Cylchgrawn dwyieithog arlein
Erthyglau, cyfweliadau, straeon ac adnoddau ddwyieithog i’w darllen yn paralel
Wedi’i lansio ym mis Tachwedd 2017

Online bilingual magazine
Bilingual articles, interviews, stories and resources to be read in parallel
Launched in November 2017

Mae gan Parallel.cymru sawl agwedd unigryw

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol.
Trwy gyflwyno deunyddiau darllen ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd, gall siaradwyr a dysgwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau datblygiad.
Mae’r cylchgrawn yn cynnig persbectifau person cyntaf ar ddefnyddio, arloesi, creu, cyfieithu ac ymchwilio yn yr iaith.
Mae pob erthygl yn cael eu trefnu yn ôl safon yr iaith.
Mae erthyglau’n aros ar-lein i greu corpws unigryw.
Mae erthyglau newydd yn cael eu cyhoeddi bob wythnos.
Mae ar gael trwy borwyr gwe ar gyfrifiaduron, ffonau symudol a thabledi.
Erthyglau ar gael fel MP3au cylwedol a PDFs hefyd.
Adnoddau fel canllaw gramadeg dwyieithog, map o lefydd i siarad Cymraeg, geirfa thematig, cwisiau a geiriadur i ddysgwyr.
Tudalen gartref Cyfres Amdani- llyfrau i oedolion sydd yn dysgu.
Mae pob eitem ar gael yn rhad ac am ddim!

Parallel.cymru has many unique aspects

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English.
By presenting reading materials side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency, speakers and learners of all abilities can enjoy reading and support progression.
The site provides first person perspectives on using, innovating, creating, translating and researching through the language.
Every article is arranged by the level of language.
Articles stay online to create an exclusive corpus.
New items are published every week.
It’s available through web browsers on computers, smart phones and tablets.
Articles also available as audio MP3s and PDFs.
Resources such as a bilingual grammar guide, map of places to speak Welsh, quizzes, themed glossaries & learners’ dictionary.
Homepage of the Cyfres Amdani series of books for adult learners.
Every item is available for free!

Edrychiadau Tudalen ers Mis Tachwedd 2017:

  • 75,493

Manteision cyfrannu

Mae parallel.cymru yn cynnig ffordd unigryw i bobl ddod i wybod amdanoch ac i ddarllen am yr hyn yr ydych yn ei wneud.

Er enghraifft, mae erthyglau’r awdur enwog David Jandrell yn ymddangos bellach yn y canlyniadau Google a Bing uchaf ar gyfer ei enw a’i lyfr ‘Welsh Valley Phrases’. Mae ei gynnwys unigryw ar parallel.cymru yn darparu llawer mwy o ddyfnder a mewnwelediad nag y gallai unrhyw wefan arall ei chynnig a bydd hyn yn arwain at ymwybyddiaeth bellach ohono a’i waith.

The benefit of contributing

Parallel.cymru offers a unique way for people to find out and enjoy reading about what you are doing.

For example, the best-selling author David Jandrell's parallel.cymru articles now appear in the top Google and Bing results for both his name and his book Welsh Valleys Phrases. His exclusive content on parallel.cymru provides far more depth and insight than any other site offers, and will lead to greater awareness of him and his work.

Mae mynediad rhydd i’r holl gynnwys bob amser

Gan fy mod yn gweinyddu’r wefan fel di-elw a heb hysbysebu, nid oes modd i mi dalu am gyfraniadau, ond bydd lluniau, bywgraffiadau a chysylltiadau i’ch lleoliadau digidol personol yn cael eu cynnwys, a byddwch yn cyflwyno eich stori a’ch gwaith i ddarllenwyr ymholgar a chraff ym mhob man.

All content is and will remain freely accessible

As I’m currently operating this site as a not-for-profit and without advertising, I’m not able to pay for contributions, but pictures, biographies and full links to your own digital properties will introduce your story and work to the most interesting and discerning readers in the country.

Heini Gruffudd, awdur a llefarydd Dyfodol i'r Iaith:

"Mae Dyfodol i’r Iaith wrth ei fodd yn gweld Parallel.cymru yn datblygu’n ddrws agored i rai sy’n dysgu'r iaith.  Mae’n agor y ffordd i’r byd Cymraeg, yn cyflwyno llawer o bethau diddorol, ac yn rhoi golwg newydd ar faterion Cymraeg.  Mae digon o ddiddordeb yma hefyd i siaradwyr Cymraeg.  Pob llwyddiant gyda’r fenter!”

Heini Gruffudd, author and spokesperson for Dyfodol yr Iaith:

"Dyfodol i'r Iaith is delighted to see parallel.cymru develop an open door for those who are learning the language. It opens the way to the Welsh-speaking world, and presents lots of interesting things, and gives a fresh look on Welsh-language matters.  It's sufficiently interesting to Welsh speakers as well. Good luck to the venture!"

Aran Jones, sylfaenydd SaySomethinginWelsh:

"Mae SaySomethinginWelsh yn falch iawn i weld y math yma o ymdrech i helpu pobl cael hyd o lefydd i siarad Cymraeg.  Mae'n arbennig i bwysig i ddysgwyr wybod lle mae modd iddyn nhw ddefnyddio'r Gymraeg, felly bydd hyn yn gymorth mawr iddyn nhw."

Aran Jones, founder of SaySomethinginWelsh:

"SaySomethinginWelsh are very pleased to see this kind of effort to help people find places to speak Welsh. It is especially important for learners to know where they can use Welsh, so this will be a big help to them."

Rheolwr y prosiect

Rwy’n dod o Gaerdydd ac Abertawe ac mae gennyf gefndir mewn TG, dylunio graffig a gwe, a rheoli elusennau bach, ac mae gwirfoddoli gyda fy Menter Iaith leol wedi rhoi’r sgiliau i mi allu rheoli’r prosiect hwn. Mae dysgu Cymraeg yn ystod y bedair blynedd ddiwethaf wedi bod yn brofiad sydd wedi newid fy mywyd am byth, ac rwy’n hapus i gynnig y cyfle hwn er lles y gymuned.

Project manager

I’m from Cardiff and Swansea, and a background in IT, web and graphic design, managing small charities and volunteering at my local Menter Iaith has given me the skillset to operate this venture. Learning Welsh over the last four years has been a transformational life experience, and I’m happy to provide this opportunity to benefit the community.

Neil Rowlands

Adnoddau Poblogaidd / Popular Resources

Ask Dr Gramdeg

Y Darllenydd Penwythnos

Ffilmiau i Lawrlwytho

Yr Erthyglau Mwyaf Poblogaidd

Y Darllenydd Penwythnos

Geirfa Themateg

Silff Llyfrau Digidol

Llefydd i Siarad Cymraeg

Dysgu Cymraeg- Sut a Ble?

Enwau Cymraeg i Blant

Marchnata Cyfochrog

To promote the project, dw i'n gallu hala pamffledau i chi trwy'r post i ddosbarthau. Hefyd, mae e boster A4/A3 isod, a thempled am bamffled A5.

Mae cyfres o logos a lluniau datrysiad uchel y gallwch eu defnyddio isod. Cliciwch ar yr eitem i fynd i'r fersiwn o ansawdd uchel.

Marketing Collateral

To publicise the project, I can send you leaflets through the post to distribute. Also, there is an A4/A3 poster below, and a template for A5 fliers.

Underneath is a series of high-resolution logos and that you can use. Click on the item to go to the high quality version.


Yr Erthyglau Mwyaf Poblogaidd / The Most Popular Articles

Most Viewed Posts