Pyst prif ddelwedd

Pyst: Cerddoriaeth Cymraeg Newydd / New Welsh-language Music

en Informal/Música

Mae PYST yn dosbarthu yn digidol cerddoriaeth Cymraeg, ac yma ar parallel.cymru, dyn ni'n cyflwyno rhai o'r recordiau gorau pob mis...

PYST distributes Welsh-language music, and here on parallel.cymru, we present some of the best new records...

 

Mis Gorffenaf / July 2019

12 mlynedd ers rhyddhau Moelyci – albwm a ystyrir ymysg clasuron y Gymraeg – mae Steve Eaves yn ei ôl gydag albwm newydd sbon; Y dal yn dynn, y tynnu’n rhydd.

Casgliad o ganeuon unigol yw’r albwm a phob cân wedi ei hysgogi gan ryw syniad gwahanol neu deimlad gwahanol. Yng ngeiriau Steve: ‘Dim ond ar ôl cyfansoddi hyn a hyn o ganeuon unigol bydda i’n meddwl wedyn pa rai sydd rywsut yn ‘perthyn efo’i gilydd’ o ran eu themâu, eu naws a’r teimlad sydd ynddyn nhw, a ballu. A dyna sut mae cynnwys pob albwm yn dŵad yn amlwg imi. Felly fydda i byth yn mynd ati i ‘greu albwm’ – dim ond cyfansoddi caneuon. Mae’r broses o roi albwm at ei gilydd yn dŵad wedyn.’

Adnabyddir Steve Eaves fel un o fawrion y sin gerddoriaeth Gymraeg ac mae wedi hen sefydlu ei hun fel un sydd â dawn ddigamsyniol o drin geiriau a’u priodi’n berffaith gyda cherddoriaeth, a gwelir hynny ar waith eto yn yr albwm hwn. Fel yr awgryma’r teitl, mae yma ddal yn dynn ar brofiadau, emosiynau a theimladau ond caiff y cwbl eu tynnu’n rhydd a’u datgymalu hefyd. Daw’r teitl o’r gân ‘Ffair Wagedd’, sy’n ymddangos ar yr albwm. Fel yr esbonia Steve wrth egluro ei arwyddocâd:

‘Beth bynnag mae’r teitl yn ei olygu i chi, wel dyna ydi’r ystyr. Byddwch chi’n gwybod yn well na mi be’ mae’r teitl yn ei olygu ar ôl ichi wrando ar y caneuon. Chi sy’n agor y drws wrth wrando, toes gennyf i ddim goriad iddo. Ond wrth gwrs mae gen i fy syniadau fy hun amdano hefyd. Dros y blynyddoedd dwi wedi sylwi ar un patrwm arbennig mewn bywyd. Yn ein calonnau ’dan ni i gyd am afael yn dynn yn y pethau ’dan ni’n eu caru – partner, cariad, babi, ffrind, ci, mam a thad, iechyd da, rhyw dynerwch, rhyw deimlad braf, dyddiau da llawn hwyl, y nosau tawel arbennig, llawn sêr. A ’dan ni i gyd wedi teimlo’r golled yn hegar iawn pan mae’r pethau ’ma yn darfod, neu’n tynnu’n rhydd, neu’n cael eu tynnu’n rhydd oddi wrthon ni, neu’n gollwng eu gafael arnon ni. Mae pawb yn gwybod am hyn – bydd pawb yn ei brofi yn hwyr neu’n hwyrach – tydi o ddim yn beth cymhleth. Ond dwi’n dallt ac yn teimlo y patrwm yma cymaint yn fwy ar ôl ei brofi llawer o weithiau. Dwi’n meddwl bod nifer o’r caneuon wedi codi o’r profiadau hynny. Ond mae’n ddigon posibl bydd pobl eraill yn dallt y caneuon a’r teitl yn llawer gwell na mi, fel dwi di profi cymaint o weithiau o’r blaen.’

Steve Eaves:
Fel Ces i Ngeni i'w Wneud

Steve Eaves Fel Ces i Ngeni i'w Wneud

12 years since the release of Moelyci - an album which is considered a Welsh classic – Steve Eaves, and his band ‘Rhai Pobl’ (Some People), are back with a new album Y dal yn dynn, y tynnu’n rhydd (The tight hold, the pull free)

The album is a collection of individual songs all inspired by various particular ideas or feelings. In Steve’s own words: “Only after composing numerous individual songs do I think which ones ‘relate’ to one another in terms of themes, nuance, and the feelings embedded in them. And that is how the content of each album becomes clear to me. I never set out to ‘create an album’ – only to compose songs. The compilation process comes after.”

