Menu
Category archive

Erthyglau

Colofnydd Meddwl.org: Byw ym Mybyl Iselder / Living in a Bubble of Depression

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Byw ym Mybyl Iselder prif lun

Mae nifer o bobl wedi cyfrannu at meddwl.org/category/myfyrdodau, lle maen nhw’n rhannu eu meddyliau a theimladau am fyw am fyw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl. Yma, mae un o’r colofnwyr yn cyfrannu at parallel.cymru, gyda fersiwn Saesneg wedi’i ddarparu gan David Sutton. Mae’n ddisgrifiad agored, gonest a gwir am y profiad o fyw gydag iselder. A number of people have contributed to meddwl.org/category/myfyrdodau, in which they share their thoughts and feelings about living with a mental health condition or illness. Here, one of the columnists contributes to parallel.cymru, with…

Daliwch i Ddarllen...

Matthew Jones: Cwmni dillad newydd i gefnogwyr rygbi Cymru- Sgrym / A new clothing brand for Welsh rugby fans is launched- Sgrym

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Matthew Jones Sgrym

Yn ychwanegol i weithio llawn amser, ysgrifennu llyfrau cwis, cyfrannu at parallel.cymru a magu teulu, mae Matthew Jones wedi penderfynu helpu pobl o Gymru i wisgo’n well. Yma, mae’n siarad am ryddhau llinell dillad newydd o’r enw Sgrym… In addition to working fuling time, writing quiz books, contributing to parallel.cymru and bringing up a family, Matthew Jones has decided to help the people of Wales to dress better. Here, he speaks about releasing a new clothing line named Sgrym…   etsy.com/uk/shop/Sgrym / AmserYchwanegol

Daliwch i Ddarllen...

Colofn Cymuned / Community Column

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Colofn Cymuned

Croeso i’r rhifyn cyntaf o Golofn Cymuned- cyfle i bobl ysgrifennu am beth sydd yn digwydd yn eu bywydau. Dim ond yn y Gymraeg mae’n cael ei chyflawni am y tro. Croeso i chi gyfrannu eitemau hefyd- cysylltwch â [email protected] os oes gennych rywbeth i’w rannu. Welcome to the first edition of Community Column- a chance for people to write about what is happening in their lives. It’s in Welsh only for now. You’re welcome to contribute items as well- contact [email protected] if you have something to share. Mis Tachwedd 2018-…

Daliwch i Ddarllen...

Rhoslyn Prys: Pobl Cymru, mae’n amser codi eich llais- fel bod peiriannau’r dyfodol yn ein deall ni / People of Wales, it’s time to speak up- so that the machines of the future understand us

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Rhoslyn Prys- Common Voice

Sut fyddwch chi’n siarad gyda’ch gweision? Ddim yn gwestiwn cyffredin y dyddiau hyn ond yn y dyfodol efallai. Ac mae’n well paratoi ar gyfer y diwrnod hwnnw nawr. Yma, mae Rhos Prys, sydd yn rhedeg meddal.com, yn esbonio mwy. How do you like to talk to your servants? Not a common question these days, but maybe in the future, it will be. And it’s best to prepare for that future now. Here Rhos Prys, who runs meddal.com, explains more. Yn ddiweddar, mae Mozilla, y sefydliad rhyngrwyd Americanaidd sy’n cynhyrchu Firefox…

Daliwch i Ddarllen...

Dyfodol digidol i’r Gymraeg / The digital future in Welsh: Lansio Melin Drafod “Think Tank” newydd gan Huw Marshall

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Huw Marshall- Lansio Melin Drafod

Mae’r gair digidol yn cael ei ddefnyddio’n aml y dyddiau hyn, ond beth yn union yw digidol? Yma mae Huw Marshall yn cyflwyno mwy am y maes a’i fentur newydd, y ‘think tank’ Melin Drafod. The word digital gets used frequently these days, but what exactly is digital? Here Huw Marshall introduces more about the field and his new venture, the think tank Melin Drafod. Lansiad: Dydd Llun 6ed Awst, 17:30-19:00 Indycube Bae Caerdydd, Trade Street CF10 5DQ Croeso cynnes i gyd A warm welcome to all; simultaneous translation will…

Daliwch i Ddarllen...

