The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 22/03

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Ffermio: Gareth yn Seland Newydd, nos Lun 25/03
  Bydd Gareth yn teithio i Seland Newydd i gwrdd â ffermwyr o Gymru i drafod eu profiadau hwy yn rhedeg busnesau ac yn gweithio yno.
  Gareth travels to New Zealand to meet farmers from Wales to discuss their experiences of running businesses and working there.
 • Carwyn Elis – Ar y Cei yn Rio, nos Wener 29/03
  Dilynwn Carwyn ar ei daith gerddorol i Rio De Janeiro, a datblygiad yr albwm newydd – Joia! – gan sawl un o brif gerddorion Brasil.
  We follow Carwyn on his musical journey to Rio De Janeiro and the development of his new album – ‘Joia!’ – with a group of top Brazilian musicians.

Llyfrau / Books

I Ddysgwyr / For Learners

The Conversation- independent views from universities in Wales

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Dydd Gwener 15/03

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Dathlu Dewrder – Tlws Plant S4C, nos Wener 22/03
  Rhaglen i ddathlu dewrder rhai o blant Cymru sydd wedi wynebu a goresgyn heriau enfawr yn eu bywydau ifanc.
  A programme to celebrate the bravery of some Welsh youngsters who have experienced and overcome huge challenges in their young lives.
 • Pawb a’i Farn, nos Iau 21/03
  Y tro hwn bydd Dewi Llwyd yn ymweld â Chanolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin i drafod pynciau llosg y dydd.
  This time Dewi Llwyd will be visiting the new S4C building Yr Egin in Carmarthen to talk about the day’s burning issues.
 • Sgorio, nos Fawrth 19/03
  Mae’r gêm rhwng tîm Cymru ‘C’ a Lloegr ‘C’ yn gyfle i chwaraewyr Cymru ‘C’ brofi eu hunain yn erbyn yr hen elyn.
  The game between Wales’s ‘C’ team and England’s ‘C’ team is a chance for the Welsh team to prove themselves against the old enemy.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Dydd Gwener 08/03

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Enid a Lucy, nos Sul 10/03
  Mae Lucy, mam ifanc yn dianc rhag ei phartner treisgar gyda’i chymdoges Enid – athrawes biano barchus. Dyma daith fydd yn siŵr o newid bywyd Enid a Lucy am byth.
  Young mum Lucy escapes from her violent partner with her neighbour Enid – a respectable piano teacher. The journey will change the lives of Enid and Lucy for ever.
 • Fferm Ffactor Selebs, nos Sadwrn 09/03
  Timau o wynebau mwyaf cyfarwydd Cymru yn wynebu heriau amaethyddol mewn cyfres newydd sbon.
  Teams consisting of some of Wales’s best-known faces face a set of agricultural challenges in this new series.
 • Côr Cymru 2019, nos Sul 10/03
  Pwy fydd yn ennill coron Côr Cymru 2019? Mae’r frwydr yn parhau wrth i’r corau lleisiau unfath fynd benben mewn categori newydd sbon am le yn y rownd derfynol
  Who will win Côr Cymru 2019? The battle continues as the Equal Voice choirs go head to head in this brand-new category in order to win a place in the final.
 • Dechrau Canu Dechrau Canmol, nos Sul 10/03
  Mae Huw Edwards yn edrych mewn i hanes nifer o gapeli Ynys Môn ac yn mynegi pryderon am ddyfodol ein capeli mwyaf hanesyddol.
  Huw Edwards looks into the history of some of Anglesey’s historic chapels and expresses concern about the future of some of our most historic chapels.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales


Dydd Gwener 01/03

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Enid a Lucy, nos Sul 10/03
  Mae Lucy, mam ifanc yn dianc rhag ei phartner treisgar gyda’i chymdoges Enid – athrawes biano barchus. Dyma daith fydd yn siŵr o newid bywyd Enid a Lucy am byth.
  Young Mum Lucy escapes from her violent partner with her neighbour Enid – a respectable piano teacher. The journey will change the lives of Enid and Lucy for ever.
 • Fferm Ffactor Selebs, ddydd Sadwrn 09/03
  Timau o wynebau mwyaf cyfarwydd Cymru yn wynebu heriau amaethyddol mewn cyfres newydd sbon.
  Teams consisting of some of Wales’s best-known faces face a set of agricultural challenges in this new series.
 • Côr Cymru 2019, nos Sul 10/03
  Pwy fydd yn ennill coron Côr Cymru 2019? Mae’r frwydr yn parhau wrth i’r corau lleisiau unfath fynd benben mewn categori newydd sbon am le yn y rownd derfynol
  Who will win Côr Cymru 2019? The battle continues as the Equal Voice choirs go head to head in this brand-new category in order to win a place in the final.
 • Dechrau Canu Dechrau Canmol, nos Sul 10/03
  Mae Huw Edwards yn edrych mewn i hanes nifer o gapeli Ynys Môn ac yn mynegi pryderon am ddyfodol ein capeli mwyaf hanesyddol.
  Huw Edwards looks into the history of some of Anglesey’s historic chapels and expresses concern about the future of some of our most historic chapels.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…