Ar Hyd Yr Nos card by Driftwood Designs

Ar Hyd Y Nos: Geiriau Cân / Lyrics

Cân werin boblogaidd iawn yw Ar Hyd y Nos, sy'n cael ei chanu i hen alaw a gofnodwyd am y tro cyntaf yn y gyfrol The Musical and Poetical Relics of the Welsh Bards (1784) gan Edward Jones (Bardd y Brenin). Ysgrifennodd John Ceiriog Hughes y geiriau Cymraeg.

Ar Hyd Y Nos is a very popular folk song, which was sung to an old tune that was recorded for the first time in the Musical Relics Of The Welsh Bards (1784) by Edward Jones. John Ceiriog Hughes wrote the Welsh lyrics.

Holl amrantau'r sêr ddywedant,
Ar hyd y nos,
'Dyma'r ffordd i fro gogoniant,
Ar hyd y nos.
Golau arall yw tywyllwch,
I arddangos gwir brydferthwch
Teulu'r nefoedd mewn tawelwch,
Ar hyd y nos.
All the star's eyelids say,
All through the night,
"This is the way to the valley of glory,"
All through the night.
Any other light is darkness,
To exhibit true beauty,
The Heavenly family in peace,
All through the night.
O mor siriol gwena seren,
Ar hyd y nos,
I oleuo'i chwaer ddaearen,
Ar hyd y nos.
Nos yw henaint pan ddaw cystudd,
Ond i harddu dyn a'i hwyr dydd,
Rhown ein goleu gwan i'n gilydd,
Ar hyd y nos.
O how cheerful smiles the star,
All through the night,
To light its earthly sister,
All through the night.
Old age is night when affliction comes,
But to beautify man in his late days,
We'll put our weak light together,
All through the night.

Dych chi'n gallu clywed y can werin yma, gan Bryn Terfyl:


Meinir Gwilym:


Côr Meibion Pontarddulais:

Cards of the featured image above are available online from Aberystwyth's Driftwood Designs.


About this site

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd.

Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and books to the world.

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English. By presenting unique content side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency (Informal, Formal, Literary), readers of all abilities can enjoy reading and ensure the language is accessible to all.

Articles By Month
Popular Resources

Ask Dr Gramadeg

Ffilmiau i Lawrlwytho

Geiriadur i Ddysgwyr Arlein

Llefydd i Siarad Cymraeg

Silff Llyfrau Digidol

Y diweddaraf oddi wrth Geiriau Cân