Steve is well known as one of the stalwarts of the Welsh music scene and has long established himself as a composer with an unquestionable talent to mould and marry lyrics perfectly to memorable tunes, and this album, once again, showcases this talent. As the title suggests, there is a tight hold on experiences, emotions and feelings, but they can also pull free and be dismembered. The title is derived from one of the songs on the album, ‘Ffair Wagedd’ (The Vainness Fair). As Steve explains in his analysis of the meaning of the title:

“What ever the title means to you, well that’s the meaning. You will know better than me what the title means after you’ve listened to the songs. You unlock the door by listening – I don’t have a key. Of course, I have my own theories as well. Over the years I have noticed one particular pattern in life. In our hearts, we all hold tight onto the things we love – partners, love, babies, friends, mothers and fathers, dogs, good health, a tenderness, warm feelings, fun filled days, peaceful starry nights. And we have all felt the wrenching loss when these are lost, or pull free, or are pulled free from us, or release their hold on us. We all know this – and are bound to experience it sooner or later – it’s not complicated. But I understand and feel the pattern so much more after experiencing it many times. I think that many of the songs have arisen from these experiences, but it’s possible that others will understand the songs and title much better than me, as I have experienced before.”


Yn dathlu ei bumed flwyddyn yn y byd adloniant Cymraeg a llwyddiant ei ganeuon bachog a hynod boblogaidd ar draws y wald fel 'Loris Mansel Davies', 'A470 Blues' a 'Ni'n Beilo Nawr' mae'r dyn o Gwmfelin Mynach yn ôl gydag albym newydd sy'n dod â sŵn newydd sbon i'r sîn canu gwlad ac adloniant gwledig yng Nghymru, dyma 'Cadw'r Slac yn Dynn'.

Yn dilyn taith i Nashville, Tennessee mae sŵn y caneuon wedi datblygu gan gynnwys y ffidlwr amryddawn Patrick Rymes o'r band gwerin Cymraeg 'Calan' a phiano 'honky tonk' gan John Willims o fand Bryn Fôn.

Bydd y Welsh Whisperer yn brysur yn gigio yn y misoedd nesaf, rhywbeth arferol i un o artistiaid prysuraf y byd adloniant Cymraeg. Mae nifer o sioeau a'r ystod eang o ardaloedd mae'n eu hymweld â nhw yn brawf i boblogrwydd y 'Mansel Davies Man' i bobl o bob oed ar hyd a lled Cymru.

Mewn neuadd, sied, theatr neu ar gefn trelar, os oes hwyl i gael bydd y Welsh Whisperer yna yn ogystal ag ar y radio neu yn ymddangos ar y teledu.

Dyma'r bedwerydd albym i'r Welsh Whisperer a'r cyntaf ar Recordiau Hambon. Mae'r albym ar gael ar CD yn eich siopau lleol nawr, ar welshwhisperer.cymru ac yn ddigidol i'w phrynu a'i ffrydio ar draws y byd.

Welsh Whisperer:
Cadw'r Slac yn Dynn

WelshWhisperer
Welsh Whisperer Cadw'r Slac yn Dynn

In his fifth year in Welsh entertainment and following the success of his ever popular and catchy songs like 'Loris Mansel Davies', 'A470 Blues' and 'Ni'n Beilo Nawr', the Carmarthenshire man from Cwmfelin Mynach is back with an album that offers a brand new sound to the country music scene in Wales with 'Cadw'r Slac yn Dynn' (Keep The Slack Tight).

Following a trip to Nashville, Tennessee the sound has developed and tracks include the renowned fiddler Patrick Rymes of Welsh folk pioneers 'Calan' and honky tonk piano from Bryn Fôn's pianist, John Williams.

The Welsh Whisperer will be busy gigging in the coming months, this has become standard in recent years for one of the busiest artists in Welsh entertainment. The number of shows and different areas visited are proof of the 'Mansel Davies Man' popularity across the country to audiences of all ages. In the hall, shed, theatre, or on a trailer, if there's fun to be had, the Welsh Whisperer will be there, as well as on the radio or on your television screen.

This is the Welsh Whisperer's fourth offering and the first on Recordiau Hambon Records. The album is available on CD from your local Welsh music shop, to order from welshwhisperer.cymru and to purchase and stream digitally across the world.


Braint yw cyhoeddi y bydd Label Recordiau I KA CHING yn ail-ryddhau EP chwedlonol Y Cyrff - ‘Yr Atgyfodi’ ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019, a hynny union ddeg mlynedd ar hugain ers ei rhyddhau am y tro cyntaf yn Eisteddfod Llanrwst 1989.

Eisteddfod 1989, ac mae Y Cyrff yn crwydro’r maes yn dosbarthu copïau o’u record feinyl 12 modfedd ‘Yr Atgyfodi’. Roedd hi’n hollol amlwg mai yn eu tref enedigol y dylid ei rhyddhau ac yn y deng mlynedd ar hugain sydd wedi gwibio heibio, mae’r caneuon yr un mor berthnasol ac yn sgrechian i gael eu hail-ryddhau ar feinyl eto ar gyfer Eisteddfod 2019. Meddai Mark Roberts (Y Cyrff, Catatonia, Y Ffyrc, Sherbert Antlers, MR), prif-leisydd y band; “Yn fy marn i dyma uchafbwynt recordio’r band - pum cân sy’n llwyddo i drosglwyddo emosiwn amrwd y set byw ar feinyl”.

