Nicky Roberts Welshspeakingpractice.slack.com

Nicky Roberts: Cyflwyno sesiynau ar-lein ar gyfer dysgwyr newydd sbon ar Welshspeakingpractice.slack.com / Presenting online sessions for brand new learners on Welshspeakingpractice.slack.com

Mae Nicky wedi dysgu Cymraeg yn gyflym iawn, ffaith a gydnabuwyd ym mis Mai 2018 pan gafodd ei ddewis fel un o’r 5 ymgeisydd a gyrhaeddodd y brig gan gael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Yma mae’n siarad am sut mae’n cefnogi dysgwyr eraill ledled y byd…

Nicky has learnt Welsh very quickly, a fact which was recognised in May 2018 when he was selected as one of the 5 contestants to reach the top, getting the chance to compete for the Dysgwr y Flwyddyn (Learner of the Year) prize in the National Eisteddfod this year. Here he speaks about how he supports other learners from across the world…
Helo! Fy enw i ydy Nicky Roberts. Dw i’n 36 oed a dw i’n dod o Gwm Rhondda yn wreiddiol, ond nawr dw i’n byw yn Aberystwyth, Ceredigion gyda fy ngwraig Lara.Hello! My name is Nicky Roberts. I am 36 years old and I come from the Rhondda Valleys originally, but now I live in Aberystwyth, Ceredigion with my wife Lara.
Dw i wedi bod yn siarad Gymraeg ers Nadolig 2016, rhedeg sianel YouTube gyda’r enw Learn Welsh with Nicky a hefyd ym mis Mai oeddwn i’n digon ffodus i gyrraedd yn y Rownd Derfynol Dysgwr y Flwyddyn fel rhan yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd yn ystod Mis Awst.I have been speaking Welsh since Christmas 2016, running a YouTube channel named Learn Welsh with Nicky and in also in May I was fortunate enough to get through to the Final of the Learner of the Year competition as part of the National Eisteddfod in Cardiff during August.
Rydym ni gyd fel siaradwyr yr iaith yn cofio ein sgwrs cyntaf trwy’r cyfrwng Cymraeg. Efallai gwnaethoch siarad gyda rhywun yn eich dosbarth nos, neu yn y dafarn lleol neu mewn siop Cymraeg tra oeddech trio prynu llyfr neu cylchgrawn. We all, as speakers of the language, remember our first conversation through the medium of Welsh. Maybe you spoke with someone in your night class, or in the local pub or in a Welsh shop while you were trying to buy a book or a magazine.
Mae lawer o bobl yn cofio yr eiliad gyda pleser ac atgofion melys, tra lawer o bobl edrych yn ôl at eiliadau fel hyn gyda ychydig bach o difaru. Efallai wnaethom nhw anghofio i ddweud rhywbeth oedden nhw eisiau ddweud neu wedi gwneud camgymeriadau ac doeddwn nhw ddim yn hapus gyda’r canlyniad.Lots of people recall the moment with pleasure and sweet memories, while lots of people look back at moments like this with a bit of regret. Maybe they forgot to say something they wanted to say or made mistakes and they weren’t happy with the result.
Un peth rydym ni gyd gallu fod yn sicr ydy mae gormod o bobl edrych at eiliadau fel hyn gyda ofnus pan does dim angen i boeni o gwbl yn gwirioneddol. One thing we can all be sure of is that too many people look at moments like this with fear when there is really no need to worry at all.
Dw i wedi dod i nabod llawer o dysgwyr yr iaith Cymraeg yn ystod yr amser dw i wedi bod yn dysgu’r iaith – ac un y phethau dw i wedi sylwi ydy jyst faint o bobl sydd gyda pryderon fel hyn.I have come to know loads of learners of the Welsh language during the time that I have been learning the language – and one of the things I have noticed is just how many people there are with worries like this.
Felly pan gwnes i cychwyn gweithio gyda’r tîm sydd yn rhedeg cymuned ar-lein welshspeakingpractice.slack.com, un o’r pethau oeddwn i eisiau gwneud oedd dechrau sesiwn ar gyfer dechreuwyr a dysgwyr newydd sbon yn unig.So when I started working with the team that run the welshspeakingpractice.slack.com online community, one of the things I wanted to do was to run a session for starters and brand new learners only.
