Beth sydd ar S4C

S4C: Cyfle i chwaraewyr Cymru ‘C’ brofi eu hunain yn erbyn yr hen elyn / A chance for Wales ‘C’ players to impress against the old enemy

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol

Mae’r gêm rhwng tîm Cymru ‘C’ a Lloegr ‘C’ mis yma yn gyfle i’r chwaraewyr rhoi eu hunain yn y ffenest siop, yn ôl is-reolwr Cymru, Owain Tudur Jones. 

This month’s international match between the England ‘C’ team and the Wales ‘C’ team is an opportunity for players to put themselves in the shop window, according to Wales assistant manager, Owain Tudur Jones.

Mi fydd y cyn chwaraewr canol-cae Cymru ac Abertawe ar yr ystlys yn Stadiwm Peninsula, cartref Salford City, wrth i’r chwaraewyr Cymraeg orau o Uwch Gynghrair Cymru JD herio tîm Lloegr yn gyfansawdd o’r goreuon o Gynghrair Genedlaethol Vanarama ac yn is. Mi fydd y gêm i’w weld yn fyw ar dudalen Facebook Sgorio am 7.45 ar nos Fawrth 19 Mawrth.

Y noson ganlynol, mi fydd Owain yn y Cae Ras yn Wrecsam, fel rhan o’r tîm Sgorio sy’n dangos y gêm byw gyfeillgar rhwng tîm cyntaf Cymru a Trinidad Tobago, am 7.25 ar nos Fercher 20 Mawrth.

Cawsom sgwrs gydag Owain i edrych ymlaen at y gêm yn erbyn yr hen elyn.

The former Wales and Swansea midfielder will be in the dugout at Salford City FC’s Peninsula Stadium, as the best Welsh players from the JD Welsh Premier League take on their English non-league counterparts from the Vanarama National League and below. The game will be shown live on the Sgorio Facebook page at 7.45pm on Tuesday March 19.

The following night, Owain will be at the Racecourse in Wrexham as part of the Sgorio team which will bring live coverage of the international friendly match between the Wales first team and Trinidad Tobago, at 7.25pm on Wednesday 20 March.

We caught up with Owain to look forward to the match against the old enemy.

Pa mor anodd oedd hi i ddewis y garfan?
Tydi o heb fod yn hawdd, ond ‘da ni’n dawel ffyddiog fod gennym garfan gryf. ‘Da ni wedi dewis garfan o 19, a dau chwaraewr ifanc arall ar ben hynny, ond mae ‘na o leiaf 10 chwaraewr arall oedd yn agos i gael eu dewis ac sydd braidd yn anlwcus.

How difficult was it to choose the squad?
It wasn’t easy, but we're quietly confident that we have a strong squad. We've come up with a squad of 19, with another two young players, but there are at least 10 other players that were close to being selected who are quite unlucky to miss out.

Pa mor fawr yw’r cyfle yma i’r chwaraewyr?
Mae ‘na ddyletswydd arnon ni helpu chwaraewyr sydd efo’r cyfle i symud ymlaen i chwarae ar lefel uwch. Mae Lloegr ‘C’ yn dîm sydd wedi ei bodoli ers amser hir ac mae lot mawr o’u chwaraewyr yn mynd ymlaen i chwarae’n broffesiynol, a dyna fyswn ni’n licio cynnig i’n hogiau ni. Amddiffynnwr y Seintiau Newydd, Connel Rawlinson oedd ein capten y tymor diwethaf a’r had diwethaf, mi ddaru o arwyddo i Port Vale yn yr Ail Adran, lle mae’n chwarae’n rheolaidd rŵan. Mi oedd y gêm yn erbyn Lloegr ‘C’ yn hollbwysig iddo gael y cyfle yna. Os ‘da ni’n gorfod dewis rhwng dau chwaraewr sy’n debyg yn eu safon, efallai fyddwn ni’n mynd am y chwaraewr sydd yn iau i geisio gwthio’i gyrfaoedd nhw gymaint â gallen ni.

How big an opportunity is this for the players?
We have a duty to help players who could make the step up to a higher level. England 'C' is a well-established team and a lot of their players then go on to play professionally, and that's what we would like to offer to our young players. The New Saints defender, Connel Rawlinson was our captain last season and he has since signed for Port Vale in League Two, where he plays regularly now. The game against England 'C' played a crucial role in giving him that opportunity. If we have to choose between two players who are at a similar standard, we would tend to go for the younger player to try and help them in their careers as much as we can.

‘Da chi’n chwarae yn erbyn Lloegr yn Salford. Faint o waith fydd yna i ysgogi ac ysbrydoli’r chwaraewyr?
Mae’r rheolwr Mark Jones yn dda iawn yn codi’r chwaraewyr ac yn eu cael i fyny am gêm. Mae Lloegr yn dîm da efo lot o chwaraewyr yng Nghynghrair Vanarama ond doedd ddim llawer rhwng y ddau dîm y llynedd. Mi oedden nhw ychydig bach yn well yn ymosodol, dipyn bach fwy bygythiol a cyflym. Ond ‘da ni ddim yn bell i ffwrdd ac mae’n bwysig i ni beidio rhoi gormod o barch iddyn nhw. Mae ganddon ni un gêm i’w hennill, felly mae hon fel gêm gwpan i ni. Nes i wir fwynhau’r profiad y tymor diwethaf a dwi’n edrych ymlaen eto’r tro hwn.

You’re play against England in Salford. How much will you have to get the players up for the game?
Our manager Mark Jones is very good at lifting the players and getting them up for the game. England are a good team with a lot of players in the Vanarama League, but there wasn’t a lot between the two teams in last year’s game. They were a bit better in attack, a bit quicker and more threatening. But we're not far away and it's important not to give them too much respect. We have one game to win, so this is like a cup match for us. I really enjoyed the experience last season and I'm looking forward again this time.

Sgorio Rhyngwladol: Cymru v Trinidad a Tobago
Nos Fercher 20 Mawrth, 7.25

Sgorio: Lloegr ‘C’ v Cymru ‘C’
Yn fyw ar dudalen Facebook Sgorio
Nos Fawrth 19 Mawrth, 7.45

Ar gael ar alw ar S4C Clic, iPlayer a llwyfannau eraill

Sgorio Rhyngwladol: Wales v Trinidad & Tobago
Wednesday 20 March, 7.25pm

Sgorio: England ‘C’ v Wales ‘C’
Live on the Sgorio Facebook page
Tuesday 19 March, 7.45pm

Available to watch on-demand at S4C Clic, iPlayer and other platforms