Yn sicr, does dim angen cyflwyniad i un o’r traciau’n enwedig - ‘Cymru, Lloegr a Llanrwst’ - cân sy’n gorlifo o hyder ac sy’n hudo’r gwrandawr i gyd-ganu’r gytgan enwog. Ac yna ceir pedwar trac anfarwol arall, ‘Y Boddi’, ‘Cofia Fi’n Ddiolchgar’, ‘Cerdda Efo Fi Mewn Distawrwydd’ ac ‘Weithiau/Anadl’. “Y gwir amdani yw bod pob un o’r caneuon ar y record yn dystiolaeth o’r angerdd a’r emosiwn oedd Y Cyrff yn gallu ei gyfleu yn eu perfformiadau byw gan gyrraedd uchafbwynt gyda’r gân olaf ‘Weithiau/Anadl’.” meddai Toni Schiavone. “Nid casgliad syml o ganeuon roc sydd gyda ni fama, ond mynegiant o ddwyster emosiynol dwfn.”

Ym mhob un o’r caneuon mae ‘na sefyllfaoedd, delweddau a geiriau grymus o gofiadwy. Dyma EP sy’n parhau i fod yn berthnasol ac mae ei hail-gyflwyno i’r byd yn ffordd o ddathlu cyfraniad amhrisiadwy Y Cyrff i sîn gerddorol Cymru a thu hwnt. Dyma atgyfodiad ‘Yr Atgyfodi’.

Y Cyrff:
Yr Atgyfodi

Y Cyrff Yr Atgyfodi

I Ka Ching Records are proud to announce the reissue on vinyl of the legendary EP from Y Cyrff - ‘Yr Atgyfodi’ - which will be released at the Eisteddfod Gendlaethol Sir Conwy 2019, exactly 30 years since the first issue was released at the Llanrwst Eisteddfod in 1989.

It’s at The Eisteddfod in 1989 that Y Cyrff were wandering around the site selling copies of the record on vinyl. It was completey natural to launch the original record in their birth town and 30 years later the songs still stand up in their own right and deserve to be celebrated again as the Eisteddfod returns to the area in 2019. Mark Roberts ( Y Cyrff, Catatonia, Y Ffyrc, Sherbert Antlers, Mr ) , the lead singer from the band says “In my opinion this record is the highlight of Y Cyrff's output - five songs which manage to capture the raw energy of our live shows”.

There is no need for an introduction to the tracks, especially ‘Cymru, Lloegr a Llanrwst’. The remaining four tracks on the EP are equally as breathtaking - ‘Y Boddi’, ‘Cofia Fi’n Ddiolchgar’, ‘Cerdda Efo Fi Mewn Distawrwydd’ and ‘Weithiau/Anadlu’. Toni Schiavone says “The truth is that all the songs on the record capture the emotion and energy that Y Cyrff created at live shows, encapsulated by the last song on the record ‘Weithiau/Anadl’. This isn’t a straight forward collection of rock songs, but an expression of a deep emotional energy unique to the band”.

This EP continues to be relevant to this day, and to be given the opportunity to reissue and reintroduce it to the world on vinyl is a celebration of Y Cyrff’s priceless contribution to the Welsh language music scene and beyond.


Homeless World Cup 2019

Sawl enw adnabyddus i chwarae yng Ngŵyl Bêl Droed Cwpan y Byd Digartref 2019

Mae sawl enw adnabyddus wedi'u cyhoeddi i chwarae yng ngŵyl bêl-droed Cwpan y Byd Digartref sy'n cael ei gynnal am wythnos (Gorffennaf 27 tan Awst 3) ym Mharc Biwt, Caerdydd.

Dyma'r 17eg Cwpan y Byd Digartref lle fydd 500 o chwaraewyr o bron i 50 o wledydd yn chwarae yn erbyn ei gilydd mewn twrnament sydd wedi'i sefydlu i arfogi y rheiny sy'n dioddef o ddigartrefedd a gwaharddiad gymdeithasol â phwer chwaraeon i'w helpu i drawsnewid eu bywydau. Helpodd yr actor a'r ymgyrchydd Michael Sheen i sicrhau bod y twrnament yn ymweld â Chaerdydd a bu'n ymarferol iawn yn ystod y paratoadau.

Yn ymuno â'r ŵyl bydd prif leisydd Manic Street Preachers - James Dean Bradfield, Charlotte Church's Late Night, Pop Dungeon, Gwenno, The Joy Formidable, Euros Childs a llawer mwy diolch i waith trefnu PYST.