Dw i wedi bod yn siarad gyda dysgwyr eraill ers amser maith ac un o’r pethau gwnes i sylweddoli bod llawer ohonyn nhw eisiau siarad gyda dysgwyr eraill – pobl sydd yn siarad yr un lefel fel nhw, pobl bod nhw yn gallu teimlo cyfforddus siarad o gwmpas. I have been speaking with other learners for a long time and one of the things I realised is that lots of them wanted to speak with other learners – people that speak at the same level as them, people that they feel comfortable speaking around.
“Does neb i siarad Cymraeg gyda fi - achos dw i'n byw yn Tasmania. Mae yna grŵp bach dysgwyr ar bwys i fi, ond mae nhw yn cwrdd unwaith y mis yn unig, ac mae nhw yn cwrdd tra dw i'n gweithio. Felly, Mae Welshspeakingpractice yn perffaith i fi. Wnes i dechrau dysgu Cymraeg mis Mawrth gyda SaySomethingInWelsh a doeddwn i ddim yn siwr sut i ymarfer siarad tan wnes i darllen am WSP ar y Fforwm SSiW. Nawr, mae dal llawer i fi dysgu, ond mae hi'n hawddach pan galla i ymarfer beth dw i'n dysgu.” Meddai Jack Dale, Tasmania – aelod o welshspeakingpractice.slack.com “I have no-one to speak Welsh with me – because I live in Tasmania. There’s a small group of learners near me, but they only meet once a month, and they meet while I’m working. So, Welshspeakingpractice is perfect for me. I started learning Welsh in March with SaySomethinginWelsh and I wasn’t sure how to practice speaking until I read about WSP on the SSIW Forum. Now, there’s still a lot for me to learn, but it is easier when I can practice what I learn” says Jack Dale, Tasmania – member of welshspeakingpractice.com
Mae yna amser cywir i ddechrau siarad gyda pobl sydd yn rhugl yn llwyr a hefyd mae yna amser i ddechrau siarad gyda dysgwyr gyda lefel uchaf o sgiliau gyda’r iaith.
Ond... os dych chi yn un o’r pobl sydd yn teimlo yn nerfus iawn a dych chi yn poeni byddech teimlo yn embaras iawn – rhywbeth fel ein sesiynau bydd rhywbeth perffaith ar gyfer chi
There is a right time to start speaking to people that are completely fluent and there’s also a time to start speaking with learners that have a higher level of skills with the language.
But.... if you are one of the people that feel very nervous and you worry that you’ll feel very embarrassed – something like our sessions will be something perfect for you.
Mae gyda ni lawer o pobl o reit dros y byd i gyd. Mae gyda ni nifer o pobl sydd yn dod o Gymru, fel byddech disgwyl. Ond hefyd, mae gyda ni dyn o Awstralia sydd yn ymuno rhan mwyaf o ein sesiynau. Mae fe yn ymuno ein sesiynau bron bob wythnos – hyd yn oed mae rhaid i fe codi 4 o’r gloch yn y bore er mwyn cymryd rhan! Mor ardderchog, enwedig pan dych chi yn ystyried mae fe yn gweithio fel meddyg teulu! We have lots of people from all over the world. We have a number of people that come from Wales, as you would expect. But also, we have a man from Australia who joins most of our sessions. He joins our sessions almost every week, even though he has to wake up at 4 o’clock in the morning in order to take part! So excellent, especially when you consider that he works as a GP!
Beth dw i wedi bod yn trio gwneud gyda’r sesiynau ydy rhoi cyfle i dechreuwyr i cymryd rhan yn eu sgwrs cyntaf go iawn mewn amgylchedd diogel lle does dim angen iddo nhw poeni am gwneud camgymeriadau neu poeni am colli eu hyder a fynd yn ôl i Saesneg. What I have been trying to do with the sessions is to give starters a chance to take part in their first real chat in a safe environment where there is no need to worry about making mistakes or worrying about losing their confidence and going back to English.
Rydym dechrau allan gyda pethau eithaf syml – gwneud ffrindiau gyda’i gilydd – dweud helo i bawb, ffeindio allan pwy sydd yn pwy, o le mae pawb yn dod, lle mae nhw gyd yn fyw cyn symud ymlaen.We start out with quite simple things – making friends with each other – saying hello to everyone, finding out who’s who, where does everyone come from, where they all live before moving along.
Mae gyda ni ychydig o bobl hefyd sydd yn defnyddio y sesiwn fel modd i ymarfer eu sgiliau gwrando yn hytrach na cymryd rhan yn y sgwrs – ac mae hyn yn iawn perffaith. We have a couple of people also that use the session as a way of practicing their listening skills instead of taking part in the conversation – and that is perfectly fine.