Owen John- Cyflwyno Cyfreithwyr.com / Introducing Cyfreithwyr.com

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Owen John- Cyflwyno Cyfreithwyr.com

Cyfreithwyr.com yw’r unig le ar y we i chwilio am gyfreithwyr sy’n cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Sut y dechreuodd a pha effaith mae e’n ei gael? Syflaenydd Owen John yn esbonio mwy… Cyfreithwyr.com is the only place on the internet to search for solicitors who offer their services through the medium of Welsh. How did it get started and what impact is it having? Founder Owen John explains more… Bwriad Cyfreithwyr.com oedd newid hynny dros nos; drwy ei gwneud hi’n hawdd iawn i bobl allu chwilio, yn hollol…

Daliwch i Ddarllen...

Laura Jones: Ymweld â Bosnia a Dysgu Gwersi o’n Gorffennol / Visiting Bosnia and Learning Lessons from our Past

Yn Anffurfiol/Erthyglau
War graves in Srebrenica

Mae’r 11eg o Orffenaf 2018 yn nodi 23 blynedd er lladdfa Srebrenica, y gweithred fwyaf treisgar yn hil-laddiad Bosnia yn y 1990au. Ym mis Hydref 2014, ymwelodd Laura Jones, dysgwr Cymraeg o Gaerdydd, â’r wlad gydag arweinwyr ffydd Cymreig i ddysgu am y hil-laddiad. Yma, mae hi’n trafod y daith a beth rydyn ni’n gallu ddysgu o’r erchyllter. 11th July 2018 marks the 23rd anniversary of the Srebrenica massacre, the most violent act of the Bosnian genocide in the 1990s. In October 2014, Laura Jones, a Welsh learner from Cardiff,…

Daliwch i Ddarllen...

Ffwrnes Pizza: Taith o Lanelli i Naples / A Trip From Llanelli to Naples

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Ffwrnes Pizza- A Trip From Llanelli to Naples

Mae’r enwau Franco Taruschio, Michela Chiappa, Sidoli, Joe’s a Giovanni oll yn adlewyrchu treftadaeth bwyd Eidaleg gwych yng Nghymru, ond pan ddaw i Pizza, mae dau o fechgyn Sir Gaerfyrddin, Jez ac Ieuan, yn creu gwir flas yr Eidal allan o fan Piaggio tair-olwyn draddodiadol. Maent wedi cyrraedd y brig yn y Gwobrau Eidalaidd Cymru cyntaf, ac ym mis Ebrill gwnaethon nhw gymryd rhan ym Mhencampwriaeth Pizza y Byd yn Parma. Yma, maen nhw’n siarad am eu taith i Napoli i ddysgu am wneud pizza gwreiddol… The names of Franco…

Daliwch i Ddarllen...

Rhys Padarn Jones: Cyflwyno Celf OrielOdl / Introducing OrielOdl Art

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Rhys Padarn- Oriel Odl

Mae Rhys Padarn yn creu lluniau trawiadol wrth ddefnyddio geiriau a themâu Cymraeg.  Sut ddechreuodd e a pha effaith mae ei lwyddiant wedi cael ar ei fywyd?  Rhys Padarn creates striking images using Welsh words and themes. How did he get started and how has its success impacted his life? Fy enw yw Rhys Padarn Jones. Dwi’n wreiddiol o Landdarog yng Nghwm Gwendraeth, ond bellach yn byw ym Mhontarddulais gyda fy nheulu ifanc ers tua phymtheg mlynedd. Dwi’n athro yn un o ysgolion cynradd Cymraeg dinas Abertawe ac yn mwynhau’r…

Daliwch i Ddarllen...

Dilys Price: Yr awyrblymwraig solo hynaf yn y byd / The oldest female solo parachutist in the world

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Dilys Price Yr awyrblymwraig solo hynaf yn y byd

Dechreuodd Dilys neidio allan o’r awyrennau yn ei 50au; nawr mae dros 1000 o neidiau gyda hi, ac yn ôl The Guiness Book of Records mae hi’n yr awyrblymwraig solo hynaf yn y byd. Mae hi wedi sefydlu’r elusen Touch Trust. Yma, mae Lynda Pritchard Newcombe yn esbonio mwy am eu bywyd… Dilys started jumping out of planes in her 50s; and now has over 1000 jumps, and according to the Guiness Book of Records is the oldest solo female parachutist in the world. She has founded the charity Touch…

Daliwch i Ddarllen...

