Pyst prif ddelwedd

Pyst: Cerddoriaeth Cymraeg Newydd / New Welsh-language Music

Yn Anffurfiol/Miwsig

Mae PYST yn dosbarthu yn digidol cerddoriaeth Cymraeg, ac yma ar parallel.cymru, dyn ni'n cyflwyno rhai o'r recordiau gorau pob mis...

PYST distributes Welsh-language music, and here on parallel.cymru, we present some of the best new records...

 

Mis Mai / May 2019

Naw artist Cymraeg yn ymweld â dinasoedd Llundain, Manceinion a Glasgow
Nine Welsh language artists perform in Glasgow, Manchester and London

Naw artist Cymraeg yn ymweld â dinasoedd Llundain, Manceinion a Glasgow

Mae ​PYST​ yn falch o gyhoeddi lawnsio cynllun peilot fydd yn gweld naw artist Cymraeg yn ymweld â dinasoedd Llundain, Manceinion a Glasgow i berfformio dros gyfnod o dri mis.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru bydd y nosweithiau yn cael eu hyrwyddo gan rai o brif hyrwyddwyr y dinasoedd hynny gyda'r nôd o weld artistiaid Cymraeg yn ymddangos yn amlach ar lwyfannau y dinasoedd yn y dyfodol.

Yn ystod Medi, Hydref a Tachwedd bydd y teithau byr yma yn ymweld a'r Poetry Club, Glasgow (wedi ei hyrwyddo gan​ DF Concerts​), Yes Manchester (wedi ei hyrwyddo gan ​Now Wave​) a'r Victoria, Dalston yn Llundain (wedi ei hyrwyddo gan Bird On The Wire​).

Artistiaid y daith gyntaf fydd yn digwydd yn mis Medi fydd ​Adwaith​, ​Mellt​ a ​Papur Wal​ a byddant yn ymddangos yn Glasgow (4), Manceinion (5) a Llundain (6). Rhyddhaodd​ Adwaith​ eu halbym gyntaf 'Melyn' ar label Libertino llynedd ac maent wedi derbyn sylw byd-eang yn ogystal â theithio gyda Gwenno a Joy Formidable ymysg eraill a chael un o'u senglau wedi ei ail gymysgu gan James Dean Bradfield o'r Manic Street Preachers. Enillodd ​Mellt ​Wobr Albym Gymraeg y Flwyddyn, yn ogystal ag enwebiad am y Welsh Music Prize am eu halbym 'Mae'n Hawdd Pan Ti'n Ifanc' a rhyddhawyd llynedd ar label Jigcal. Mae ​Papur Wal​ newydd gyhoeddi eu EP gyntaf 'Lle yn y Byd Mae Hyn?' ar label Libertino.

Cardiff based company ​PYST​ have announced a new pilot scheme that will see nine Welsh language artists perform in Glasgow, Manchester and London over a three month period.

With support from Welsh Government, the shows will be promoted by three of the best promoters in the relevant cities with the aim of seeing Welsh language artists appear more often and regularly on stages in those cities in the future.

During September, October and November these short tours will visit Glasgow Poetry Club (promoted by ​DF Concerts​), Yes Manchester (promoted by ​Now Wave​) and London Dalston Victoria (promoted by ​Bird On The Wire​).

The line up for the first tour will include ​Adwaith​, ​Mellt​ and​ Papur Wal​ who will appear in Glasgow (Sept 4), Manchester (5) and London (6). ​Adwaith​ enjoyed a successful 2018 that saw them release their debut album 'Melyn' on Libertino Records to huge critical acclaim. They also toured with Gwenno and Joy Formidable amongst others, recorded a BBC6 Music session for Marc Riley and had one of their singles remixed by James Dean Bradfield of the Manic Street Preachers. ​Mellt won the Welsh Language Album of The Year as well as receive a nomination for the Welsh Music Prize last year for their debut album 'Mae'n Hawdd Pan Ti'n Ifanc' which was released on Jigcal. ​Papur Wal​ meanwhile have just released their debut EP - 'Lle yn y Byd mae Hyn?' - on Libertino Records.


Ar ôl rhyddhau ei halbym 'Gwn Glân Beibl Budr' ym mis Rhagfyr 2018, mae'r albym amrwd ac ysbrydol wedi denu sylw yn rhyngwladol gydag adolygiadau gan the Guardian, RnR a From the Margins. Yn dilyn rhyddhau 'Gwn Glân Beibl Budr' aeth Lleuwen ar daith acwstig o gwmpas y capeli a ysbrydolwyd sawl cân oddi ar yr albym ac erbyn hyn, gallwn edrych ymlaen at ei thaith gyda'r band o gwmpas Theatrau Cymru. Yn ddiweddar enillodd ei chân 'Bendigeidfran' wobr am y gân werin Gymraeg orau yng Ngwobrau Gwerin Cymru ac mae'n bleser gan Sain a PYST gyhoeddi bod Ifan Dafydd wedi mynd ati i ailygymysu'r gân arbennig yma.

I'w phlant ysgrifennwyd 'Bendigeidfran' gan Lleuwen y bore wedi pleidlais Brexit ac erbyn hyn, mae'r enigma Cymreig, Ifan Dafydd wedi torri, tynnu a throi'r gân werin i gampwaith electroneg.

Mae'r ailgymysgiad yn enghraifft berffaith o waith Ifan Dafydd - curiadau anghyson a lleisiau sydd wedi'u gwthio cymaint fel nad ydych yn adnabod yr iaith nac ychwaith pwy sy'n canu. Ond bob hyn a hyn, gellir clywed llais nodweddiadol Lleuwen yn atseinio trwy guriadau a melodïau atmosfferig Ifan Dafydd.

Bydd y cyfuniad arbennig yma o waith Ifan Dafydd a Lleuwen ar gael ar holl blatfformau digidol arferol ar 10 Mai ar Recordiau Sain. Bydd cyfle i weld Lleuwen yn perfformio mewn theatrau dros Gymru ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi heddiw y bydd Cywion Cranogwen a Tant yn ei chefnogi ar hyd y daith. Gweler dyddiadau byw isod.

Lleuwen + Dafydd Iwan:
Remix Newydd o'r gân Bendigreidfan

Lleuwen
Lleuwen + Ifan Dafydd- Bendigeidfran

After releasing her album 'Gwn Glân Beibl Budr' in December 2018, the raw and spiritual album has attracted international attention with reviews by the Guardian, RnR and From the Margins. Following the release of 'Gwn Glân Beibl Budr' (Clean Gun, Dirty Bible), Lleuwen went on an acoustic tour of the chapels which inspired many songs from the album and we can now look forward to her tour with her band around theatres in Wales. Her song 'Bendigeidfran' recently won an award for the best Welsh folk song at the Welsh Folk Awards and Sain and PYST are delighted to announce that Ifan Dafydd has remixed this special song.

