Cylchgrawn dwyieithog arlein
Erthyglau, cyfweliadau, straeon ac adnoddau ddwyieithog i’w darllen yn paralel
Wedi’i lansio ym mis Tachwedd 2017
Gyda thros bump mil o ddarllenwyr y mis, mae'n un o'r cyhoeddiadau Cymraeg mwyaf poblogaidd

Online bilingual magazine
Bilingual articles, interviews, stories and resources to be read in parallel
Launched in November 2017
With over five thousand readers a month, it is one of the most popular Welsh-language publications

Mae gan Parallel.cymru sawl agwedd unigryw

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol.
Trwy gyflwyno deunyddiau darllen ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd, gall siaradwyr a dysgwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau datblygiad.
Mae’r cylchgrawn yn cynnig persbectifau person cyntaf ar ddefnyddio, arloesi, creu, cyfieithu ac ymchwilio yn yr iaith.
Mae erthyglau yn cael eu trefnu yn ôl safon yr iaith- anffurfiol, ffurfiol neu lenyddol.
Mae erthyglau’n aros ar-lein i greu corpws unigryw.
Mae URL unigryw gyda phob erthygl i rannu, ee parallel.cymru/the-old-red-tongue.
Mae erthyglau newydd yn cael eu cyhoeddi bob wythnos.
Mae ar gael trwy borwyr gwe ar gyfrifiaduron, ffonau symudol a thabledi.
Erthyglau ar gael fel MP3au cylwedol a PDFs hefyd.
Adnoddau fel canllaw gramadeg dwyieithog, map o lefydd i siarad Cymraeg, geirfa thematig, cwisiau a geiriadur i ddysgwyr.
Tudalen gartref Llyfr y Mis a Cyfres Amdani- llyfrau i oedolion sydd yn dysgu.
Mae pob eitem ar gael yn rhad ac am ddim!

Parallel.cymru has many unique aspects

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English.
By presenting reading materials side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency, speakers and learners of all abilities can enjoy reading and support progression.
The site provides first person perspectives on using, innovating, creating, translating and researching through the language.
Articles are arranged by the register of language- informal, formal and literary.
Articles stay online to create an exclusive corpus.
Each article has a unique URL to share, such as parallel.cymru/the-old-red-tongue.
New items are published every week.
It’s available through web browsers on computers, smart phones and tablets.
Articles are also available as audio MP3s and PDFs.
Resources such as a bilingual grammar guide, map of places to speak Welsh, quizzes, themed glossaries & learners’ dictionary.
Homepage of the Book of the Month and Cyfres Amdani series of books for adult learners.
Every item is available without charge!

Manteision cyfrannu

Mae parallel.cymru yn cynnig ffordd unigryw i bobl ddod i wybod amdanoch ac i ddarllen am yr hyn yr ydych yn ei wneud.

Er enghraifft, mae erthyglau’r awdur enwog David Jandrell yn ymddangos bellach yn y canlyniadau Google a Bing uchaf ar gyfer ei enw a’i lyfr ‘Welsh Valley Phrases’. Mae ei gynnwys unigryw ar parallel.cymru yn darparu llawer mwy o ddyfnder a mewnwelediad nag y gallai unrhyw wefan arall ei chynnig a bydd hyn yn arwain at ymwybyddiaeth bellach ohono a’i waith.

The benefit of contributing

Parallel.cymru offers a unique way for people to find out and enjoy reading about what you are doing.

For example, the best-selling author David Jandrell's parallel.cymru articles now appear in the top Google and Bing results for both his name and his book Welsh Valleys Phrases. His exclusive content on parallel.cymru provides far more depth and insight than any other site offers, and will lead to greater awareness of him and his work.

Mae mynediad rhydd i’r holl gynnwys bob amser

Gan fy mod yn gweinyddu’r wefan fel di-elw a heb hysbysebu, nid oes modd i mi dalu am gyfraniadau, ond bydd lluniau, bywgraffiadau a chysylltiadau i’ch lleoliadau digidol personol yn cael eu cynnwys, a byddwch yn cyflwyno eich stori a’ch gwaith i ddarllenwyr ymholgar a chraff ym mhob man.

All content is and will remain freely accessible

As I’m currently operating this site as a not-for-profit and without advertising, I’m not able to pay for contributions, but pictures, biographies and full links to your own digital properties will introduce your story and work to the most interesting and discerning readers in the country.

