Ffilmiau Cymraeg ar gael ar DVD ac i’w lawrlwytho’n ddigidol / Welsh language films available on DVD and digital downloads

Yn Adnoddau
Ffilmiau Cymraeg ar gael ar DVD

Mae llawer o ffilmiau, dramâu a rhaglenni dogfen arbennig wedi cael eu darlledu ar y teledu yn y Gymraeg, ond heb eu rhyddhau fel DVD neu’n ddigidol.  Felly, mae’r rhestr hon yn llawer byrrach nag y dylai fod, ond mae’r eitemau’n deilwng o gael eu gwylio a’u trysori. There have been many fantastic Welsh-language films, dramas and documentaries broadcast on television, but then don’t receive a DVD or digital release.  Therefore, this list is far smaller than it should be, but each item is well worth watching and treasuring. Beth am ffilmiau a rhaglenni teledu eraill sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, ond sy’n mynegi diwylliant a bywyd Cymraeg drwy’r iaith Saesneg?  Wel, mae’r rhain yn ddechrau da… What about other…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer: Cyflwyno barddoniaeth i ddysgwyr / Introducing poetry to learners

Yn Cyflwyno Barddoniaeth/Ffurfiol
Patrick Jemmer Introducing Poetry

Mae Patrick Jemmer wedi dod yn hyfedr yn yr iaith, ac wedi dechrau diddordeb yn farddoniaeth. Yma, mae e’n rhannu tipiau am bobl gyda diddordeb mewn ffurfio barddoniaeth, siarad am ei daith iaith a rhannu un gerdd bod e wedi ysgrifennu. Patrick Jemmer has become proficient in Welsh, and has started an interest in poetry. Here, he share tips for people with an interest in exploring poetry, speaks about his language journey and shares a poem that he has written.

Cadwch i ddarllen...

Cari Powell: Mater Tywyll- Y Bydysawd Cudd / Dark Matter- The Hidden Universe

Yn Addysgwyr yn Esbonio/Ffurfiol
Cari Powell Mater Tywyll

Mae Cari Powell yn fyfyriwraig PhD ym Mhrifysgol Abertawe a’i phwnc arbenigol yw Ffiseg a Chosmoleg.  Yn yr erthygl gyntaf o gyfres newydd, Addysgwyr yn Esbonio, mae hi’n cyflwyno beth yw Mater Tywyll a pham mae’n bwysig… Cari Powell is a PhD student in Swansea University, and her speciality subject is Physics and Cosmology. In the first of a new series, Educators Explain, she introduces what is Dark Matter and why it is important… Pan fyddwch chi’n meddwl am faint y Bydysawd a’r helaeth o blanedau, sêr a galaethau sydd wedi’u cynnwys ynddi, mae’n annychmygadwy o fawr. Fodd bynnag, mae’r holl wrthrychau yma (sy’n cynnwys ein hunain), mewn gwirionedd dim ond 5% o gynnwys cyfan y Bydysawd! Mae hefyd yn…

Cadwch i ddarllen...

Narrator Huw Rowlands: Yn rhy gyflym, neu na? / Too Fast Or Not Fast Enough?

Yn Adnoddau/Cyhoeddiadau Parallel.cymru

Mae’n amser i gyflwyno cyfranwr rheolaidd i parallel.cymru: Huw Rowlands (dim perthynas). Dyma’i duniau melodaidd mod dych chi’n clywed ar fersiynau sain yr erthyglau. Yma, mae e’n rhannu ei daith iaith ac mae’n rhoi cyngor ar ddefnyddio adnoddau sŵn yma… It’s time to introduce a regular contributor to parallel.cymru: Huw Rowlands (no relation). It is his melodious tones that you hear on the audio versions of the articles. Here, he shares his learner’s journey and offers advice on using the sound resources here… Defnyddio Potplayer / Using Potplayer Mae Huw ar gael ar [email protected] os oes unrhyw gwestiynau gyda chi ar yfer y sŵn. Huw is available on [email protected] if you have any questions regarding the sound.  

Cadwch i ddarllen...

Ysgol y Cwm, Yr Wladfa: Cylchlythyr mis Rhagyr 2017 / Ysgol y Cwm, Patagonia: Newsletter December 2017

Yn Anffurfiol/Y Wladfa: Cardiau Post o
Ysgol y Cwm Cylchlythr 2017

Ysgol newydd ddwyieithog Gymraeg-Sbaeneg yn yr Andes yw Ysgol y Cwm. Yma yw’r beth maen nhw wedi gwneud dros dymor y gwanwyn… Ysgol y Cwm is a new bilingual Welsh-Spanish school in the Andes, Patagonia. Here is what they have been doing over the spring term… www.ysgolycwm.com / CwmYsgol Mae’r erthygl hon wedi cael eu cyfrannu gan Gwion Elis-Williams o’r Ysgol y Cwm. This article has been contributed by Gwion Elis-Williams of Ysgol y Cwm.  

Cadwch i ddarllen...

