Beth sydd ar S4C Elis James

S4C: Elis James yn diffinio’r teipiau Cymreig – pa un ydych chi? / Elis James identifies some Welsh types – which one are you?

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol

Yn ôl y digrifwr poblogaidd Elis James, mae 'na nifer o deipiau sy'n amlwg iawn ymysg pobl Cymru. Ydych chi'n syrthio mewn i un o'r chwe chategori mae Elis yn archwilio yn ei gyfres comedi newydd? Cwynwr, pencampwr, ffermwr, Mam Gymreig, perfformiwr neu gymeriad sebonllyd?

According to the popular comedian Elis James, there are some very obvious ‘types’ among the people of Wales. Do you fall into any of the six categories Elis researches in his new comedy series? Complainer, champion, farmer, Welsh Mam, performer or a character you’d find in a soap opera?

Dyma Elis yn esbonio mwy: “Gydag wyth biliwn o bobol yn crwydro’r blaned, o’n i ishe gwybod sut i ni’r Cymry yn gwahaniaethu’n hunain. Pwy yw’r teipiau sy’n diffinio ni fel cenedl a beth mae hynny’n dweud amdanom ni fel gwlad?Elis explains: “With around eight billion people wandering the planet, I wanted to know how we, the Welsh, differentiate ourselves. What are the types which define us as a nation and what does that say about us as a country?”
“Fel un o standyps mwya’ llwyddiannus Caerfyrddin, rwy’n treulio lot o amser yn meddwl am y cwestiynau mawr. Felly rwy’ wedi treiddio’n ddwfn i’r archifau ac wedi holi rhai o feddylwyr mwyaf craff yr oes i geisio dod o hyd i’r atebion.”“As one of Carmarthen’s most successful stand-ups, I spend a lot of time thinking about life’s big questions. So, I have dug deep into the archives and have spoken to some of the greatest thinkers of our time to try and find the answers.”
Gall canlyniadau gwaith Elis gael eu gweld mewn rhaglen gomedi newydd ar S4C sy’n dechrau nos Fercher 12 Mehefin sef Elis James - Nabod y Teip, cyfuniad o sgetsys a chlipiau o’r archif o raglenni fel Carreg Ateb - rhaglen arbennig i wylwyr S4C gael mynegi barn ar gynnwys y sianel.The results of Elis’s work can be seen in Elis James – Nabod y Teip a new comedy programme on S4C which begins on Wednesday, 12 June. The show is a mixture of sketches and clips from the archive from programmes such as Carreg Ateb – created especially for viewers of S4C to express their opinions on the channel.
Mae’r rhaglen gyntaf yn edrych ar gwynwyr. “Yng Nghymru ry’n ni’n hoffi meddwl ein bod ni’n genedl o jocars sy’n adrodd storis lliwgar tra’n tanco o amgylch y tân ond mae ochr dywyll i’n psyche cenedlaethol. Y gwir yw, ry’n ni gyd ar y sbectrwm cwynwyr Cymraeg,” meddai Elis.The first programme looks at complainers. “In Wales we like to think of ourselves as a nation of jokers who recount colourful tales while boozing around the fireside but there is a darker side to our national psyche. The truth is, we are all on the Welsh complaining spectrum,” said Elis.
“Ar un pen mae grymblo am y tywydd - rhy wlyb, rhy oer, rhy boeth ac ar y pen arall mae defnydd o’r gair ‘gwarthus’ i ddisgrifio popeth - cyflwynydd gwarthus, rhaglen warthus, trowsus gwarthus.”“At one end there are those who grumble about the weather – too hot, too cold, too wet - and at the other end there are those who use the word ‘gwarthus’ (disgraceful/terrible) – terrible presenter, terrible programme, terrible trousers …”
