Beth sydd ar S4C

S4C: Corau Rhys Meirion- Mae llawer mwy i gôr na chanu … / There’s a lot more to a choir than singing …

In Updates by key organisations in Wales/Formal

“Mae rhywbeth arbennig yn digwydd pan ydyn ni’n cyd-ganu” - dyna farn y tenor adnabyddus Rhys Meirion ar ôl gweithio gyda ffoaduriaid, cyn-filwyr a hyd yn oed côr gospel o Birmingham fel rhan o gyfres newydd sbon ar S4C, Corau Rhys Meirion.

“Something amazing happens when people sing together,” – that’s what the well-known tenor Rhys Meirion thinks after working with refugees, former soldiers and even a gospel choir from Birmingham in his brand-new series Corau Rhys Meirion.

Corau Rhys Meirion

Yn ystod y gyfres o bedair rhaglen sy’n dechrau ar 18 Ebrill, bydd Rhys Meirion yn edrych ar sut gall bod yn aelod o gôr dynnu pobl at ei gilydd a’u helpu yn gorfforol ac yn feddyliol.During the series, which begins on 18 April, Rhys will be looking at how being a member of a choir can bring people together and is beneficial to both physical and mental health.
“Mae cyd-ganu’n gallu helpu chi yn gorfforol drwy anadlu ac yn feddyliol hefyd trwy ganolbwyntio a dysgu’r geiriau. Hefyd, wrth gwrs mae bod yn aelod o gôr yn rhywbeth cymdeithasol. Chi’n teimlo rhyw wefr gymdeithasol, eich bod chi’n perthyn i rywbeth,” meddai Rhys.“Singing together can help you physically with the breathing and mentally through having to concentrate and learn words. There is also something very sociable about being a member of a choir. You get a real buzz from feeling that you belong to something,” said Rhys.
Yn y rhaglen gyntaf rydym yn ymweld â chôr Encôr o Langefni. Mae pob aelod dros ei 60 ond yn cael modd i fyw trwy ganu gyda’r côr. “Efallai bod eu plant wedi gadael neu eu bod nhw wedi colli cymar - gall côr ddod yn ail deulu iddyn nhw,” meddai Rhys.In the first programme we visit Encôr from Llangefni. Each member is over 60 and thoroughly enjoying singing with the choir. “Maybe their children have left home, or they’ve lost a partner – the choir is like a second family to them,” said Rhys.
Mae Rhys wedi gwahodd gwesteion arbennig i’r sioe sef y Birmingham Community Gospel Choir i weithio ar brosiect gydag Encôr. Mae’r ddau gôr yn creu a pherfformio fersiwn o’r emyn ‘Mor Fawr Wyt Ti’.As part of this episode, Rhys has invited the Birmingham Community Gospel Choir onto the show to work on a project with Encôr. The two choirs create and perform a version of the hymn ‘Mor Fawr Wyt Ti’ (‘How Great Thou Art’).
“Da ni fel Cymry yn canu o’r galon - da ni’n llwyr ymollwng ac felly hefyd mae’r cantorion gospel yn gwneud. Does dim inhibitions gyda nhw, maen nhw’n llwyr ymroi i’r canu a’r gerddoriaeth. O’n i eisiau gosod sialens i’r ddau gôr i greu rhywbeth ar y cyd. Mae’n enghraifft berffaith o sut gall cerddoriaeth ddod â phobl hollol wahanol at ei gilydd.”“The Welsh sing from the heart – we completely lose ourselves in the singing and the same is the case for gospel singers. They don’t have any inhibitions they lose themselves completely in the singing and the music,” said Rhys. “I wanted to challenge the two choirs – that are very different to each other – to create something together. It is a perfect example of how music can bring different people together.”
Mae cyfres Corau Rhys Meirion yn falch o ddefnyddio arbenigwyr cerddorol fel y cyfansoddwr a’r cerddorion Steffan Rhys Williams, Dilwyn Price, Caradog Williams, Osian Williams a Branwen Williams. Corau Rhys Meirion enlists the help of several special musical guests during the series including the composers and performers Steffan Rhys Williams, Dilwyn Price, Caradog Williams, Osian Williams and Branwen Williams.