Dana Edwards: Sut es i ati i ysgrifennu Am Newid / How I Wrote Am Newid

Yn Anffurfiol/Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais
Dana Edwards Am Newid

Mae Dana Edwards newydd ryddhau ei hail lyfr yn y Gymraeg, Am Newid. Mae’n nofel boblogaidd, ffres a chyfoes sy’n hawdd ei darllen sydd yn ceisio mynd i’r afael â’n hagweddau at bobl sydd ddim yn cydymffurfio â’n syniad ni o’r hyn sy’n draddodiadol. Yma, mae hi’n esbonio mwy am sut gwnaeth hi greu’r llyfr… Dana Edwards has recently released her second book in Welsh, Am Newid. It is a contemporary, easy-to-read novel which aims at getting to grips with our attitudes towards those who do not conform with our ideas of what is traditional. Here, she explains more about how she created the book… Adre, yn yr ystafell fyw mae gen i jestodrôrs bach, bach – 12” x 10”.…

Cadwch i ddarllen...

Dysgwr ac Awdures Sarah Reynolds: Cyflwyno Dysgu Byw / Learner and Author: Sarah Reynolds: Introducing Dysgu Byw

Yn Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Dysgwyr
Sarah Reynolds- Dysgu Byw

Mae Sarah Reynolds, sy’n dod yn wreiddiol o Reigate, wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 2009. Yn 2016 cyrhaeddodd Sarah rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni a gwnaeth hi ryddhau nofel i ddysgwyr, Dysgu Byw. Yma, mae hi’n dweud mwy am y nofel… Sarah Reynolds, who is from Reigate originally, has been learning Welsh since 2009. In 2016 Sarah reached the final round of the Learner of the Year Compeition in the National Eisteddfod in Abergavenny and she released a novel for learners, Dysgu Byw. Here, she tells more about the novel… sarahyngnghymru Mae Dysgu Byw ar gael o Gomer / Dysgu Byw is available from Gomer.

Cadwch i ddarllen...

Mewn Sgwrs â: Awdur Heini Gruffudd a Phrif Weithredwr o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Efa Gruffudd Jones / In Conversation With: Author Heini Gruffudd and Chief Executive of the National Centre for Learning Welsh Efa Gruffudd Jones

Yn Dysgwyr/Erthyglau
In Conversation With Heini and Efa Gruffudd

Mae’r teulu Gruffudd wedi cael effaith arwyddocaol ar y byd sy’n siarad Cymraeg. Roedd mam Heini, Kate Bosse-Griffiths, wedi ffoi o’r Almaen i osgoi erledigaeth y Natsiaid. Ymgartrefodd yng Nghymru a daeth yn guradur Amgueddfa Abertawe, sefydlodd Y Ganolfan Eifftaidd ym Mhrifysgol Abertawe, a chyhoeddodd sawl llyfr yn y Gymraeg. Roedd tad Heini yn ddarlithydd clasuron yn Rhychychen ac wedyn ym Mhrifysgol Abertawe, a sefydlodd brawd Heini, Robat, wasg Y Lolfa. Roedd ei ferch Efa yn Brif Weithredwr yr Urdd, ac mae hi’n Brif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol erbyn hyn. Mae Heini ei hunan wedi ysgrifennu llawer o lyfrau sy’n addysgu Cymraeg i Oedolion, ymgyrchu am hawliau iaith, arloesi ym maes ymchwil yn yr iaith ac wedi cyfrannu…

Cadwch i ddarllen...

Bet Jones: Sut Ysgrifennais i Y Nant / How I wrote Y Nant

Yn Anffurfiol/Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais
Bet Jones Y Nant

Mae Bet Jones wedi ysgrifennu llawer o nofelau, gan gynnwys Beti Bwt, Gadael Lennon ac Y Nant, ac ennillod hi Wobr Goffa Daniel Owen am Craciau yn yr Eisteddfod Genedalaethol 2013. Mae’r Nant yn nofel ddictectif wreiddiol sy wedi cael eu osod yn Nant Gwrtheyrn, dros benwythnos dysgwyr. Yma, mae hi’n esbonio sut gwnaeth hi greu’r llyfr… Bet Jones has written lots of novels, including Beti Bwt, Gadael Lennon and Y Nant, and she won the Daniel Owen Memorial Prize in the National Eisteddfod 2013 for Craciau. The Nant is an original detective novel that is set in Nant Gwrtheyrn, over a Welsh learners weekend. Here, she explains how she created the book… Doeddwn i ddim wedi penderfynu yn iawn…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer Ffuglen Wreiddiol / Original Fiction: Pantomeim / Pantomime

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Fantasy Castle

Unwaith, pan o’n i’n grwt yn ddeuddeg oed, falle, ges i ran mewn panto yn neuadd yr eglwys yn Sgeti. Ro’n i’n chwarae rhan gwas heliwr, ac roedd yr holl beth yn gyffrous iawn, gyda’r ymarfer, dysgu’r llinellau, gwneud y gwisgoedd (wel, tasg i Mam oedd hynny, a ges i wasgod ledr, britshis, sanau hir gwyn, a sgidiau sgleiniog ac arnynt fyclau mawr o aur), a phopeth. arall. Wedi dweud hynny oll, ches i ddim ond yr un llinell (sa i’n gallu cofio beth, erbyn hyn), ac wrth gwrs bu’r sioe yn Saesneg. Yn fyw tebyg i gomedi golbio (neu “slapstic”) oedd fy mherfformiad, nag i drasiedi Shakespearaidd, gallech chi ddweud. Roedd rhaid i fi ddilyn wrth sodlau’r heliwr ei…

Cadwch i ddarllen...