Pob tro byddai’n dweud wrth pawb “Os dych chi eisiau ymuno hanner ffordd trwy, dych chi yn croeso ddechrau siarad pryd bynnag dych chi eisiau” ac mae hynny yn gweithio yn iawn erbyn hyn.Every time, I’ll tell everyone “If you want to join half way through, you’re welcome to start talking whenever you want” and that has worked out fine since then.
Wrth gwneud hyn, dw i eisiau pobl dechrau teimlo cyfforddus trafod pynciau arferol – eu bywydau, eu teulu, eu swydd, eu diddordebau, beth mae nhw yn hoffi gwneud ar y penwythnos, ble mae nhw yn bwriadu fynd ar eu gwyliau – pethau hollol arferol.
Pryd dych chi yn gallu ddechrau trafod pethau arferol trwy’r cyfrwng Cymraeg, byddech ffeindio bod mae’r gweddill dod mor hawdd.
By doing this, I want people to start feeling comfortable discussing everyday subjects – their lives, their families, their job, their interests, what they like doing on the weekend, where they plan to go on their holiday – totally normal things. When you are able to start discussing normal everyday things through the medium of Welsh, you’ll find that the rest comes so easily.
Fy rôl yn y broses ydy cadw pawb yn hapus ac ymlacio. Pan mae sgwrs yn ddechrau dawel i lawr yn dipyn, byddai’n gofyn cwestiynau i bawb ac annog iddo nhw gofyn cwestiynau i bobl eraill. Byddai’n cynnig helpu i unrhyw un os dw i’n gweld nhw yn gwneud camgymeriadau enfawr – ond am y rhan mwyaf – dw i eisiau gadael y trafodaeth yn llif.My role in the process is to keep everyone happy and relaxed. When the conversation starts to quieten down a bit, I’ll ask everyone questions and encourage them to ask questions to other people. I’ll offer help to anyone if I see them making massive mistakes – but for the most part, I like to let the conversation flow.
Byddai’n ateb cwestiynau fel “Beth ydy’r gair am.......” neu “Sut ydw i’n defnyddio hyn...” neu “Beth ydy’r ffordd gorau i ddweud hyn...” Ond fel dwedais i gynharach, mae’n mwy bwysig i fi gadael i trafodaeth yn llif a chofio beidio dweud unrhyw beth fydda’i ddim wedi eisiau clywed fy hun pan oeddwn i’n ddechrau.I’ll answer questions like “What is the word for...?” or “How do I use this...?” or “What is the best way to say this....?” But as I said earlier, it’s more important that I let the discussion flow and remember to not say anything that I wouldn’t like to have heard myself when I was starting.
Byddech gwybod pan bydd gyda chi sesiwn llwyddiannus achos fydd dim llawer o pethau rhaid i chi ddweud er mwyn cadw y sesiwn yn fyw. You’ll know when you’ll have a successful session because there won’t be a lot of things you have to do in order to keep the session alive.
Mae’n mor hyfryd i gweld rhywun ddechrau yr sesiwn yn teimlo yn nerfus iawn gyda llais dawel iawn tra ffeindio fe anodd iawn i ddweud unrhyw beth o gwbl, mynd a troi popeth o gwmpas yn ystod yr awr a newid reit o’r blaen o eich llygad!It’s so lovely to see someone start the session feeling very nervous with a very quiet voice while finding it very difficult to say anything at all, go and turn everything around during the hour and change right in front of your eyes!
A dw i wedi gweld hyn yn digwydd llawer o tro cyn nawr – rhaid i chi stopio nhw am siarad pan oeddech trio gorffen y sesiwn ar y diwedd!And I’ve seen this happen lots of times before now – you have to stop them from speaking when you’re trying to finish the session at the end!
Mae cynllun gyda pobl sydd yn ymuno ein sesiynau ydy rhoi cyflwyniad cyflym iddo nhw, helpu nhw datblygu eu sgiliau siarad mewn amgylchedd diogel a mewn amser byr cyn symud iddo nhw ymlaen i’r sesiynau eraill rydym cynnig ar y cymuned – lle bydden nhw yn siarad gyda pobl sydd wedi bod yn siarad Cymraeg am gyfnod hirach na nhw.The plan with the people that join our sessions is to give them a quick introduction, help them develop their speaking skills in a safe environment and in a short space of time before moving them along to the other sessions we offer on the community – where they will be speaking with people who have been speaking Welsh for a longer period of time.
