Y Lolfa Y Silff Llyfrau

Cyflwyno blog Y Lolfa: Y Silff Llyfrau / Introducing Y Lofla’s blog: The Welsh Bookshelf

Conglfaen yn fywyd Cymry Cymraeg yw’r cyhoeddwr Y Lolfa. Maen nhw'n cyhoeddi dros 80 o lyfrau'r flwyddyn, gan gynnwys enwau cyfarwydd fel Howard Marks a Nigel Owens, llyfrau i ddysgwyr er enghraifft gan Heini Gruffudd, a llawer am hanes, chwaraeon, hiwmor, bywgraffiad a ffuglen. Maen nhw'n tynnu sylw at eu gwaith, mynd tu ôl y llen o greu llyfrau a chyfweld awduron ar eu blog Y Silff Llyfrau. Yma, mae parallel.cymru yn cyflwyno rhai uchafbwyntiau o'u blog...

The publisher Y Lolfa are a cornerstone in Welsh-speaking life. They publish over 80 books a year, including household names such as Howard Marks and Nigel Owens, books for learners such as by Heini Gruffudd, and lots of history, sports, humour, biography and fiction. They draw attention to their work, go behind the scenes of creating books and interview authors on their blog The Welsh Bookshelf. Here, parallel.cymru presents some highlights of their blog...


Postiau dwyieithog  |  Bilingual Posts

Dros y 50 mlynedd diwethaf, mae’r Lolfa wedi cyhoeddi cannoedd o lyfrau Cymraeg a Saesneg. Mae nifer ohonynt wedi ennill gwobrau a rhai wedi dod yn ffefrynnau cadarn yn nywylliant Cymru. Dyma edrych yn ôl ar y rhai brofodd yn boblogaidd drwy’r degawdau…

ylolfa.wordpress.com/2017/05/17/llyfrau-mwyaf-poblogaidd-y-lolfa-erioed

Over the last 50 years, Y Lolfa has published hundreds of books in Welsh and English. Many have won prizes and some have become firm favourites in Welsh culture. Here we look back on some that have proved popular over the decades...

ylolfa.wordpress.com/2017/05/17/the-most-popular-lolfa-books-ever

‘Does gen i byth amser i ddarllen’ – dyna’r gwyn bob tro. Mae bywyd rhy brysur, mae corff rhywun yn rhy flinedig neu mae ‘na wastad rywbeth yn dod ac yn ein rhwystro rhag cydio mewn cyfrol. Ond mae cipio cyfle i ddarllen YN bosibl. Dyma gyngor rhai o griw Y Lolfa.

ylolfa.wordpress.com/2017/09/28/does-gen-i-byth-amser-i-ddarllen

‘I never have time to read’ – that’s always the complaint. Life is too hectic, we’re always too tired or there’s always that little something that gets in the way of us picking up a book. But making time to read IS possible. Here some of the Lolfa crew offer their advice.

ylolfa.wordpress.com/2017/10/13/i-never-have-time-to-read

Er bod 600 mlynedd wedi mynd heibio ers cyfnod Owain Glyndŵr, mae’n parhau i fod yn un o brif arwyr Cymru. Roedd yn arweinydd naturiol ac yn wladweinydd craff a unodd bobl Cymru a’u harwain yn erbyn rheolaeth Lloegr. Dyma gyfle i edrych ar pwy yn union oedd y ffigwr chwedlonol hyn sydd yn parhau i fod yn symbol o Gymru rydd annibynnol…

ylolfa.wordpress.com/2017/09/14/owain-glyndwr-tywysog-cymru

Owain Glyndŵr lived over 600 years ago and yet today remains one of the most heroic figures in Welsh history. Owain was a natural leader and an astute statesman who united and led the Welsh against English rule. We take a look at this legendary figure who continues to be a symbol of a free and independent Wales…

ylolfa.wordpress.com/2017/09/15/owain-glyndwr-prince-of-wales

Mae'r Lolfa wedi cyhoeddi casgliad enfawr o lyfrau i ddysgwyr, gan gynnwys nofelau, geiriaduron a chymhorthion astudio. Yma, mae e cyflwyniad i lawer ohonyn nhw, wedi'i drefnu gan safon o'r dysgwr.

