Llefydd i Siarad Cymraeg parallel.cymru

Map: Llefydd i Siarad Cymraeg / Places to Speak Welsh

Yn Adnoddau

Mae'n bwysig i ni i gyd ddefnyddio'n Cymraeg ni o ddydd i ddydd, ta be' fydd ein gallu neu'n profiad ni. Fodd bynnag, mae'n gallu bod yn anodd gwybod lle dyn ni'n gallu defnyddio'r iaith - yn enwedig pan fyddwn ni'n ymweld ag ardaloedd gwahanol, neu os byddwn ni wedi dod i Gymru o dramor neu wedi teithio dros y ffin. Mae rhai lleoedd yn amlwg, fel canolfannau Cymraeg swyddogol, ond, falle na fydd arwydd 'Croeso i Chi Siarad Cymraeg Yma' o reidrwydd mewn mannau eraill, fel caffis/tafarnau/lletyau/atyniadau/siopau; neu falle na fydd yn amlwg eu bod nhw'n cefnogi'r Gymraeg. Ar adegau, dyw busnesau sy'n defnyddio gair Cymraeg neu ddau yn eu henwau nhw ddim yn defnyddio'r iaith ar lafar. Ar y llaw arall, mae llawer o fusnesau sy ddim wedi'u cysylltu'n amlwg â'r iaith yn llogi siaradwyr Cymraeg. Felly, yma mae man cychwyn wedi'i drefnu: mwy na 300 o fannau lle, os byddwch chi'n dechrau sgwrs gyda 'Shw mae', gobeithiwn ni y byddwch chi'n derbyn gwên gyfeillgar yn hytrach na gwg dryslyd.

It's important for all of us, whatever our ability and experience of Welsh, to be using it in our day to day lives. However, it can be difficult to know where we can use the language - in particular when visiting different areas and for those who come to Wales from overseas or across the border. Some places such as official Welsh language centres are obvious, but other cafes/pubs/accommodation/attractions/shops may not necessarily have a 'Welsh Welcome Here' sign or may not be discoverable as supporting the language. Sometimes businesses that use a Welsh word or two in their name don't use the spoken language, while many businesses that don't have an obvious connection to the language hire Welsh speakers. So, here is a collated starting point: more than 300 places where your opening 'Shw mae' will hopefully be returned with a friendly smile instead of a puzzled frown.

Hidlo yn ôl categori

Mae'r lleoedd wedi'u trefnu: yn y gwymplen isod, dewiswch y fath o fusnes, ac ar ôl eiliad neu ddwy, fe fydd y map a'r rhestr oddi tano fe'n cael eu diweddaru i ddangos dim ond yr eitemau 'na. Mewn achos pob busnes ar y map dych chi'n gallu clicio ar 'Eu Gwefan' i neidio at eu gwefan, lle byddwch chi'n gallu gweld y gwasanaethau a'r oriau agored diweddaraf.

Chwilio yn ôl lleoliad/enw

Dan y map mae set o restriadau: yn y Blwch Chwilio rhowch enw busnes, categori, neu leoliad ac wedyn fe fydd y rhestriadau'n cael eu diweddaru. Nodiwch fod y peiriant mapio'n defnyddio dim ond sillafiadau Saesneg ar gyfeiriadau a threfi.

Mae'r rhestriadau yma wedi'u casglu o'r cyhoedd, ac maen nhw'n annibynnol, felly os bydd unrhyw beth 'da chi i'w ychwanegu, neu unrhyw sylwadau, fe gewch chi gysylltu â fi ar [email protected].

Mwynhewch sgwrsio a chadw'r hen iaith yn fyw!

Filter by category

The locations are categorised: in the drop-down below choose the type of business, and a second or two later the map and the list under it will update to show those items only. In the case of each business on the map you can click on 'Eu Gwefan' to jump to their website which will give up-to-date services and opening hours.

Search by location/name

Under the map is a set of listings; in the Search box enter a business name, category or location and the the listings will update. Please note that the mapping engine only uses English spellings of addresses and towns.

