Gorwelion-Horizons 2019

BBC Gorwelion yn cyhoeddi 12 o sêr newydd disglair Cymru / BBC Horizons announces 12 of Wales’ hottest new acts

Yn Anffurfiol/Miwsig

Band indi-pop breuddwydiol y mae ei gerddoriaeth wedi ymddangos ar Black Mirror a Made in Chelsea, artist pop electro yn ei harddegau, grŵp roc, rap a reggae byw, cantores jazz, cynhyrchydd dawns ac un o’r chwaraewyr banjo cyflymaf yng Nghymru.

A dreamy indie-pop band whose music has appeared on Black Mirror and Made in Chelsea, an electro teenage pop artist, a live rock, rap and reggae group, a jazz singer, a dance producer and one of the fastest banjo players in Wales.

Dyma flas yn unig ar y 12 artist o Gymru sydd wedi’u dewis gan arbenigwyr y diwydiant i elwa o brosiect Gorwelion, sydd wedi gweld bandiau’n perfformio mewn gwyliau yn y DU ac yn rhyngwladol ac yn recordio caneuon yn stiwdios byd-enwog Rockfield a Maida Vale. Mae enwau’r artistiaid wedi cael eu cyhoeddi mewn digwyddiad a fynychwyd gan arbenigwyr y diwydiant yn y lleoliad cerddoriaeth eiconig, Clwb Ifor Bach, Caerdydd.

I ddathlu'r cyhoeddiad, cafodd yr artist o Gymru, Cadi Lane, ei chomisiynu i greu gwaith celf yn cynnwys pob band i'w arddangos uwchben Stryd Womanby yng Nghaerdydd, sy’n cael ei hystyried gan lawer fel calon sîn cerddoriaeth fyw de Cymru.

Nod Gorwelion Horizons, prosiect sy’n cael ei gyflwyno’n flynyddol gan BBC Cymru Wales mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, yw cefnogi datblygiad cerddoriaeth gyfoes annibynnol, newydd yng Nghymru. Mae detholiad o 12 o fandiau a cherddorion yn cael eu dewis bob blwyddyn gan arbenigwyr i fod yn rhan o'r prosiect, gan dderbyn arweiniad a chefnogaeth i sefydlu eu gyrfaoedd yn y diwydiant cerddoriaeth.

These are just a taste of the 12 Welsh artists chosen by industry experts who will benefit from the Horizons project, which has seen bands perform at UK and international festivals and record songs at the world-famous studios, Rockfield and Maida Vale.  The artists have been announced at an event attended by industry experts at the iconic music venue Clwb Ifor Bach, Cardiff.

To celebrate the announcement, Welsh artist Cadi Lane was commissioned to create an art installation featuring each band to hang above Womanby Street, Cardiff, widely considered as the heart of south Wales’ live music scene.

Horizons, a project delivered annually by BBC Cymru Wales in partnership with Arts Council of Wales, is designed to support the development of new, independent contemporary music in Wales.  A selection of 12 bands and musicians each year are chosen by experts to become part of the project, where they will receive guidance and support in crafting careers in the music industry.

Dywedodd Bethan Elfyn, cyflwynydd ar BBC Radio Wales a Radio Cymru a rheolwr prosiect Gorwelion Horizons: “Mae’n fraint enfawr cael datgelu pa artistiaid sy’n cael bod yn rhan o’r prosiect eleni. Mae'r rhestr yn cynnwys pobl greadigol eithriadol dalentog, sy’n cynhyrchu cerddoriaeth drawiadol ar draws amrywiaeth o genres. Rydyn ni’n derbyn cannoedd o geisiadau bob blwyddyn ac mae bob amser yn anodd iawn dewis 12 yn unig, ond mae’n deg dweud bod hon yn oes aur i gerddoriaeth Gymreig ar y funud.”

Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd 12 artist Gorwelion Horizons yn cael cynnig cyfleoedd i chwarae mewn nifer o wyliau cerddorol a recordio sesiynau radio. Bydd Bethan Elfyn a’i thîm yn gweithio gyda’r artistiaid i hybu eu cerddoriaeth, cefnogi eu datblygiad a chodi eu proffil yng Nghymru a thu hwnt.

Bethan Elfyn, BBC Radio Wales and Radio Cymru presenter and project manager of Horizons said: “It’s such a privilege to reveal which artists have made it onto the project this year.  The list includes some immensely talented creatives, producing stunning music across a variety of genres.  We get hundreds of applications each year and it’s always very tough to narrow them down to 12, but it’s fair to say this is a golden age of Welsh music right now.”

