Ask Dr Gramadeg: Dylwn- I should

Dylwn i             Ynganiad y gair 'Dylwn' yw 'Dylen'
Dylwn i             Pronounced as ‘dylen i’

Dylai fe/hi         Ynganiad y gair 'Dylai' yw 'Dyle'
Dylai fe/hi         Pronounced as ‘dyle fe/hi’

Dylwn i I should/ought to
Dylet ti you should/ought to
Dylai fe/hi He/she should/ought to
Dylen ni We should/ought to
Dylech chi You should/ought to
Dylen nhw They should/ought to

 

Bydd treiglad meddwl yn dilyn pob un o'r ffurfiau usod, e.e: Dylwn i fynd.
There is soft mutation after all the above, e.g: Dylwn i fynd (I should go).

Negyddol  
Ddylwn i ddim I shouldn’t
Ddylet ti ddim you shouldn’t
Ddylai fe/hi ddim He/she shouldn’t
Ddylen ni ddim We shouldn’t
Ddylech chi ddim You shouldn’t
Ddylen nhw ddim They shouldn’t

 

Yn y ffurfiau negyddol, bydd y geiryn negyddol Ddim yn dal y teiglad sy'n digwydd ar ôl y ffurfiau cryno fel Dylwn i / Dylet ti ac yn y blaen. Felly fydd y berfenw ddim yn treiglo yn y ffurfiau negyddol, e.e:
Ddylwn i ddim mynd I should not go.

Verbs do not mutate with the negatives above, as the dim takes the mutation > ddim, e.g:
Ddylwn i ddim mynd.

Cwestiwn

Ateb

Ddylwn i? Should I? Dylet/na ddylet, Dylech/Na ddylech
Ddylet ti? Should you? Dylwn/na ddylwn
Ddylai fe? Should he? Dylai/Na ddylai
Ddylai hi? Should she? Dylai/Na ddylai
Ddylen ni? Should we? Dylech/Na ddylech, Dylen/Na ddylen
Ddylech chi? Should you? Dylwn/na ddylwn, Dylen/Na ddylen
Ddylen nhw? Should they? Dylen/Na ddylen

 

Dylwn i fynd                                       I should go

Dylwn i fod wedi mynd                     I should have gone

Ddylet ti ddim mynd                          You shouldn’t go

Ddylet ti ddim bod wedi mynd         You shouldn’t have gone

 


 

* Rhagor o Enghreifftiau / More Examples

 

1. Dylwn i dod i'r cyngerdd
I should come to the concert

2. Dylet ti fynd i'r sioe
You should go to the show

3. Dylai hi ganu ar y llwyfan
She should sing on the stage

4. Dylai fe redeg bant a chuddio
He should run off and hide

5. Dylen ni ofyn iddyn nhw brynu tocynau
We should ask them to buy tickets

6. Dylech chi adael cyn hir
You should leave before long

7. Dylen nhw dalu'r gweithwyr
They should pay the workers

8. Dylwn i wylio, ond ddylwn i ddim ymuno â'r canu
I should watch, but I shouldn't join in with the singing

9. Dylech chi dalu, ond ddylech chi ddim prynu rhagor
You should pay, but you shouldn't buy any more

10. Dylen nhw ddod, ond ddylen nhw ddim gweiddi
They should come, but they shouldn't shout

11. Dylwn ni fod wedi bwyta'r cyri malwod
We should have eaten the snail curry

12. Dylet ti fod wedi yfed y gwin coch
You should have drunk the red wine

13. Ddylai hi ddim bod wedi cywno
She should not have complained

14. Ddylech chi ddim bod wedi rhuthro i'r siopau
You should not have rushed to the shops