'Bendigeidfran' is a post-Brexit song to her children about the return of Bendigeidfran from the Mabinogion (the oldest prose stories of Britain) asking him to lie across the the sea to bridge the gap between Britain and Europe. The Welsh enigma, Ifan Dafydd has chopped, pulled and transformed this folk song into an electronic masterpiece.

The remix is ​​a perfect example of Ifan Dafydd's work - inconsistent beats and voices that have been pushed so much that you don't recongnize the language or who sings. But every now and then, Lleuwen's distinctive voice can be heard echoing through Ifan Dafydd's atmospheric world.

This special combination of Ifan Dafydd and Lleuwen's work will be available on all the usual digital platforms on 10 May on Sain Records. There will be an opportunity to see Lleuwen performing in theatres across Wales and we are delighted to announce today that Cywion Cranogwen and Tant will be supporting her along the way. See tour dates below.


Serol Serol yw’r ffenomena o Ddyffryn Conwy a gyflwynodd bop gofodol seicadelig i Gymru. Wedi ychydig o ddirgelwch ynghylch aelodau’r band, daeth i’r amlwg mai Mali Siôn a Leusa Rhys oedd y ddwy ofodwraig, gyda Llŷr Pari (Jen Jeniro / Palenco / Y Niwl) a George Amor (Omaloma / Sen Segur) yn dynn ar eu sodlau.

Mae eu sengl newydd sbon, ‘Pareidolia’ yn trafod y tueddiad o weld wynebau mewn gwrthrychau neu elfennau naturiol - ydyn nhw yno neu ddim? Unwaith eto, mae’r band wedi creu sain arallfydol, hypnotig a chynnes sy’n mynd â’r gwrandäwr i rywle arall. Bydd cyfle i glywed y sengl ar raglen Huw Stephens heno ar BBC Radio Cymru.

Dyma’r sengl gyntaf o dair a ryddheir gan Serol Serol cyn yr haf. Os yn ffan o’r sengl - cofiwch am eu halbwm gyntaf sy’n dwyn yr un enw â’r band, sydd ar eich platfformau cerddoriaeth ddigidol.

Serol Serol:
Pareidolia

SER0LSER0L
Serol Serol- Pareidolia

Serol Serol are the phenomenon from the Conwy Valley that introduced psychedelic space pop to Wales on their debut album 'Serol Serol'. After some mystery about the band members, it became clear that Mali Siôn and Leusa Rhys were the two astronauts, with Llŷr Pari (Jen Jeniro / Palenco / Y Niwl) and George Amor (Omaloma / Sen Segur) hot on their heels.

Their brand new single ‘Pareidolia’ is about the tendency to see faces in objects or natural elements - are they there or not? The band has created an other worldly, hypnotic and warm sound that takes the listener elsewhere.

This is the first single of three to be released by Serol Serol before the summer. If you're a fan of the single - check out their album 'Serol Serol', on all digital platforms now!


Ysgrifennwyd y sengl newydd 'Yn y Bôn' gan Elis Derby mewn amgylchiadau tebyg i'r sengl ddiwethaf 'Prysur yn Gneud Dim Byd', hynny yw, yn bored mewn fflat ym Manceinion ac yn awchu i ffeindio criw o bobl tebyg i gyflawni rhywbeth â'u hamser. Er hyn, mae'r band wedi cymryd cam i gyfeiriad mymryn yn wahanol i'r arfer; fymryn yn drymach. Wedi'i ddylanwadu'n drwm gan Velvet Underground a Nirvana bydd y sengl yn cael ei ryddhau ar label Elis Derby, Recordiau Hufen ar 17 Mai.

Elis Derby:
Yn y Bôn

Elis Derby- Yn y Bôn

Elis Derby's new single 'Yn y Bôn' was written in similar circumstances to his last single 'Prysur yn Gneud Dim Byd', after spending a weekend being bored in a flat in Manchester longing to find like-minded people that want to achieve something with their life. However, the band has taken a step in a slightly different direction to the norm; a slightly heavier direction. With influences ranging from Velvet Underground to Nirvana the new single will be released on Elis Derby's own label, Hufen Records on 17 May.


Dwy fil o blant, Mei Gwynedd ac un gân eiconig

Ar drothwy dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Gaerdydd a’r Fro eleni, mae’r Urdd wedi cyhoeddi bod fersiwn newydd o gân adnabyddus y mudiad, Hei Mistar Urdd, yn cael ei rhyddhau.

Comisiynwyd y cynhyrchydd, cyfansoddwr a’r canwr, Mei Gwynedd, i fynd ati i greu fersiwn newydd o’r gân ac mae’r recordiad newydd yn cynnwys lleisiau 2000 o blant ysgolion cynradd Caerdydd a’r Fro.

Meddai Mei am recordio’r fersiwn newydd:
“Mae wedi bod yn lot o hwyl, jest lot o hwyl! Mae wedi bod yn bleser gweithio hefo’r plant a maen nhw wedi mwynhau canu’r gân hefyd, felly mae’n grêt. Mae’n anrhydedd, yn fraint cael gweithio ar y gân achos dwi wedi tyfu i fyny hefo’r gân fy hun. Hefyd, mae’n grêt dod i’r ysgolion gwahanol ac mae’r plant yn gwybod y gân, gwybod y gytgan felly ‘di o ddim yn cymryd bron ddim iddyn nhw gydio ynddi a mwynhau a dawnsio a chanu.”

Mae’r gân wedi bod yn anthem i’r Urdd ers ei rhyddhau am y tro cyntaf yn 1977 a sawl cenhedlaeth o blant, erbyn hyn, yn gyfarwydd iawn â hi. I nifer, mae’n dwyn atgofion o ddisgos yn y gwersylloedd ac mae clywed y gytgan enwog bron yn ddieithriad yn codi gwên.

Roedd cyfansoddwr y gân eiconig, Geraint Davies, yn gweithio i Adran Eisteddfod yr Urdd yn Aberystwyth pan ofynnodd Wynne Melville Jones iddo ysgrifennu cân ar gyfer lansio cymeriad cartŵn Mistar Urdd. Dros ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae’r gân yn parhau i fod yn rhan o hunaniaeth yr Urdd.

Roedd Geraint yn aelod o’r grŵp Hergest ac Emyr Wyn a disgyblion Ysgol Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr ac Ysgol Pont-y-gwaith yn y Rhondda ganodd y gân wreiddiol yn 1977. Ers hynny rhyddhawyd fersiynau gan y grŵp pop Cymraeg Cic (2002) a Rapsgaliwn (2011).

Gwahoddwyd Geraint i un o’r sesiynau recordio gyda Mei Gwynedd. Meddai:
“Dyw e ddim wedi ei newid lot fawr ond mae ‘na dinc modern iddi nawr, a ma’ ishe hynny ar ôl 40 mlynedd! Ond mae crynswth y gân yr un peth. Rwy’n synnu’n gyson bod y gân wedi para mor hir ac yn dal yn fyw i genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o blant. Roedd clywed am fersiwn newydd eto ohoni’n wefr ac yn achos y balchder rhyfedda’!”