Mae gan y cymuned mwy na 250 o bobl sydd yn cymryd rhan yn sgwrsiau bob dydd. Y peth rydym wedi bod yn trio gwneud ydy rhedeg un sesiwn pob nos ar 7 o’r gloch gyda siaradwr profiadol sydd yn gallu rhedeg y sesiwn gyda hyder ac yn gwybod digon er mwyn helpu pobl allan os maen nhw eisiau gofyn cwestiynau. Y peth mwyaf pwysig rydym wedi ceisio gwneud ydy helpu The community has more than 250 people who take part in chat sessions every day. The thing we have been trying to do is run one session every night at 7 o’clock with an experienced speaker who can run the session with confidence and know enough in order to help people out if they want to ask questions. The most important thing we have trïed to do is to help different people make contact with each other.
Mewn diwrnod arferol, byddai’n siarad gyda bobl o Aberaeron, Caernarfon, Castell Nedd, a Chasnewydd – ond hefyd dw i’n siarad yn eithaf aml gyda pobl o Awstralia, Ffindir, Ffrainc ac Almaen! Pobl sydd yn gallu siarad Cymraeg yn anhygoel!In a typical day, I’ll speak with people from Aberaeron, Caernarfon, Neath and Newport – but also I speak very often with people from Australia, Finland, France and Germany! People who can speak amazing Welsh!
Cymryd rhan a chwarae rôl pwysig gyda camau gyntaf dysgwyr yn rhywbeth pwysig iawn i fi.
Dw i’n cofio ffeindio fe anodd iawn i ffeindio adnoddau fel hyn pan oeddwn i newydd dechrau dysgu y Gymraeg ac os oedd rhywbeth fel hyn ar gael ar y bryd bysai wedi bod y person gyntaf i ymuno!
Taking part and playing an important role with the first steps of learners is something very important for me.
I remember finding it very difficult to find resources like this when I was just starting to learn Welsh and if something like this was available at the time then I would have been the first person to join!
Mae’r grŵp wedi bod yn agor ers 2-3 mis nawr, ond rydym wedi gweld pobl datblygu eu Gymraeg mewn ffordd enfawr mewn amser byr.The group has been open for 2-3 months now, but we have seen people develop their Welsh in a big way in a short space of time.
Beth sydd wedi bod yn braf i fi ydy gweld pobl swil dod mas a cymryd rhan yn sgwrsiau 1:1 gyda aelodau eraill heb cymryd rhan yn unrhyw hangouts enfawr gyda’r gweddill ohonyn ni.
Dw i’n nabod un fenyw o’r ardal Machynlleth, byddai hi yn lladd fi os dw i’n rhoi ei enw allan.. ond mae hi wedi bod yn siarad a cwrdd mwy nag 120 aelodau eraill ers wnaeth hi ddechrau 2 mis yn ôl!
What has been nice for me is to see shy people come out and take part in 1:1 chats with other members without taking part in any massive hangouts with the rest of us.
I know one lady from the Machynlleth area, she would kill me if I were to give her name out… but she has been speaking and meeting more than 120 other members since she started 2 months ago!
“Ers gwnes i ymuno WSP, dw i wedi teimlo mwy hyderus siarad yn y Gymraeg, hyd yn oed yn y gwyllt. Hefyd, mae yn dda i gweld siaradwyr eraill ar gamera” Meddai John Young, aelod arall welshspeakingpractice.slack.com.“Since I joined WSP, I have felt more confident speaking Welsh, even in the wild. Also, it’s good to see other speakers on camera” says John Young, another member of welshspeakingpractice.slack.com.
Y peth gorau am bopeth? Mae cymuned yn agored i bawb, ac mae’n hollol am ddim!
Os mwy o bobl ymuno’r cymuned – bydd llawer mwy o cyfleon i ffeindio rhywun i siarad gyda chi, does dim ots pa amser ydy hi neu ble dych chi yn byw.
Ymunwch ni nawr! Gwna i rhoi’r tegell ymlaen.
The best thing about everything? The community is open to everyone and it is totally free!
If more people join the community – there’ll be lots more opportunities to find someone to speak with you, no matter what time it is or where you live.
Join us now! I’ll put the kettle on.
Nodiadau
Er mwyn cael mynediad i’r cymuned welshspeakingpractice.slack.com ewch e-bost at [email protected] gyda’r pwnc “WSP” gyda eich enw llawn.

