Dyma'r rhagenwau personol i gyd. Maen nhw'n cael eu defnyddio gydag enw ('car' / 'car') a berfenw ('caru' / 'to love'). Mae'r dabl isod yn dangos beth yw'r treiglad priodol hefyd.

Here are all the personal pronouns (with examples of a noun ‘car’ and a verb ‘caru’) along with the mutations they cause.

Car (noun)

Saesneg

Treiglad

fy nghar i

my car

trwynol

dy gar di

your car

meddal

ei gar e

his car

 meddal

ei char hi

her car

  llaes *(‘h’ before vowels)

ein car ni

our car

dim  *(‘h’ before vowels)

eich car chi

your car

dim

eu car nhw

their car

dim  *(‘h’ before vowels)

 

 

 

Caru (verb)

Saesneg

Treiglad

fy ngharu i

love me

 trwynol

dy garu di

love you

meddal

ei garu e

love him

meddal

ei charu hi

love her

 llaes *(‘h’ before vowels)

ein caru ni

love us

 dim  *(‘h’ before vowels)

eich caru chi

love you

 dim

eu caru nhw

love them

 dim  *(‘h’ before vowels)

 

Rydyn ni'n gwybod sut mae dweud 'I love Siân' ('Dw i'n caru Siân') neu 'It's nice to see Ffred' ('Neis (yw) gweld Ffred'). Ond, sut mae mynd ymhellach i ddweud pethau trwy ddefnyddio rhagenw, yn hytrach na thrwy ddefnyddio enw. Er enghraifft, beth yw'r patrwm i'w ddefnyddio i ddweud pethau fel 'I love you' ('Dw I’n dy garu di) ac 'It's nice to see him' ('Neis ei weld e')?

A dweud y gwir, mae'r ffordd o wneud hyn yn Gymraeg yn wahanol i'r ffordd o wneud yr un peth yn Saesneg. Yn Gymraeg, bydd rhaid i ni ddefnyddio'r rhagenwau meddiannol ('fy...i / dy...di / ei...e / ei...hi / ein...ni / eich...chi / eu...nhw'). Dyma'r un rhagenwau byddwn ni'n eu defnyddio i ddweud pethau fel 'my car, your car, his car, her car, our car, your car, their car' ('fy nghar i, dy gar di, ei gar e, ei char hi, ein car ni, eich car chi, eu car nhw').

Wedyn, byddwn ni'n 'lapio' y rhagenwau meddiannol am y berfenw, gan gofio defnyddio'r treiglad cywir!

We know how to say 'I love Siân' ('Dw i'n caru Siân') or 'It's nice to see Ffred' ('Neis (yw) gweld Ffred'). But, how do we go a step further and say things using a pronoun, rather than a noun? For example, what is the pattern for saying things like like 'I love you' ('Dw i'’n dy garu di) and 'It's nice to see him' ('Neis ei weld e')?

Actually the way of doing this in Welsh is different from in English. In Welsh we have to use the possessive pronouns ('fy...i / dy...di / ei...e / ei...hi / ein...ni / eich...chi / eu...nhw'). These are the same ones we use to say things like 'my car, your car, his car, her car, our car, your car, their car' ('fy nghar i, dy gar di, ei gar e, ei char hi, ein car ni, eich car chi, eu car nhw').

Then we 'wrap' the possessive pronouns around the verb, remembering to use the correct mutation!

Wyt ti'n fy ngharu i?                  Do you love me?

Dw i'n dy garu di                       I love you

Mae Sandra'n ei garu e             Sandra loves him

Dyw Ffred ddim yn ei charu hi    Ffred doesn't love her

Mae e'n ei hanwybyddu hi          He ignores her

Mae pawb yn ein caru ni           Everyone loves us

Ydy e'n eich caru chi?              Does he love you?

Dydyn ni ddim yn eu caru nhw     We don't love them

Rydyn ni'n eu hofni nhw           We fear them

Ofnadw' dy weld di'n edrych mor sâl       Terrible to see you looking so ill

Neis ei weld e                     Nice to see him

Grêt ei chlywed hi'n canu         Great to hear her singing

Hyfryd eich gweld chi           Lovely to see you

Gwych eu gweld nhw'n ennill y gêm     Excellent to see them winning the game