Mae Hen Wlad fy Nhadau by Driftwood Designs

Hen Wlad Fy Nhadau: Geiriau Cân / Lyrics

Y gân enwocaf a mwyaf ysbrydoledig yw'r Anthem Genedlaethol. Mae'n cael ei chanu cyn gweithgareddau chwaraeon- mae'r holl dorf yn ymuno gyda'i gilydd i rannu eu llawenydd a’u balchder yn eu gwlad. Caeth ei hysgrifennu gan Evan James a'i fab James James o Bontypridd yn 1856.

The most famous and inspiring of Welsh songs is the National Anthem. Sung by Welsh teams before sporting events- the whole crowd joins together as one to share it's joy at being Welsh. It was written by Evan James and James James of Pontypridd in 1856.
Note that the original Welsh lyrics are written very concisely, and as a result translations into English do vary, don't rhyme and don't quite contain the power and passion of the original words. However, for Welsh learners, knowing the meaning and how the words are used in Welsh life allows for a greater understanding and meaning of the song than someone without that exposure to the language.

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Dros ryddid collasant eu gwaed.
The old land of my fathers is dear to me,
Land of bards and singers, famous men of renown;
Her brave warriors, very splendid patriots,
For freedom they shed their blood.
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.
My country, my country, I am faithful to my country.
While the sea is a wall to the pure, most loved land,
O may the old language endure.

Dysgwch yr anthem phonetically: www.bbc.co.uk/wales/music/sites/anthem/pages/anthem-lyrics-phonetic.shtml, dysgwch mwy am yr gân www.bbc.co.uk/wales/music/sites/anthem/pages/anthem-background.shtml

cy.wikipedia.org/wiki/Hen_Wlad_fy_Nhadau / en.wikipedia.org/wiki/Hen_Wlad_Fy_Nhadau

Clywch e cael eu canu gan gôr meibion:

Posters of the featured image above are available online from Aberystwyth’s Driftwood Designs.


About this site

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd.

Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and books to the world.

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English. By presenting unique content side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency (Informal, Formal, Literary), readers of all abilities can enjoy reading and ensure the language is accessible to all.

Articles By Month
Popular Resources

Ask Dr Gramadeg

Ffilmiau i Lawrlwytho

Geiriadur i Ddysgwyr Arlein

Llefydd i Siarad Cymraeg

Silff Llyfrau Digidol

Y diweddaraf oddi wrth Geiriau Cân