Yn dilyn adroddiadau gwych o'u set yn Glastonbury, bydd y pedwarawd retro-roc Buzzard Buzzard Buzzard yn chwarae cân swyddogol Cwpan y Byd Digartref Caerdyd 2019 sef 'Daffodil Hill' ar y dydd Sadwrn olaf. Bydd Alffa, Mellt, Papur Wal, SYBS, Wigwam a Rosehip Tea House hefyd yn ymuno a'r bandiau trwy gydol yr wythnos.

Dyma'r amserlen ddyddiol gyda'r band cyntaf yn cychwyn am 19:00 -

Sadwrn 28 Gorffennaf – Euros Childs, Wigwam
Llun 29 Gorffennaf- Gwenno, Rosehip Teahouse
Mawrth 30 Gorffennaf- James Dean Bradfield, Alffa
Iau 1 Awst- The Joy Formidable, Mellt
Gwener 2 Awst - Papur Wal, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon
Sadwrn 3 Awst – Buzzard Buzzard Buzzard, SYBS

Yn ogystal â'r gerddoriaeth bydd cyfle i glywed siaradwyr adnabyddus yn y Bevan Tent diolch i The Bevan Foundation. Bydd Deborah Frances-White o'r podlediad The Guilty Feminist yno, ynghyd â Sara Pascoe, Ceri Jackson, Moyra Samuels a llawer llawer mwy.

Dywedodd Michael Sheen: "Nid yn unig y mae Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 yn gyfle arbennig i drawsnewid bywydau 500 o chwaraewyr o dros 50 o wledydd ond yn gyfle hefyd i herio'r broblemau o gwmpas di-gartrefedd. Problemau sy'n ein cyffwrdd ni gyd, o'r broblem dai, iechyd meddwl, cyfiawnder droseddol ac anghyfiawnder, i enwi dim ond ychydig"

"Rydym wedi mynd ati i greu rhaglen o ddadleuon, sgyrsiau, sgetshys comedi yn y Bevan Tent yn bwrpasol i gorddi teimladau, i wneud i bobl chwerthin, crio, cynddeiriogi a'u cyffroi er mwyn i ni brofi sut allwn weithio gyda'n gilydd i greu dyfodol gwell i bawb. Mae Cymru'n enwog am ei gân a rydyn ni gyd wedi'n cyffroi'n lan i ddangos artistiaid fel Gwenno, James Dean Bradfield, Buzzard Buzzard Buzzard i'n hymwelwyr o bedwar ban byd. Mae mynediad am ddim ac mae croeso i bawb yn lleol ac o bell i ymuno â ni i roi croeso Cymreig i'n hymwelwyr.

A host of big names included in Homeless World Cup 2019 line-up

A host of big names from the music and entertainment worlds have been announced in a week-long free festival of football, music and debate at the Homeless World Cup in Cardiff’s Bute Park (Saturday July 27th to Saturday August 3rd 2019).

The 17th edition of the Homeless World Cup will see over 500 players from nearly 50 nations compete in a tournament created to harness the power of sport to transform the lives of people experiencing homelessness and social exclusion. The actor and activist Michael Sheen helped bring the tournament to Wales and is taking a hands-on role in its organisation.

Manic Street Preachers front man James Dean Bradfield, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon, Gwenno, The Joy Formidable and former Gorky’s Zygotic Mynci Euros Childs are among the acts playing live on a stage coordinated by PYST.

Following rave reviews for their Glastonbury show, retro rock four-piece Buzzard Buzzard Buzzard will perform the official Homeless World Cup Cardiff 2019 song, ‘Daffodil Hill’, as part of a set on finals day (Saturday 3rd August). Alffa, Mellt, Papur Wal, Y Sybs, Wigwam and Rosehip Teahouse complete the musical line-up.

Day-by-day music line-up. Artists on stage at 7pm.
Sunday 28th July – Euros Childs, Wigwam
Monday 29th July- Gwenno, Rosehip Teahouse
Tuesday 30th July- James Dean Bradfield, Alffa
Thursday 1st August- The Joy Formidable, Mellt
Friday 2nd August- Papur Wal, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon
Saturday 3rd August – Buzzard Buzzard Buzzard, Y Sybs

Hosted in collaboration with the independent think tank The Bevan Foundation, the Bevan Tent will provide a space for high profile speakers such as Deborah Frances-White’s smash hit podcast The Guilty Feminist, Sara Pascoe, Ceri Jackso, Moyra Samuels and loads more.

Michael Sheen said: “The Homeless World Cup in Cardiff this summer isn’t just an opportunity to change the lives of the 500 players from nearly 50 countries who compete on the football pitch. It’s also a huge opportunity to challenge the way we think about the issues surrounding homelessness, issues that affect us all - housing, mental health, criminal justice and inequality, just to name a few.