Mei Gwynedd a Phlant Ysgolion Caerdydd a'r Fro:
Hei Mistar Urdd

meigwynedd
Mei Gwynedd a Phlant Ysgolion Caerdydd a'r Fro- Hei Mistar Urdd

Two thousand children, Mei Gwynedd and one iconic song

As the Cardiff and the Vale Urdd National Eisteddfod 2019 approaches, the Urdd has announced a new recording of the youth organisation’s much-loved theme song, Hei Mistar Urdd.

Welsh producer, composer and singer Mei Gwynedd was commissioned to create a new version of the song which features the voices of 2000 children from primary schools around Cardiff and the Vale.

Mei describes working on the song: “Lots of fun, just a lot of fun! It’s been a pleasure to work with the children and they’ve enjoyed signing the song, so it’s great. It’s an honour to work on the song because I’ve grown up with Hei Mistar Urdd myself. It’s also great to go to all the different schools - the children know the song, they know the chorus and it barely takes any time for them to grasp it and enjoy, dance and sing!”

The anthemic song was first released in 1977 and soon became familiar to several generations of children. For many, it stirs memories of childhood discos and dances at the Urdd centres and inevitably raises a smile when heard.

The song was composed by Geraint Davies, who was working for the Urdd Eisteddfod in Aberystwyth when Mistar Urdd creator Wynne Melville Jones asked him to write a song for the launch of the now iconic Mistar Urdd mascot. Over forty years later, the song remains a firm part of the Urdd's identity.

Geraint was a member of the popular band Hergest with musician and actor Emyr Wyn and they and pupils from Brynteg School, Bridgend and Pont-y-Gwaith School in the Rhondda sang the original song in 1977. Since then, the song has been re-recorded by Welsh pop group Cic (2002) and S4C rapper Rapsgaliwn (2011).

Geraint was invited to one of the recording sessions with Mei Gwynedd. He said: “Mei hasn’t changed the song very much, but it does now have a modern twist, which was needed after over 40 years! But the essence of the song is still the same. I am constantly surprised that the song has lasted so long and that it still exists for generation after a generation of children. It was thrilling to hear the new version and prompted a real sense of pride in the song!”


Mae albwm Geraint Ffrancon 'Ewropa' yn cynnwys 27 trac, un ar gyfer pob un o'r gwledydd a fydd yn aros yn yr Undeb Ewropeaidd unwaith y bydd y DU wedi gadael.

Mae'n gysyniad syml, sydd i'w ddehongli orau gan y gwrandäwr. Mae rhai o'r traciau'n swnio'n gadarnhaol, eraill yn felancolaidd, ac eraill yn gwyro rhwng gobaith ac anobaith o fewn ychydig funudau.

Mae Ffrancon wedi treulio ei fywyd cyfan yn teithio i wahanol lefydd yn Ewrop, ac yn teimlo cysylltiad ddwfn ag Ewrop a'r cysyniad o fod yn Ewropeaidd. Mae wedi byw yn Sweden a'r Alban, wedi bod ar sawl wyliau hapus yn Ffrainc a Sbaen, ac wedi bod ag obsesiwn â ffilmiau arthouse Ewropeaidd a'r sîn feicio yn y cyfandir. Ei hoff wlad yn y byd yw Gwlad Belg - cwrw, Tintin, pêl-droed, techno, beiciau, Jacques Brel ... be gei di well?

"Pan ddigwyddodd y bleidlais, fel llawer o bobl creadigol, teimlais yn gryf bod angen i mi ymateb i'r achlysur hanesyddol hwn. Nid dicter na' chasineb oedd y prif emosiwn a deimlais, ond teimlad o golled a thristwch dwys iawn - bod hanes yn symud ymlaen ac yn fy ngadael i ar ôl. Mae 'na deimlad hiraethus iawn yn perthyn i'r caneuon ”

"Er gwaethaf yr holl ofid, dwi hefyd yn gweld 'Ewropa' fel albwm eithaf positif a dyrchafol. Yn dweud 'ffwcia ti' i bawb sydd eisiau gadael Ewrop, oherwydd allwn ni fyth adael Ewrop - ry'n ni'n rhan ohono ac fyddwn ni felly am byth (ac erbyn hyn, wedi'i gysylltu'n ffisegol drwy dwnnel y sianel). Mae gweddill Ewrop yn haws cyrraedd at nag erioed o'r blaen. Mae dylanwadau Ewropeaidd ym mhobman. Byddwn ni'n rhan o Ewrop am byth"

'France' - Dyma drac agoriadol yr albym. Mae'n gân dawel a digalon tu hwnt. Mae gen i gariad ddwfn tuag at Ffrainc a'r ffordd Ffrengig o fyw, ac maent wedi bod trwy bethau eithafol yn ddiweddar - pethau fel Bataclan a Nice - ac rwy'n credu daeth y digwyddiadau yma i'r amlwg yn y trac hwn. Rwy'n poeni'n arw am beth all ddigwydd i'r wlad yn y blynyddoedd nesaf, wrth gofio cryfder hir dymor yr asgell dde eithafol yno.

Ffrancon:
Ewropa

Ffrancon
Ffrancon- Ewropa

Geraint Ffrancon's album 'Ewropa' consists of 27 tracks, one for each of the countries that will remain in the European Union once the UK has left.

It's a simple concept that is best left open to interpretation by the listener. Some of the tracks sound positive, others deeply melancholic, and some veer between hope and hopelessness within a few short minutes.

Ffrancon has spent his whole life travelling to different places in Europe, and feels a deep affinity with Europe and the concept of being a European. He's lived in Sweden and Scotland, spent many happy holidays in France and Spain, and has at various times been obsessed with European arthouse movies and the continent’s cycling scene. His favourite country in the world is Belgium - beer, Tintin, football, techno, bikes, Jacques Brel... what's not to like?

"When the vote happened, like many creative people I felt strongly that I needed to respond to this historic occasion. The biggest emotion I felt wasn't anger or hatred, but a profound sense of loss and of pensive sadness - that history is moving on and is leaving me behind. There’s a nostalgic vibe to a lot of it.”

"Despite all the doom and gloom, I also see 'Ewropa' as quite a positive, uplifting album. A fuck you to all the people who want to leave Europe, because we can never leave it - we're a part of it and always will be (and these days are physically connected to the rest of it via the channel tunnel). The rest of Europe is easier to get to now than it’s ever been. European influences are everywhere. We'll always be European."

‘France’ - This is the opening track off the album. It’s really downbeat and depresses the hell out of me. I have a deep love of France and the French way of life, and they’ve gone through a lot of quite extreme stuff recently - things like the Bataclan and Nice - and I think that came through in this track. I’m very worried about what might happen to the country in the next few years, given the long term strength of the far right there.


