Llythyren / LetterTreiglad Meddal / Soft MutationTreiglad Trwynol / Nasal MutationTreiglad Llaes / Aspirate Mutation
PBMhPh
TDNhTh
CGNhgCh
BFM
DDdN
G-Ng
MF
LlL
RhR

 

Rhai pethau sy'n achosi Treiglad Meddal

Some things that cause a Treiglad Meddal

1. Enwau benywaidd ar ôl y fannod ('the' - y, yr, 'r) - neu ar ôl un ('one')
e.e. y gath, un gath.
1. Feminine singular nouns after ‘the’ -y, yr, 'r or ‘one’ - un
e.g. y gath, un gath.
2. Pob enw sy'n gallu treiglo ar ôl dau/dwy e.e:
dwy gath, dau gi.
2. Any noun after dau/dwy, e.g:
dwy gath, dau gi.
3. Ansoddeiriau ar ôl enwau benywaidd unigol, e.e.
cath + du cath ddu (a black cat)
cath + mawr + du
cath fawr ddu (a big black cat)
3. Adjectives after feminine singular nouns, e.g.
cath + du cath ddu (a black cat)
cath + mawr + du
cath fawr ddu (a big black cat).
4. Berfau cryno ar ddechau cwestiynau, e.e.
Taloch chi > Daloch chi?
4. Short form verbs beginning a question:
e.g. Taloch chi > Daloch chi?
5. Berfau cryno mewn brawddegau negyddol (Nid P, T, C - gweler Treiglad Llaes isod), e.e.
Bwytodd e (He ate) > Fwytodd e ddim
5. Verbs beginning a negative (not P, T, C - see Tr. Llaes below):
e.g. Bwytodd e (He ate) > Fwytodd e ddim.
6. Enwau ac ansoddeiriau ar ôl 'yn traethodiadol' (hynny yw, ar ôl ffurfiau 'bod') e.e.
Mae Ffred yn dwp - Ffred is stupid (ansoddair yw 'twp').
Mae Ffred yn _ofalwr - Ffred is a caretaker (enw yw 'gofalwr').

*Dyw berfenwau ddim yn newid, e.e.
Mae Ffred yn mynd - Ffred is going (berfenw yw 'mynd')
6. Nouns and adjectives after ‘yn’ (used with ‘bod’) e.g:
Mae Ffred yn dwp - Ffred is stupid (adjective).
Mae Ffred yn _ofalwr - Ffred is a caretaker (noun).

*Verbs don’t change e.g:
Mae Ffred yn mynd. Ffred is going (going is a verb).
7. Ar ôl y rhagenwau meddiannol 'dy' ('your'), 'ei' ('his') e.e.
car > dy gar di (your car)
car > ei gar e (his car)
7. After posessive pronouns dy (your), ei (his) e.g:
car > dy gar di (your car)
car > ei gar e (his car).
8. Enwau sy'n wrthrych uniongyrchol i ferf gryno, e.e.
Darllenais i lyfr - I read a book
Gwelodd Bryn a Siân raglen - Bryn a Siân saw a programme
Ga’ i goffi? - May I have a coffee?
8. Nouns which are a direct object of a short form verb, e.g:
Darllenais i lyfr (I read a book)
Gwelodd Bryn a Siân raglen (Bryn a Siân saw a programme)
Ga’ i goffi? (May I have a coffee?)
9. Ar ôl rhai arddodiadau, sef:
i, o, am,
ar, at, dan,
hyd, wrth, heb,
t/drwy, dros, gan
.
9. After certain prepositions:
i, o, am,
ar, at, dan,
hyd, wrth, heb,
t/drwy, dros, gan.
10. Ar ôl ychydig eiriau gofynnol: Pwy? Pa? Beth? Faint? e.e.
Pa ddyn? - Which man?
10. After certain question words: Pwy? Pa? Beth? Faint?
e.g. Pa ddyn? Which man?

Dyma rai pethau sy'n achosi Treiglad Llaes

Some things that cause a Treiglad Llaes

1. Ar ôl ‘a’ sy'n golygu 'ac' ('and’), e.e:
ci a chath - cat and dog
papur a phensil - paper and pencil
1. After ‘a’ meaning ‘and’, e.g:
ci a chath (cat and dog),
papur a phensil (paper and pencil).
2. Ar ôl ‘ei’ sy'n golygu ‘her’ e.e.
pen > ei phen hi (her head)
2. After ‘ei’ meaning ‘her’:
e.g. pen > ei phen hi (her head).
3. Berfau cryno sy'n dechrau â P, T, C, mewn brawddeg negyddol, e.e.
Chysgais i ddim - I didn’t sleep
Phrynais i ddim - I didn’t buy
Thalais i ddim - I didn’t pay
*Mainly in written work
3. Verbs beginning a negative (starting with P, T, C ), e.g:
Chysgais i ddim. I didn’t sleep.
Phrynais i ddim. I didn’t buy.
Thalais i ddim. I didn’t pay.
*Mainly in written work.
4. Ar ôl ‘na’ sy'n golygu ‘than’, e.e:
Mae coffi’n well na the.
4. After ‘na’ meaning ‘than’, e.g:
Mae coffi’n well na the - Coffee is better than tea.
5. Ar ôl y geiriau: tri, chwe(ch), gyda, â, tua, e.e:
tri chant
chwe chant
tua phump.
5. After the words: tri, chwe(ch), gyda, â, tua, e.g:
tri chant - three hundred
chwe chant - six hundred
tua phump - about five.