“We’ve created a programme of debates, talks and comedy for the Bevan Tent designed to stir the emotions, to make you laugh, cry, angry or excited, and to see how we can work together differently for a better future. Wales is famous for song and we can’t wait for our visitors from around the world to experience the live sounds of artists like Gwenno, James Dean Bradfield and Buzzard Buzzard Buzzard, and for a local crowd to come along and help show our visitors a warm Welsh welcome. Entry is free and everyone is welcome.”


Bitw Ynys SYBS Llundain

Bitw, Ynys & SYBS - y 3 artist fydd yn ymweld â Llundain, Glasgow a Manceinion

Mae ​PYST​ yn falch o gyhoeddi y tri artist nesaf fydd yn ymweld â Llundain, Manceinion a Glasgow. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru bydd y nosweithiau yn cael eu hyrwyddo gan rai o brif hyrwyddwyr y dinasoedd hynny.

Yn ystod Medi, Hydref a Tachwedd bydd y teithau byr yma yn ymweld a'r Poetry Club, Glasgow (wedi ei hyrwyddo gan​ DF Concerts​), Yes Manchester (wedi ei hyrwyddo gan ​Now Wave​) a'r Victoria, Dalston yn Llundain (wedi ei hyrwyddo gan Bird On The Wire​).

Artistiaid yr ail daith fydd yn cael ei gynnal ym mis Hydref fydd Bitw, Ynys a SYBS a byddant yn ymddangos yn Glasgow(9), Manceinion(10) a Llundain(11).

Yn dilyn rhyddhau ei albym 'Bitw' ar Klep Dim Trep, mae Bitw wedi derbyn pedair seren gan MOJO magazine ac UNCUT. Wedi'i ddewis gan Cate Le Bon i fod ar Joyful Noises White Label Series, mae'r finyl bellach ar werth yn fyd-eang ac wedi derbyn cefnogaeth gan BBC 6Music a BBC Radio 1.

Yn dilyn rhyddhau eu sengl cyntaf 'Caneuon' ar Recordiau Libertino mae Ynys, prosiect newydd Dylan Hughes, gynt o Race Hoses a Radio Luxemburg wedi chwarae yng Ngŵyl Talacharn ac yn y Lexington, Llundain. Bydd YNYS yn rhyddhau mwy o senglau yn hwyrach yn y flwyddyn ac yn chwarae yn Ngwŷl Sŵn ym mis Medi.

Ffrwydrodd SYBS i'r byd gyda'u sengl ysgytwol 'Paid Gofyn Pam' ar Libertino ym mis Ebrill, ers hynny, mae'r band ôl-bync ifanc o Gaerdydd wedi derbyn cefnogaeth gan Huw Stephens ac yn ymddangos yng Ngwŷl y Dyn Gwyrdd eleni.

Bitw, Ynys & SYBS next 3 artists to visit London Glasgow & Manchester

PYST are proud to announce the next three artist that will be visiting London, Manchester and Glasgow. With support form Welsh Government, the shows will be promoted by three of the best promoters in the relevant cities.

During September, October and November these short tours will visit Glasgow Poetry Club (promoted by ​DF Concerts​), Yes Manchester (promoted by ​Now Wave​) and London Dalston Victoria (promoted by ​Bird On The Wire​).

The line up for the second tour will include Bitw, Ynys and SYBS who will appear in Glasgow(9), Manchester (10) and London (11).

After releasing his first album 'Bitw' on Klep Dim Trep, Bitw has received four stars from MOJO magazine and UNCUT. Chosen by Cate Le Bon to be part of Joyful Noise's White Label Series, the vinyl is on sale globally and has received support from BBC 6 Music and BBC Radio 1.

After releasing their debut single 'Caneuon' on Libertino Records, Ynys - Dylan Hughes' (ex-Race Horses and Radio Luxembourg) has played at Laugharne Festival and at the Lexington, London. Ynys will be releasing more singles later on during the year and will be playing at Sŵn Festival.

SYBS exploded on to the scene with their debut single 'Paid Gofyn Pam' on Libertino in April, since then, the young post-punk band from Cardiff have been championed by Huw Stephens and will be playing at Greenman Festival this year.

 


Mis Mehefin / June 2019

Dechreuodd Blodau Papur y flwyddyn 2019 gyda bang trwy ryddhau nid un ond dwy sengl, sef yr eneidiol 'Llygaid Ebrill' a'r bruddglwyfus 'Tyrd Ata I'. A dyma nhw yn eu holau gyda sengl newydd arall - 'Yma' fydd yn cael ei ryddhau ar 31 Mai ar Recordiau I KA CHING.

Cân a ysgrifennwyd mewn pum munud gan ddwyn ysbrydoliaeth o ganeuon tawelach Fleetwood Mac a geir yma, sy'n trafod unigolion na fedr weld fod ganddyn nhw bopeth o dan eu trwynau, ac sy'n gyson chwilio am y man gwyn man draw.