Mis Ebrill / April 2019

Pyst & Tafwyl yn Cyflwyno Noson Arbennig yng Nghastell Caerdydd
Pyst & Tafwyl to Present a Special Night at Cardiff Castle

Tafwyl
Pyst + Tafwyl 2019

Bydd PYST, ar y cyd gyda Tafwyl a chymorth Swci Delic, yn cynnal noson arbennig yng Nghastell Caerdydd ar 21 Mehefin 2019. Bydd mynediad AM DDIM i'r digwyddiad, sy'n digwydd rhwng 5:30 - 10pm ac mae PYST yn falch iawn o gyhoeddi line-up y noson sydd yn cynnwys:

Gwenno 
Lleuwen 
Adwaith
Serol Serol 
DJ Huw Stephens 

Bydd yr artist Swci Delic hefyd yn curadu Llwyfan Y Sgubor fel rhan o’r noson.  Yn cynnwys enwau cyfarwydd a newydd, dyma'r pump bydd yn perfformio ar lwyfan y Sgubor:

Y Niwl
Zabrinski
Ani Glass
Bitw
DJ Toni Schiavone

Bydd y noson yma yn digwydd ar nos Wener cyn Tafwyl. Yn un o wyliau cerddorol mwyaf cyffrous Cymru ar hyn o bryd, yn denu 40,000 o bobl llynedd, mae'r noson yma'n ddatblygiad cyffrous ymlaen i'r ŵyl ac mae’n fraint gan PYST bartneru gyda nhw i gyflwyno y noson hon.

 

PYST, with Tafwyl and help from Swci Delic, will be hosting a special night at Cardiff Castle on 21 June 2019. Entry to the event will be FREE and held from 5:30 - 10pm and PYST are very proud to announce the night's line-up that includes:

Gwenno 
Lleuwen 
Adwaith 
Serol Serol 
DJ Huw Stephens 

The artist, Swci Delic will be curating Y Sgubor stage as part of the night. Including familiar and new names, here are the five bands which will perform at Y Sgubor -

Y Niwl
Zabrinski
Ani Glass
Bitw
DJ Toni Schiavone

This special event will be hosted on the Friday night before Tafwyl. Being one of the most exciting festivals in Wales, with an audience of 40,000 people attending last year, this night is an exciting development for the festival and it is an honour for PYST to be partnering with them to present this night.

 


Os oes angen band ar gyfer y byd caled sydd ohoni, lle mae 'na ddiffyg cyfrifoldeb gwleidyddol a chymdeithasol, mae Breichiau Hir yn llenwi'r bwlch yna gyda angerdd ac gonestrwydd.

Yn dychwelyd gyda'u sengl stormus a thoreithiog 'Pen-blwydd Hapus Iawn' dyma dri munud o bync ymosodol gyda interplay bregus ond pwerus wedi'u dylanwadu'n gryf gan ddylanwadau cynnar y band, 'Sunny Day Real Estate', 'At The Drive In' a 'The Get Up Kids'. Esbonia Steffan Dafydd, awdur y geiriau a'r prif leisydd -

"Mae'r gân yn seiliedig ar barti pen-blwydd mynychais sawl blwyddyn yn ôl, lle gwelais y gwaethaf yn y bobl orau."

 

Breichiau Hir:
Penblwydd Hapus Iawn

BreichiauHir
Breichiau Hir- Penblwydd Hapus Iawn

If ever a band was needed for these unhinged times, where there is a lack of political and social responsibility and accountability, Breichiau Hir fill that void with passion and honesty.

Continuing last year’s storming, prolific return with their new single, ‘Penblwydd Hapus Iawn’.  This is an unflinching three minutes of punk aggression with cathartic, yet brittle melodic interplay, reminiscent of the band’s early influences, ‘Sunny Day Real Estate’, ‘At The Drive In’ and ‘The Get Up Kids’.  Steffan Dafydd the band’s lyricist and vocalist explains:

“The setting of the song is a catastrophic birthday party I attended a few years ago where I witnessed the worst in some of the best people”

 


Mae I Fight Lions yn ôl gyda'u trydydd albym, by Chance or Design. Mae'r record hon yn dilyn llwyddiant eu LP Cymraeg Be Sy'n Wir?, a gafodd ei ryddhau llynedd. Bydd By Chance or Design yn cael ei ryddhau ar 5 Ebrill ar Recordiau Syrcas.

Recordiwyd yr albym yn Orange Sound Studios ym Mhenmaenmawr gyda'r cynhyrchydd Russ Hayes, ar yr un adeg â'r caneuon ar gyfer Be Sy'n Wir? Mae 8 trac ar By Chance or Design, sy'n amrywio o ganeuon trwm fel Better Days - cân wedi ei hysbrydoli gan Queens of the Stone Age - i faledi ysgafnach megis Between the Lines, a roc bluesy yn Just Rock n Roll.

Mae'r albym yn adleisio ychydig o gynnwrf lloerig eu halbym gyntaf, I Fight Lions, ond mae'r geddoriaeth yn dynnach, yn fwy amrywiol, ac yn fwy aeddfed, gyda chyfeiriad mwy penodol a phendant. "Rydyn ni wedi bod yn sgwennu a recordio'r albym yma dros y pedair blynedd diwethaf, felly dan ni di cael hen ddigon o amser i weithio ar bob cân a'i pherffeithio. Mewn ffordd, ffrwyth llafur y pedwar ohonom ni'n aeddfedu fel cerddorion a phobl ydy'r caneuon yma, sy'n golygu bod y cynnyrch terfynol yn dynn ac yn gyflawn."

Nid yr arddull yn unig sy'n amrywio o gân i gân - ond y themâu hefyd. "I fod yn onast, does 'na'm themau cyson yn rhedeg drwy'r albym. Mae rhai o'r caneuon yn athronyddol, rhai'n wleidyddol, rhai'n hunan-ddychanol...ond maen nhw i gyd am sex."

Ar ôl helpu'r band gyda chyhoeddi Be Sy'n Wir? mae gan Yws Gwynedd obeithion uchel am ddyfodol y band. Dywedodd "mi wnes i fwynhau gweithio efo I FIght Lions ar gyhoeddu eu halbym diweddara', a fedra i'm digwyl iddyn nhw ryddhau'r un newydd - maen nhw wir yn cynrychioli popeth ddylai band go iawn fod."

 

I Fight Lions:
By Chance or Design

ifightlions
I Fight Lions By Chance or Design

I Fight Lions announce their return with the release of their third album, By Chance or Design. The forthcoming record is a follow up to their acclaimed and successful 2018 Welsh language LP Be Sy'n Wir? and is set to be released on 5 April 2019 on Syrcas Records.

The band recorded the album at Orange Sound Studios in Penmaenmawr with Russ Hayes, during the same time as the Be Sy'n Wir? sessions. By Chance or Design is comprised of 8 tracks that span from the Queen of the Stone Age inspired Better Days, to softer ballads like Between the Lines, and blues rock in Just Rock n Roll. The album retains some of the manic excitement from their 2013 debut, I Fight Lions, but brings with it a tighter sound, more variation, and maturity with a more refined direction, "We've written and recorded this album on and off over the past four years, so there's been plenty of time to refine and perfect each song. The new songs are a product of the four of us maturing as musicians and people, resulting in a complete and polished product."

