Rhoslyn Prys- Common Voice

Rhoslyn Prys: Pobl Cymru, mae’n amser codi eich llais- fel bod peiriannau’r dyfodol yn ein deall ni / People of Wales, it’s time to speak up- so that the machines of the future understand us

Yn Anffurfiol/Erthyglau

Sut fyddwch chi’n siarad gyda’ch gweision? Ddim yn gwestiwn cyffredin y dyddiau hyn ond yn y dyfodol efallai. Ac mae’n well paratoi ar gyfer y diwrnod hwnnw nawr. Yma, mae Rhos Prys, sydd yn rhedeg meddal.com, yn esbonio mwy.

How do you like to talk to your servants? Not a common question these days, but maybe in the future, it will be. And it’s best to prepare for that future now. Here Rhos Prys, who runs meddal.com, explains more.

Yn ddiweddar, mae Mozilla, y sefydliad rhyngrwyd Americanaidd sy’n cynhyrchu Firefox a Thunderbird, anogwyr preifatrwydd a diogelwch ar-lein, wedi lansio estyniad o’u hymdrechion i greu offer i’ch galluogi i siarad gyda pheiriannau.

Dim byd newydd yn fanna, medde chi, ond nid menter gaeedig fasnachol fel gydag Amazon, Apple neu Microsoft. Bydd hwn ar gael ar gyfer pob datblygwr i’w ddefnyddio yn eu technolegau newydd yn y dyfodol.

Rhaid i ni wneud yn siŵr fod holl acenion Saesneg ar draws Cymru’n cael eu cynnwys, er mwyn gwneud yn siŵr fod dyfeisiau’n deall ac ymateb i bawb ymhob rhan o’n gwlad. O na fyddai’n gweision cyhoeddus yn gallu gwneud hynny!

Ond dyw e ddim yn unig ar gyfer y Saesneg. Un o’r prif bwyntiau diddordeb yng Nghymru yw bod y drws wedi ei agor ar gyfer ieithoedd eraill, gan gynnwys Almaeneg, Ffrangeg a, ie – y Gymraeg.

Mae hyn yn adlewyrchu gwaith ar y cyd gyda’r Uned Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor a Mozilla.

Roedd yr Uned Technolegau Iaith wedi cychwyn ar raglen i ddatblygu meddalwedd lleferydd Cymraeg yn sgil poblogrwydd Alexa, Amazon a Siri, Apple.

Gofynnwch mewn unrhyw ysgol gynradd a bydd gan lawer o’r plant y technolegau hyn adref. Ond heb dechnoleg llais Cymraeg bydd y Gymraeg yn cael ei thanseilio fel iaith y cartref.

Roedd Paldaru, enw rhaglen yr Uned Technolegau Iaith, yn llwyddiant mawr, a chyflwynodd llawer o siaradwyr Cymraeg eu lleisiau i’r rhaglen.

Gyda menter newydd Mozilla, Common Voice, mae’r Uned yn gallu adeiladu ar dechnolegau mwy pwerus a manteisio ar gyrhaeddiad byd-eang Mozilla.

Mae Common Voice ar gael yn voice.mozilla.org; cliciwch ar y brig am y dudalen ar gyfer y Gymraeg neu’r Saesneg.

Cyfrannwch yn y ddwy iaith, os fedrwch chi. Gofynnwch i’ch ffrindiau a theulu i wneud hefyd.

Mae angen miloedd o leisiau o bob rhan o Gymru, yn Gymraeg a Saesneg i sicrhau fod hyn yn dechnoleg effeithiol sy’n gweithio ar gyfer pawb yn y wlad.

Mae angen miloedd o leisiau o bob rhan o Gymru, yn Gymraeg a Saesneg i sicrhau fod hyn yn dechnoleg effeithiol sy’n gweithio ar gyfer pawb yn y wlad.

