Ask Dr Gramadeg: Bydd- Amser dyfodol Bod / The Future Tense of Bod (to be)

Er mwyn ffurfio'r amser dyfodol, rydyn ni'n gallu defnyddio amser dyfodol 'bod' (to be), fel 'bydda i, byddi di, bydd e/hi' ac yn y blaen. Gan ein bod ni'n defnyddio 'bod' bydd rhaid defnyddio 'yn traethiadol' i gystlltu dwy ran y frawddeg â'i gilydd fel arfer. Wrth gwrs, os byddwn ni'n defnyddio arddodiad, wedyn bydd rhaid i ni beidio â defnyddio 'yn traethiadol', e.e:

Bydda i’n dechrau am saith.
I will be starting at 7 o'clock

ond

Bydda i ’na am saith
I will be there at 7.

Rhaid peidio â defnyddio 'yn traethiadol' yn yr ail enghraifft, gan eich bod chi'n defnyddio arddodiad ('yna > 'na') i ddweud ble y byddwch chi.

Yr un peth sy'n digwydd gydag 'ymadroddion arddodiadol' ('preositional phrases') fel

’ma,    gartre,    yn y gwaith,      mewn cyfarfod

Maen nhw i gyd yn dweud ble y byddwch chi.

Dyma dabl sy'n cynnwys ffurfiau ar Amser Dyfodol 'bod' (to be):

Bydd is the future tense of ‘bod’ - to be.  So an ‘yn’ or ’n is usually needed to ‘glue’ it to the rest of the sentence, unless you are saying where you will be.

e.g.      Bydda i’n dechrau am saith.              
I will be starting at 7.

but

Bydda i ’na am saith.                         
I will be there at 7.

No ‘yn’/ ’n is required as you are saying where you will be, i.e. ‘there’ - ’na

This also applies to words/phrases like:

’ma,   gartre,   yn y gwaith,   mewn cyfarfod
here   at home    in work           in a meeting

as they all say where you will be.

Here is a table of the Future Tense (Y Dyfodol) of ‘bod’- to be:

Sosodiad / Statement   Negyddol / Negative
Bydda i I will be Fydda i ddim
Byddi di You will be Fyddi di ddim
Bydd e He will be Fydd e ddim
Bydd hi She will be Fydd hi ddim
Byddwn ni We will be Fyddwn ni ddim
Byddwch chi You will be Fyddwch chi ddim
Byddan nhw They’ll be Fyddan nhw ddim

Mae cwestiynau ac atebion yn y bwlch isod: / Questions and answers are in the box below:

Cwestiwn / Question   Ateb / Answer  
Fydda i? Will I be? Byddi/Byddwch Yes you will (be)
Fyddi di? Will you be? Bydda Yes I will (be)
Fydd e? Will he be? Bydd Yes he/it will (be)
Fydd hi? Will she be? Bydd Yes she/it will (be)
Fyddwn ni? Will we be? Byddwch/wn Yes you/We will (be)
Fyddwch chi? Will you be? Bydda/Byddwn Yes I/We will (be)
Fyddan nhw? Will they be? Byddan Yes they will (be)

Er mwyn ffurfio atebion negyddol, byddwn ni'n rhoi na o flaen yr atebion cadarnhaol, a dyna fydd yn achosi i 'b' dreiglo'n 'f', e.e:

Fyddwch chi'n mynd? > Will you be going?
Bydda                             >  Yes (I will)
Na fydda                        >  No (I won’t)

Na is placed in front of the answers above to get a negative answer - ‘no’ and the ‘b’ is soft   mutated to ‘f’, e.g:

Bydda             >          Yes (I will)
Na fydda        >          No (I won’t)   etc

 


 

* Rhagor o Enghreifftiau / More Examples

1. Bydda i'n mynd i'r cyngerdd 'fory
I will be going to the concert tomorrow / I'll go to the concert tomorrow

2. Fydda i ddim yn dod i'r sioe
I won't be coming to the show / I won't come to the show

3. Byddi di'n mynd i siopa yn yr archfachnad
You will be going shopping in the supermarket / You'll go shopping in the supermarket

4. Fyddi di ddim yn ymweld â thad-cu yn y bore
You won't be visiting grandad in the morning / You won't visit grandad in the morning

5. Bydd e'n cwyno wrth y brifathrawes am yr athro
He'll be complaining to the headmistress about the teacher / He'll complain to the headmistress about the teacher

6. Fydd e ddim yn coginio twrci i ginio
He won't be cooking turkey for dinner / He won't cook turkey for dimmer

7. Bydd hi'n hedfan i Efrog Newydd yn fuan
She will be flying to New York soon / She'll fly to New York soon

8. Fydd hi ddim yn golchi'r llestri ar ôl swper
She won't be washing the dishes after supper / She won't wash the dishes after supper

9. Byddwn ni'n penderfynu cyn bo hir
We will be deciding before long / We'll decide before long

10. Fyddwn ni ddim yn gallu mynd i Sbaen
We won't be able to go to Spain

11. Byddwch chi'n gweld y plant maes o law
You'll be seeing the children in due course / You'll see the children in due course

12. Fyddwch chi ddim yn clywed y parti
You won't be hearing the party / You won't hear the party

13. Byddan nhw'n edrych ar y teledu heno
They'll be watching the television tonight / They'll watch the television tonight

14. Fyddan nhw ddim yn helpu'r athro i ddatrys y problemau
They won't be helping the teacher to solve the problems / They won't help the teacher to solve the problems

15. Fydda i'n dod i'r cyngerdd?
Bydda / Byddi / Byddwch
Na fydda / Na fyddi / Na fyddwch

Will I be coming to the concert?
Yes I will / Yes you will / Yes you will
No I won't / No you won't / No you won't

16 Fyddi di'n mynd â'r ci am dro?
Bydda / Na fydda
Will you be taking the dog for a walk? / Will you take the dog for a walk?
Yes I will / No you won't

17 Fydd e'n cysylltu â Sandra eto?
Bydd / Na fydd
Will he be contacting Sandra again? / Will he contact Sandra again?
Yes he will / No he won't

18 Fydd hi'n bwrw glaw 'fory?
Bydd / Na fydd

Will it be raining tomorrow?
Yes it will be / No it won't be

19. Fyddwn ni'n mynd ar wyliau i Rwsia eleni?
Byddwn / Byddwch / Na fyddwn / Na fyddwch
Will we be going on holiday to Russia this year? / Will we go on holiday to Russia this year?
Yes we will / Yes you will / No we won't / No you won't

20. Fyddwch chi'n mwynhau'r plant yn canu?
Bydda / Byddwn / Na fydda / Na fyddwn

Will you enjoy the childen singing?
Yes I will / Yes we will / No I won't / No we won't

21. Fyddan nhw'n dod â'r cyri malwod?
Byddan / Na fyddan
Will they be bringing the snail curry? / Will they bring the snail curry?
Yes they will / No they won't