And as each song carries in tone, so do most of the themes. "There's not really a recurring theme to be honest. Some of them ar philosophical, some are political, some are self-satirical and all of them are about sex."

Yws Gwynedd, who assisted with the release of Be sy'n Wir, has high hopes for the bands future. He said "I enjoyed working with I Fight Lions on the release of their last album, and can't wait until they release the new one- they really embody everything a real band should be."

 


Hanes bandiau newydd fel arfer yw gorfod aeddfedu, tyfu a theimlo eu ffordd tuag at eu steil o gerddoriaeth. Mae’n cymryd amser i fandiau dyfu a datblygu mewn i’w personoliaethau a’u llwybr creadigol. Ond ni ddigwyddodd hyn i’r SYBS o gwbwl. Osian, Dafydd, Zach a Herbie yw’r band ffrwydrol pync/indi slacyr o Gaerdydd sydd wedi cyrraedd gyda’u sengl newydd ‘Paid Gofyn Pam’. Cafodd eu sengl gyntaf ei recordio gan Kris Jenkins (SFA, Cate Le Bon, Los Blancos) ac mae wedi llwyddo i ddal egni gwyllt y band wrth chwarae’n fyw.

Roedd ysgrifennu ‘Paid Gofyn Pam’ yn garreg filltir i Osian, “Dwi’n credu es i ati yn fwriadol i ysgrifennu cân pop glasurol, roedd e’n drobwynt i mi’n bersonol wrth i mi sylweddoli nad oedd angen riffs enfawr na llwyth o fuzz i drio gwneud i rwbeth swno’n drwm neu’n emosiynol”

Mae ‘Paid Gofyn Pam’ yn gyfuniad blasus o gordiau Sonic Youth, tyndra pigog Wire a chrefft felodaidd Pixies ond eto, yn nodweddiadol o sŵn unigryw SYBS. O ganlyniad, mae'n ei gwneud hi’n sengl gyntaf ysgytwol.  

 

SYBS:
Paid Gofyn Pam

SYBSband
SYBS- Paid Gofyn Pam

Bands don’t usually appear fully formed, there are the awkward growing pains, ill-fitting clothes of style and music. It takes time to fully fit into their own creative skin and find their creative path. WELL, that hasn’t happened with SYBS. Osian, Dafydd, Zach and Herbie are the explosive post punk / indie slacker band from Cardiff who have arrived fully formed with ‘Paid Gofyn Pam’. Their debut single has been recorded by Kris Jenkins (SFA, Cate La Bon, Los Blancos) and captures the frenetic energy of the bands live performances.

Writing ‘Paid Gofyn Pam’ was a game changer for Osian,  “I think I just tried to write a classic pop song, it was kind of a turning point for me personally since I realised you don't need a massive riff or a ton of fuzz to make something sound heavy or emotional”.

‘Paid Gofyn Pam’ is an irresistible combination of Sonic Youth chords, the spiky tightness of Wire and the Pixies melodic song craft yet unmistakably it is the sound of SYBS. All in all making this an all conquering debut single.

 


Ynys yw prosiect newydd Dylan Hughes, gynt o Race Horses a Radio Luxembourg. Mae caneuon Ynys yn gyfuniad o'r melodiaidd a'r amgen; yn gasgliad cyfoethog o harmonïau melancolaidd a chaneuon pop seicadelig. Maent yn dilyn dylanwad artistiaid megis Velvet Underground, Elliot Smith a Teenage Fanclub. Yn wreiddiol o Aberystwyth, mae nifer o'r caneuon yn seiliedig ar gannoedd o recordiau llais a greuwyd gan Dylan yn ystod y pedair blynedd dwethaf. Yn ei ganeuon, adlewyrchir ei syniadau mewn cyfnodau breuddwydiol, mewn byd o hud a lledrith, lle mae'r cyffredin yn troi'r anghyffredin. 

'Caneuon' yw'r deunydd cyntaf i'w rhyddhau gan Dylan Hughes ers ei ddyddiau yn Race Horses, ac yn wir, mae wedi bod werth aros! Bydd 'Caneuon' yn cael ei ryddhau ar 26 Ebrill ar Recordiau Libertino. Wrth ddechrau'r gân gyda chorws mawr sy'n gwahodd y gwrandawr mewn i'w fyd, mae 'Caneuon' yn ddeniadol ac yn fythgofiadwy. Mae'n emyn ar gyfer ‘caneuon annisgwyl' o'r gorffennol sy'n gorlifo â hiraeth am y llawenydd y mae cerddoriaeth yn ei roi i bobl. Recordiwyd 'Caneuon' yn Tŷ Drwg gyda'r cynhyrchydd adnabyddus o Gaerdydd, Frank Naughton ac wedi'i gymysgu a'i fastro gan Iwan Morgan (Gruff Rhys, Euros Childs, H Hawkline, Cate Le Bon a Meilyr Jones) yn Lerpwl. 

 

Ynys:
Caneuon

Ynys- Caneuon

Ynys is a new project by Dylan Hughes, ex-Race Horses and Radio Luxembourg. The songs of Ynys combine Dylan's melodic gift and adventurous playful song craft into a rich collection of melancholic harmonies and off-kilter psychedelic pop songs that mirror the vulnerability, yet assured, classicism of alternative touchstones such as Velvet Underground, Elliot Smith and Teenage Fan Club. This Aberystwyth exile based these songs on hundreds of voice recordings collected over the previous four years. They reflect moment and ideas captured in a dream-like state in a twilight suburbia, where the ordinary and mundane become the extraordinary and magical - Libertino Records.

‘Caneuon’ (Songs) is the first material recorded and released by Dylan since his days in Race Horses and it’s been worth the wait! 'Caneuon' will be released on 26 April on Libertino Records. With an open and big chorus that envelopes the listener into his world; ‘Caneuon’ is inviting and unforgettable. It’s a hymn to the power of an ‘unexpected song’ saved from the past and it overflows with longing for the pure joy that music brings. Caneuon was recorded in Tŷ Drwg with renawned Cardiff producer Frank Naughton and mixed and mastered by Iwan Morgan (Gruff Rhys, Euros Childs, H Hawkline, Cate Le Bon, Meilyr Jones) in Liverpool.

 


Mis Mawrth / Mawrth 2019

Yn dilyn lawnsiad eu hail albwm, Inspirational Talks, ym mis Medi 2018, mae HMS Morris yn awr wrth eu boddau yn cyflwyno dwy fersiwn newydd o’u anthem anferthol, llachar, Iluminate Me. Bydd un golygiad ar gyfer radio, ynghyd ag ail-wampiad newydd sbon gan ddewin yr electronau R.Seiliog, y ddau i’w rhyddhau ar yr 8fed o Fawrth ar Recordiau Bubblewrap.