Over the next year, the Horizons 12 will be offered opportunities to play at a number of festivals and record radio sessions. Bethan Elfyn and her team will work with the artists to promote their music, support their development and raise their profile in Wales and beyond.

Dywedodd Huw Stephens, cyflwynydd ar BBC Radio 1: “Mae hi’n gyfnod cyffrous iawn o ran cerddoriaeth o Gymru. Mae Boy Azooga er enghraifft yn chwarae mewn gŵyl gyda Bob Dylan a Neil Young. Ac mae Alffa, y band roc o ogledd Cymru, oedd yn rhan o Gorwelion llynedd sy’n gyfrifol am ysgrifennu ‘Gwenwyn’, sef y gân Gymraeg cyntaf i gael mwy na 3 miliwn o wrandawyr ar Spotify.

“Mae hwn yn destament i bobl ar draws y byd sydd ddim yn unig yn gwrando ar gerddoriaeth sy’n dod o Gymru, ond pobl sy’n mynd allan o’i ffordd i’w ddarganfod. Mae pethau cyffrous i ddod o ran cerddoriaeth yng Nghymru ac rwy’n siŵr y bydd y 12 trac Gorwelion yn cyrraedd rhestrau chwarae pobl cyn diwedd y flwyddyn. Bydda’i yn sicr yn chwarae fy ffefrynnau i ar y radio.”

Huw Stephens, BBC Radio 1 presenter said: “This is a massively exciting time for music from Wales. Take Boy Azooga as one example, who have just been announced as part of a festival line-up with Bob Dylan and Neil Young. Alffa, the north Wales rock duo on Horizons last year, were the band who wrote ‘Gwenwyn’, the first Welsh language track to pass 3 million plays on Spotify.

“I think that this is testament that music fans around the world are not only listening to music coming from Wales, but people are actually seeking it out. It’s a bit of a ‘watch this space moment’ for Welsh music. I’m sure that the Horizons tracks will be making their way into people’s favourite playlists before the year is out, and I know I’ll be playing my favourites on the radio.”

Roedd yr arbenigwyr ar y panel o 25 o bobl oedd yn gyfrifol am ddewis 12 artist Gorwelion eleni yn cynnwys cynhyrchwyr radio, trefnwyr gwyliau cerddorol, academyddion cerddorol ac asiantau cerddoriaeth ar lawr gwlad, gan gynnwys hyrwyddwr Sofar Sounds Ruth Lalliankimi, Julie Weir o Sony Music, Neal Thompson o Focus Wales, sylfaenydd Ladies of Rage Ffion Wyn, a threfnydd gŵyl Wales Goes Pop a hyrwyddwr Moon Club Liz Hunt.

Dywedodd Bethan Elfyn: “Mae’r bandiau’n cael eu dewis ar sail cerddoriaeth, momentwm a gweithgarwch - rydyn ni yma i gefnogi hynny.”

Dywedodd Lisa Matthews, o Gyngor Celfyddydau Cymru: “Mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan annatod o draddodiad diwylliannol Cymru ers cenedlaethau. Mae’n lle i bobl o bob cefndir gysylltu, creu a bod yn artistig mewn gofod cydweithredol. Mae’n hanfodol bwysig bod pobl greadigol yng Nghymru’n cael cefnogaeth, arbenigedd, cyfleoedd a llwyfannau i lwyddo. Am y rheswm yma, rydyn ni’n falch iawn o gefnogi Gorwelion a’r artistiaid sy’n dod drwy’r prosiect.”

Dywedodd Hannah Grace, aelod o brosiect Gorwelion yn 2015 sydd wedi perfformio ar Sioe Frecwast BBC Radio 2 a theithio gyda REEF y llynedd: “Prosiectau fel hyn sy’n gwneud Cymru’n wahanol i weddill y DU o ran cefnogi creadigrwydd a gallu cerddorol. Bydd Gorwelion yn cynnig cyfle i’r artistiaid o Gymru chwarae yn rhai o wyliau cerddorol mwyaf y byd ac yn y stiwdios recordio mwyaf eiconig yn hanes cerddoriaeth. Mae wedi bod yn wych bod yn rhan o brosiect Gorwelion ac rydw i’n edrych ymlaen at weld beth fydd gan y dyfodol i’w gynnig i’r artistiaid eleni.”

Dyma 12 artist newydd Gorwelion (yn nhrefn yr wyddor):

Experts on the 25-person panel responsible for selecting the Horizons 12 include radio producers, festival organisers, music academics and grassroots music agents, including Sofar Sounds promoter Ruth Lalliankimi, Sony Music’s Julie Weir, Focus Wales’ Neal Thompson, Ladies of Rage founder Ffion Wyn, Wales Goes Pop festival organiser and Moon Club promoter Liz Hunt.