Blodau Papur yw llais Alys Williams, wedi ei lapio gan sŵn band go adnabyddus - Osian Huw (Candelas/Siddi), Aled Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog/Lleuwen/Colorama), Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog/Lleuwen/Gwenno) a Branwen Haf (Cowbois Rhos Botwnnog/Siddi/Candelas)

Blodau Papur:
Yma

Blodaupapur
Blodau Papur Yma

Blodau Papur entered 2019 with a bang by releasing not one but two singles 'Llygaid Ebrill' and the beautiful 'Tyrd Ata I'. They are back with another new single 'Yma' which will be released on 31 May on I KA CHING.

A song that was composed in five minutes inspired by Fleetwood Mac's quieter moments. It discusses two individuals that can't appreciate things they already have, and are always looking for grass that is greener.

Blodau Papur are made up of Alys Williams' voice accompanied by a band of well known musicians - Osian Huw (Candelas/Siddi), Aled Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog/Plu/Colorama), Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog/Plu/Gwenno) a Branwen Haf (Cowbois Rhos Botwnnog/Siddi/Candelas).


‘Wyneb i Weirad / Backwards’ yw'r cyntaf yn y casgliad diweddaraf o draciau dwyieithog, sy'n cyfuno syniadau'r cynhyrchydd, Shamoniks (Sam Humphreys - Calan, Pendevig, NoGood Boyo) a llais Eädyth.

Trwy gydol y trac, mae geiriau dwfn, positif Eädyth wedi'u cydblethu â thonau dyrchafol ac harmonïau syfrdanol. Mae’r cyfeiliant egnïol gan Shamoniks wedi’i ysbrydoli gan hip-hop, gwerin, roc, electronica, a d’n’b o bob cwr o’r byd.

Fel artistiaid unigol, mae'r ddau wedi derbyn adolygiadau gwych am eu perfformiadau diweddaraf. Roedd cyfraniad Sam i Saethu Cwningod yn Theatr y Sherman yn cynnwys; “Rhythmau gitâr acwstig dwys a phryfoclyd, a churiadau synth bomastic, ei gerddoriaeth swynol yn dyrchafu pob elfen” - Cylchgrawn Buzz.

Mae Eädyth hefyd wedi cael blwyddyn brysur fel rhan o gynllun BBC Horizons / Gorwelion, yn gigio ledled y DU. Yn ddiweddar iawn, bu'n syfrdanu cynulleidfaoedd yn Great Escape Brighton ac yn y Senedd yng Nghaerdydd. “Mae gan llais Eädyth, y gallu i grefftio caneuon ac yna eu cyflwyno'n fyw (mewn sioe ysblennydd a deniadol) yn ddim byd llai nag anhygoel.” BBC.

Eädyth x Shamoniks:
Wyneb i Weirad / Backwards

eadythofficial
Gwilym- Tennyn

‘Wyneb i Weirad/Backwards’ is the first in the latest collection of blingual tracks which combines the sounds of producer Shamoniks (Sam Humphreys - Calan, Pendevig, NoGood Boyo) and the voice of Eädyth.

Throughout the track, Eädyth’s deep, positive lyrics are intertwined with uplifting tones and breathtaking harmonies. She is accompanied by Shamoniks’ engergetic blend of hip-hop, folk, rock, electronica and d’n’b influnces from all over the world.

As solo artists, they have both received rave reviews for their most recent endeavours. Sam’s contribution to Sherman Theatre’s Saethu Cwningod included; “intense and provocative acoustic guitar rhythms and bombastic synth beats, his spellbinding music elevates every element during its runtime” Buzz Magazine.

Eädyth has aslo had a busy year as part of the BBC Horizons/Gorwelion scheme, gigging all over the UK. Most recently, she was stunning audiences at Brighton’s Great Escape and at the Senedd in Cardiff. “Eädyth's vocals, ability to craft songs and then deliver them live (in a spectacular & engaging show) is nothing short of amazing.” BBC.


Bydd Gwilym yn chwarae 7 sioe yn ystod Eisteddfod yr Urdd Caerdydd, yn diweddu’r wythnos drwy berfformio ar lwyfan perfformio’r maes a rhyddhau eu sengl newydd ‘\Neidia/‘.

Mae’r band eisioes wedi gwireddu sawl breuddwyd mewn cyfnod byr; rhyddhau sawl sengl, rhyddhau albym hynod lwyddianus, ymddangos mewn rhai o wyliau mwyaf Cymru, ac eu caneuon yn cael eu ffrydio dros 400,000 o weithiau. Yn ogystal â hynny, Gwilym oedd band mwyaf llwyddianus Gwobrau Y Selar eleni, yn cipio 5 o’r tlysau yn cynnwys cân orau, albym orau a band y flwyddyn.