Mae Elis yn edrych ar y math o bethau sy’n debygol o gael y Cymry i gwyno. “Yn y bôn mae dau beth sydd at wraidd pob grymbl Cymreig sef i ni ishe i bethau newid neu ni ishe i bethau sefyll yr un peth.”Elis looks at the type of thing that is likely to make Welsh people moan. “Basically, there are two things which the Welsh complain about – either they want something to change or they want something to stay the same.”
Dyma rai o’r teipiau eraill mae Elis yn eu trafod yn ystod y gyfres Elis James - Nabod y Teip:Here are some of the other types Elis discusses during Elis James – Nabod y Teip:
Pencampwyr: Yn y bennod hon mae Elis yn holi beth yw ein camp genedlaethol - rygbi neu bêl-droed? Neu hyd yn oed ‘tynnu rhaff’, tipit neu ‘hot gwerin’ - cymysgedd o symudiadau traddodiadol a gwres. Rhybudd: dyw e ddim at ddant pawb!Champions: In this episode, Elis asks what our national sport is – rugby or football? Or even tug-of-war, tipit or ‘hot gwerin’ – a mixture of traditional folk dancing moves and heat. Warning: this isn’t to everybody’s taste.
Ffermwyr: “Yn ôl yr ystadegau,” meddai Elis, “mae bron 90 y cant o dirwedd Cymru yn dir amaethyddol. A thra bo nhw’n gweud yn Llundain bo’ chi fyth mwy na chwe throedfedd i ffwrdd o lygoden fawr, yng Nghymru chi fyth mwy na llathen o ffarmwr.”Farmers: “Statistics show that nearly 90 percent of the landscape of Wales is agricultural land. And while they say in London that you are never more than six feet away from a rat, in Wales you are never more than a yard from a farmer.”
Y Fam Gymreig: Yn ôl Elis, mae’r Fam Gymreig yn solid. “Ar ôl yr apocalyps dim ond nhw a llwyth o cockroaches fydd ar ôl.” Mae Elis yn camu yn ôl mewn hanes i’r Llyfrau Gleision i ddod o hyd i wreiddiau delwedd y Fam Gymreig.The Welsh Mam: According to Elis, the Welsh Mam is solid. “After the apocalypse only them and a load of cockroaches will be left.” Elis looks back in history to the time of the Blue Books to discover the roots of the image of the Welsh Mam.
Perfformwyr: “Falle bod e'n teimlo fel cliché ond mae perfformio yng ngwaed y Gymry,” meddai Elis. “Ond ym mha wlad arall mae pobl yn harmoneiddio’r gân ‘Pen-blwydd Hapus’? Ble arall yn y byd cewch chi bobol yn beirniadu safon y canu mewn angladd? Ym mha ddiwylliant arall fyddai’r brawddegau yma yn gyffredin: ‘mae fe’n glocsiwr enwog’; ‘roedd hi’n arfer cyfeilio fi ar y delyn’; ‘fe yw’r archdderwydd gwaethaf erioed’?”Performers: “Maybe it feels like a bit of a cliché but performing is in the Welsh blood,” said Elis. “In what other country do people harmonise the ‘Happy Birthday’ song? Where else in the world would you get people judging the quality of singing at a funeral? In what other culture would the following sentences be commonplace?: ‘he’s a famous clog dancer’, ‘she used to accompany me on the harp’ or ‘he is the worst archdruid ever’?”
Sebonwyr: Mae’r opera sebon wedi bod yn ffynhonnell gwybodaeth ddefnyddiol iawn i Elis ar ei daith i ddod o hyd i deipiau Cymreig. Awn at Pobol y Cwm, Rownd a Rownd a Dinas er mwyn clywed mwy am y ‘baddie’, y deryn a’r fatriarch. Meddai Elis: “Mae operâu sebon yn casglu stereotypes cenedlaethol at ei gilydd mewn un lleoliad cyfleus.”Soap characters: The soap opera has been a hugely useful source of information for Elis in his journey to identify some Welsh types. We visit Pobol Y Cwm, Rownd a Rownd and Dinas in order to learn more about the baddie, the love rat and the matriarch. Elis said: “Soap operas collect national stereotypes in one convenient place.”

Elis James

elisjames

Nos Fercher 12 Mehefin 9:30, S4C / Wednesday 12 June 9:30, S4C

English subtitles available