Aran Jones, sylfaenydd SaySomethinginWelsh:

"Mae SaySomethinginWelsh yn falch iawn i weld y math yma o ymdrech i helpu pobl cael hyd o lefydd i siarad Cymraeg.  Mae'n arbennig i bwysig i ddysgwyr wybod lle mae modd iddyn nhw ddefnyddio'r Gymraeg, felly bydd hyn yn gymorth mawr iddyn nhw."

Aran Jones, founder of SaySomethinginWelsh:

"SaySomethinginWelsh are very pleased to see this kind of effort to help people find places to speak Welsh. It is especially important for learners to know where they can use Welsh, so this will be a big help to them."

Garmon Gruffudd, Rheolwr Gyfarwyddwr, Y Lolfa:

"Mae’n wych gweld sut mae Parallel.cymru wedi datblygu dros y misoedd diwethaf i fod yn wefan anhepgor i ddysgwyr ac yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth a deunydd i bobl sydd am gadw bys ar byls Cymru. Mae wedi bod yn bleser cydweithio gyda Neil a’r criw, ac fel gwasg rydym yn gwerthfawrogi yn fawr eu bod yn cynnig llwyfan newydd, hawdd i’w gyrraedd, i drin a thrafod ein gwaith a rydym yn eu llongyfarch yn fawr ar gyrraedd y 100,000."

Garmon Gruffudd, Managing Director, Y Lolfa:

"It's great to see how Parallel.cymru has developed over the last few months to become an indispensable website for learners and an important source of information and materials for people who want to keep a finger on the pulse in Wales. It has been a pleasure to work with Neil and the crew, and as a publisher we really appreciate that they offer a new, easy to reach platform to discuss our work and we very much congratulate Neil on reaching 100,000."

Heini Gruffudd, awdur a llefarydd Dyfodol i'r Iaith:

"Mae Dyfodol i’r Iaith wrth ei fodd yn gweld Parallel.cymru yn datblygu’n ddrws agored i rai sy’n dysgu'r iaith.  Mae’n agor y ffordd i’r byd Cymraeg, yn cyflwyno llawer o bethau diddorol, ac yn rhoi golwg newydd ar faterion Cymraeg.  Mae digon o ddiddordeb yma hefyd i siaradwyr Cymraeg.  Pob llwyddiant gyda’r fenter!”

Heini Gruffudd, author and spokesperson for Dyfodol yr Iaith:

"Dyfodol i'r Iaith is delighted to see parallel.cymru develop an open door for those who are learning the language. It opens the way to the Welsh-speaking world, and presents lots of interesting things, and gives a fresh look on Welsh-language matters.  It's sufficiently interesting to Welsh speakers as well. Good luck to the venture!"

Dr Lynda Pritchard Newcombe, awdur Speak Welsh Outside Class:

"Dydy dysgu iaith trwy destunau parallel ddim yn rhywbeth newydd. Cymeradwywyd yn y bedwaredd ganrif ar hugain gan yr ysgolhaig a’r fforiwr, Syr Richard Burton a siaradodd pump ar hugain o ieithoedd. Ond doedd bron dim byd yn yr iaith Gymraeg tan syniad gwych Parallel.cymru gan Neil Rowlands, dysgwr profiadol ac arbenigwr ym myd cyfrifiaduron sy wedi casglu detholiad o erthyglau gan awduron gwahanol ers iddo fe sefydlu’r wefan yn 2017.
Mae llawer o ddysgwyr sy eisiau cyfathrebu gyda siaradwyr rhugl yn benodol yn esgeuluso darllen Cymraeg, heb sylweddoli bod darllen ail iaith yn cynorthwyo ehangu geirfa ac yn helpu hunanhyder, sy ar goll gyda nifer helaeth o ddysgwyr. Mae rhai yn rhoi’r ffidl yn y to ar ôl iddyn nhw ddysgu am oriau yn y dosbarth a darganfod nad ydynt yn gallu deall siaradwyr rhugl. Yn aml mae hyn yn fater o eirfa, fel rwy’n pwysleisio yn fy llyfr Speak Welsh Outside Class: You can do it!  Mae sgiliau gwrando yn datblygu pan mae geirfa yn tyfu. Mae darllen Cymraeg gyda help cyfieithiad Saesneg yn mwyhau geirfa dysgwyr yn eithaf di-boen.
Rwy’n credu, fel llawer o diwtoriaid ar hyn o bryd, bod hunanhyder yn fwy hanfodol wrth ddysgu iaith na thalent. Wrth ddarllen testunau parallel mae dysgwyr yn gallu datblygu sgiliau heb deimlo dan fygythiad, yn adeiladu hyder i ddefnyddio beth maen nhw wedi dysgu yn y byd go iawn."

