Yn aml bydd rhaid i ni ddefnyddio arddodiad neilltuol (i, ar, o, am' / 'to, on, of, from, about' ac yn y blaen) gyda berf neilltuol. Fyddwn ni ddim yn gallu cyfieithu'r arddodiad yn uniongyrchol bob amser. Felly, syniad da yw dysgu'r arddodiad priodol gyda'r berf gyfatebol. e.e:

To look at > edrych ar (un llythrennol, to look on)

Enghreifftiau:

dod o                          to come from
gweithio i                    to work for
gofyn i                         to ask
diolch i                        to thank
mynd i                         to go to (a place)

dweud wrth                to tell
clywed wrth                to hear from

siarad â                       to talk to
cwrdd â                       to meet
mynd â                        to take
dod â                           to bring

chwilio am                   to look for
meddwl am                 to think about
breuddwydio am         to dream about
becso/poeni am          to worry about

edrych ar                      to look at
gwrando ar                   to listen to
gweiddi ar                    to shout at

cofio at                        to remember to (a person)
mynd at                       to go to (a person)
ysgrifennu at               to write to (a person)

Mae arddodiaid yn rhedeg yn Gymraeg, hynny yw, bydd rhaid i chi ychwanegu terfyniadau at fôn yr arddodiad i ddangos pa 'berson' sydd o dan sylw, e.e:

Dw i’n breuddwydio am Sandra         I’m dreaming about Sandra
but
Dw i’n breuddwydio amdani hi          I’m dreaming about her

Bôn yr arddodiad am (about) yw amdan-. Y terfyniad sy'n cyfateb â hi (her) yw i. Er mwyn dweud 'about her' yn Gymraeg, bydd rhaid i chi roi'r ddwy ran at ei gilydd i ffurfio amdani hi. Yn anffodus, fyddwch chi ddim yn dweud 'am hi'. Dyma rai arddodiaid gyda bonion a therfyniadau. Dylech chi sylwi ar y ffaith mai'r un peth bydd y terfyniadau ni waeth pa un fydd yr arddodiad.

Words like - to, on, of, from, about etc. are often linked to particular verbs. So it is a good idea to learn the accompanying preposition with the verb, as they don’t always translate directly e.g:

To look at > edrych ar (literally, to look on).

Examples:

dod o                          to come from
gweithio i                    to work for
gofyn i                         to ask
diolch i                        to thank
mynd i                         to go to (a place)

dweud wrth                to tell
clywed wrth                to hear from

siarad â                       to talk to
cwrdd â                       to meet
mynd â                        to take
dod â                           to bring

chwilio am                   to look for
meddwl am                 to think about
breuddwydio am         to dream about
becso/poeni am          to worry about

edrych ar                      to look at
gwrando ar                   to listen to
gweiddi ar                    to shout at

cofio at                        to remember to (a person)
mynd at                       to go to (a person)
ysgrifennu at               to write to (a person)

Prepositions conjugate in Welsh, i.e. a particular ending is added to a root to go with a particular person, e.g.

Dw i’n breuddwydio am Sandra         I’m dreaming about Sandra
but
Dw i’n breuddwydio amdani hi          I’m dreaming about her

The root of am is amdan-. The ending that always goes with hi is ‘i’. This is added to the root to get amdani hi. Unfortunately you can’t just say ‘am hi’.  Here are some of the prepositions with roots and endings. The endings are almost always the same for all the prepositions.

 

o (ohon-)

i

wrth

ohona ii fiwrtha i
ohonat tii tiwrthot ti
ohono feiddo fewrtho fe
ohoni hiiddi hiwrthi hi
ohonon nii niwrthon ni
ohonoch chii chiwrthoch chi
ohonyn nhwiddyn nhwwrthyn nhw

am (amdan-)

ar (arn-)

at

amdana iarna iata i
amdanat tiarnat tiatat ti
amdano fearno feato fe
amdani hiarni hiati hi
amdanon niarnon niaton ni
amdanoch chiarnoch chiatoch chi
amdanyn nhwarnyn nhwatyn nhw

Dyw  ddim yn rhedeg:

Siarad â fe – 'talk to him'
Cwrdd â nhw - 'meet (with) them'

 

Wedi'u trefnu yn ôl yr arddodiad:

 does not conjugate - siarad â fe:

Talk to him
Cwrdd â nhw, etc.

 

Organised by preposition:

dod oto come from
  
diolch ito thank
gweithio ito work for
gofyn ito ask
mynd ito go to (a place)
  
clywed wrthto hear from
dweud wrthto tell
  
cwrdd âto meet
dod âto bring
mynd âto take
siarad âto talk to
  
becso/poeni amto worry about
breuddwydio amto dream about
chwilio amto look for
meddwl amto think about
  
edrych arto look at
gweiddi arto shout at
gwrando arto listen to
  
cofio atto remember to (a person)
mynd atto go to (a person)
ysgrifennu atto write to (a person)

 

Wedi'u trefnu yn ôl y ferf / Organised by verb:

becso/poeni amto worry about
breuddwydio amto dream about
chwilio amto look for
clywed wrthto hear from
cofio atto remember to (a person)
cwrdd âto meet
diolch ito thank
dweud wrthto tell
dod âto bring
dod oto come from
edrych arto look at
gweithio ito work for
gofyn ito ask
gweiddi arto shout at
gwrando arto listen to
meddwl amto think about
mynd âto take
mynd atto go to (a person)
mynd ito go to (a place)
siarad âto talk to
ysgrifennu atto write to (a person)