Ask Dr Gramadeg: Cyflwyno’r Gorffennol gydag Es i / Introducing the Past Tense with Es i

Dyma'r amser gorffennol ‘mynd’ (‘to go’). Mae'r gair 'gorffennol' yn dod o 'gorffen' ('to finish')

This is the past tense - y gorffennol (gorffen - to finish) of ‘mynd’ - ‘to go’.

Yr Amser Presennol (Present Tense): Dw i’n mynd > I’m going /I go
Yr Amser Perffaith (Perfect Tense): Dw i wedi mynd > I have gone
Yr Amser Gorffennol (Past Tense): Es i > I went (Yn llythrennol - went I)

Present Tense: Dw i’n mynd > I’m going/I go
Perfect Tense: Dw i wedi mynd > I have gone
Past Tense: Es i > I went (Lit. - went I)

Does dim rhaid defnyddio 'yn traethiadol' gyda'r amser perffaith, gan fod y geiryn 'wedi' yn ei le.

Does dim rhaid defnyddio 'yn traethiadol' gyda'r amser gorffennol, gan nad ydyn ni'n defnyddio 'bod'.

Er mwyn ateb cwestiynau yn yr amser gorffennol (ac yn yr amser perffaith), byddwn ni'n defnyddio - Do ('yes'), Naddo ('no').

No yn or ’n is required with the perfect tense because ‘wedi’ is put in its place.

No yn or ’n is required with the past tense because the verb ‘bod’ (to be) is not used.

The answers for all the past tense are - Do (yes), Naddo (no)

Cofiwch mai'r ferf sy'n dod yn gyntaf yn Gymraeg - 'Es i' ('Went I'), e.e.
Es i i’r dre - Went I to the town ('I went to town')

Mae'r gair 'i' cyntaf yn golygu 'I', mae'r ail air 'i' yn golygu 'to'. Bydd rhaid i chi ddefnyddio'r ddwy ohonyn nhw os byddwch chi eisiau dweud 'I am going somewhere' ('Dw i'n mynd i rywle'), neu 'I went somewhere' ('Es i i rywle').

Remember, the verb comes first in Welsh: Es i > Went I.
Es i i’r dre > Went I to town.

The first ‘i’ means ‘I’, the second ‘i’ means ‘to’. You will need to use both if you are saying that you are going to somewhere.

 

YsgrifennuDweudSaesneg
es ies iI went
est tiest tihe went
aeth eâth eHe went
aeth hiâth hiShe went
aeth Ffredâth FfredFfred went
aeth Ffred a Sandraâth Ffred a SandraFfred and Sandra went
aethon niethon niWe went
aethoch chiethoch chiYou went
aethon nhwethon nhwThey went

 


 

* Rhagor o Enghreifftiau / More Examples

1. Mae e wedi mynd i'r ysgol bob dydd hyd yn hyn. Dddoe, aeth e i weld y chweched dosbarth, ond heddi' mae e'n teithio i Gaerdydd
He has gone to the school every day up to now. Yesterday he went to see the sixth-form, but today he is travelling to Cardiff

2. Aeth e i Ryl yr wythnos diwetha'? Naddo, aeth e i Aberhonddu i ymweld â'r disgyblion.
Did he go to Rhyl last week? No, he went to Brecon to visit the pupils.

3. Es i i Rydychen eleni i edrych ar hen lawysgrifau. Roedd yn brofiad gwych!
I went to Oxford this year to look at old manuscripts. It was a great experience!

4. Est ti i'r gwely yn hwyr iawn neithiwr? Do, ro'n i'n edrych ar y teledu.
Did you go to bed very late last night? Yes, I was watching the television.

5. Aeth hi i Begwn y Gogledd y llynedd i ymweld â Sion Corn
She went to the North Pole last year to visit Santa Claus

6. Aeth y bobl i swyddfeydd y cyngor i brotestio yn erbyn y toriadau
The people went to the council offices to protest against the cuts

7. Aethon ni i ddosbarthiadau nos i ddysgu'r Gymraeg
We went to night classes to learn Welsh

8. Aethoch chi i weld y sioe yn Neuadd y Dre'? Do, roedd hi'n ardderchog!
Did you go to see the show in the Town Hall? Yes, it was excellent!

9. Aethon nhw ar wyliau i'r Alban, ond do'n nhw ddim yn mwynhau'r wlad o gwbl
They went on holidays to Scotland, but they didn't enjoy the country at all