Testun Illuminate Me yw yr ysfa i gyrraedd eich llawn potensial, y teimlad rhwystredig y gallai popeth ynoch chi ddod at ei gilydd yn union y ffordd iawn ar yr union amser iawn a’ch ail - greu chi fel y fersiwn perffaith o’ch hunan – ond eto fod hyn mewn gwirionedd yn agos at amhosibl. Canai’r brif leisydd Heledd Watkins am ei ‘lliwiau’, yr amrywiaeth dirif o dueddiadau a photensialau yn ei meddwl a’i chorff, gan erfyn ar y rhai cywir i ddod i’r arwyneb a chyfuno i’w gwneud y math o berson sy’n serenu ar y llwyfan fawr, yn llwyddo mewn cyfweliad am swydd, neu’n dominyddu’r creadur sy’n meiddio ei chroesi.

Rhyddhaodd R.Seiliog ei drydedd albwm llawn Megadoze (‘rhyfeddod o decno amgylcheddol’, Clash ; ‘ei gampwaith cyflawn cyntaf’, Louder than War) yn Nhachwedd 2018. Yma, mae’n troi ei glustiau rhyfeddol at weadau dwys HMS Morris, gan dorri Illuminate Me ilawr i ddim ond dwy elfen: y synth tan fas siocledaidd, a tamaid bychan o lais cefndirol Sam Roberts; ac yna’n ein tywys ar ymwchiliad awyrog, haniaethol ac eto cadarn o guriad o gymeriadau sonig yr elfennau gwreiddiol hyn.

Yn ystod 2019 bydd HMS Morris yn gweithio ar ddeunydd newydd, gan archwilio tiriogaethau cerddorol a chyfryngau theatrig newydd, ac maent yn barod yn edrych ymlaen i gael rhanu eu gwaith newydd yn 2020.

 

HMS Morris:
Illuminate Me

HMSMorris
HMS Morris Illuminate Me

Following the release of their second LP Inspirational Talks in September 2018, HMS Morris are now delighted to present both a single - edit and an R.Seiliog (Turnstile) re-mix of anthemic album highlight Illuminate Me. Both versions of the track will be released March 8th on Bubblewrap Records.

Illuminate Me is about the often frustrated but occasionally triumphant urge to reach full potential. It’s about the mind and body coming together in perfect alignment at exactly the right time to allow you to be the best version of yourself; a rare and special thing. Lead vocalist Heledd Watkins sings of her “colours”, the myriad elements of her mind and body, and begs the right ones to come to the surface and combine to make her dazzlingly brilliant, to succeed effortlessly on a big stage, or in a gruelling job interview, or faced with someone she really wants to give a piece of her mind to.

R.Seiliog released his third full- length album Megadoze (an ambient techno marvel’,Clash; ‘his first complete masterpiece’, Louder than War) in November 2018. Here he brings his exquisite sound design to bear on the multi-layered cacophony of HMS Morris, stripping Illuminate Me down to just two elements: the warm chocolate sub-bass, and a snippet of Sam Roberts’ backing vocal; and takes us on a spacious, abstract yet persistently rhythmice xploration of their sonic characters.

Over the course of 2019 HMS Morris will be working on new material, exploring new creative territories and narrative media, and are already excited by the prospect of sharing their new work in 2020.

 


Mae I Fight Lions yn ôl gyda'u trydydd albym, by Chance or Design. Mae'r record hon yn dilyn llwyddiant eu LP Cymraeg Be Sy'n Wir?, a gafodd ei ryddhau llynedd. Bydd By Chance or Design yn cael ei ryddhau ar 5 Ebrill 2019. I gyd-fynd â chyhoeddi'r albym, bydd I Fight Lions yn rhyddhau'r sengl gyntaf oddi arni Better Days, ar 15 Mawrth.

Recordiwyd yr albym yn Orange Sound Studios ym Mhenmaenmawr gyda'r cynhyrchydd Russ Hayes, ar yr un adeg â'r caneuon ar gyfer Be Sy'n Wir? Mae 8 trac ar By Chance or Design, sy'n amrywio o ganeuon trwm fel Better Days - cân wedi ei hysbrydoli gan Queens of the Stone Age - i faledi ysgnach megis Between the Lines, a roc bluesy yn Just Rock n Roll.

Mae'r albym yn adleisio ychydig o gynnwrf lloerig eu halbym gyntaf, I Fight Lions, ond mae'r geddoriaeth yn dynnach, yn fwy amrywiol, ac yn fwy aeddfed, gyda chyfeiriad mwy penodol a phendant. "Rydyn ni wedi bod yn sgwennu a recordio'r albym yma dros y pedair blynedd diwethaf, felly dan ni di cael hen ddigon o amser i weithio ar bob cân a'i pherffeithio. Mewn ffordd, ffrwyth llafur y pedwar ohonom ni'n aeddfedu fel cerddorion a phobl ydy'r caneuon yma, sy'n golygu bod y cynnyrch terfynol yn dynn ac yn gyflawn."

Nid yr arddull yn unig sy'n amrywio o gân i gân - ond y themâu hefyd. "I fod yn onast, does 'na'm themau cyson yn rhedeg drwy'r albym. Mae rhai o'r caneuon yn athronyddol, rhai'n wleidyddol, rhai'n hunan-ddychanol...ond maen nhw i gyd am sex."

Ar ôl helpu'r band gyda chyhoeddi Be Sy'n Wir? mae gan Yws Gwynedd obeithion uchel am ddyfodol y band. Dywedodd "mi wnes i fwynhau gweithio efo I FIght Lions ar gyhoeddu eu halbym diweddara', a fedra i'm digwyl iddyn nhw ryddhau'r un newydd - maen nhw wir yn cynrychioli popeth ddylai band go iawn fod."

I Fight Lions:
Better Days

ifightlions
I Fight Lions Better Days

I Fight Lions announce their return with the release of their third album, By Chance or Design. The forthcoming record is a follow up to their acclaimed and successful 2018 Welsh language LP Be Sy'n Wir? and is set to be released on 5 April 2019. Along with the album announcement, I FIght Lions will be releasing the accompanying first single, Better Days on 15 March.

The band recorded the album at Orange Sound Studios in Penmaenmawr with Russ Hayes, during the same time as the Be Sy'n Wir? sessions. By Chance or Design is comprised of 8 tracks that span from the Queen of the Stone Age inspired Better Days, to softer ballads like Between the Lines, and blues rock in Just Rock n Roll. The album retains some of the manic excitement from their 2013 debut, I Fight Lions, but brings with it a tighter sound, more variation, and maturity with a more refined direction, "We've written and recorded this album ond and off over the past four years, so there's been plenty of time to refine and perfect each song. The new songs are a product of the four of us maturing as musicians and people, resulting in a complete and polished product."

And as each song caries in tone, so do most of the themes. "There's not really a recurring theme to be honest. Some of them ar philosophical, some are political, some are self-satirical and all of them are about sex."

Yws Gwynedd, who assisted with the release of Be sy'n Wir, has high hopes for the bands future. He said "I enjoyed working with I Fight Lions on the release of their last album, and can't wait until they release the new one- they really embody everything a real band should be."

