Mwy am parallel.cymru

Am / About Parallel.cymru

Yn Adnoddau/Cyhoeddiadau Parallel.cymru

Cylchgrawn dwyieithog arlein
Erthyglau, cyfweliadau, straeon ac adnoddau ddwyieithog i’w darllen yn paralel
Wedi’i lansio ym mis Tachwedd 2017
Gyda thros bump mil o ddarllenwyr y mis, mae'n un o'r cyhoeddiadau Cymraeg mwyaf poblogaidd

Online bilingual magazine
Bilingual articles, interviews, stories and resources to be read in parallel
Launched in November 2017
With over five thousand readers a month, it is one of the most popular Welsh-language publications

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English. By presenting unique content side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency (Informal, Formal, Literary), readers of all abilities can enjoy reading and ensure the language is accessible to all.

Mae gan Parallel.cymru sawl agwedd unigryw

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol.
Trwy gyflwyno deunyddiau darllen ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd, gall siaradwyr a dysgwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau datblygiad.
Mae’r cylchgrawn yn cynnig persbectifau person cyntaf ar ddefnyddio, arloesi, creu, cyfieithu ac ymchwilio yn yr iaith.
Mae erthyglau yn cael eu trefnu yn ôl safon yr iaith- anffurfiol, ffurfiol neu lenyddol.
Mae erthyglau’n aros ar-lein i greu corpws unigryw.
Mae URL unigryw gyda phob erthygl i rannu, ee parallel.cymru/the-old-red-tongue.
Mae erthyglau newydd yn cael eu cyhoeddi bob wythnos.
Mae ar gael trwy borwyr gwe ar gyfrifiaduron, ffonau symudol a thabledi.
Erthyglau ar gael fel MP3au cylwedol a PDFs hefyd.
Adnoddau fel canllaw gramadeg dwyieithog, map o lefydd i siarad Cymraeg, geirfa thematig, cwisiau a geiriadur i ddysgwyr.
Tudalen gartref Llyfr y Mis a Cyfres Amdani- llyfrau i oedolion sydd yn dysgu.
Mae pob eitem ar gael yn rhad ac am ddim!

Parallel.cymru has many unique aspects

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English.
By presenting reading materials side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency, speakers and learners of all abilities can enjoy reading and support progression.
The site provides first person perspectives on using, innovating, creating, translating and researching through the language.
Articles are arranged by the register of language- informal, formal and literary.
Articles stay online to create an exclusive corpus.
Each article has a unique URL to share, such as parallel.cymru/the-old-red-tongue.
New items are published every week.
It’s available through web browsers on computers, smart phones and tablets.
Articles are also available as audio MP3s and PDFs.
Resources such as a bilingual grammar guide, map of places to speak Welsh, quizzes, themed glossaries & learners’ dictionary.
Homepage of the Book of the Month and Cyfres Amdani series of books for adult learners.
Every item is available without charge!

Rheolwr y prosiect

Rwy’n dod o Gaerdydd ac Abertawe ac mae gennyf gefndir mewn TG, dylunio graffig a gwe, a rheoli elusennau bach, ac mae gwirfoddoli gyda fy Menter Iaith leol wedi rhoi’r sgiliau i mi allu rheoli’r prosiect hwn. Mae dysgu Cymraeg yn ystod y pum blynedd ddiwethaf wedi bod yn brofiad sydd wedi newid fy mywyd am byth, ac rwy’n hapus i gynnig y cyfle hwn er lles y gymuned.

Project manager

I’m from Cardiff and Swansea, and a background in IT, web and graphic design, managing small charities and volunteering at my local Menter Iaith has given me the skillset to operate this venture. Learning Welsh over the last five years has been a transformational life experience, and I’m happy to provide this opportunity to benefit the community.

Neil Rowlands
Cwestiynau? Cysylltwch â fi: / Questions? Contact me: [email protected]

Cyfryngau Cymdeithasol / Social networks


Rhagor o wybodaeth ac erthyglau: / Further information and articles:

Yr Erthyglau Mwyaf Poblogaidd


Adroddiad Statws Status Report


Parallel.cymru ar S4C:Parallel.cymru ar S4C 2018-10-18


Neil Rowlands: Sut gwnes i greu parallel.cymru / How I created parallel.cymru:

Neil Rowlands designing parallel.cymru in a coffee shop