Perchennog newydd yn gwarchod wal Cofiwch Dryweryn / New owner will safeguard the ‘Cofiwch Dryweryn’ wall

Yn Updates by key organisations in Wales/Formal

Daeth graffiti enwocaf yr iaith Gymraeg yn destun ymgyrch ryngwladol yn gynharach eleni ar ôl i'r neges angerddol 'Cofiwch Dryweryn' ar wal yng Ngheredigion bron a chael ei difetha ar ddau achlysur gwahanol.

Wales’s most famous Welsh-language graffiti became the subject of a national campaign earlier this year after the ‘Cofiwch Dryweryn’ (Remember Tryweryn) mural in Ceredigion was almost destroyed on two separate occasions.

Ond, wedi misoedd cythyrblus ac ansicr, datgelir yn y rhaglen arbennig fydd ar S4C yr wythnos hon, Huw Stephens: Cofiwch Dryweryn, bod y wal wedi’i gwerthu i berchennog newydd, gyda’r bwriad o’i gwarchod.But after several months of uncertainty and worry, it has been announced in a special programme on S4C this week, Huw Stephens: Cofiwch Dryweryn, that the wall displaying the passionate message has been sold to a new owner, who intends to protect it for the future.
Meddai Dilys Davies, perchennog newydd y wal: "Roeddwn i, ynghyd â llawer o bobl eraill, wedi fy mrifo pan ddifrodwyd wal Cofiwch Dryweryn ddwywaith yn gynharach eleni. Arweiniodd hyn i mi feddwl am beth y gallwn i ei wneud. Yn sicr, ni allwn redeg i fyny i Lanrhystud yn hwyr yn y nos, dringo dros ffensys ac ail-baentio'r wal, felly cysylltais gydag Elin Jones i ofyn sut y gallwn i helpu."The wall’s new owner, Dilys Davies, said: “I, like so many others, felt angry and hurt when the symbolic ‘Cofiwch Dryweryn’ wall was damaged twice earlier this year. It led me to think of what I could do. For certain I could not run up to Llanrhystud late at night, climb over fences and repaint the wall, so I contacted Elin Jones to ask how I could help.”
O fewn ychydig ddyddiau i Dilys Davies gysylltu gydag Elin Jones, Aelod Cynulliad dros Geredigion, a Llywydd y Cynulliad, roedd perchnogion blaenorol y wal hefyd wedi cysylltu gydag Elin yn datgan eu diddordeb i werthu’r tîr ble saif yr wal er mwyn ei diogelu.Within a few days of Dilys Davies contacting Elin Jones, the Assembly Member for Ceredigion and Welsh Assembly President, the owners of the wall had also contacted Elin and expressed their interest in selling the land where the wall stands in order to safeguard it.
Meddai’r AC Elin Jones: "Drwy ryfedd gyd-ddigwyddiad mi ges negeseuon wrth y ffermwr oedd berchen y wal a Dilys oedd eisiau prynu'r wal o fewn ychydig ddyddiau i'w gilydd. Mi drefnais i bawb ohonom gwrdd o flaen wal Tryweryn, ac o fewn 10 muned roedd y ffermwr a Dilys wedi cytuno ar bris. Mae fy niolch yn fawr i'r ffermwyr a ofalodd am y wal am hanner can mlynedd cyn ei throsglwyddo i Dilys Davies a fydd nawr yn ei diogelu a'i dehongli i'r dyfodol. Neges yw wal Tryweryn i'n sbarduno i fynnu parch a rhyddid i'n gwlad."Elin Jones AC said: “Through an amazing coincidence I received a message from the farmers who owned the wall and Dilys who wanted to buy the wall within a few days of each other. I arranged for us all to meet by the Tryweryn wall, and within 10 minutes Dilys and the farmers had agreed on a price. My thanks go to the farmers who have looked after the wall for 50 years before transferring it to Dilys Davies who will now ensure its safety and how it is interpreted in the future. The Tryweryn wall is a message to spur us on to demand respect and freedom for our country.”
