted by: Meinir Wyn Edwards twitter.com/meinir_wyn Price: £4.99 Language: Very simple Welsh, with vocabulary at the bottom of each page Level: Mynediad / Entry Publisher: Y Lolfa Buy: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615567 Am Jo Knell Mae Jo wedi bod yn athrawes ac ymgynghorydd Cymraeg ers dros ugain mlynedd gyda’r rhan fwyaf o’r amser hwnnw mewn ysgolion uwchradd ail iaith.  Bu’n ddarlithydd Cymraeg hefyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn hyfforddi darpar athrawon. Mae Jo yn awdur pedwar o lyfrau Cymraeg, a llyfr adolygu i ymgeiswyr TGAU yw’r un mwyaf diweddar: cantamil.com/cynnyrch/welsh-second-language-wjec-gcse-revision/?lang=cy Mae siop llyfrau Cymraeg gyda Jo yng Nghaerdydd sy’n stocio’r holl lyfrau newydd ynghyd â llyfrau ail law, cardiau, nwyddau ac anrhegion. Mae Cant…

Cadwch i ddarllen...

Gangsters yn y Glaw- Cyfweliad â Pegi Talfryn / Interview with Pegi Talfryn: Cyfres Amdani

Yn Cyfres Amdani/Dysgwyr
Cyfres Amdani Gangsters yn y Glaw

Gaeth Pegi Talfryn ei geni a’i magu yn yr Unol Daleithiau, symudodd hi i Gymru ac wedyn dysgu Cymraeg, dechrau gyrfa newydd fel tiwtor a bellach mae hi’n awdures! Ei llyfr llawn cyntaf yw Gangsters yn y Glaw, nofel noir wedi’i lleoli yng Nghaernarfon a rhan o’r Gyfres Amdani. Yma, mae hi’n siarad â Sam Brown o Wasg Gomer am y llyfr. Pegi Talfryn was born and brought up in the United States, has moved to Wales, learnt Welsh, started a new career as a tutor and now she is an author! Her first full book is Gangsters yn y Glaw, a noir novel set in Caernarfon and part of Cyfres Amdani. Here, she speaks with the Sam Brown of…

Cadwch i ddarllen...

Jemma Pullen: Sut i allanoli gwaith cyfieithu Cymraeg / How to outsource Welsh translation work

Yn Yn y Gweithle/Yr Iaith
Jema Pullen- Outsourcing Welsh translation work

Yn debyg i bob diwydiant, mae gan gyfieithu ei jargon a’i brosesau ei hunan – mae’n gallu bod yn anodd i’r anghyfarwydd wybod lle i ddechrau. Yma mae’r cyfieithydd proffesiynol Jemma Pullen yn amlinellu 10 cwestiwn ac ateb helpgar… Like every industry, translation has its own jargon and processes – it can be hard for the uninitiated to know where to start. Here the professional translator Jemma Pullen outlines 10 helpful questions and answers… Mae rhaid i broffesiynol â chymwysterau sy wedi cael ei hyfforddi yn y ddisgyblaeth hon wneud y cyfieithu. Nid yw’n dasg y gall unrhyw un ei chyflawni. languagejem.com Gallwch ddilyn Language JEM: / You can follow Language JEM: Twitter     Facebook     Instagram  

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer Ffuglen Wreiddiol / Original Fiction: Chwedleua / Tale-Telling

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Patrick Jemmer Tale-telling

Dechreuais i sgrifennu’r darn hwn pan o’n i’n neud y Cwrs Canolradd. Bryd hynny, ro’n ni’n cael ein hanogi i ddarllen llyfrau Cymraeg i ddysgwyr. Ro’n i wrth fy modd pan sylweddolais i y gallwn ddeall fersiwn o ran o’r “Mabinogi” – Pedair Cainc y Mabinogi i Ddysgwyr gan Alun Ifans. Rwy eisoes wedi darllen sawl fersiwn yn Saesneg (yn ddiweddaraf, The Mabinogion (Oxford World’s Classics) gan Sioned Davies), ond gwych oedd darllen y chwedlau yn yr iaith wreiddiol (wel, mwy neu lai, ta be!). Cedwch olwg am yr enwau Math, Goewin, Lleu, Arianrhod, Blodeuwedd, Gronw, ac Arawn. Mae Ceridwen (o “Hanes Taliesin”) yn ymddangos hefyd. Gobeithio bod chi’n gwerthfawrogi tipyn bach o gellwair du! Es i yn ôl i’r…

Cadwch i ddarllen...

Mudiad Arbennig: Clybiau Ffermwyr Ifanc: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts

Yn Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts/Dysgwyr
Dafydd Roberts Clybiau Ffermwyr Ifanc

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau misol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Uwch. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu ystyr y geiriau hyn yn Saesneg. This article is a part of a monthly series of themed articles for learners at the Uwch (Higher) level. They are in Welsh only, with underlined vocabulary that you can hover over or press to reveal the English word. Am beth ydych chi’n meddwl pan rydych chi’n clywed y geiriau Mudiad Y Ffermwyr Ifanc / Clybiau Ffermwyr Ifanc?…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer: Dod Sha Thre / Coming Home

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Snowdonia

Cyn gynted ag yr ydych chi’n dechrau dysgu’r Gymraeg, bydd rhaid i chi siarad amdanoch chi’ch hun. Pwy ydych chi? Beth yw’ch enw chi? O ble dych chi’n dod yn wreiddiol? Oes anifeiliaid anwes ‘da chi? Oes teulu ‘da chi? Beth yw’u henwau nhw? Fedran nhw’r Gymraeg? Lle aethoch chi i’r ysgol? Pryd dechreuoch chi ddysgu, a pham? Ers faint dych chi’n dysgu? Dych chi wedi bod i’r Eisteddfod erioed? Beth am gystadlu? Canu mewn côr rydych chi? Beth yw’ch hoff dreiglad(au)? Chi’n sgwennu barddoniaeth, wrth gwrs? Sut brofiad yw dysgu Cymraeg fel oedolyn? “Pobol y Cwm,” dyna sioe gyffrous ofnadwy i chi, reit? Beth yw’ch agwedd at ddwyieithedd ac at amlddiwylliannaeth? Beth fydd tynged yr iaith yn yr unfed…

Cadwch i ddarllen...