Roedd eu sengl dwethaf ‘Tennyn’ yn ddilyniant naturiol o draciau’r albym ‘Sugno Gola’, ond mae '\Neidia/' yn mynd a Gwilym i gyfeiriad ychydig yn wahanol gydag adlais o synnau pop / roc anthemig yr wythdegau.

O fis Mehefin ymlaen bydd y band yn teithio hyd a lled Cymru mewn 27 gig gwahanol, yn cynnwys ymddangos fel prif fand Maes B ar nos Wener y 9fed o Awst. Os fyddwch chi methu gweld band mwyaf poblogaidd Cymru yn Maes B, gweler isod am eu huchafbwyntiau gigs dros yr haf.

Gwilym:
\Neidia/

_gwilym
Gwilym Neidia

Gwilym will play 7 shows during Cardiff’s Eisteddfod yr Urdd, finishing the week off by performing on the festival’s main stage and releasing their new single ‘\Neidia/‘.

The band have already fulfilled many of their dreams in a short time; releasing many singles and a very successful album, appearing on some of Wales' most prestigious stages, with their songs being streamed over 400,000 times. In addition to this, Gwilym was the most successful band at this year’s ‘Y Selar’ award ceremony, bagging 5 of the awards including best song, best album and band of the year.

Their last single ‘Tennyn’ was a natural progression from the album ‘Sugno Gola’, but '\Neidia/' marks a jump towards a sound more influenced by anthemic pop / rock from the eighties.

From June onwards the band will embark on a tour of Wales which includes headlining Friday night at Maes B as part of the National Eisteddfod celebrations in Llanrwst on 9 August. If you can’t catch them there, here are some of the other highlights of their summer tour.


Bydd albym ddiweddaraf Gwilym Bowen Rhys 'Arenig' yn cael ei ryddhau yn ddigidol ar 7 Mehefin ar Recordiau Erwydd. Yn dilyn ennill gwobr 'Yr Artist Unigol Gorau' yng Ngwobrau Gwerin 2019, mae Gwilym Bowen Rhys wedi bod yn brysur perfformio'r caneuon arbennig oddi ar yr albym.

"Mae pob munud yn llawn cariad ac wedi'i grefftio'n ofalus. Mae manylder offerynol cain drwy'r albym i gyd, gyda chyffro wedi'i ddal yn yr amrywiaeth o sain. Adroddir y stori mewn ffordd ddramatig drwy lais gynhenid y cantor. Wedi'i gynhyrchu'n hyfryd gan Aled Wyn Hughes, mae'r caneuon a'r caneuon offerynnol ar 'Arenig' yn anhygoel. Mae'r gweadau emosiynol cyferbyniol y recordiad i'w mwynhau gan bawb, o bob iaith, wrth i'r barddoniaeth atseinio drwy'r gerddoriaeth."

- From the Margins

Gwilym Bowen Rhys:
Arenig

GwilymBowenRhys
Gwilym Bowen Rhys Arenig

Gwilym Bowen Rhys' latest album 'Arenig' will be available on all digital platforms from 7 June on Erwydd Records. After winning 'Best Solo Artist' at the Welsh Folk Awards 2019, Gwilym Bowen Rhys has been gigging across Wales prooting this fantastic album.

"Every moment of it holds a sense of having been lovingly and intensely crafted. There's a thread of fine instrumental detailing throughout, an excitement caught in the variety of sound. The stories are fully revealed by the drama inherent in the singer's voice. Beautifully produced by Aled Wyn Hughes, the songs and instrumentals on Arenig are transcendent. The contrasting emotional textures of the recordings are available to anyone irrespective of language, the poetry resonates in the music itself."
- From the Margins


Rhyddheir sengl Mared, Dal ar y Teimlad, ar label I KA CHING ar Fehefin 14eg.

Rhyddhawyd EP byw cyntaf Mared yn Nhachwedd 2017, Noises in the Night, ac yna’r sengl, Dolig Dan y Lloer. Denwyd sylw Alan Raw ar BBC Introducing, Radio Leeds, gyda’r sengl Somber Man oddi ar yr EP.

Cyn cyrraedd rownd derfynol Cân i Gymru 2018 gyda’i chân, Byw a Bod, roedd Mared i'w hadnabod yn bennaf fel prif leisydd ac allweddellwr y band roc a phop, a chyn-ennillwyr Brwydr y Bandiau C2, Trŵbz. Gyda chariad tuag at gydweithio gyda artistiaid eraill, dechreuodd Mared greu enw fel artist unigol gyda’r deuawd electronic o Leeds, Denton Thrift. Mae ganddi brofiad o recordio a ysgrifennu ar y ddau drac, Fear in the Night a Something Real, sydd efo’i gilydd bellach wedi cyrraedd dros 700,000 o ffrydiau ar Spotify yn unig. Yn fwy diweddar gwelwyd hi’n cydweithio gyda’r band indie, Gwilym a gyda Band Pres Llareggub.