Dr Lynda Pritchard Newcombe, author Speak Welsh Outside Class:

"Learning language through parallel texts is not a new phenomenon.  It was highly commended by the 19th century scholar and explorer, Sir Richard Burton who spoke 25 languages. Little parallel text material existed in Welsh, however, until the birth of Parallel.cymru, the brainchild of Neil Rowlands, an advanced learner and a computer expert who has amassed an eclectic mix of articles by diverse authors since launching the site in 2017.
Many learners whose main motivation is to converse with fluent speakers neglect reading Welsh, little realising that reading in a second language helps extend vocabulary and aids self-belief, an attribute many learners lack. Some learners give up because even after many hours of classroom learning they find they cannot follow what fluent speakers are saying. This is often a vocabulary issue, as I stress in my book Speak Welsh Outside Class: You can do it! Listening skills develop as vocabulary grows.  Reading Welsh aided by the English translation will enhance learners’ vocabulary relatively painlessly.
Like many language tutors today I believe that self-belief is more crucial to language learning than talent.  By reading parallel texts learners can develop skills in a non-threatening way, building confidence to use what they know in the real world."

Sam Brown, Swyddog Marchnata Digidol, Gwasg Gomer:

"Mae Gomer yn falch iawn o gefnogi Parallel.cymru. Mae creu cylchgrawn ar-lein yn syniad gwych gan ei fod yn ffordd ffres a chyfoes o ddod â chynnwys Cymraeg i’r byd yn rhad ac am ddim. Oherwydd bod ‘na gymaint o amrywiaeth yn y mathau o erthyglau sydd ar gael ar Parallel.Cymru gall pawb ffeindio rhywbeth y byddan nhw’n ei fwynhau, os yn ddysgwr neu yn siaradwr iaith gyntaf. Mae hwn yn gyfrwng i ddysgwyr, gan ddysgwyr, a phawb arall sy’n caru ein hiaith."

Sam Brown, Digital Marketing Officer, Gomer Press:

"Gomer is thrilled to support Parallel.cymru. It’s a great idea to create an online magazine as it’s a fresh and modern way of bringing Welsh content to the world for free. As there’s so much variety in the types of article which are available, everyone can find something they’ll enjoy, whether learner or native speaker. It’s a medium for learners, by learners, and everyone who loves the Welsh language."

Rheolwr y prosiect

Rwy’n dod o Gaerdydd ac Abertawe ac mae gennyf gefndir mewn TG, dylunio graffig a gwe, a rheoli elusennau bach, ac mae gwirfoddoli gyda fy Menter Iaith leol wedi rhoi’r sgiliau i mi allu rheoli’r prosiect hwn. Mae dysgu Cymraeg yn ystod y pum blynedd ddiwethaf wedi bod yn brofiad sydd wedi newid fy mywyd am byth, ac rwy’n hapus i gynnig y cyfle hwn er lles y gymuned.

Project manager

I’m from Cardiff and Swansea, and a background in IT, web and graphic design, managing small charities and volunteering at my local Menter Iaith has given me the skillset to operate this venture. Learning Welsh over the last five years has been a transformational life experience, and I’m happy to provide this opportunity to benefit the community.

Neil Rowlands

Marchnata Cyfochrog

Er mwyn hyrwyddo'r cylchgrawn, dw i'n gallu hala pamffledau i chi trwy'r post i ddosbarthau. Hefyd, mae e boster A4/A3 isod, a thempled am bamffled A5.

Mae cyfres o logos a lluniau datrysiad uchel y gallwch eu defnyddio isod. Cliciwch ar yr eitem i fynd i'r fersiwn o ansawdd uchel.

Marketing Collateral

To publicise the project, I can send you leaflets through the post to distribute. Also, there is an A4/A3 poster below, and a template for A5 fliers.

Underneath is a series of high-resolution logos and that you can use. Click on the item to go to the high quality version.


Adnoddau Poblogaidd / Popular Resources

Ask Dr Gramdeg

Y Darllenydd Penwythnos

Ffilmiau i Lawrlwytho

Yr Erthyglau Mwyaf Poblogaidd

Y Darllenydd Penwythnos

Geirfa Themateg

Silff Llyfrau Digidol

Llefydd i Siarad Cymraeg

Dysgu Cymraeg- Sut a Ble?

Enwau Cymraeg i Blant