Haciaith logo

Leia Fee: Cyflwyno Hacio’r Iaith: Ffurfio technolog yn y Gymraeg / Introducing Hacio’r Iaith: Exploring technology in Welsh

Mae cymaint o bethau sy’n digwydd yn yr iaith, ac un enghraifft o faes sy’n ffyniannus yw’r dechnoleg. Mae grŵp o ffans a chrewyr technoleg sy’n rhannu ei syniadau a phrofiadau dan y faner Hacio’r Iaith. Yma, mae Leia Fee, tiwtor a rhaglennydd, yn esbonio mwy am beth sy’n digwydd…
There is a large amount of things that happen in the language, and one example that is thriving is technology. There is a group of fans and technology creators who share their ideas under the banner Hacio’r Iaith. Here, Leia Fee, a tutor and programmer, explains more about what is happening…

Un o’r honiadau gallet ti’n clywed yn erbyn y Gymraeg bod e’n iaith “hen-ffasiwn”. Dyw’r bobl sy’n dweud y fath beth ddim yn arfer yn gwybod lot am yr iaith wrth gwrs, ond dyw geiriau newydd fel hunlun ddim yn ddigon i argyhoeddi’r nhw o’i gamdeallrwydd nhw!

Y gwir yw: bod lot yn mynd ymlaen yn y byd technoleg sy’n berthnasol i’r Gymraeg. Un o’r grwpiau sy’n dilyn a chasglu gwybodaeth am dechnoleg a’r Gymraeg yw Hacio’r Iaith. Un eu geiriau eu hunan maen nhw’n: “Cymuned o bobl broffesiynol ac amatur sydd yn trin a thrafod sut mae technoleg yn berthnasol i’r Gymraeg, sut mae’r iaith yn cael ei ddefnyddio a beth yw’r posibiliadau.”

Y prif ddigwyddiadau yw’r blog Hacio’r Iaith, y podlediad (sef y Haclediad!) ac yr an-gynhadledd flynyddol. (Ym 2018 yng Nghaerdydd a Bangor yn 2019).

Prif bwynt ‘an-gynhadledd’ yw’r ffaith bod y bobl sy’n troi lan sy’n trefnu’r dydd a phynciau i drafod. Gallai unrhywun siarad am bron unrhywbeth mewn ffurf cyflwyniad, sgwrs, dadl, trafodaeth, gweithdy neu beth bynnag!

Yn arfer mae’r pynciau yn gymysg o dechnoleg sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, cynnwys Cymraeg newydd ar-lein, brosiectau digidol newydd i hyrwyddo neu ddysgu’r iaith, pethau lleoleiddio a rhyngwladoli ayyb.

Hefyd mae ‘na lot o stwff sy’n sgyrsiau technegol sy’n jest yn digwydd yn Gymraeg. Mae’n bwysig dros ben i gael cyfle i ddefnyddio’r iaith mewn pob maes diddordeb – gan gynnwys y byd technegol. Felly, mae’n sgyrsiau a gweithdy am bethau fel rhaglenni, creu blogiau, golygu Wicipedia ayyb.

Yn y gorffennol rhai o’r sesiynau wedi bod ar…

Defnyddio’r datblygiadau mewn technoleg adnabod lleisiau i greu prototypes sy’n deall Cymraeg gan gynnwys “Macsen” rhyw fath o Siri/Alexa sy’n siarad Cymraeg, a braich robot sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau Cymraeg
– Newyddion o dîm digidol S4C
– Y proses o greu a thyfu’r hashnod #yagym (Yr Awr Gymraeg) ar Trydar
– ‘Mashups’ o adnoddau digidol o archif y Llyfrgell Genedlaethol
Sesiwn rhaglenni/codio i greu pethau mwy gwirion posib
– Technoleg gorau am ddysgwyr
– Newyddiaduraeth yn yr oes ddigidol.

A llawer mwy!

Sesiynau ar y gweill am eleni yn gynnwys…

– Sgwrs am gryptoarian a’r gadwyn bloc
– Cloriannu 6 mis cyntaf Hansh – y sianel YouTube newydd
– Adnoddau digidol Gymraeg ar gyfer plant
– Creu a darllen ffuglen ddigidol.

Ac wrth gwrs, rhywbeth am Parallel.cymru ei hunan!

Mae’n wastad croeso mawr i ddysgwyr ac mae teclynnau cyfieithu yn arfer ar gael os eisiau, felly dewch yn llu a defnyddio’r dy Gymraeg i rhoi’r byd digidol yn ei le!

Mae’r Haciath yn gymuned o bobl broffesiynol ac amatur sydd yn trin a thrafod sut mae technoleg yn berthnasol i’r Gymraeg, sut mae’r iaith yn cael ei ddefnyddio a beth yw’r posibiliadau.

