Eisteddfod 2018 logo

Grŵp newydd Pendevig: Mynd  Cherddoriaeth Gymraeg Allan i’r Byd / Taking Welsh Music Out Into The World

Yn Newyddion am Brif Weithgareddau yng Nghymru/Prif Dudalen
“Mae hwn wedi bod yn un o’r profiadau gorau erioed.” Geiriau Angharad Jenkins wrth iddi ddisgrifio’r profiad o weithio gyda gweddill Pendevig dros y misoedd diwethaf. Dyma brosiect cerddorol cyffrous sydd ar fin ysgwyd cerddoriaeth Gymraeg draddodiadol i’w seiliau cyn ei gyflwyno i’r byd.“It’s genuinely been one of the best experiences I’ve ever had.” The words of Angharad Jenkins as she describes the past few months working with the rest of Pendevig, an exciting new music project set to take traditional Welsh music out of its comfort zone and out into the world.
Gyda’u gig gyntaf yn prysur agosáu - maen nhw’n cloi un noson yng Ngŵyl Ryng-Geltaidd Lorient, Llydaw - cyn dychwelyd i Gymru mewn pryd ar gyfer cyngerdd olaf yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd, mae Angharad a’r grŵp o bymtheg o gerddorion wedi bod yn y stiwdio’n gweithio ar eu halbwm cyntaf.With their first gig fast approaching – they’re headlining at the prestigious Festival Interceltique de Lorient in Brittany - before hot-footing it back to Wales in time to star in the final concert of the week at the National Eisteddfod in Cardiff, Angharad and the fifteen strong group have been in the studio working on their first album.
“Mae’r agwedd tuag at gerddoriaeth ‘draddodiadol’ o Gymru wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf,” eglura Angharad. “Daeth gŵyl WOMEX i Gaerdydd bum mlynedd yn ôl, ac yn sydyn roedd fel petai’r byd wedi deffro ac yn gweld potensial cerddoriaeth Gymreig. Roedd pawb am glywed mwy. Mae cerddoriaeth o’r Alban ac Iwerddon wedi bod yn adnabyddus ar draws y byd ers blynyddoedd, ond roedd cerddoriaeth Gymreig yn enigma, felly mae wedi bod yn wych teithio’r byd gyda Calan dros y blynyddoedd diwethaf.”“There’s been a shift in attitudes towards ‘traditional’ Welsh music over the past few years,” explains Angharad. “The WOMEX festival came to Cardiff five years ago, and it was as though the world woke up to the potential of Welsh music. Suddenly, everyone wanted to find out more. They’d heard Irish and Scottish music for years, but Welsh music was an enigma, an unknown quantity, so it’s been great to travel the world with Calan over the past few years.”
Mae prosiect Pendevig wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a chydag aelodau’r band yn rai o gerddorion blaenllaw a mwyaf dawnus y sîn, hawdd fyddai galw’r criw yn supergroup. Mae holl aelodau Calan yn rhan o Pendevig - Angharad Jenkins ar y ffidil, Bethan Rhiannon ar yr acordion a llais, Sam Humphreys ar y gitâr, Alice French ar y delyn, a Patrick Rimes ar y ffidil, pibgorn, chwiban, synths a phiano.The project has been supported with funding from Arts Council of Wales, and Pendevig boasts some of the folk scene’s best musicians and performers, the band could easily be branded a ‘supergroup’. All five members of Calan are involved - Bethan Rhiannon on vocals and the accordion, Sam Humphreys on guitar, Alice French on the harp, Patrick Rimes on the violin, hornpipe, whistle, synths and piano, and Angharad on violin.
Aelodau eraill y grŵp yw Gwilym Bowen Rhys (Plu / Bendith), Iestyn Tyne (Patrobas), Jordan Price Williams (Elfen / Vrï), Aneurin Jones (Vrï), a Jamie Smith ac Iolo Wheelan (Jamie Smith’s Mabon). Yn ychwanegu elfennau ffync a jazz i’r gerddoriaeth mae Greg Sterland ar y sacsoffon denor, Jake Durham ar y trombôn, Ted Smith ar y trwmped ac Aeddan Llywelyn ar y bas dwbl a’r bas trydan.The other members are Gwilym Bowen Rhys (Plu / Bendith), Iestyn Tyne (Patrobas), Jordan Price Williams (Elfen / Vrï), Aneurin Jones (Vrï), and Jamie Smith and Iolo Wheelan (Jamie Smith’s Mabon). Injecting some funk and jazz influences to the music are Greg Sterland on tenor saxophone, Jake Durham on trombone, Ted Smith on trumpet, and Aeddan Llywelyn on double bass and electric bass.
Ac mae’r cymysgedd eclectig yma o genres cerddorol wedi bod yn llwyddiant mawr gyda’r sengl gyntaf, Lliw Gwyn, yn rhoi rhagflas cyffrous i ni’n gynharach eleni o’r hyn sydd i ddod.This eclectic mix of musical genres has proved a great success, with their first single, Lliw Gwyn, shaking the foundations of the Welsh scene earlier this year.