Sara Louise Wheeler o Brifysgol Bangor: Blwyddyn wych o ran ieithoedd arwyddion mewn ffilm / A great year for signed languages in film

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Sara Louise Wheeler- A great year for signed languages in film

O ystyried y ffilmiau wedi’u rhyddhau yn ystod 2017, a’r rhai wedi’u hanrhydeddu yn y seremoni Oscars, go arbennig yw sylwi mor amlwg mae ieithoedd arwyddion wedi bod. Tair ffilm yn enwedig sy’n amlwg gan eu bod nhw’n portreadu ieithoedd arwyddion fel ieithoedd go iawn, sef: Baby Driver, The Shape of Water a The Silent Child. Mae Sara, darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol, yn esbonio mwy… Looking back at the films released in 2017, and those honoured at the Oscars, it is quite remarkable to note the prominence of signed languages.…

Daliwch i Ddarllen...

Rhiannon Roberts: Peintio Cymru mewn lliwiau newydd / Painting Wales in new colours

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Rhiannon Art Cymru

Mae Rhiannon Roberts yn creu lluniau dyfrlliw, sydd yn cael eu troi i mewn i cardiau, costeri, matiau bwrdd, printiadau, byrddau gwydr. Yma, mae hi’n esbonio mwy am eu gyrfa ac ysbrydoliaeth. Rhiannon Roberts creates original watercolours which are turned into work into various products such as cards, coasters, placemats, prints and glass boards. Here, she explains more about her career and inspirations. Ers yn ferch fach, roeddwn i wastad yn hoff iawn o gelf ac o fod yn greadigol. Astudiais Gelf i Lefel A, ond wedyn penderfynais astudio Seicoleg…

Daliwch i Ddarllen...

Cyflwyno blog Y Lolfa: Y Silff Llyfrau / Introducing Y Lofla’s blog: The Welsh Bookshelf

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Y Lolfa Y Silff Llyfrau

Conglfaen yn fywyd Cymry Cymraeg yw’r cyhoeddwr Y Lolfa. Maen nhw’n cyhoeddi dros 80 o lyfrau’r flwyddyn, gan gynnwys enwau cyfarwydd fel Howard Marks a Nigel Owens, llyfrau i ddysgwyr er enghraifft gan Heini Gruffudd, a llawer am hanes, chwaraeon, hiwmor, bywgraffiad a ffuglen. Maen nhw’n tynnu sylw at eu gwaith, mynd tu ôl y llen o greu llyfrau a chyfweld awduron ar eu blog Y Silff Llyfrau. Yma, mae parallel.cymru yn cyflwyno rhai uchafbwyntiau o’u blog… The publisher Y Lolfa are a cornerstone in Welsh-speaking life. They publish over…

Daliwch i Ddarllen...

Jo Knell: Cyflwyno’r Siop Cant A Mil Vintage, Caerdydd / Introducing the Cant a Mil Vintage shop, Cardiff

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Jo Knell Cant A Mil Vintage

Mae’r siop Gymreig Cant a Mil Vintage wedi’i sefydlu ers peth amser yng Nghaerdydd ac yn adnabyddus am ei hystod eang o lyfrau Cymraeg a Chymreig.   Pam sefydlwyd Jo Knell y siop, o ble daeth yr enw, a beth mae’n ei chynnig? The Cant a Mil Vintage Welsh shop is well established in Cardiff for its wide range of Welsh language and Welsh-themed books. Why did Jo Knell establish it, where did the name come from, and what does it offer? Shwmae, Jo Knell dw i a fi yw perchennog…

Daliwch i Ddarllen...

Laura Jones: Hanes y Mwslimiaid yng Nghymru / The History of Muslims in Wales

Yn Anffurfiol/Erthyglau
Laura Jones- Hanes y Mwslimiaid yng Nghymru

Gallech gael eich maddau am feddwl bod y berthynas rhwng Islam a Chymru dim ond yn dechrau yn yr ugeinfed ganrif. Ond, mewn gwirionedd, mae’r berthynas yn ymestyn yn ôl yn bellach na hynny. Yma, mae Laura Jones yn cyflwyno hanes Mwslimiaid yng Nghymru o’r cysylltiadau cynharaf â’r Brenin Offa i’r presennol. Mae Laura  wedi cwblhau MA yn Islam ym Mhrydain Cyfoes (Islam in Contemporary Britain) ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2017. O’r blaen, mae hi wedi hyfforddi a gweithio fel Caplan Mwslimaidd mewn prifysgol, ac wedi gweithio ar gyfer y…

Daliwch i Ddarllen...