Er mai Dilys Davies sydd wedi prynu’r wal, esboniai yn rhan o’r rhaglen ar S4C mai elusen fydd yn ei gwarchod. Ychwanegodd Dilys Davies: "Bydd y wal yn cael ei throsglwyddo i elusen Tro’r Trai, elusen sy’n hyrwyddo ein hiaith a’n diwylliant Gymreig. Golygai hyn y bydd dyfodol cadarn a diogel i’r wal, a bydd y gofeb yn hollol saff am byth o fewn yr elusen.Although Dilys Davies has bought the wall, she explains in the S4C programme that a charity will be set up to look after it. “The wall will be transferred to a charity called Tro’r Trai whose purpose is to promote our Welsh language and culture. This will ensure a secure future for the wall, and the monument will be preserved by the charity for good,” explained Dilys.
"O ran dyfodol yr wal, ‘wi ddim moyn gwneud y penderfyniad yn bersonol, gan bod sawl ffordd o’i warchod. Gallwch ddodi ffens rownd e, ond ar y llaw arall, mae rhywbeth yn neis am biti street art, a bod e’n cael ei ail wneud ar ôl i [Meic Stephens] wneud yr un gwreiddiol. Hoffwn feddwl, er fy mod i wedi prynu'r wal, y bydd pob un ohonom yn berchen arni."“In terms of the future of the wall, I didn’t want to make that decision myself, because there are many ways of preserving it. You could put a fence around it, but on the other hand there is something nice about the street art element and that it has been re-done after the original was done (by Meic Stephens). I would like to think that, although I own the wall, it belongs to all of us.”
Cafodd y neges ei phaentio’n wreiddiol yn y 1960au gan genedlaetholwr ifanc, Meic Stephens, a oedd yn benderfynol na fyddai pobl Cymru yn anghofio penderfyniad llywodraeth y Deyrnas Unedig i foddi pentref Capel Celyn ger Y Bala ym 1965 i greu cronfa ddŵr ar gyfer Cyngor Dinas Lerpwl.The message was originally painted in the 1960s by young nationalist Meic Stephens, who was determined that the people of Wales would never forget the decision by the UK Government to drown the village of Capel Celyn near Bala in 1965 to create a reservoir for Liverpool City Council.
Yn y rhaglen emosiynol, bersonol, Huw Stephens: Cofiwch Dryweryn fydd ar S4C nos Iau 8 Awst, mab Meic Stephens, y cyflwynydd a'r DJ Huw Stephens, sy’n holi pam fod murlun 'Cofiwch Dryweryn' wedi tanio dychymyg cenhedlaeth newydd o Gymry sydd am warchod ein hanes.In the emotional and deeply personal programme, which will be shown on S4C on Thursday, August 8, Meic Stephens’s son, the presenter and DJ Huw Stephens, asks why the mural has fired the imagination of a new generation of Welsh people who want to safeguard our history.
Meddai Huw Stephens: "Mae wal Cofiwch Dryweryn yn ran pwysig o’n hanes ni, ac i bawb yng Nghymru. Rydyn ni fel teulu yn falch iawn fod y wal yn cael ei rhoi i ddwylo elusen - diolch i Dilys - i’w warchod, fel bod yr hyn ddigwyddodd yn Nhryweryn ddim yn cael ei anghofio."Huw Stephens said: “The ‘Cofiwch Dryweryn’ wall is an important part of our history, and for everybody in Wales. As a family we are very pleased that - thanks to Dilys - the wall is being put into the hands of a charity, to preserve it, so that what happened in Tryweryn will never be forgotten