Mae’u hail sengl, Merch y Melinydd yn cael ei rhyddhau yfory ar Synau Pendevig, ac mae hon yn gân ychydig yn dynerach, wrth i gerddoriaeth gwerin a jazz gyfuno i greu alaw gofiadwy, gyda llais hyfryd Bethan Rhiannon yn rhoi gwedd yr 21ain ganrif ar hen alaw draddodiadol Gymreig mewn ffordd arbennig iawn. Mae’r ddwy sengl sydd wedi’u rhyddhau yn gwbl wahanol, ac mae hyn yn adlewyrchu chwaeth a’r dylanwadau cerddorol amrywiol ar unigolion yn y band yn ôl Angharad.Their second single, Merch y Melinydd is released tomorrow on Synau Pendevig, with the band showing a softer side, as folk meets jazz to create a haunting melody, with Bethan Rhiannon’s beautiful voice bringing a traditional Welsh air straight into the twenty first century. The two singles released so far could not be more different, and this reflects the musical taste and influences within the band according to Angharad.
“Doedden ni ddim yn gwybod sut oedd pethau am weithio wrth ddod at ein gilydd am y tro cyntaf. Roedd hi’n anodd dychmygu sut y byddem ni’n mynd ati i greu’r gerddoriaeth,” meddai. “Yr her fawr oedd dewis pa ganeuon y dylem ni’u datblygu er mwyn eu recordio ar yr albwm. Ond daeth popeth at ei gilydd yn hawdd iawn yn y pendraw, gyda’r pymtheg ohonom ni’n eistedd mewn cylch a dechrau chwarae. Ac o dipyn i beth, datblygodd y gerddoriaeth gan greu ‘sŵn’ Pendevig, sy’n wahanol i unrhyw beth rydan ni wedi’i wneud o’r blaen.“We all had our favourites melodies and songs when we first got together. The challenge was choosing which songs we should develop and record for the album. But it all came together remarkably easily,” she said, “the fifteen of us sat in a circle and we just started playing. And little by little, the music developed and we came up with the Pendevig sound, which is different to anything any of us have ever done before.
“Gan ein bod ni i gyd yn rhan o’r broses greadigol, mae’r gerddoriaeth yn perthyn i bawb. Mae popeth wedi datblygu mewn ffordd mor naturiol, organig a democrataidd, ac mae wedi bod yn wirioneddol braf i weithio mewn awyrgylch mor gynnes a chynhwysol. Rydan ni i gyd wedi hen arfer cydweithio o fewn ein grwpiau ein hunain, ond mae’r ffaith fod gennym ni gymysgedd mor eclectic o offerynnau a phobl wedi ychwanegu cymaint at y broses a’r prosiect. Alla i ddim disgwyl i fynd â’r gerddoriaeth allan o’r stiwdio a’i roi ar lwyfan byw.”“As we were all involved in the creative process, the music belongs to us all. It’s all developed so naturally, so organically, and democratically. It’s been wonderful to work in such a warm and inclusive way. We’re all used to collaborating within our own groups, but the fact that we have such an eclectic mix of instruments and people has added so much to the process and to the project. I can’t wait to take it out of the studio and onto a live stage.”
A bydd hyn yn digwydd mewn ychydig wythnosau, gyda’r band wrthi’n brysur yn ymarfer ar gyfer eu perfformiad cyntaf yn Lorient. “Gobeithio mai cychwyn y daith fyddwn ni gyda Pendevig yn Lorient a’r Eisteddfod. Mae cymaint o wyliau gwerin ym Mhrydain a thu hwnt a phawb yn chwilio am grwpiau mawr cryf.And this will happen in a matter of weeks, as the band are now busily rehearsing for their Lorient debut.
“I very much hope the Lorient gig and the Eisteddfod mark the beginning of Pendevig’s journey. There are loads of folk festivals across the UK and beyond, all looking for strong headline acts.
“Rwy’n credu fod Pendevig yn cynnig rhywbeth hollol wahanol i unrhyw beth arall sydd yn y sîn ar hyn o bryd. Mae gennym ni’r angerdd am y gerddoriaeth, yr egni a’r weledigaeth i drawsnewid rhai o’n halawon hynaf a mwyaf traddodiadol i ganeuon sy’n cydio yn nychymyg cynulleidfaoedd yr 21ain ganrif. Rydan ni i gyd yn awyddus i’r prosiect yma fynd o nerth i nerth ac i deithio’r byd.”“I really believe that Pendevig offers something totally different to any other band in the scene at the moment, a passion for music, an energy and a new take on our oldest and most traditional melodies. I’d love the project to go from strength to strength and travel the world.”

Rwy’n credu fod Pendevig yn cynnig rhywbeth hollol wahanol i unrhyw beth arall sydd yn y sîn ar hyn o bryd. Mae gennym ni’r angerdd am y gerddoriaeth, yr egni a’r weledigaeth i drawsnewid rhai o’n halawon hynaf a mwyaf traddodiadol i ganeuon sy’n cydio yn nychymyg cynulleidfaoedd yr 21ain ganrif.

Mae rhai tocynnau ar ôl ar gyfer gig gyntaf Pendevig yng Nghymru yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, nos Iau 9 Awst yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Catch Pendevig’s first Welsh gig at the Cardiff National Eisteddfod on Thursday 9 August in the Wales Millennium Centre.

eisteddfod.cymru     pendevigband

Pendevig