Ask Dr Gramadeg: Bydd- Amser dyfodol Bod / The Future Tense of Bod (to be)

Er mwyn ffurfio'r amser dyfodol, rydyn ni'n gallu defnyddio amser dyfodol 'bod' (to be), fel 'bydda i, byddi di, bydd e/hi' ac yn y blaen. Gan ein bod ni'n defnyddio 'bod' bydd rhaid defnyddio 'yn traethiadol' i gystlltu dwy ran y frawddeg â'i gilydd fel arfer. Wrth gwrs, os byddwn ni'n defnyddio arddodiad, wedyn bydd rhaid i ni beidio â defnyddio 'yn traethiadol', e.e:

Bydda i’n dechrau am saith.
I will be starting at 7 o'clock

ond

Bydda i ’na am saith
I will be there at 7.

Rhaid peidio â defnyddio 'yn traethiadol' yn yr ail enghraifft, gan eich bod chi'n defnyddio arddodiad ('yna > 'na') i ddweud ble y byddwch chi.

Yr un peth sy'n digwydd gydag 'ymadroddion arddodiadol' ('preositional phrases') fel

’ma,    gartre,    yn y gwaith,      mewn cyfarfod

Maen nhw i gyd yn dweud ble y byddwch chi.

Dyma dabl sy'n cynnwys ffurfiau ar Amser Dyfodol 'bod' (to be):

Bydd is the future tense of ‘bod’ - to be.  So an ‘yn’ or ’n is usually needed to ‘glue’ it to the rest of the sentence, unless you are saying where you will be.

e.g.      Bydda i’n dechrau am saith.              
I will be starting at 7.

but

Bydda i ’na am saith.                         
I will be there at 7.

No ‘yn’/ ’n is required as you are saying where you will be, i.e. ‘there’ - ’na

This also applies to words/phrases like:

’ma,   gartre,   yn y gwaith,   mewn cyfarfod
here   at home    in work           in a meeting

as they all say where you will be.

Here is a table of the Future Tense (Y Dyfodol) of ‘bod’- to be:

Sosodiad / Statement Negyddol / Negative
Bydda iI will beFydda i ddim
Byddi diYou will beFyddi di ddim
Bydd eHe will beFydd e ddim
Bydd hiShe will beFydd hi ddim
Byddwn niWe will beFyddwn ni ddim
Byddwch chiYou will beFyddwch chi ddim
Byddan nhwThey’ll beFyddan nhw ddim

Mae cwestiynau ac atebion yn y bwlch isod: / Questions and answers are in the box below:

Cwestiwn / Question Ateb / Answer 
Fydda i?Will I be?Byddi/ByddwchYes you will (be)
Fyddi di?Will you be?ByddaYes I will (be)
Fydd e?Will he be?ByddYes he/it will (be)
Fydd hi?Will she be?ByddYes she/it will (be)
Fyddwn ni?Will we be?Byddwch/wnYes you/We will (be)
Fyddwch chi?Will you be?Bydda/ByddwnYes I/We will (be)
Fyddan nhw?Will they be?ByddanYes they will (be)

Er mwyn ffurfio atebion negyddol, byddwn ni'n rhoi na o flaen yr atebion cadarnhaol, a dyna fydd yn achosi i 'b' dreiglo'n 'f', e.e:

Fyddwch chi'n mynd? > Will you be going?
Bydda                             >  Yes (I will)
Na fydda                        >  No (I won’t)

Na is placed in front of the answers above to get a negative answer - ‘no’ and the ‘b’ is soft   mutated to ‘f’, e.g:

Bydda             >          Yes (I will)
Na fydda        >          No (I won’t)   etc

 


 

* Rhagor o Enghreifftiau / More Examples

1. Bydda i'n mynd i'r cyngerdd 'fory
I will be going to the concert tomorrow / I'll go to the concert tomorrow

2. Fydda i ddim yn dod i'r sioe
I won't be coming to the show / I won't come to the show

3. Byddi di'n mynd i siopa yn yr archfachnad
You will be going shopping in the supermarket / You'll go shopping in the supermarket

4. Fyddi di ddim yn ymweld â thad-cu yn y bore
You won't be visiting grandad in the morning / You won't visit grandad in the morning

5. Bydd e'n cwyno wrth y brifathrawes am yr athro
He'll be complaining to the headmistress about the teacher / He'll complain to the headmistress about the teacher

6. Fydd e ddim yn coginio twrci i ginio
He won't be cooking turkey for dinner / He won't cook turkey for dimmer

7. Bydd hi'n hedfan i Efrog Newydd yn fuan
She will be flying to New York soon / She'll fly to New York soon

8. Fydd hi ddim yn golchi'r llestri ar ôl swper
She won't be washing the dishes after supper / She won't wash the dishes after supper

9. Byddwn ni'n penderfynu cyn bo hir
We will be deciding before long / We'll decide before long

10. Fyddwn ni ddim yn gallu mynd i Sbaen
We won't be able to go to Spain

11. Byddwch chi'n gweld y plant maes o law
You'll be seeing the children in due course / You'll see the children in due course

12. Fyddwch chi ddim yn clywed y parti
You won't be hearing the party / You won't hear the party

13. Byddan nhw'n edrych ar y teledu heno
They'll be watching the television tonight / They'll watch the television tonight

14. Fyddan nhw ddim yn helpu'r athro i ddatrys y problemau
They won't be helping the teacher to solve the problems / They won't help the teacher to solve the problems

15. Fydda i'n dod i'r cyngerdd?
Bydda / Byddi / Byddwch
Na fydda / Na fyddi / Na fyddwch

Will I be coming to the concert?
Yes I will / Yes you will / Yes you will
No I won't / No you won't / No you won't

16 Fyddi di'n mynd â'r ci am dro?
Bydda / Na fydda
Will you be taking the dog for a walk? / Will you take the dog for a walk?
Yes I will / No you won't

17 Fydd e'n cysylltu â Sandra eto?
Bydd / Na fydd
Will he be contacting Sandra again? / Will he contact Sandra again?
Yes he will / No he won't

18 Fydd hi'n bwrw glaw 'fory?
Bydd / Na fydd

Will it be raining tomorrow?
Yes it will be / No it won't be

19. Fyddwn ni'n mynd ar wyliau i Rwsia eleni?
Byddwn / Byddwch / Na fyddwn / Na fyddwch
Will we be going on holiday to Russia this year? / Will we go on holiday to Russia this year?
Yes we will / Yes you will / No we won't / No you won't

20. Fyddwch chi'n mwynhau'r plant yn canu?
Bydda / Byddwn / Na fydda / Na fyddwn

Will you enjoy the childen singing?
Yes I will / Yes we will / No I won't / No we won't

21. Fyddan nhw'n dod â'r cyri malwod?
Byddan / Na fyddan
Will they be bringing the snail curry? / Will they bring the snail curry?
Yes they will / No they won't