 


I gydfynd â chyhoeddi y daith mae Lleuwen heddiw hefyd yn rhyddhau fideo newydd i'r gân 'Cofia Fi' oddi ar ei halbym ddiweddar 'Gwn Glan Beibl Budr' a ryddhawyd gan Recordiau Sain yn mis Tachwedd llynedd. Saethwyd y fideo yn nhafarn Tara Inn, Brest yn Llydaw a chyfarwyddwyd y fideo gan Miguel de Brito.

Ers ei rhyddhau mae 'Gwn Glan Beibl Budr' wedi ei chroesawu, ei chanmol a'i chofleidio gan gynulleidfaoedd eang yng Nghymru a thu hwnt. Yng ngheiriau Angharad Penrhyn Jones yn adolygu yr albym i gylchgrawn 'O'r Pedwar Gwynt':

"Mae i’r caneuon hyn deimlad elfennol, oesol. Dyma albwm tywyll, dirdynnol; mae’n gynnil ac yn treiddio i’ch cwsg, yn tarfu ar eich breuddwydion; mae’n gampwaith ac mi fydd yn glasur....

"Cawn ein codi i’r entrychion gan yr albwm hwn, a dylid ei ystyried fel cyfanwaith a gwrando arno yn ei gyfanrwydd, nid dim ond lawrlwytho ambell i drac. Mae iddo naratif a siâp gofalus, a dim ond trwy wrando o’r dechrau i’r diwedd y gallwn wir werthfawrogi gweledigaeth ac athrylith Lleuwen: cantores-gyfansoddwraig sydd yn torri ei chwys ei hun, ac sydd yn haeddu cynulleidfa fawr."

 

Lleuwen:
Fideo Newydd a Thaith Theatrau

Lleuwen
Lleuwen a'r band

To coincide with today's tour announcement, Lleuwen is also releasing a brand new video for the track 'Cofia Fi' from her recent allbum 'Gwn Glân Beibl Budr' that was released by Sain Records in November last year. The video was shot at the Tara Inn bar in Brest, Brittanny and directed by Miguel de Brito.

Since it's release 'Gwn Glân Beibl Budr' has been critically and warmly received by audiences in Wales and beyond. As the website 'From The Margins' wrote recently:

"Every syllable on Gwn Glân Beibl Budr is sung from the soul - so much so that the impact is never lessened by lack of understanding of the singer's native language. Lleuwen's vocals can effortlessly range from grace to anger in a beat, always evoking emotion in the listener. Her singing is often heart-rending, the songs are masterfully crafted and spontaneous; the album is a career-defining masterpiece."

 


Mae PYST yn falch o gyhoeddi y byddwn yn curadu Llwyfan y Settlement yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd eleni gyda rhai o fandiau mwyaf cyffrous Cymru yn chwarae. Mae Gŵyl y Dyn Gwyrdd erbyn hyn ar ei 17eg flwyddyn, ac yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, Awst 15 tan ddydd Sul, Awst 18. Ond trwy brynu pass 'Settlement' bydd cyfle i fwynhau wythnos o wersylla, gweithdai, cerddoriaeth, a llwyth o weithgareddau i baratoi pawb tuag at benwythnos arbennig Gŵyl y Dyn Gwyrdd. Y naw band fydd yn chwarae ar Lwyfan y Settlement yw:

Pys Melyn
3 Hwr Doeth
Mellt
Blodau Papur
Ani Glass
Y Cledrau
Y Sybs
Chroma
Los Blancos

 

PYST i guradu Llwyfan Y Settlement yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2019

PYST to curate the Settlement Stage at the Green Man Festival 2019

The Green Man 2019

PYST are proud to announce that we will be curating the Settlement Stage at Green Man Festival this year with 9 of the most exciting Welsh language artists to play at at this year’s Settlement Stage. Green Man, now in its 17th year, runs from Thursday, August 15 until Sunday, August 18 but a Settler’s Pass gets you in for a week of camping, workshops, music, activities to get you in the festival mood before the main weekend kicks off. The nine confirmed bands are:

Pys Melyn
3 Hwr Doeth
Mellt
Blodau Papur
Ani Glass
Y Cledrau
Y Sybs
Chroma
Los Blancos


Mis Chwefror / February 2019

'O Dan Y Haenau' yw un o uchafbwyntiau albym lwyddiannus gyntaf Adwaith - 'Melyn'. Mae'r gân yn arddangos Adwaith yn darganfod tiriogaeth sonig newydd. Mae sŵn nodweddiadol gitar Hollie Singer yn cael ei gyfnewid gan haenau o synth a llinell fâs sy'n hollol addas i'r dance floor. Mae 'O Dan Y Haenau' yn bop synth rhyfeddol sydd ag agwedd riot grrrrrl drwyddi draw!

Bydd fideo 'O Dan Y Haenau' wedi'i gyfarwyddo gan The Shoot  yn cael ei gynnwys fel Fideo Yr Wythnos ar Louder than War  ar ddydd Llun 28 Ionawr. Bydd Adwaith yn cefnogi Joy Formidable ar eu taith o gwmpas y DU. Prynwch eich tocynnau yma.

Adwaith:
Dan Y Haenau

adwaithband
Adwaith- Dan Y Haenau

‘O Dan Y Haenau’ is one of numerous highlights from Adwaith’s critically acclaimed debut album, ‘Melyn’. This song explores new sonic territory for Adwaith. Hollie Singers’ signature guitar has been replaced by layered synths and a elasticated dance-floor ready bass line. ‘O Dan Y Haenau’ is  synth pop with a wondrous heart and a underlying riot grrrl attitude!!

'O Dan Y Haenau's video directed by The Shoot will be featured as Video Of The Week on Louder Than War on Monday 28 January. Adwaith will be supporting Joy Formidable on their UK tour starting in Norwich on 10 February. Get your tickets here.


Yn dilyn llwyddiant ‘Sbectol’, sengl gyntaf y band i’w gael ei rhyddhau drwy Recordiau Côsh, dyma drac arall sy’n siwr o blesio.

Yn ôl y blogiwr Barry Gruff roedd ‘Sbectol’ yn “rock 'n' roll storm fueled by a surging energy and powerful, electrifying riffs”, ond daw ‘Ti’n Gwbod Hynny’ o gyfeiriad chydig yn wahanol wrth arafu’r tempo a datblygu mewn dull mwy anthemig.

Mae perthynas y band gyda’r cynhyrchydd Rich James Roberts wedi bod yn un llewyrchus ers sawl blwyddyn a mae’r sengl yma’n parhau â’r bartneriaeth honno. Yn wir, mae’r band wedi bod yn brysur dros y misoedd diwethaf, a bydd cyhoeddiad am albym yn siwr o ddilyn yn fuan.

Yn y byr dymor, mae’r band yn canolbwyntio ar recordio, ond byddwch yn siwr o weld y band yn gigio ledled y wlad dros yr haf.

