The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

en Ligas

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 12/04

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Drych: Dal i Fynd
  Rhaglen rymus sydd yn dilyn tri person hŷn dros gyfnod o flwyddyn wrth iddyn nhw frwydro i gadw eu hannibyniaeth.
  A powerful documentary which follows three elderly people over the period of a year as they fight to maintain their independence.
 • Corau Rhys Meirion
  Mae’r tenor Rhys Meirion yn edrych ar sawl ffordd wahanol gall bod yn aelod o gôr fod yn llesol yn gorfforol a meddyliol gan dynnu pobl gwahanol at ei gilydd.
  The tenor Rhys Meirion looks at the different ways that being a member of a choir can be of benefit to physical and mental health and how it can bring different people together.
 • ITV Programme: Portmeirion Uncovered
  http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=128228

Llyfrau / Books

Y rhestr llawn: http://www.gwales.com/latest/

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Dydd Gwener 05/04

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Prif weithgareddau

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Merched Parchus, nos Wener 12/04
  Blin, blêr, gwarthus – dewch i gwrdd â’r Merched Parchus. Cyfres newydd ffraeth, onest a thywyll. Ar gael ar-lein yn gyntaf drwy wasanaeth Bocs Set S4C Clic.
  Merched Parchus – they ain’t ever gonna be respectable. Witty, honest and dark – this brand-new series appears online first through S4C’s Clic Box Set service.
 • Y Sioe Fwyd, nos Wener 12/04
  Cyfres newydd o fwyty The Beach House ym Mae Oxwich, ger Abertawe. Mae’r cogydd talentog Hywel Griffith yn croesawu wynebau cyfarwydd i’w gegin.
  Brand new series from The Beach House restaurant in Oxwich Bay, near Swansea. The talented chef Hywel Griffith welcomes some well-known faces into his kitchen.
 • Varsity Cymru 2019, dydd Mercher 10/04
  Bydd Prifysgol Caerdydd yn croesawu Prifysgol Abertawe i’r brifddinas ar gyfer Varsity Cymru 2019 a bydd S4C yn dangos y ddwy gêm rygbi yn fyw.
  Cardiff University host Swansea University for the 2019 Welsh Varsity and both rugby matches will be shown live by S4C.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Dydd Gwener 22/03

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Ffermio: Gareth yn Seland Newydd, nos Lun 25/03
  Bydd Gareth yn teithio i Seland Newydd i gwrdd â ffermwyr o Gymru i drafod eu profiadau hwy yn rhedeg busnesau ac yn gweithio yno.
  Gareth travels to New Zealand to meet farmers from Wales to discuss their experiences of running businesses and working there.
 • Carwyn Elis – Ar y Cei yn Rio, nos Wener 29/03
  Dilynwn Carwyn ar ei daith gerddorol i Rio De Janeiro, a datblygiad yr albwm newydd – Joia! – gan sawl un o brif gerddorion Brasil.
  We follow Carwyn on his musical journey to Rio De Janeiro and the development of his new album – ‘Joia!’ – with a group of top Brazilian musicians.

Llyfrau / Books

I Ddysgwyr / For Learners

The Conversation- independent views from universities in Wales

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Dydd Gwener 15/03

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Dathlu Dewrder – Tlws Plant S4C, nos Wener 22/03
  Rhaglen i ddathlu dewrder rhai o blant Cymru sydd wedi wynebu a goresgyn heriau enfawr yn eu bywydau ifanc.
  A programme to celebrate the bravery of some Welsh youngsters who have experienced and overcome huge challenges in their young lives.
 • Pawb a’i Farn, nos Iau 21/03
  Y tro hwn bydd Dewi Llwyd yn ymweld â Chanolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin i drafod pynciau llosg y dydd.
  This time Dewi Llwyd will be visiting the new S4C building Yr Egin in Carmarthen to talk about the day’s burning issues.
 • Sgorio, nos Fawrth 19/03
  Mae’r gêm rhwng tîm Cymru ‘C’ a Lloegr ‘C’ yn gyfle i chwaraewyr Cymru ‘C’ brofi eu hunain yn erbyn yr hen elyn.
  The game between Wales’s ‘C’ team and England’s ‘C’ team is a chance for the Welsh team to prove themselves against the old enemy.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…