Bethan Elfyn commented: “Bands are chosen based on music, momentum, and activity – we’re here to support that.”

Lisa Matthews, Arts Council of Wales said: “Music has been an integral part of Wales’ cultural make-up for generations.  It is a space where people of all backgrounds can connect, create and be artistic in a collaborative space.  It’s vitally important that creative people in Wales are provided with access to support, expertise and opportunities and the platforms to succeed.  For that reason, we are proud to support Horizons and the artists that come through the project.”

Hannah Grace, an alumna of the Horizons project from 2015 who has performed on the BBC Radio 2 Breakfast Show and has toured with Hozier, said: “It’s projects like these that set Wales apart from the rest of the UK in terms of supporting creativity and musicianship.  Horizons will offer Welsh artists opportunities to play some of the world’s biggest festivals and the most iconic recording studios in the history of music.  It’s been fantastic to be a part of Horizons and I’m looking forward to seeing what the future holds for this year’s artists.”

The new Horizons 12 are (alphabetically):

Codewalkers – band roc, rap a reggae gyda phum aelod o Gaerdydd. Ffurfiwyd y band yn 2016 pan recriwtiodd y brodyr Ben Dabson, cynhyrchydd, a Dafydd Dabson, gitarydd, y canwr Sean Babatola, y basydd Chay Lockyer a’r drymiwr Aled Lloyd i wella eu sain.

CodewalkersBand

Codewalkers – a rock, rap and reggae five-piece from Cardiff. The band was formed in 2016 when brothers Ben Dabson, a producer, and Dafydd Dabson, a guitarist, recruited vocalist Sean Babatola, bassist Chay Lockyer and drummer Aled Lloyd to enhance their sound.

codewalkersband

Darren Eedens & the Slim Pickin’s – yn cael ei alw’n aml yn “The Dirty Little Picker” ar daith, daw Darren Eedens o Ganada yn wreiddiol ond mae’n galw Caerdydd yn gartref erbyn hyn. Mae ei ‘Slim Pickin’s’ yn cynnwys y siaradwr Cymraeg Rhys Morgan ar y bas, Edd Clemas ar y drymiau a David Grubb ar y ffidil, ac mae'r band yn ymuno â Gorwelion ar ôl rhyddhau ei albwm cyntaf yn gynharach eleni.

darreneedens

Darren Eedens & the Slim Pickin’s – often referred to as “The Dirty Little Picker” on tour, Darren Eedens originally hails from Canada but now calls Cardiff home. His Slim Pickin’s include Welsh speaker Rhys Morgan on bass, Edd Clemas on drums and David Grubb on fiddle, and the band joins Horizons after their debut album release earlier this year.

darreneedens

Endaf – cynhyrchydd o Gaernarfon sy’n cyfuno lleisiau neo-soul gyda garage a deep house. Rhyddhaodd Endaf ei EP gyntaf yn 2016 ac ef yw sylfaenydd y noson glwb ym Mangor, High Grade Grooves.

EndafMusic

Endaf Music

Endaf – a producer hailing from Caernarfon who blends neo-soul vocals with garage and deep house, Endaf released his debut EP in 2016 and is the founder of Bangor club night High Grade Grooves.

Esther – cantores jazz a DJ ac mae Esther i’w gweld yn rheolaidd yn gigio ar gylched indi Caerdydd a bydd yn ymddangos fel rhan o daith Red Bull Polyrhythm yr haf yma.

esther_

Esther Music

Esther – a jazz vocalist and DJ, Esther can regularly be found gigging Cardiff’s indie circuit and will appear as part of the Red Bull Polyrhythm tour this summer.

esthergram____

Eve Goodman - wedi’i hysbrydoli gan gantorion fel Joni Mitchell a Suzanne Vega, cafodd y gantores a'r gyfansoddwraig yma o’r Felinheli gyfle i dreulio cyfnod preswyl am fis fel artist mewn ‘carafán greadigol’ (Y CARNafan) yng Nghaernarfon y llynedd, gan gyfarfod â phobl leol a throi eu straeon yn ganeuon. Mae Eve yn canu yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

EveGoodman

Eve Goodman – inspired by the likes of Joni Mitchell and Suzanne Vega, this Felinheli based singer-songwriter was awarded a month-long artist residency in a ‘creative caravan’ (Y CARNafan) in Caernarfon last year, where she met with locals and turned their stories into songs. Eve sings in Welsh and English.

evegoodman.co.uk

Gwilym – indi-rocwyr o’r Caernarfon ac Ynys Môn, gogledd Cymru. Gwilym oedd prif berfformwyr Dydd Miwsig Cymru yn ddiweddar a chipiodd y band bum gwobr yng ngwobrau cerddoriaeth Gymraeg Gwobrau’r Selar yn 2019.