Notes
In order to access the welshspeakingpractice.slack.com community, send an email to [email protected] with the subject “WSP” with your full name.
Er mwyn cael profiad gorau gyda’r sesiynau dw i’n awgrymu bod chi yn defnyddio:
Gwe-cam (Does dim rhaid i chi defnyddio eich gwe-cam, ond y rhan mwyaf o bobl yn gwneud)
USB Headset neu Handsfree kit ar gyfer ceir. (Maen nhw yn dod gyda rhan mwyaf ffonau symudol dyddiau hyn)
Google Chrome porwr gwe. (Dw i wedi ffeindio bod Chrome yn gweithio lot gwell na’r eraill gyda’r rhaglen rydym defnyddio).
In order to get the best experience with the sessions I recommend that you use:
Webcam (You don’t have to use your webcam, but most people do)
USB Headset or a Handsfree kit for your car (They come with most mobile phones these days).
Llawer o bobl defnyddio eu ffonau symudol neu tabled gyda’r apiau fel “Slack” a “Google Hangouts” – Mae hyn yn iawn hefyd.Lots of people use their mobile phones or tablets with apps like “Slack” and “Google Hangouts” – This is fine also!

Mewn diwrnod arferol, byddai’n siarad gyda bobl o Aberaeron, Caernarfon, Castell Nedd, a Chasnewydd – ond hefyd dw i’n siarad yn eithaf aml gyda pobl o Awstralia, Ffindir, Ffrainc ac Almaen! Pobl sydd yn gallu siarad Cymraeg yn anhygoel!

Welshspeakingpractice.slack.com

youtube.com/learnwelshwithnicky

thenickyroberts

Ymwadiad / Disclaimer
Ysgrifennwyd rhai o’r erthyglau ‘Dysgwyr’ gan bobl sydd eisoes wrthi’n dysgu Cymraeg. Efallai y dewch ar draws rhai camgymeriadau ieithyddol yn y Gymraeg o bryd i’w gilydd.
Some of the ‘Learner’ articles have been written by those who are still learning Welsh. You may therefore come across some linguistic errors in the Welsh from time to time.

 

Nicky Roberts- Dysgu Cymraeg gyda Say Something In Welsh

Y diweddaraf oddi wrth Dysgwyr