S4C Y Bomiwr a’r Tywysog

S4C: Ffilm ddogfen Marc Evans am Arwisgo 1969 / Marc Evans’ documentary about the 1969 Prince of Wales Investiture

In Updates by key organisations in Wales/Formal

Ar 1 Gorffennaf fe fyddwn yn nodi hanner canmlwyddiant ers i’r Tywysog Charles gael ei arwisgo’n Dywysog Cymru gan ei fam, y Frenhines Elizabeth II. Fel rhan o’r cofio, fe fydd S4C yn darlledu’r ffilm ddogfen ‘Y Bomiwr a’r Tywysog’, noson cyn y pen-blwydd, nos Sul, 30 Mehefin, ffilm wedi’i chyfarwyddo gan un o wneuthurwyr ffilm mwyaf adnabyddus Cymru, Marc Evans.

On 1 July we will mark 50 years since Prince Charles was invested as The Prince of Wales by his mother, Queen Elizabeth II. As part of the channel’s coverage marking the Investiture anniversary, S4C will broadcast the documentary 'Y Bomiwr a'r Tywysog', (translation: The Bomber and the Prince), a film directed by one of Wales’s most illustrious filmmakers. Marc Evans.

Dogfen yw hon sy’n dal ysbryd a rhwygiadau teimladau pobl ar y pryd, gan y cyfarwyddwr ffilm llwyddiannus o Gaerdydd, sy’n adnabyddus am ei waith ar ffilmiau fel Cassy and Jude, Hunky Dory, Patagonia a Snow Cake.
Fe fydd y ffilm 50 munud, drwy blethu ynghyd archif o’r cyfnod a deunydd newydd yn codi sawl cwestiwn am ein hanes a’n hunaniaeth ac yn holi beth fu effaith cynnal yr Arwisgiad yng Nghastell Caernarfon arnom ni fel cenedl?
The 50-minute film, by the award-winning Cardiff film director, famous for films such as Cassy and Jude, Hunky Dory, Patagonia and Snow Cake, mixes archive film and new material with the aim of asking searching questions about our history and identity. The central question being this, how has the Investiture at Caernarfon Castle impacted on us as a nation?
Yn ganolog i’r stori mae dau gymeriad cyferbyniol iawn - sef y Tywysog Charles, yn ifanc, dibrofiad a gafodd fagwraeth freintiedig os rhyfedd, a John Jenkins o gymoedd de Cymru yn wreiddiol, ac aelod o’r fyddin Brydeinig, a drodd i gynllwynio a gosod bomiau, gan godi ofn yng nghalon y sefydliad.At the heart of the story are two very contrasting characters - Prince Charles, young, inexperienced and from an extremely privileged background, and John Jenkins, originally from the South Wales valleys, a British Army soldier who masterminded a bombing campaign which struck fear into the heart of the British establishment.
Cawn glywed tystiolaeth gan rai a oedd yn rhan o’r stori ar y pryd ac arbenigwyr a haneswyr sydd yn dadansoddi mwy ar y sefyllfa wrth edrych nôl, gan gynnwys John Jenkins, Ffred Ffransis, Dr Elin Jones, Dr Sara Elin Roberts, Lyn Ebenezer, Yr Athro Martin Johnes, Gwynoro Jones, Wyn Thomas, Emyr Jenkins, Dr Brieg Powel ac Arwel Vittle.We will hear from those who are part of the story at the time and experts and historians looking back at this dramatic period in our history; including John Jenkins, Ffred Ffransis, Dr Elin Jones, Dr Sara Elin Roberts, Lyn Ebenezer, Professor Martin Johnes, Gwynoro Jones, Wyn Thomas, Emyr Jenkins, Dr Brieg Powel and Arwel Vittle.
Dywed Marc Evans, “Mae’r ffilm yn fwy na stori dau berson, mae’n ymwneud â diffinio’r berthynas rhwng Cymru a Lloegr, perthynas a oedd yn gorfod newid.Marc Evans explains, “This is much more than the story of two people, it is about defining the relationship between Wales and England, a relationship which just had to change. The international backdrop during this time provides a wider context to the bombing campaign.
“Mae’r cefndir o’r hyn a oedd yn digwydd yn rhyngwladol yn rhoi cyd-destun ehangach i’r ymgyrchoedd bomio. Roedd lleisiau’r gwledydd bach yn cael eu clywed drwy ymgyrchoedd uniongyrchol ledled y byd, ac fe glywyd hefyd llais Cymru.“The voices of the smaller nations were being heard through direct action throughout the world, and in their midst, Wales’s voice was being heard.
“Ond, er gwaethaf yr ymdeimlad yma o newid cymdeithasol, fe wnaeth y sefydliad Prydeinig benderfynu cynnal seremoni ffug-hynafol a oedd yn anelu at ddiffinio lle’r teulu Brenhinol o fewn Prydain, a Chymru i’r dyfodol.”“However, despite the social changes that were unfolding, the British establishment decided to hold a pseudo-ancient ceremony which aimed to define the place of the Royal family within Britain and Wales for the future.”
Bwriad John Jenkins oedd codi ofn – gan obeithio rhwystro’r digwyddiad yng Nghaernarfon rhag cael ei gynnal. Roedd y Sefydliad yn mynnu cadw at eu cynlluniau. Collodd dau berson eu bywydau a chollodd bachgen ifanc ei goes.John Jenkins’ intention was to scare the establishment, hoping that the Caernarfon Royal event would be cancelled. However, the British establishment was determined to stick with its plans. Two people lost their lives and a young boy lost his leg.
Darlledwyd yr Arwisgo mewn lliw i gynulleidfa fyd-eang o 500 miliwn o bobl, ond clywyd sawl ffrwydrad ac mae rhai yn dal i atseinio heddiwThe Investiture was broadcast in technicolour to a worldwide audience of 500 million people, but several explosions were heard, and some continue to resonate today.

Y Bomiwr a’r Tywysog: Sul, 30 Mehefin, 9.00pm

English subtitles available