_gwilym

Gwilym – indie-rockers from Caernarfon and Anglesey, north Wales, Gwilym were headliners at the recent Dydd Miwsig Cymru (Welsh Language Music Day) and bagged five awards at the Gwobrau’r Selar Welsh language music awards in 2019.

_gwilym

HANA2k – artist ‘pop-pinc’ fel mae’n galw ei hun sy’n enwi Britney Spears a Kanye West fel dylanwadau pwysig arni. Cafodd sengl HANA2K, ‘Pretty Enough’, ei chanmol fel “cwbl wych” gan y beirniaid pan gafodd ei rhyddhau y llynedd.

HANA2Kmusic

HANA2k – a self-proclaimed ‘pink-pop’ artist citing Britney Spears and Kanye West as influencers. HANA2K’s single ‘Pretty Enough’ was dubbed “nothing short of brilliant” by critics on its release last year.

hana2k

Jack Perrett – canwr a chyfansoddwr o Gasnewydd sydd wedi cael ei gymharu ag Oasis a The Stone Roses. Cafodd albwm cyntaf Perrett, ‘What You Saying?’, ganmoliaeth frwd gan feirniaid y DU a’i chwarae ar y radio yn America ac Awstralia. Mae’n mynd i ŵyl Ynys Wyth yn fuan gyda This Feeling.

JPerrettMusic

Jack Perrett – a Newport-based singer-songwriter who has drawn comparisons with Oasis and The Stone Roses. Perrett’s debut album ‘What You Saying?’ received critical acclaim in the UK and received radio play in America and Australia. He heads to the Isle of White festival soon with This Feeling.

jackperrettmusic

Kidsmoke – band o Wrecsam sy’n creu cynnwrf gyda’i indi-pop breuddwydiol gydag ymddangosiadau eisoes yn FOCUS Wales, SXSW yn Austin, Texas, ar gyfres ‘Black Mirror’ ar Netflix ac ar ‘Made in Chelsea’ ar E4.

Kidsmokemusic

Kidsmoke – a band making waves from Wrexham with their dreamy indie-pop, with appearances at FOCUS Wales, SXSW in Austin, Texas and features on the Netflix series ‘Black Mirror’ and E4’s ‘Made in Chelsea’ under their belt already.

kidsmokemusic

Rosehip Teahouse – band pop ‘stafell wely’ disglair - mae gan Rosehip Teahouse sengl finyl newydd ar y ffordd a thaith haf wedi’i threfnu yn y DU ac, fel rhan o hynny, byddant yn chwarae yn The Moon yng Nghaerdydd ar 12 Gorffennaf.

rosehipteahouse

Rosehip Teahouse – a ‘sparkly bedroom’ pop outfit, Rosehip Teahouse have a new vinyl single on the way and a UK summer tour booked which will see them play The Moon in Cardiff on 12 July.

rosehipteahouse

SERA – wedi’i hysbrydoli gan ei magwraeth yng Nghaernarfon, rhwng mynyddoedd gogoneddus Eryri a Môr Iwerddon, mae SERA yn gantores a chyfansoddwraig ddwyieithog gydag albwm a thaith ar y gorwel ar gyfer 2019. Mae ei chaneuon yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

serasongs

SERA – inspired by an upbringing in Caernarfon, between the ethereal Snowdonia Mountains and the Irish sea, SERA is a bilingual singer-songwriter with an album and tour on the horizon for 2019. Her songs are in Welsh and English.

serasongs

Y Cledrau – band indi-roc gyda phedwar aelod o’r Bala. Cafodd albwm cyntaf band Cymraeg Y Cledrau, ‘Peiriant Ateb’, ei ganmol gan BBC Radio 6 Music. Bydd y band yn chwarae yng ngŵyl TAFWYL yng Nghastell Caerdydd yr haf yma. Mae Y Cledrau yn perfformio yn y Gymraeg.

YCledrau

Y Cledrau – an indie-rock four piece from Bala Y Cledrau’s Welsh language debut album ‘Peiriant Ateb’ drew praise from BBC Radio 6 Music. The band are set to play the TAFWYL festival at Cardiff Castle this summer.  Y Cledrau perform in Welsh.

ycledrau

BBC Gorwelion / Horizons: https://www.bbc.co.uk/events/rb8v4f