Tag archive

Yr Eisteddfod Genedlaethol

Aled Lewis Evans: Lluniau y ‘Steddfod

en Prif Dudalen
Aled Lewis Evans Lluniau y Steddfod

Mae Aled Lewis Evans yn bardd ac awdur sydd wedi cyhoeddi llwyth o lyfrau yn Gymraeg a Saesneg. Dyma gasgliad o luniau a gymerodd yn ystod yr Eisteddfod 2018 Bae Caerdydd… Aled Lewis Evans is a poet and author who has published many books in Welsh and English. Here is a collection of photos that he took during the 2018 Eisteddfod in Cardiff Bay… Yr olygfa arbennig a gafwyd gydol yr wythnos ym Mae Caerdydd. Helena sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg yng Nghaerdydd am ddwy flynedd; bellach mae’n well ganddi gael ei galw yn Heledd. Uchafbwynt yr wythnos i mi – ‘Hwn yw fy Mrawd’ gan Mererid Hopwood a Robat Arwyn. Dyma lun cast y cynhyrchiad pwerus, cynnil ac…

Cadwch i ddarllen...

Gweithgaredd yn Shw’mae Caerdydd: Sut all dysgwyr gyfrannu at fywyd Cymry Cymraeg? / How can learners contribute to Welsh-speaking life?

en Aprendices/Artículos
Sut all dysgwyr gyfrannu at fywyd Cymry Cymraeg

Weithiau, fel dysgwyr dyn ni’n gallu meddwl ei fod yn anodd cyfrannu i fyd y Cymry Cymraeg. Yma, mae Neil Rowlands a chyfranwyr i’r cylchgrawn digidol parallel.cymru yn siarad am eu gwaith ac yn cynnig awgrymiadau a chyngor. Sometimes, as learners we can think it is difficult to contribute to the Welsh-speaking world. Here, Neil Rowlands and contributors to the digital magazine parallel.cymru speak about their work and give tips and advice. Presenting this talk at Shw’mae Caerdydd (Maes D) in the National Eisteddfod August 2018 (Patrick, Peter, Nicky, Sam, Neil & Dani) Dani Schlick Aelod o gymuned leol ac wedi cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2017 Ac unwaith dach chi wedi dechrau sgyrsiau yn y Gymraeg, mae’n anodd…

Cadwch i ddarllen...

Rhestr Fer Gwobr Albwm Cymraeg Y Flwyddyn 2018 / Welsh Language Album Of The Year Award 2018 Shortlist

en Informal/Música
Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2018

Gyda phythefnos i fynd tan y seremoni, heno cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn.  Cyhoeddir enw’r enillydd mewn seremoni yn yr Eisteddfod ar ddydd Iau 9 Awst. Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei ryddhau yng Nghymru ar hyn o bryd, ac unwaith eto eleni, mae cymysgedd eclectig o gynnyrch ac artistiaid wedi cyrraedd y rhestr fer.  Y cyfnod dan sylw eleni oedd 1 Mai 2017 hyd at ddiwedd Ebrill 2018. Bu rheithgor o unigolion sy’n rhan o’r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol eu hoff gynnyrch, gan bleidleisio am eu ffefrynnau ar ddiwedd y broses.  Bydd criw o feirniaid yn dod ynghyd yn ystod yr Eisteddfod eleni er mwyn dewis enillydd,…

Cadwch i ddarllen...

Y Prifardd Robat Powell: Sut mae dysgu iaith? / Chaired Bard Robat Powell: How can one learn a language?

en Aprendices/Aprendices teniendo éxito en el Eisteddfod
Y Prifardd Robat Powell- Sut mae dysgu iaith

I’m hopeless at learning languages!’ ‘Dw i’n rhy dwp i dysgu iaith arall!’ Sawl gwaith ydych chi wedi clywed hynny? Yn aml iawn, mae’n debyg. Ond mae’r bobol yna’n anghywir. Does neb yn rhy dwp i ddysgu iaith arall. Mae hanner miliwn o bobol yng Nghymru’n siarad dwy iaith. Dydyn nhw ddim yn Einsteins i gyd! Y peth pwysig yw dysgu iaith yn y ffordd iawn- dan yr amodau iawn. Yma, mae Robat Powell, y dysgwr Cymraeg cyntaf i ennill cadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol (Y Rhyl, 1985) yn esbonio mwy. ‘I’m hopeless at learning languages!’ ‘I’m too stupid to learn another language!’ How many times have you heard this? Very often, probably. But those people are wrong. No one…

Cadwch i ddarllen...

Prif Weithredwr Elfed Roberts: 100 Diwrnod i fynd tan Eisteddfod Caerdydd / 100 Days to go until the Cardiff National Eisteddfod

en Noticias de organizaciones clave en Gales/Prif Dudalen
Eisteddfod 2018 logo

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni, a chymerodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, y cyfle i sôn rhywfaint am y Maes a’r hyn fydd i’w weld yn y Bae yn ystod ei Eisteddfod olaf cyn ei ymddeoliad. There are only 100 days to go before the National Eisteddfod begins in Cardiff Bay this year, and Chief Executive, Elfed Roberts, spoke about the Maes and what to expect as he prepares for his final Eisteddfod before his retirement. Elfed Roberts Rydym yn benderfynol o sicrhau bod yr awyrgylch agos atoch a chyfeillgar sydd bob amser i’w cael ar faes traddodiadol hefyd i’w teimlo ym Mae Caerdydd. Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn ardal…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer: Ennill y tlws Dysgwr Rhyddiaith yn yr Eisteddfod / Winning the Learners’ Prose title in the Eisteddfod

en Informal/Aprendices teniendo éxito en el Eisteddfod
Eisteddfod Maes D image

Mae Patrick yn dysgu Cymraeg ers pum mlynedd erbyn hyn. Yma, mae’n cyflwyno ei darn ‘Pontydd’, a ennillodd y tlws Dysgwr Rhyddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2016 Y Fenni, ac mae e’n rhannu ei brofiad o’r proses. Patrick has been learning Welsh for five years. Here, he presents his piece ‘Bridges’, which won the Learners’ Prose title in the 2016 National Eisteddfod Abergavenny, and shares his experience of the process. Ges i lythyr gan Bwyllgor yr Eisteddfod yn dweud wrtha i mod i wedi ennill, ac yn ‘ngwahodd i i’r seremoni ym Maes D yn y Brifwyl yn y Fenni fis Awst – ond, roedd rhaid imi gadw’r ‘gyfrinach fawr’. Pontydd / Bridges Cafodd Patrick ei eni a’i fagu yn…

Cadwch i ddarllen...