Learner Peter Mescall- Organising residential courses for other learners 1

Dysgwr Peter Mescall- Trefnu cyrsiau preswyl i ddysgwyr eraill / Learner Peter Mescall- Organising residential courses for other learners

in Articles/Foundation

Mae Peter Mescall yn byw yn Sir y Fflint ac mae e wedi bod yn dysgu Cymraeg ers mis Mai 2016; yn gyntaf efo Say Something in Welsh, ac wedyn yng Ngholeg Cambria. Mae e’n mwynhau darllen llyfrau Cymraeg, ond gwnaeth e moyn creu cyfleoedd am bobl i ymarfer Cymraeg gyda dysgwyr eraill ac yn y gymuned. Felly, gwnaeth e ddechrau trefnu penwythnosau preswyl yn yr Eryri. Yma, mae’n esbonio sut mae e’n gwneud e…

Peter Mescall lives in Flintshire and has been learning Welsh since May 2016; firstly with Say Something in Welsh, and then through Coleg Cambria. He enjoys reading Welsh language books, but he wanted to create opportuntiies for other people to practice Welsh with other learners and in the community. So, he started organising residential weekends in Snowdonia. Here, he explains how he does it…

Dw i wedi colli'r cyfle i siarad Cymraeg sawl waith. Weithiau dw i'n bwriadu siarad Cymraeg a wedyn bydda i'n rhewi- “Beth ddywedon nhw? Roedden nhw'n siarad yn rhy gyflym!”I've missed the opportunity to speak Welsh several times. Sometimes I plan to speak Welsh and then I'll freeze: “What did they say? They speak too fast!”
Felly dw i'n teimlo fy mod i'n colli hyder. Wrth gwrs mae 'na grwpiau sgwrs ledled y byd- un awr neu ddwy yn y Gymraeg. Hefyd mae 'na lawer o gyrsiau preswyl- ond mae rhai yn ddrud iawn.So I feel that I lose confidence. Of course there are chat groups all over the world- one or two hours in Welsh. There are also many residential courses- but some are very expensive.
Felly dw i'n trefnu penwythnosau yn y Gymraeg. Maen nhw'n hollol anffurfiol. Mae pawb angen rhannu llofft, (gwely sengl wrth gwrs!) a dw i'n licio coginio ar gyfer pawb- swper nos Wener a nos Sadwrn, a brecwast fore dydd Sadwrn a bore dydd Sul.So I organise weekends in Welsh. They are completely informal. Everyone needs to share a bedroom, (single beds, of course!) and I like to cook for everyone- dinner Friday evening and Saturday, and breakfast on Saturday morning and Sunday morning.
Yn ystod y penwythnos, rydyn ni'n chwarae gemau yn y Gymraeg a thrafod llawer o bethau- y newyddion, chwaraeon, yr iaith ac yn y blaen. Dw i'n meddwl fod fy Nghymraeg yn gwella yn ystod y penwythnos.During the weekend, we play games in Welsh and discuss many things- the news, sport, the language and so on. I think that my Welsh improves over the weekend.
Yn fy marn i, mae trefnu cyflwyniad neu arddangosiad yn y Gymraeg yn bwysig. Yn ffodus mae llawer o bobl yn hapus i fy helpu ac maen nhw'n cynnig rhywbeth yn rhad ac am ddim.In my opinion, organising a presentation or demonstration in Welsh is important. Fortunately, many people are happy to help me and offer something free of charge.
Y tro diwethaf, aethon ni i'r Amgeuddfa Lechi Cymru, lle roedden ni'n medru gwylio ffilm a gwylio arddangosiad am sut i hollti llechi. Hefyd dyn ni wedi mynd i Oriel Ynys Môn ac Eglwys Sant Baglan. Hefyd dyn ni'n mynd i lefydd twristiaeth- cestyll er enghraifft yn Harlech a Chaernarfon. Ac fel arfer dyn ni'n mynd i gaffi ac wrth gwrs archebu popeth yn y Gymraeg!Last time, we went to the National Slate Museum, where we could watch a film and see a demonstration on how to split slate. Also we have gone to the Anglesey Gallery and Sant Baglan's Church. We've also gone to tourist places- castles for example in Harlech and Caernarfon. And usually we go to a cafe and, of course, order everything in Welsh!
Gobeithio byddwch chi eisiau trio trefnu rhywbeth eich hunain. Felly fy nghyngor:

1. Gofynwch wrth bobl yn eich dosbarth neu grwp sgwrs, a’ch ffrindiau hefyd.
2. Ewch i rywle fel Gwynedd neu Sir Gaerfyddin- rhywle lle mae pobl yn siarad Cymraeg yn y gymuned.
3. Triwch gadw’r cost yn isel. Mae'n bosib llogi bwthyn ar gyfer 6 o bobl o dan dri chant o bunnoedd am y penwythnos. Dw i wedi defnyddio Cae Berllan ger Bethesda Bach a Bwthynod Maes yr Helmau Cottages ger Dolgellau.
4. Gwnewch yn siwr pa fath o bethau mae pawb yn medru bwyta. Gofynwch os fydd rhywun eisiau helpu coginio. Hefyd efallai fydd pobl eisiau dewis rhywbeth.
5. Peidiwch â gwneud elw- dych chi ddim yn rhedeg busnes. Badai rhaid i chi drefnu yswiriant ac yn y blaen.
6. Gwnewch yn siwr fod pawb yn hapus efo'r trefniadiau cyn y penwythnos.
7. Y peth pwysicaf- mwynhewch y penwythnos a thrio gwneud popeth yn y Gymraeg!
I hope you will want to try to arrange this yourself. So my advice:

1. Ask people in your class or chat group, and your friends too.
2. Go somewhere like Gwynedd or Carmarthenshire- somewhere where people speak Welsh in the community.
3. Try to keep the cost low. It is possible to hire a cottage for 6 people fior under three hundred pounds for the weekend. I have used Cae Berllan near Bethesda Bach and Maes yr Helmau Cottages near Dolgellau.
4. Make sure what kind of things everyone can eat. Ask if someone wants to help cook. Also people may want to choose something.
5. Do not make a profit- you are not running a business. You will have to arrange insurance and so on.
6. Make sure everyone is happy with the arrangements before the weekend
7. The most important thing- enjoy the weekend and try to do everything in Welsh!

Y peth pwysicaf- mwynhewch y penwythnos a thrio gwneud popeth yn y Gymraeg!

Mae Peter ar gael ar Facebook / Peter is available on Facebook- Pedr ap Iago
Mae’r penwythnos nesaf sy’n cael ei rhedeg gan Peter yw’r ym Morfa Nefyn, Pen Llŷn ar 06-08/04/2018, a dim ond £60 yr un. Am fwy o fanylion, cysylltwch Peter ar petermescall@gmail.com.
The next weekend that Peter is running is in Morfa Nefyn, Llŷn Peninsula on 06-08/04/2018, and only £60 per person. For more details, contact Peter on petermescall@gmail.com.

Learner Peter Mescall- Organising residential courses for other learners 2


Ymwadiad
Ysgrifennwyd rhai o’r erthyglau Foundation gan bobl sydd eisoes wrthi’n dysgu Cymraeg. Efallai y dewch ar draws rhai camgymeriadau ieithyddol yn y Gymraeg o bryd i’w gilydd.

Disclaimer
Some of the Foundation articles have been written by those who are still learning Welsh. You may therefore come across some linguistic errors in the Welsh from time to time.

↓ Download article as a PDF