Fersiwn Dwyieithog / Bilingual version

Un o'r honiadau gallet ti'n clywed yn erbyn y Gymraeg bod e'n iaith "hen-ffasiwn". Dyw'r bobl sy'n dweud y fath beth ddim yn arfer yn gwybod lot am yr iaith wrth gwrs, ond dyw geiriau newydd fel hunlun ddim yn ddigon i argyhoeddi'r nhw o'i gamdeallrwydd nhw! One of the accusations you can hear about the Welsh language is that it's old fashioned. The people who say that sort of thing don't usually know much about the language of course but new words like hunlun for selfie aren't enough to convince them of their misunderstanding!
Y gwir yw: bod lot yn mynd ymlaen yn y byd technoleg sy'n berthnasol i'r Gymraeg. Un o'r grwpiau sy'n dilyn a chasglu gwybodaeth am dechnoleg a'r Gymraeg yw Hacio'r Iaith. Un eu geiriau eu hunan maen nhw'n: "Cymuned o bobl broffesiynol ac amatur sydd yn trin a thrafod sut mae technoleg yn berthnasol i’r Gymraeg, sut mae’r iaith yn cael ei ddefnyddio a beth yw’r posibiliadau."The truth is that a lot goes on in the technology world which is relevant to Welsh. One of the groups that follows and gathers information about technology and Welsh is Hacio'r Iaith. In their own words they are: "A community of professionals and amateurs that discuss how technology is relevant to Welsh, how the language is used and what the possibilities are."
Y prif ddigwyddiadau yw'r blog Hacio'r Iaith, y podlediad (sef y Haclediad!) ac yr an-gynhadledd flynyddol. (Ym 2018 yng Nghaerdydd a Bangor yn 2019).The main activities are the Hacio'r Iaith blog, the podcast (the Haclediad!) and the annual un-conference. (In Cardiff in 2018 and Bangor in 2019).
Prif bwynt 'an-gynhadledd' yw'r ffaith bod y bobl sy'n troi lan sy'n trefnu'r dydd a phynciau i drafod. Gallai unrhywun siarad am bron unrhywbeth mewn ffurf cyflwyniad, sgwrs, dadl, trafodaeth, gweithdy neu beth bynnag! The main point of the 'un-conference' is that it is the people who turn up who organise the day and the subjects that will be discussed. Anyone can speak about almost anything in the form of a presentation, chat, debate, discussion, workshop or whatever!
Yn arfer mae'r pynciau yn gymysg o dechnoleg sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, cynnwys Cymraeg newydd ar-lein, brosiectau digidol newydd i hyrwyddo neu ddysgu'r iaith, pethau lleoleiddio a rhyngwladoli ayyb.Usually the subjects include technology that's available in Welsh, new Welsh onlone content, new digital projects to promote or learn the language, localisation and internationalisation and so on.
Hefyd mae 'na lot o stwff sy'n sgyrsiau technegol sy'n jest yn digwydd yn Gymraeg. Mae'n bwysig dros ben i gael cyfle i ddefnyddio’r iaith mewn pob maes diddordeb - gan gynnwys y byd technegol. Felly, mae'n sgyrsiau a gweithdy am bethau fel rhaglenni, creu blogiau, golygu Wicipedia ayyb.There's also a lot of stuff which is just technical chats which happen to be in Welsh. It's very important that there are opportunities to use the language in all fields of interest including the technological world. So there's chats and workshops on things like programming, creating blogs, editing Wikipedia, etc.
Yn y gorffennol rhai o'r sesiynau wedi bod ar...

Defnyddio'r datblygiadau mewn technoleg adnabod lleisiau i greu prototypes sy'n deall Cymraeg gan gynnwys "Macsen" rhyw fath o Siri/Alexa sy'n siarad Cymraeg, a braich robot sy'n gallu dilyn cyfarwyddiadau Cymraeg
- Newyddion o dîm digidol S4C
- Y proses o greu a thyfu'r hashnod #yagym (Yr Awr Gymraeg) ar Trydar
- 'Mashups' o adnoddau digidol o archif y Llyfrgell Genedlaethol
Sesiwn rhaglenni/codio i greu pethau mwy gwirion posib
- Technoleg gorau am ddysgwyr
- Newyddiaduraeth yn yr oes ddigidol.

A llawer mwy!
In the past some of the sessions have been on...

- Using developments in speech recognition to create prototypes that understand - Welsh including "Macsen" a kind of Welsh speaking Siri/Alexa, and a robot arm that can follow instructions in Welsh.
- News from the S4C digital team
- The process of creating and growing the #yagym (Yr Awr Gymraeg / Welsh Hour) hashtag on Twitter
- Mashups of digital content from the archives of the National Library of Wales
- A programming session to create the silliest thing possible
- Technology for learners
- Journalism in the digital age.

And lots more!
Sesiynau ar y gweill am eleni yn gynnwys...

- Sgwrs am gryptoarian a'r gadwyn bloc
- Cloriannu 6 mis cyntaf Hansh - y sianel YouTube newydd
- Adnoddau digidol Gymraeg ar gyfer plant
- Creu a darllen ffuglen ddigidol.

Ac wrth gwrs, rhywbeth am Parallel.cymru ei hunan!
Sessions on the cards for this year include…

- Cryptocurrency and the blockchain
- Review of the first 6 months of Hansh - the new YouTube channel
- Digital resources in Welsh for children
- Creating and reading digital fiction.

And, of course, something about Parallel.cymru itself!
Mae'n wastad croeso mawr i ddysgwyr ac mae teclynnau cyfieithu yn arfer ar gael os eisiau, felly dewch yn llu a defnyddio'r dy Gymraeg i rhoi'r byd digidol yn ei le!There's always a great welcome for learners and translation equipment is usually available if needed, so come along and use your Welsh to set the digital world to rights!

 haciaith.cymru / haciaith / leiawelsh

Hacio'r Iaith. Bangor 2014

Cynhadledd Hacio’r Iaith 2014, Bangor: Recordio podlediad

Llwytho i Lawr fel PDF

Y diweddaraf oddi wrth Informal