Ask Dr Gramadeg: Blwydd, Blwyddyn & Blynedd- Different words for Year

Defnyddir blwydd gydag oedran, e.e:
Blwydd oed                       tair (blwydd) oed                pymtheg (mlwydd) oed
A year old/1 year old     three years old/of age        fifteen years old

Does dim rhaid defnyddio’r gair ‘blwydd’, e.e:
Tair oed                      pymtheg oed

Blwyddyn = a year/one year

Defnyddir blynedd gyda rhifau, e.e:
Dw i’n byw ’ma ers dwy flynedd.                   I have been living here for two years.
Mae e’n dysgu ers naw mlynedd.                  He has been learning for nine years.

b > m  ar ôl 5, 7, 8, 9, 10, e.e.    pum mlynedd, saith mlynedd, a.y.b.

 


 

* Rhagor o Enghreifftiau / More Examples

1. Ddim ond blynedd roedd e'n gweithio yno!
He was only working there for a year!

2. Dw i’n gwirfoddoli ers dwy flynedd erbyn hyn
I have been volunteering for two years by now

3. Est ti i Ffrainc ar wyliau dair blynedd yn ôl, on'd do fe?
You went to France on holiday three years ago, didn't you?

4. Ro'n ni'n aros am bedair blynedd cyn symud tŷ
We were waiting for four years before moving house

5. Aeth pum mlynedd heibio ond 'naeth y sefyllfa ddim newid
Five years went by, but the situation did not change

6. Be' fyddwn ni'n 'neud chwe blynedd yn y dyfodol?
What will we be doing six years in the future?

7. Yr Ysfa Saith Mlynedd yw ffilm gyda Marilyn Monroe
The Seven Year Itch is a film with Marilyn Monroe

8. Symudon nhw i'r ddinas wyth mlynedd yn ôl
They moved to the city eight years ago

9. Rwyt ti'n byw y bwthyn ers naw mlynedd, on'd wyt?
You've been living in the cottage for nine years, haven't you?

10. Buodd hi yn Rwsia dros ddeng mlynedd yn ôl
She went to Russia over ten years ago

11. Mae deuddeng mlynedd yn amser hir i aros am iawndal!
Twelve years is a long time to wait for compensation!

12. Llwyddais i i roi'r gorau i 'sgymu ar ôl pymtheng mlynedd
I managed to give up smoking after fifteen years

13. Roedd hi'n gwasanaethu'r gymuned leol am ddeunaw mlynedd
She served the local community for eighteen years

14. Be' dych chi 'di bod yn 'neud dros yr ugain mlynedd ddiwetha'?
What have you been doing over the last twenty years?

15. Sa i'n gallu cofio pethau a ddigwyddodd hanner can mlynedd yn ôl!
I can't remember things that happened half a century ago!

16. Codwyd yr eglwys 'na gan mlynedd cyn adeiladwyd yr ysgol
That church was erected a hundred years before the school was built

17. Buodd hi'n astudio ym Mharis am flwyddyn cyn dychwelyd adre'
She studied in Paris for a year before returning home

18. Ro'n nhw'n teithio o gwmpas y byd ers blwyddyn pan gaethon nhw'r ddamwain
They had been travelling around the world for a year when they had the accident

19. So hi wedi bod yn yr ysgol ers blynyddoedd
She hasn't been in the school for years

20. Flynyddoedd maith yn ôl, ro'n i'n fyfyriwr yn Tseina
Many long years ago, I was a student in China

21. Roedd dinosoriaid yn teyrnasu dros y Ddaear am filiynau o flynyddoedd
Dinosaurs ruled the Earth for millions of years

22. Daethon nhw o Ffrainc dair blynedd yn ôl
They came from France three years ago

23. Byddwn ni yno am bedair blynedd, falle
We'll be there for four years, maybe

24. Mae fy nith fach i'n flwydd oed erbyn hyn
My little niece is a year old now

25. Mae'n cath ni'n ddwy flwydd oed
Our cat is two years old

26. Roedd y ci'n dair blwydd oed pan ddihangodd e
The dog was three years old when he escaped

27. Ydy plant yn dechrau yn yr ysgol yn bedair blwydd oed?
Do children start in school at four years of age?

28. Mae'u crwban nhw'n bum mlwydd oed
Their tortoise is five years old

29. Mae mab chwe blwydd oed 'da'n brawd ni
Our brother has a six-year-old son

30. Es i i weld Star Wars yn y sinema pan o'n i'n saith mlwydd oed
I went to see Star Wars in the cinema when I was seven years old

31. Mae'r car 'na'n wyth mlwydd oed
That car is eight years old

32. Roedd y ferch yn naw mlwydd oed pan symudodd hi 'ma
The girl was nine years old when she moved here

33. Deng mlwydd oed o'n i pan fu farw Elvis
I was ten years old when Elvis died

34. Pan o't ti'n ddeuddeng mlwydd oed gest ti dy swydd gynta'
When you were twelve years old you got your first job

35. Ddylech chi ddim dechrau gweithio nes i chi gyrraedd pymtheng mlwydd oed
You shouldn't start working until you reach fifteen years of age

36. Pan gyrhaeddiff dyn ddeunaw mlwydd oed, gaiff e allwedd y drws
When one reaches eighteen years of age, one gets the keys to the door

37. Aeth Sandra i'r brifysgol yn ugain mlwydd oed
Sandra went to university at twenty years of age

38. Byddwn ni'n dathlu'i phen-blwydd hi'n hanner can mlwydd yn fuan
We'll be celebrating her fiftieth birthday soon

39. Eleni bydd y gynulleidfa'n dathlu canmlyddiant yr eglwys
This year the congregation will be celebrating the centenary of the church

 


 

Ask Dr Gramadeg Blwyddyn, Blynyddoedd & Blynedd