Matthew Jones Sgrym

Matthew Jones: Cwmni dillad newydd i gefnogwyr rygbi Cymru- Sgrym / A new clothing brand for Welsh rugby fans is launched- Sgrym

Yn ychwanegol i weithio llawn amser, ysgrifennu llyfrau cwis, cyfrannu at parallel.cymru a magu teulu, mae Matthew Jones wedi penderfynu helpu pobl o Gymru i wisgo’n well. Yma, mae’n siarad am ryddhau llinell dillad newydd o’r enw Sgrym…

In addition to working fuling time, writing quiz books, contributing to parallel.cymru and bringing up a family, Matthew Jones has decided to help the people of Wales to dress better. Here, he speaks about releasing a new clothing line named Sgrym…

Roedd yn un o’r sefyllfaoedd clasurol yna pan chi'n siarad â ffrind am rywbeth a meddwl ... beth am? Roeddwn yn chwilio am grys-T rygbi da ond yn methu dod o hyd i un. Mae rhai ar y rhyngrwyd ond gall yr ansawdd fod yn amheus ac yn wir, mae'r cynlluniau'n aml yn edrych yn 'Farchnad Dydd Sul'.It was that classic moment when you’re talking to a friend about something and think…why not? I was looking for a good casual rugby T-shirt but couldn’t find one I liked. There are some on the internet but the quality can be dubious and frankly the designs often look ‘Sunday Market’.
Os oes rhywbeth chi eisiau ond na allwch ddod o hyd iddo, mae'n bosib y bydd gan bobl eraill ddiddordeb hefyd. Felly, o ganlyniad sgwrs dros byrger a pheint yn ystod barbeciw, nes i a fy ffrind sefydlu cwmni dillad i bobl sy’n hoffi rygbi yng Nghymru… ac felly gannwyd Sgrym.If there’s something you want but can’t find, the chances are others may also be interested. So, as a result of a conversation over a burger and pint during a barbecue, I roped my mate into setting up a Welsh rugby-based casual clothing brand with me… and Sgrym (Welsh for scrum) was born.
Mae'n wych gweld cymaint o fusnesau bach yng Nghymru yn datblygu diolch i'r newid yn ymddygiad siopa pobl. Mae'r rhyngrwyd yn darparu llwyfan heb faich costau cychwyn drud. Ni’n defnyddio’r siop ar-lein Etsy i cynnal ein siop ond mae yna ddigonedd o opsiynau ar gael. Rydyn ni wedi cychwyn gydag argraffiadau bach, cyfyngedig, crysau-T o ansawdd da- cynlluniwyd yng Nghymru a wnaed yng Nghymru.It’s great to see so many small Welsh businesses develop thanks to the change in people’s shopping behaviour. The internet provides a platform without the burden of expensive start-up costs. We are using the online store Etsy to host our shop but there are plenty of other platforms available. We’ve kicked-off with small, limited edition, good quality T-shirts- designed in Wales and made in Wales.
Rydw i wedi dilyn, yn ôl pob tebyg, yr un meddwl a pan lansiais fy llyfr cwis cyntaf– The Welsh Rugby Quiz Book- fe'i gwneuthum i mi fy hun ac os yw eraill yn ei hoffi, yna grêt. Mae anrhegion Nadolig ar gyfer aelodau o’r teulu sydd mewn i rygbi wedi cael ei sortio allan yn barod. Y cynllun yw datblygu'r brand, creu mwy o ddyluniadau, ond cadw pob un yn gyfyngedig i niferoedd rhesymol bach.I’ve followed I suppose the same principle as when I launched my first quiz book- The Welsh Rugby Quiz Book- I made it for myself and if others like it then all the better. Christmas gifts for my rugby-loving family members are at least sorted. The plan is to develop the brand, create more designs, but keep each one limited to reasonably small numbers.
Mae'r gymuned fusnesau bach yng Nghymru yn tyfu ac mae'n bwysig ein bod yn cefnogi ein gilydd yn edrych ar gyfleoedd i hyrwyddo Cymru fel gwlad fywiog ar gyfer arloesi.The small-business community in Wales is growing and it’s important we support each other, looking at opportunities to promote Wales as a vibrant country for innovation.

 

etsy.com/uk/shop/Sgrym / sgrymclothing / AmserYchwanegol


Amser Ychwanegol: Colofn Chwaraeon Matthew Jones


Matthew Jones Wales Quiz Book

Y diweddaraf oddi wrth Anffurfiol