Fleur De Lys:
Ti'n Gwbod Hynny 

Fleurdelysband
Fleur De Lys- Ti'n Gwbod Hynny

Following the success of their debut single ’Sbectol’ on Côsh Recordings, Fleur De Lis follow up with their brand new single ’Ti’n Gwbod Hynny’.

According to the blogger Barry Gruff 'Sbectol' is “…a rock ’n’ roll storm fueled by a surging energy and powerful, electrifying riffs”. The new single 'Ti’n Gwbod Hynny' takes a slightly different, slower tempo and direction with a more anthemic leaning to the song.

The bands relationship with the producer Rich James Roberts has been productive for a number of years and is evident on this new single.
The band have been busy finalising their album these last few months, more news on that and live shows coming very soon.


Mae Gwilym wedi sefydlu eu hunain fel band mwyaf poblogaidd ymysg pobl ifanc Cymru ers rhyddhau eu halbym gyntaf flwyddyn ddiwethaf ‘Sugno Gola’. Cwta ychydig wythnosau wedi rhyddhau’r albym honno, roedd y band yn agor llwyfan Maes B Eisteddfod Caerdydd. Mae’r slot honno, ar nos Fercher, fel arfer yn un eithaf distaw gyda dim ond y gwrandawyr mwyaf brwd yn troi fyny i wrando ar fand gymharol newydd.... nid hyn fu hanes gig gyntaf Gwilym ym Maes B. Roedd cannoedd wedi heidio i’r achlysur, ac yn fwy na hynny, wedi dawnsio a chanu drwy’r gig, gan greu, os bosib, y debut Maes B gorau erioed.

Mae aelodau Gwilym bellach ar wasgar o amgylch Prydain mewn colegau gwahanol, ond yn parhau i gigio a recordio pryd bynnag mae’n bosib. Wrth ddod adra dros y ‘dolig, aeth yr hogia draw i stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth at Rich James Roberts er mwyn recordio’u sengl ddiwethaf ‘Tennyn’. Cawn glywed datblygiad mewn sŵn y band a cham ymlaen mewn aeddfedrwydd ‘sgwennu, sy’n argoeli’n dda wrth i’r band gamu ‘mlaen tuag at eu blwyddyn gyntaf fel criw sefydledig.

Gwilym:
Tennyn

_gwilym / _gwilym
Gwilym- Tennyn

Gwilym have established themselves as one of the most popular bands in Wales since releasing their debut album 'Sugno Gola'. Only a few weeks  after releasing that album, they were opening Maes B's stage at the National Eisteddfod of Wales. Traditionally, that slot on a Wednesday is relatively quiet with only the most hardcore fans turning up to see the opening bands sets.... but this was not the case for Gwilym's gig.  Hundreds flocked to the show, and after an amazing response, it has been tagged as possibly one of the best Maes B debuts ever.

Gwilym's members are spread across Britain in different Universities, but are still gigging and recording when possible. When they came home for Christmas, the boys went to Stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth with Rich James Roberts to record their latest single 'Tennyn'. We hear a maturer sound and writing approach into what promises to be a big year for Gwilym.

Gwilym have been nominated in every category for the Gwobrau'r Selar awards, and they'll be a chance to hear the band perform on the Saturday. But if you’re not able to attend that gig, then you can listen to a live session on Friday (8th of February) on Janice Long's show on BBC Wales.


Er mwyn ymuno â dathliadau Dydd Miwsig Cymru, mae I Fight Lions wedi creu stiwdio dros dro yn arbennig er mwyn recordio EP o fersiynau acwstig o ganeuon mwyaf poblogaidd eu halbym diwethaf, ‘Be Sy’n Wir?’.

Cafodd yr albym honno ei rhyddhau yn Mis Mehefin 2018 ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr i’r band, yn eu sefydlu o’r diwedd fel un o bandiau gorau’r sîn, ac wedi arwain at gigs cyson ledled y wlad. Mae’r EP yma’n cynnwys fersiynau arbennig a gwahanol o ‘Diwedd y Byd’, ‘Adweithiau’ a fersiwn hollol hudol o ‘Tynnu ar y Tennyn’, a’r cynhyrchu amrwd yn tynnu sylw at safon y caneuon eu hunain. Stafell sbar y canwr, Hywel Pitts oedd safle y recordio, a gafodd hynny ei wneud gan y basydd Dan Thomas a wnaeth hefyd ei gynhyrchu a gymysgu.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae’r band wedi bod yn y stiwdio yn recordio albym newydd a bydd fwy o fanylion am honno i ddilyn yn fuan. Os am fwy o wybodaeth a diweddariadau cyson am I Fight Lions, dilynwch eu cyfrifon cymdeithasol - @ifightlions ar pob dim.

I Fight Lions:
Diwedd Y Byd

ifightlions / ifightlions
I Fight Lions- Diwedd Y Byd

To celebrate Welsh Language Music Day I Fight Lions have built a temporary studio to record their latest EP 'Diwedd Y Byd'. 'Diwedd Y Byd' is an EP of acoustic versions of the most popular songs from their album 'Be Sy'n Wir?'.

'Be Sy'n Wir?' was released in June 2018 and proved to be a real success for the band, establishing them as one of the best bands in the Welsh music scene and leading them to constant gigs throughout Wales. This EP has a very special and different version of 'Diwedd y Byd' and 'Adweithiau' alongside a totally magical version of 'Tynnu ar y Tennyn', with the raw production highliting the high standard of the songs. The studio was located in Hywel Pitts' (lead singer) spare room, which was made by Dan Thomas (bassist) who also produced and mixed the EP.

During these last months the band have been recording a new album, more details on that very soon. For more information and regular updates about I Fight Lions follow their social media accounts - @ifightlions


Roedd 2018 yn flwyddyn lwyddiannus i Los Blancos, blwyddyn a welodd y band cyffrous ‘slacker, pync’ hwn yn gosod eu stamp ar y sîn gerddorol yng Nghymru. Bydd y flwyddyn hon yn un fawr iddyn nhw hefyd, gyda’u halbwm cyntaf, hir ddisgwyliedig yn gweld golau dydd cyn yr haf. Ar 8 Chwefror bydd sengl dwy gân newydd Los Blancos ‘Ti Di Newid / Cadw Fi Lan’ yn cael ei ryddhau. Mae’r ddwy gân yn gyferbyniol ond clywir dylanwadau’r Velvet Underground, The Replacements a’r Cyrff cynnar fel islais i sain anghymharol Los Blancos.

Los Blancos:
Cadw Fi Lan / Ti Di Newid

blancoslos502
Los Blanco- Cadw Fi Lan

2018 was a successful year for Los Blancos, a year that saw the exciting slacker punk band making their mark on the music scene in Wales. This year looks set to be a big year for them too, with the release of their long awaited album before the Summer. On the 8th of February, the new double A side single 'Ti Di Newid / Cadw Fi Lan' will be released. Both songs are contrasting with influences by Velvet Underground, The Replacements and early Y Cyrff as an underlaying sound to Los Blancos.


Pyst logo