Fersiwn Dwyieithog / Bilingual version

Yn ddiweddar, mae Mozilla, y sefydliad rhyngrwyd Americanaidd sy’n cynhyrchu Firefox a Thunderbird, anogwyr preifatrwydd a diogelwch ar-lein, wedi lansio estyniad o’u hymdrechion i greu offer i’ch galluogi i siarad gyda pheiriannau.Recently Mozilla, the American internet foundation who produce Firefox and Thunderbird, proponents of safety and privacy on the internet, launched an extension of their attempt to create tools to enable you to talk to machines.
Dim byd newydd yn fanna, medde chi, ond nid menter gaeedig fasnachol fel gydag Amazon, Apple neu Microsoft. Bydd hwn ar gael ar gyfer pob datblygwr i’w ddefnyddio yn eu technolegau newydd yn y dyfodol.Nothing new there maybe, but this isn’t a closed, proprietary initiative like with Amazon, Apple or Microsoft. This will be available for all developers to use in their new technologies in the future.
Rhaid i ni wneud yn siŵr fod holl acenion Saesneg ar draws Cymru’n cael eu cynnwys, er mwyn gwneud yn siŵr fod dyfeisiau’n deall ac ymateb i bawb ymhob rhan o’n gwlad. O na fyddai’n gweision cyhoeddus yn gallu gwneud hynny!We need to ensure that English accents from all over Wales are included, to make sure that devices would understand and respond to everyone in all parts of our country. Oh, that our political servants could do that!
Ond dyw e ddim yn unig ar gyfer y Saesneg. Un o’r prif bwyntiau diddordeb yng Nghymru yw bod y drws wedi ei agor ar gyfer ieithoedd eraill, gan gynnwys Almaeneg, Ffrangeg a, ie – y Gymraeg.But it isn’t only for English. One of the main points of interest for us in Wales is the fact that the door has been thrown open to other languages, and that it now includes German, French and, yes – Welsh.
Mae hyn yn adlewyrchu gwaith ar y cyd gyda’r Uned Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor a Mozilla.This reflects the joint working in this field between the Language Technologies Unit at Bangor University and Mozilla.
Roedd yr Uned Technolegau Iaith wedi cychwyn ar raglen i ddatblygu meddalwedd lleferydd Cymraeg yn sgil poblogrwydd Alexa, Amazon a Siri, Apple.The Language Technologies Unit had embarked on a program to develop Welsh language speech software given the popularity of Amazon’s Alexa and Apple’s Siri.
Gofynnwch mewn unrhyw ysgol gynradd a bydd gan lawer o’r plant y technolegau hyn adref. Ond heb dechnoleg llais Cymraeg bydd y Gymraeg yn cael ei thanseilio fel iaith y cartref.Ask at any primary school and many of the children will have these technologies at home. But without Welsh-language speech technology, there is a danger that Welsh will be undermined as the language of the home.
Roedd Paldaru, enw rhaglen yr Uned Technolegau Iaith, yn llwyddiant mawr, a chyflwynodd llawer o siaradwyr Cymraeg eu lleisiau i’r rhaglen.Paldaruo, as the Language Technologies Unit’s program was called, was an instant hit and many Welsh speakers contributed their voices to the programme.
Gyda menter newydd Mozilla, Common Voice, mae’r Uned yn gallu adeiladu ar dechnolegau mwy pwerus a manteisio ar gyrhaeddiad byd-eang Mozilla.With Mozilla’s new venture Common Voice, the Unit are able to build on to more powerful technologies and benefit from Mozilla’s worldwide reach.
Mae Common Voice ar gael yn voice.mozilla.org; cliciwch ar y brig am y dudalen ar gyfer y Gymraeg neu’r Saesneg.Common Voice is available at voice.mozilla.org; click at the top of the page for English or Welsh.
Cyfrannwch yn y ddwy iaith, os fedrwch chi. Gofynnwch i’ch ffrindiau a theulu i wneud hefyd.Please contribute to both languages if you can. Please ask your friends and family also to contribute.
Mae angen miloedd o leisiau o bob rhan o Gymru, yn Gymraeg a Saesneg i sicrhau fod hyn yn dechnoleg effeithiol sy’n gweithio ar gyfer pawb yn y wlad.We need thousands of voices from all parts of Wales, in Welsh and English, to ensure that this is as an effective technology that works for everyone in this country.

voice.mozilla.org

bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/technolegau_iaith.php.cy

This article originally appeared in English only on Nation.cymu

 

Llwytho i Lawr fel PDF


Meddal.com: Mwynhau eich technoleg yn y Gymraeg / Enjoy your technology in Welsh

Meddal.com- Enjoy your technology in Welsh