 

DJ Huw Stephens ar drywydd graffiti eiconig ei dad, ‘Cofiwch Dryweryn’ / DJ Huw Stephens on the trail of his father’s iconic graffiti ‘Cofiwch Dryweryn’

Daeth graffiti enwocaf yr iaith Gymraeg yn destun ymgyrch ryngwladol yn gynharach eleni ar ôl i'r neges angerddol 'Cofiwch Dryweryn' ar wal yng Ngheredigion bron gael ei ddifetha ar ddau achlysur gwahanol.

Wales’ most famous graffiti message became an international cause célèbre earlier this year after the passionate message ‘Cofiwch Dryweryn' on a Ceredigion wall was almost destroyed on two separate occasions.

Cafodd y neges ei phaentio’n wreiddiol yn y 1960au cynnar ar wal hen furddun ger Llanrhystud ar briffordd yr A487 rhwng Aberaeron ac Aberystwyth gan genedlaetholwr ifanc, Meic Stephens, a oedd yn benderfynol na fyddai pobl Cymru yn anghofio penderfyniad llywodraeth y Deyrnas Unedig i foddi pentref Capel Celyn ger Y Bala ym 1965 i greu cronfa ddŵr ar gyfer Cyngor Dinas Lerpwl.The graffiti was originally painted in the early 60s on a wall of an old ruin near Llanrhystud on the A487 main road between Aberaeron and Aberystwyth in an act of rebellion by a young Welsh nationalist Meic Stephens. His passionate plea was never to forget the UK government's decision to drown the Welsh village of Capel Celyn near Bala, Gwynedd in 1965to create a reservoir for Liverpool City Council.
Yn y rhaglen emosiynol, bersonol hon, Huw Stephens: Cofiwch Dryweryn ar S4C nos Iau 8 Awst, bydd mab Meic Stephens, y cyflwynydd a'r DJ Huw Stephens yn holi pam fod murlun 'Cofiwch Dryweryn' wedi tanio dychymyg cenhedlaeth newydd o Gymry sydd am warchod ein hanes.In this emotional and personal documentary Huw Stephens: Cofiwch Dryweryn on S4C on Thursday 8 August, Meic Stephens’ son, the presenter and DJ Huw Stephens looks at the phenomenon which is 'Cofiwch Dryweryn' and asks why a new generation of Welsh people have been inspired by the wall.
Ar daith gofiadwy, fe fydd cyflwynydd BBC Radio One, BBC Radio Cymru ac S4C yn dysgu mwy am ei ddiweddar dad, yr awdur a'r golygydd uchel ei barch a fu farw y llynedd. Mae Huw eisiau gwybod beth wnaeth ysgogi ei dad fel dyn ifanc i deimlo mor angerddol am yr iaith, ag yntau wedi dysgu Cymraeg ar ôl cael ei fagu ar aelwyd ddi-Gymraeg yn Nhrefforest, Pontypridd, ar adeg pan oedd dysgu Cymraeg yn anarferol ac yn anffasiynol.In a journey of discovery, the BBC Radio One, BBC Radio Cymru and S4C presenter learns more about his late father’s reasons for painting the graffiti. He also discovers what motivated the highly respected author and editor to learn Welsh as a young man, having been brought up in the Valleys’ village of Treforest, Pontypridd at a time when learning Welsh was not widespread nor fashionable.
Dywed Huw Stephens, “Dros hanner canrif yn ôl fe beintiodd fy nhad Meic Stephens ddau air ar wal. Er iddo gyhoeddi dros 160 o lyfrau roedd e'n credu mai dyma’r ddau air pwysica’ iddo eu sgwennu. “Over half a century ago my father Meic Stephens painted two words on a wall. Although he published over 160 books, he believed that this was the two most important words he ever wrote,” Huw Stephens explains.
“Yn fuan ar ôl i griw ail beintio’r wal mi wnaeth yna rywun drio ei dymchwel. Roedd hi’n boenus gweld y wal wedi ei thorri ond ei gweld wedi ei thrwsio yn wych! Mae’r ymateb dros y wlad wedi fy syfrdanu. A hyn i gyd wedi digwydd cwta flwyddyn ers i dad farw mae yna gymaint dwi ishe ei wybod. Beth daniodd dad i beintio’r ddau air? Pam eu bod wedi ysbrydoli Cymru heddiw? A’r cwestiwn mawr - oes 'na ffordd o ddiogelu’r wal?”“It was painful to see the wall vandalised, but brilliant to see it rebuilt! The response across the country has overwhelmed me. All this has happened just a year since my father died and there is so much I want to know. What sparked my father to paint those two words? Why do they inspire people in Wales today? And the biggest question of all - is there a way of safeguarding the wall?”
Fe fydd ei daith yn ei fan transit yn ei arwain i bob cwr o Gymru. I’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth i edrych ar archif berthnasol o'r cyfnod. I gwrdd ag Elfed Wyn Jones, un o’r ymgyrchwyr amlwg sy’n brwydro i ddiogelu dyfodol y wal fel cofeb genedlaethol. Ac i gwrdd ag Eurgain Prysor, sy’n cofio fel merch ifanc adael cartref y teulu ym mhentref Capel Celyn am y tro olaf cyn boddi’r cwm.On his quest Huw travels all over Wales in his transit van. Tto the National Library of Wales, Aberystwyth to look at relevant archive from the period. To meet Elfed Wyn Jones, one of the prominent campaigners battling to safeguard the wall’s future as a national monument. And to meet Eurgain Prysor, who as a young girl, remembers leaving Cwm Celyn with her family when they were forced to leave their village of Capel Celyn for the last time.
Mae'n gweld sut mae'r graffiti wedi troi’n frand ar wahanol nwyddau ymgyrchu a sut mae'r murlun yn cael ei ailddiffinio gan artistiaid a pheintwyr graffiti ledled Cymru a'r byd. Ac wrth i’r ymgyrch ddwysau i warchod y murlun am byth, mae Huw yn mynd i’r Senedd ym Mae Caerdydd i gwrdd ag Elin Jones, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i drafod dyfodol y wal.He looks at how the graffiti has become such a brand on different campaigning merchandise and how the wall is being redefined by graffiti artists and painters all over Wales and the world. And as the campaign to safeguard the wall for ever intensifies, Huw heads to Cardiff Bay’s Senedd to meet Elin Jones, Presiding Officer at the Welsh National Assembly to discuss the future of the mural.
Ymhlith ei brif amcanion mae dod o hyd i Rodric Evans, y gyrrwr a oedd gyda'i dad ar y noson gyffrous honno dros hanner can mlynedd yn ôl. Dyna’r unig berson a allai ddweud wrth Huw am ei dad y noson honno, a sut y peintiwyd murlun Cofiwch Dryweryn am y tro cyntaf.Amongst his main aims is finding Rodric Evans, the driver who was with his dad on that eventful evening over fifty years ago. The only person who could tell Huw about his dad on that night, and how the Cofiwch Dryweryn mural was first painted.

Huw Stephens: Cofiwch Dryweryn: Nos Iau 8 Awst 9:30pm

English subtitles available

Huw Stephens- Cofiwch Dryweryn


Cofiwch Dryweryn Prif ddelwedd