Silff Llyfrau Digidol

Silff Llyfrau Digidol: Canllaw i lyfrau sy’n canolbwyntio ar y Gymraeg yn storfeydd Kindle ac iBooks / Digital Bookshelf: A guide to Welsh-focussed books on the Kindle and iBooks stores

Mae silff lyfrau lawn yn beth prydferth iawn, yn adlewyrchu personoliaeth a diddordebau ei pherchennog.  Er hynny, i bobl sy’n byw mewn gofod bach, yn teithio llawer, neu’n byw y tu allan i Gymru, mae silff lyfrau ddigidol yn llawn deunyddiau sy’n gysylltiedig â Chymru’n ddefnyddiol.  O brif gyhoeddwyr Cymru (Y Lolfa, Gomer, Gwasg Carreg Gwalch, Rily, Honno, Parthian, Seren a Gwasg Prifysgol Cymru), dim ond Y Lolfa, Honno a Parthian sy’n cynhyrchu llyfrau Kindle (chwiliwch am y gwerthwyr gorau gan Y Lolfa ar Kindle) (chwiliwch am y gwerthwyr gorau gan Honno ar Kindle) (chwiliwch am y gwerthwyr gorau gan Parthian ar Kindle) a dim ond Parthian sy’n cynhyrchu iBooks – felly, mae prif gynnwys y storfa iBooks yn dod o gyhoeddwyr sydd y tu allan i Gymru.  Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn cynnig cyfres o e-lyfrau trwy Gwales sy'n ei gwneud yn ofynnol i Adobe Digital Editions ddarllen ar Mac/PC neu Bluefire Reader ar gyfer iOS/Android ac mae'r Gwasg Prifysgol Cymru yn gwerthu eitemau ePub, Mobi a PDF ar eu gwefan. Yn ogystal, nid yw’r Kindle nac iBooks yn caniatáu chwilio yn ôl iaith neu ogwydd diwylliannol ac mae darganfod beth sydd ar gael yno’n gallu bod yn anodd.  Felly, rydw i wedi creu’r rhestr ganlynol.  Mae botymau sy’n cysylltu gyda storfeydd iBooks a Kindle o dan bob clawr.

A well-stocked bookshelf is an item of beauty, and that reflects the personality and interests of the owner. However, for people who live in small spaces, travel a lot or live outside of Wales, a Welsh-orientated digital bookshelf is helpful. Of the main publishers in Wales (Y Lolfa, Gomer, Gwasg Carreg Gwalch, Rily, Honno, Parthian, Seren, and University of Wales Press), only Y Lolfa, Honno and Parthian makes Kindle books (browse the best-selling books by Y Lolfa on Kindle) (browse the best-selling books by Honno on Kindle) (browse the best-selling books by Parthian on Kindle) and only Parthian make iBooks- so the main content on the iBooks store comes from publishers based outside of Wales. The Welsh Books Council offers a series of ebooks through Gwales that requires Adobe Digital Editions to read on a Mac/PC or Bluefire Reader for iOS/Android and University Wales Press sells ePub, Mobi and PDF versions on their website. In addition, neither the Kindle nor the iBooks store provide a way to search by language or cultural orientation, and so discovering what is available there can be difficult. Therefore, I've collated the following list. Buttons that link to iBooks and Kindle stores are underneath each book cover.

Neidiwch i: Testunau Hanfodol ~ Canllawiau Teithio i Gymru ~ Disgrifiadau Hanesyddol Cymru ~ Diddordeb Poblogaidd ~ Ffuglen ~ Y Beibl yn y Gymraeg

Jump toEssential Texts ~ Travel Guides to Wales ~ Historical Accounts of Wales ~ Popular Interest ~ Fiction ~ The Bible in Welsh

Dysgu Cymraeg / Learning Welsh

Christine Jones: Welsh Grammar You Really Need To Know

Chrstine Jones: Essential Welsh Grammar

Gareth King: Modern Welsh- A Comprehensive Grammar

Gareth King: The Intermediate Welsh Reader

Testunau Hanfodol / Essential Texts

John Davies: Hanes Cymru

John Davies: A History of Wales

Jon Gower The Story of Wales

The Mabinogion: Translated by Sioned Davies

Canllawiau Teithio i Gymru / Travel Guides to Wales

Lonely Planet Travel Guide to Wales

Rough Guide to Wales

Disgrifiadau Hanesyddol Cymru / Historical Accounts of Wales

Terry Breverton: Owain Glyndwr

Terry Breverton: The Welsh- The Biography

Michael & Sean Davies: The Last King of Wales

Horrible Histories: Wales

Jan Morris: Wales

Prys Morgan: Wales- An Illustrated History

Simon Brooks: Pam Na Fu Cymru

Diddordeb Poblogaidd / Popular Interest

Howard Marks: Mr Nice

David Tossell: Nobody Beats Us

Owen Sheers: Calon- A Journey To The Heart Of Welsh Rugby

Ffuglen / Fiction

Kingsley Amis: Lucky Jim

Alys Conran: Pigeon

Alys Conran: Pijin

Alexander Cordell- Rape of the Fair Country

Richard Llewelyn: How Green Was My Valley

Kate Roberts: Feet in Chains

Dylan Thomas: A Child's Christmas in Wales

Y Beibl yn y Gymraeg / The Bible in Welsh

Y Beibl.net

Y Beibl Cymraeg Newydd

Y Beibl Sanctaidd

Y diweddaraf oddi wrth Adnoddau