Yn yr ail raglen mae Rhys yn gweithio gyda Chôr Machynlleth a grŵp o gyn-filwyr sydd wedi bod trwy brofiadau erchyll yn ystod eu hamser yn y fyddin a bellach wedi gadael a dychwelyd adref.In the second programme Rhys works with Côr Machynlleth and a group of former soldiers who have seen some terrible things during their time in the army but have now left and returned home.
“Gall fod yn anodd iawn iddyn nhw fynd yn ôl mewn i’w cymunedau ond gall côr gynnig y teimlad ‘na o frawdoliaeth oedd ganddyn nhw trwy berthyn i’w battalion yn y fyddin. Mae’n bosib cael yr un peth gyda chôr. Mae’ch cyd-aelodau yn dod i nabod ei gilydd ac yn dod i wybod os oes rhywbeth o’i le,” esboniodd Rhys.“It can be very difficult for them to go back to their communities, but a choir can offer that feeling of brotherhood that they experienced through being a member of a battalion in the army. It is possible to have that same feeling with a choir. Fellow members get to know each other and know if something is wrong,” explained Rhys.
Ffoaduriaid yng Nghanolfan Oasis, Caerdydd sy’n cael sylw Rhys yn y drydedd raglen. “Mae’r ffoaduriaid wedi colli popeth ac wedi bod trwy brofiadau ofnadwy. Yn y rhaglen hon da ni’n gweld sut mae cyd-ganu a chanu corawl yn cynnig elfen o berthyn a phontio rhwng pobl gyda gwahanol brofiadau a thraddodiadau. Refugees in the Oasis Centre in Cardiff are the subject of the third programme in the series. “The refugees have lost everything and have been through some terrible experiences. In this programme we see how singing together and singing in a choir offers an element of belonging and building bridges between people with different experiences and traditions,” said Rhys.
“Hefyd mae’n cynnig ffordd iddyn nhw wenu ac anghofio, am gyfnod o leia, am eu profiadau anodd,” meddai Rhys.“Also, it makes them smile again and to forget, for a little while at least, about their difficult experiences.”
Mae’r gyfres yn gorffen trwy edrych ar bŵer corau sy’n cael eu ffurfio ar gyfer rhyw achos neu elusen benodol. “Da ni’n edrych ar sut gall neges tu ôl i ymgyrch dynnu pobl at ei gilydd - fel Live Aid, Dwylo Dros y Môr neu Hawl i Fyw,” meddai Rhys.The series finishes by looking at the influence of choirs which are formed to support a cause or charity. “We look at how the message behind a campaign can bring people together – like Live Aid, Dwylo Dros y Môr or Hawl i Fyw,” said Rhys.
Ac yn y rhaglen hon mae Rhys yn ffurfio côr er mwyn hyrwyddo rhoi organau - achos sy’n agos iawn i Rhys ar ôl iddo golli ei chwaer Elen yn 2012.In this programme Rhys forms a choir to promote donating organs – a cause that is very important to Rhys after he lost his sister Elen in 2012.
“Mae pawb yn y côr wedi rhoi organau neu wedi colli rhywun a rhoi organau neu ar y rhestr aros i dderbyn organau. Felly da ni’n edrych ar y pŵer sydd gan gôr i ddod a phobl at ei gilydd er mwyn hyrwyddo achos sy’n bwysig iddyn nhw.”“Everybody in the choir has either donated organs, lost someone who has donated organs or on the waiting list to receive organs. So, we look at the power a choir has of bringing people together to promote a cause that is important to them,” said Rhys.

Nos Iau 18 Ebrill 8.00, S4C / Thursday 18 April 8.00, S4C

English subtitles available