The listings here are crowd-sourced and independent, so if you have any additions or comments, please contact me on [email protected].

Enjoy speaking and keeping the old language alive!

 

Filter by

TitleCategoryAddressDescriptionLink

Cyfieithiadau o'r categorïau yw: / Translations of the categories are:
 • Amgueddfa - Museum
 • Atyniad Twristaidd - Tourist Attraction
 • Caffi - Café
 • Canolfan Cymraeg - Welsh language Centre
 • Eglwys neu Gapel - Church or Chapel
 • Gweithgaredd Blynyddol / Annual Activity such as festivals
 • Llety - Accommodation
 • Llyfrgell - Library
 • Oriel - Gallery
 • Siop - Shop
 • Siop Lyfrau - Book shop
 • Swyddfa Menter Iaith - Menter Iaith office
 • Tafarn neu Tŷ Bwyta - Pub or Restaurant
 • Theatr/Sinema - Theatre or Cinema.

Llawer o ddiolch i Dani Schlick, Eira Hughes, Elin Stephens, Hugh Brightwell, Jeremy Wood, Jo Knell, Nicky Roberts, Peter Mescall a Sara Peacock am yr awgrymiadau cyntaf.

For details of conversational groups, please visit:

Your local Menter Iaith  /  Your local Welsh for Adults Provider Say Something in Welsh forum  /  Derby Welsh Learners Circle for groups in England


 

Ymwrthodiad

Mae'r dudalen hon yn cael ei sefydlu a'i rhedeg gan un gwirfoddolwr gan ddefnyddio data wedi'u casglu o'r cyhoedd heb gyllid i alluogi gwirio pob rhestriad yn bersonol. Mae gwasanaeth llawn drwy gyfrwng y Gymraeg ar gael ar lawer o'r rhestriadau, ond bydd rhai eraill yn gallu darparu rhan, ond nid pob un, o'u gwasanaethau, drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n anodd dogfennu'n fanwl faint o'r Gymraeg bydd busnes yn ei defnyddio; er enghraifft fe fydd trosiant/rotas staff yn effeithio ar ddarpariaeth. Felly, o bryd i'w gilydd, mae'n bosib bydd rhaid i chi droi'n ôl i'r Saesneg. Os byddwch chi'n credu y dylai safle gael ei dileu oddi yma neu gael ei newid, fe gewch chi roi gwybod i fi gan yrru ebost i [email protected].

Disclaimer

This page is established and run by one volunteer with crowd-sourced data without funding to personally check each listing. Many listings will have a full Welsh-language service available, but some will be able to deliver part, but not all, of their service through Welsh. It is difficult to precisely document how much Welsh a business uses; for example staff turnover/rotas will affect provision. Therefore, from time to time you may have to revert to English. If you do think a venue should be taken off here or amended then please let me know by emailing [email protected].

 

Hybu'r iaith

Os byddwch chi'n dewis defnyddio gwasanaeth, neu brynu nwydd o rywle achos eu bod nhw'n cefnogi Cymraeg, wedyn ddywedwch wrth y busnes am hynny. Mwyaf y bydd Cymraeg yn cael ei mabwysiadu a'i hysbysebu, po fwyaf y gallwn ni ddangos bod gallu defnyddio'r iaith yn beth da o ran busnes.

Cymraeg logo

Promoting the language

If you choose to use a service or buy a good from somewhere because they support Welsh, please let the business know that. The more we can demonstrate that being able to use Welsh is good for business, the more the language will be further adopted and advertised.


About this site

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd.

Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and books to the world.

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English. By presenting unique content side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency (Informal, Formal, Literary), readers of all abilities can enjoy reading and ensure the language is accessible to all.

Articles By Month
Popular Resources

Ask Dr Gramadeg

Dysgu Cymraeg- Sut a Ble?

Tarddiad ac Ystyr Enwau Cymraeg

Ffilmiau i Lawrlwytho

Geiriadur i Ddysgwyr Arlein

Silff Llyfrau Digidol