Y Lolfa have published an enormous collection of books for learners, including novels, dictionaries and study aids. Here is an introduction to lots of them, organised by the level of the learner.

ylolfa.wordpress.com/2017/01/23/llyfrau-i-ddysgwyr-cymraeg-books-for-welsh-learners

I ddathlu diwrnod rhyngwladol y merched 2017 dyma edrych yn ol ar rai o ferched ysbrydoledig o hanes Cymru.

ylolfa.wordpress.com/2017/03/07/pum-menyw-o-hanes-cymru-dylid-eu-cofio

To celebrate International Women’s Day 2017 we take a look at some inspirational and bold Welsh women from our history.

ylolfa.wordpress.com/2017/03/07/five-women-from-welsh-history-you-should-know-about

 

Mae Dana Edwards newydd ryddhau ei hail lyfr yn y Gymraeg, Am Newid. Mae’n nofel boblogaidd, ffres a chyfoes sy’n hawdd ei darllen sydd yn ceisio mynd i’r afael â’n hagweddau at bobl sydd ddim yn cydymffurfio â’n syniad ni o’r hyn sy’n draddodiadol. Yma, mae hi’n esbonio mwy am sut gwnaeth hi greu’r llyfr.

Dana Edwards has recently released her second book in Welsh, Am Newid. It is a contemporary, easy-to-read novel which aims at getting to grips with our attitudes towards those who do not conform with our ideas of what is traditional. Here, she explains more about how she created the book.

ylolfa.wordpress.com/2018/02/19/dana-edwards-sut-es-i-ati-i-ysgrifennu-am-newid-how-i-wrote-am-newid


Mewnwelediad unigryw- yn y Gymraeg  |  Unique insight- in Welsh

‘Peidiwch a beirniadu llyfr yn ol ei glawr’- dyna yw’r dywediad. Ond pan mae’n dod i lyfrau go iawn, afraid dweud mai’r clawr yw un o’r darnau pwysicaf wrth gyhoeddi. Mae’n bwysig iawn fod gan lyfr glawr deniadol a smart sydd yn aros yn driw i’r cynnwys a’r gwaith creadigol tra’n gwerthu’r gyfrol a denu darllenydd i gydio ynddo- fel gwenyn at flodyn!

Ond sut mae clawr llyfr yn cael ei greu a’i ddatblygu, medde chi?

'Don’t judge a book by its cover'- that's the saying. But when it comes to real books, it's not necessary to say that the cover is one of the most important points when publishing. It's very important to have an attractive and smart cover twhich stays faithful to the content and the creative work while selling the volume- like a bee to a flower!

But how are book covers created and developed, do you think?

ylolfa.wordpress.com/2018/01/30/beth-syn-gwneud-clawr-da

Mae’n anodd dod o hyd i le da i sgwennu ar brydiau – yn enwedig os yw syniad yn eich taro chi ganol nos neu os yw’r awen yn styfnig ac yn gwrthod cydio. Ond ble mae rhai o awduron amlycaf Cymru yn sgwennu eu campweithiau, tybed? Fe aethom ni i fusnesu...

It's difficult to find a good place to write at times- especially if an idea strikes you in the middle of the night or if the muse is stubborn and refuses to come. But where do some of Wales' most prominent authors write their masterpieces, I wonder? We went to to be nosy...

ylolfa.wordpress.com/2017/09/19/lle-wyt-tin-ysgrifennu


Mae e oriau o eitemau i ddarllen ar eu blog... mwynhewch ddarllen!  There are hours of items to read on their blog.... enjoy reading!

ylolfa.wordpress.com

Y diweddaraf oddi wrth Anffurfiol