Yn aml bydd rhaid i ni ddefnyddio arddodiad neilltuol (i, ar, o, am' / 'to, on, of, from, about' ac yn y blaen) gyda berf neilltuol. Fyddwn ni ddim yn gallu cyfieithu'r arddodiad yn uniongyrchol bob amser. Felly, syniad da yw dysgu'r arddodiad priodol gyda'r berf gyfatebol. e.e:

To look at > edrych ar (un llythrennol, to look on)

Enghreifftiau:

dod o                          to come from
gweithio i                    to work for
gofyn i                         to ask
diolch i                        to thank
mynd i                         to go to (a place)

dweud wrth                to tell
clywed wrth                to hear from

siarad â                       to talk to
cwrdd â                       to meet
mynd â                        to take
dod â                           to bring

chwilio am                   to look for
meddwl am                 to think about
breuddwydio am         to dream about
becso/poeni am          to worry about

edrych ar                      to look at
gwrando ar                   to listen to
gweiddi ar                    to shout at

cofio at                        to remember to (a person)
mynd at                       to go to (a person)
ysgrifennu at               to write to (a person)

Mae arddodiaid yn rhedeg yn Gymraeg, hynny yw, bydd rhaid i chi ychwanegu terfyniadau at fôn yr arddodiad i ddangos pa 'berson' sydd o dan sylw, e.e:

Dw i’n breuddwydio am Sandra         I’m dreaming about Sandra
but
Dw i’n breuddwydio amdani hi          I’m dreaming about her

Bôn yr arddodiad am (about) yw amdan-. Y terfyniad sy'n cyfateb â hi (her) yw i. Er mwyn dweud 'about her' yn Gymraeg, bydd rhaid i chi roi'r ddwy ran at ei gilydd i ffurfio amdani hi. Yn anffodus, fyddwch chi ddim yn dweud 'am hi'. Dyma rai arddodiaid gyda bonion a therfyniadau. Dylech chi sylwi ar y ffaith mai'r un peth bydd y terfyniadau ni waeth pa un fydd yr arddodiad.

Words like - to, on, of, from, about etc. are often linked to particular verbs. So it is a good idea to learn the accompanying preposition with the verb, as they don’t always translate directly e.g:

To look at > edrych ar (literally, to look on).

Examples:

dod o                          to come from
gweithio i                    to work for
gofyn i                         to ask
diolch i                        to thank
mynd i                         to go to (a place)

dweud wrth                to tell
clywed wrth                to hear from

siarad â                       to talk to
cwrdd â                       to meet
mynd â                        to take
dod â                           to bring

chwilio am                   to look for
meddwl am                 to think about
breuddwydio am         to dream about
becso/poeni am          to worry about

edrych ar                      to look at
gwrando ar                   to listen to
gweiddi ar                    to shout at

cofio at                        to remember to (a person)
mynd at                       to go to (a person)
ysgrifennu at               to write to (a person)

Prepositions conjugate in Welsh, i.e. a particular ending is added to a root to go with a particular person, e.g.

Dw i’n breuddwydio am Sandra         I’m dreaming about Sandra
but
Dw i’n breuddwydio amdani hi          I’m dreaming about her

The root of am is amdan-. The ending that always goes with hi is ‘i’. This is added to the root to get amdani hi. Unfortunately you can’t just say ‘am hi’.  Here are some of the prepositions with roots and endings. The endings are almost always the same for all the prepositions.

 

o (ohon-)

i

wrth

ohona i i fi wrtha i
ohonat ti i ti wrthot ti
ohono fe iddo fe wrtho fe
ohoni hi iddi hi wrthi hi
ohonon ni i ni wrthon ni
ohonoch chi i chi wrthoch chi
ohonyn nhw iddyn nhw wrthyn nhw

am (amdan-)

ar (arn-)

at

amdana i arna i ata i
amdanat ti arnat ti atat ti
amdano fe arno fe ato fe
amdani hi arni hi ati hi
amdanon ni arnon ni aton ni
amdanoch chi arnoch chi atoch chi
amdanyn nhw arnyn nhw atyn nhw

Dyw  ddim yn rhedeg:

Siarad â fe – 'talk to him'
Cwrdd â nhw - 'meet (with) them'

 

Wedi'u trefnu yn ôl yr arddodiad:

 does not conjugate - siarad â fe:

Talk to him
Cwrdd â nhw, etc.

 

Organised by preposition:

dod o to come from
   
diolch i to thank
gweithio i to work for
gofyn i to ask
mynd i to go to (a place)
   
clywed wrth to hear from
dweud wrth to tell
   
cwrdd â to meet
dod â to bring
mynd â to take
siarad â to talk to
   
becso/poeni am to worry about
breuddwydio am to dream about
chwilio am to look for
meddwl am to think about
   
edrych ar to look at
gweiddi ar to shout at
gwrando ar to listen to
   
cofio at to remember to (a person)
mynd at to go to (a person)
ysgrifennu at to write to (a person)

 

Wedi'u trefnu yn ôl y ferf / Organised by verb:

becso/poeni am to worry about
breuddwydio am to dream about
chwilio am to look for
clywed wrth to hear from
cofio at to remember to (a person)
cwrdd â to meet
diolch i to thank
dweud wrth to tell
dod â to bring
dod o to come from
edrych ar to look at
gweithio i to work for
gofyn i to ask
gweiddi ar to shout at
gwrando ar to listen to
meddwl am to think about
mynd â to take
mynd at to go to (a person)
mynd i to go to (a place)
siarad â to talk to
ysgrifennu at to write to (a person)