When using Welsh, enjoy making mistakes- we all do it

Arweinydd y sector iechyd Gareth Morgan: Defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle / Health sector leader Gareth Morgan: Using Welsh in the workplace

in Foundation/Interviews

Mae Gareth Morgan yn dysgwr sy’n defnyddio’r iaith pob dydd yn ei waith. Hefyd, mae ‘hobi’ arbennig gyda fe yn ei amser cinio…
Gareth Morgan is a learner who uses the language every day in his work. Additionally, he has a special ‘hobby’ that he does in his lunch hour…

Shw mae Gareth.  Ti’n berson sydd wedi dysgu Cymraeg ond nawr ti’n defnyddio'r iaith pob dydd yn y gwaith.  Sut mae’r Gymraeg wedi newid dy fywyd?

Dw i’n hoff iawn o siarad Cymraeg a dw i’n teimlo gwahanol pan dw i’n defnyddio’r iaith. Dw i’n credu mod pobl yn fwy cyfeillgar pan ti’n siarad á nhw yn y Gymraeg- mae barriers yn gollwng. Hefyd, dw i wedi cwrdd â phobl ffantastig trwy siarad Cymraeg a dw i wedi ennill gwobr fel dysgwr am ddefnyddio’r iaith yn fy gweithle.
Hello Gareth. You're someone who has learnt Welsh and now you use the language every day in the workplace. How has Welsh changed your life?

I really like to speak Welsh and feel different when doing so.  I think people are more friendly and open when you speak with them in Welsh, barriers seem to drop.  I’ve also met some fantastic people through speaking Welsh and won an award as a learner for using Welsh in my workplace.   
Ti’n gweithio i’r Gwasanaeth Iechyd.  Pa fath o bethau wyt ti’n gwneud amdanyn nhw?

Dw i wedi hyfforddi yn iechyd y cyhoedd ac mae rôl gyda fi yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol i ddatblygu partneriaethau gyda gwasanaethau cymdeithasu a grwpiau gwirfoddol. Dw i’n arwain prosiectau am ofalwyr di-dâl, lluoedd arfog, pobl sy wedi colli synhwyraidd a helpu refugees setlo yng Ngorllewin Cymru. Mae lot o amrywiaeth yn fy swydd ond mae e’n gwobrwyo.
You work for the Health Service. What sort of things do you for for them?

I’m trained in public health and have a role in the NHS which develops partnerships with social services and voluntary groups.  Currently, I’m leading projects for unpaid carers, armed forces, those with sensory loss and helping to settle refugees in West Wales.  It is a highly varied but rewarding role.   
Nawr, yn fy amser cinio dw i’n syrffio’r gwefan, mynd am dro neu ymlacio gyda choffi.  Ond yn dy amser egwyl, dw i’n deall mod ti’n gwneud rhywbeth hollol wahanol.  Beth wyt ti’n gwneud yn dy amser cinio?

Hefyd, mae rôl ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd gyda fi a dw i’n gwneud ymchwil ar asbirin. Mae astudiaethau cynnar o asbirin a thrawiad ar y galon wedi cael e gwneud yng Nghymru 40 mlynedd yn ôl. Mae tystiolaeth gyda fi mod y feddygaeth yn gallu bod buddiol i atal canser, yn enwedig canser y coluddyn.
Now, in my lunchtime I surf the web, go for a walk or relax over a coffee. But in your break time I understand that you do something completely different. What do you do in your lunchtime?

I also hold a research post at Cardiff University and am involved in research on aspirin.  Early studies of aspirin and heart attack were done in Wales 40 years ago. We now have evidence that the medicine is beneficial in the prevention of cancer, especially against bowel cancer.
Waw, sbesial iawn.  Pa fath o effaith ydy dy waith wedi cael ar y maes?

Mae’n cwestiwn da achos os mwy o bobl yn cymryd asbirin, efallai byddwn ni’n helpu osgoi llawer o ganser yn y boblogaeth. Ond, mae e trade-off ethigal achos byddwn ni gweld mwy gwaedu- felly individual judgement yw’r bwysig. We simply want people to make informed consent on whether to take it.
Wow, very special. What sort of effect does your work have on the field?

That’s a good question because if more people took aspirin, we might help avoid a lot of cancer in the population.  But there is an ethical trade-off as we would see more bleeds- so individual judgement is important.  We simply want people to make informed consent on whether to take it.
Wyt ti wedi ffeindio unrhyw dystiolaeth i ddangos mod siarad Cymraeg yn lleihau y risgiau o ganser?  

Ha ha. Dw i’n siŵr mod siarad Cymraeg yn dda am amdonoch chi, mewn termiau o rwydweithiau cymdeithasol a chadw’r ymennydd actif achos mae e dystiolaeth i ddangos siarad sawl iaith yn fuddiol. Felly pwy sy’n gwybod, i siarad Cymraeg yn gallu gwneud ti mwy health conscious- cwestiwn am fwy o ymchwil!
Have you found any evidence to show that speaking Welsh lessens the risk of cancer?

Ha ha.  I’m sure that speaking Welsh is good for you, both in terms of social networks and keeping the brain active as there is evidence that speaking several languages is beneficial.  So who knows, speaking Welsh may make you more health conscious- a question for more research!
I glo, pa gyngor byddi di’n rhoi i rywun sydd yn meddwl am ddefnyddio’r Gymraeg mod nhw’n dysgu?

Byddwn i roi annog i unrhyw i ddysgu Cymraeg- hyd on oed mae rhai geiriau yn helpu cadw’r iaith yn fyw. Dw i wedi defnyddio’r iaith mewn llawer o sefyllfaoedd, er enghraifft chwarae pêl-droed, ac ar achlysuron siarad â fy mab yn breifat. Mae’r tip mwyaf yw’r mwynhewch wneud camgymeriadau- mae pob ohonom ni wneud e- a jest cerwch amdano fe!
To close, what advice would you give someone who is thinking about using the Welsh that they have learnt?

I would encourage anyone to learn Welsh, even a few words more helps keep this language alive.  I’ve used Welsh in lots of situations, such as playing football and on occasions to have a private talk with my son.  The biggest tip I would give is to enjoy making mistakes- we all do it- and just get stuck in! 

Tra defnyddio’r iaith, mwynhewch wneud camgymeriadau- mae pob ohonom ni wneud e!
When using Welsh, enjoy making mistakes- we all do it!