Mae dylanwadau Mared yn amrywio o Lucy Rose, Dodie, Susan Tedeschi, Melody Gardot, Courtney Marie Andrews, Maggie Rogers.

Mae’r sengl Dal ar y Teimlad yn awgrymu cyfnod trawsnewidiol mewn bywyd, o deithio yn gyson rhwng dinasoedd a mynd nôl at wreiddiau. Fel mae’r gân yn symud at y gytgan mae gobaith yn ymddangos, yn gwthio’r gwrandawr i ddal ar deimlad er mwyn dringo a chyrraedd yr amcan nesaf. Datgelai’r pennillion ein anallu i ganiatau newid, ac i adael pobl ac atgofion fynd mewn lleoliadau gwahanol, er mwyn symud ymlaen.

Mared:
Dal ar y Teimlad

maredwilliams97
Mared Dal ar y Teimlad

Mared’s debut single Dal ar y Teimlad will be released on I KA CHING records on 14th of June.

Dal ar y Teimlad, literally translating to Hold onto the Feeling, captures a blurry stage in life which seems to be going nowhere.

Mared released a live 4 track EP back in November 2017, all recorded and played by herself in one take. The debut single, Somber Man, gained the attention of BBC Introducing’s Alan Raw on BBC Radio Leeds. She has also been an energetic and passionate frontwoman for two albums with Welsh rock and pop band, Trŵbz.

Mared was recognised on BBC Radio Cymru from releasing a Christmas single, Dolig Dan y Lloer, to then earning a place in the final of Welsh National Song-writing competition, Cân i Gymru, 2018. Since then, her entry from for live televised final, Byw a Bod, has been played several times by various Radio Cymru DJs.

Mared’s solo debut was a feature on Leeds-based electronic duo, Denton Thrift’s track Fear in The Night. Her love for collaborating with them progressed to co-writing and recording Something Real, together reaching over 700,000 Spotify plays alone. Other collaborations include influential North Wales based brass band, Band Pres Llareggub, indie Welsh rock band Gwilym, and rock and blues Leeds-based, Sifaka.

Influences vary but include Lucy Rose, Dodie, Rhye, Susan Tedeschi, Melody Gardot, Courtney Marie Andrews & Maggie Rogers.

The song represents a transitional period in life, constantly of travelling between cities, work and going back to roots, unable to initiate change without letting things go to the past. As the song progresses, a sense of hope emerges where the troughs occasionally turn into peaks as beliefs and feelings are held onto. With strong imagery of nature, from climbing peaks to being dragged by the breeze, it marks the change and constant inner conflict in life, growing up in rural Wales, to following new paths in a city life.


Mis Mai / May 2019

Naw artist Cymraeg yn ymweld â dinasoedd Llundain, Manceinion a Glasgow
Nine Welsh language artists perform in Glasgow, Manchester and London

Naw artist Cymraeg yn ymweld â dinasoedd Llundain, Manceinion a Glasgow

Mae ​PYST​ yn falch o gyhoeddi lawnsio cynllun peilot fydd yn gweld naw artist Cymraeg yn ymweld â dinasoedd Llundain, Manceinion a Glasgow i berfformio dros gyfnod o dri mis.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru bydd y nosweithiau yn cael eu hyrwyddo gan rai o brif hyrwyddwyr y dinasoedd hynny gyda'r nôd o weld artistiaid Cymraeg yn ymddangos yn amlach ar lwyfannau y dinasoedd yn y dyfodol.

Yn ystod Medi, Hydref a Tachwedd bydd y teithau byr yma yn ymweld a'r Poetry Club, Glasgow (wedi ei hyrwyddo gan​ DF Concerts​), Yes Manchester (wedi ei hyrwyddo gan ​Now Wave​) a'r Victoria, Dalston yn Llundain (wedi ei hyrwyddo gan Bird On The Wire​).

Artistiaid y daith gyntaf fydd yn digwydd yn mis Medi fydd ​Adwaith​, ​Mellt​ a ​Papur Wal​ a byddant yn ymddangos yn Glasgow (4), Manceinion (5) a Llundain (6). Rhyddhaodd​ Adwaith​ eu halbym gyntaf 'Melyn' ar label Libertino llynedd ac maent wedi derbyn sylw byd-eang yn ogystal â theithio gyda Gwenno a Joy Formidable ymysg eraill a chael un o'u senglau wedi ei ail gymysgu gan James Dean Bradfield o'r Manic Street Preachers. Enillodd ​Mellt ​Wobr Albym Gymraeg y Flwyddyn, yn ogystal ag enwebiad am y Welsh Music Prize am eu halbym 'Mae'n Hawdd Pan Ti'n Ifanc' a rhyddhawyd llynedd ar label Jigcal. Mae ​Papur Wal​ newydd gyhoeddi eu EP gyntaf 'Lle yn y Byd Mae Hyn?' ar label Libertino.

Cardiff based company ​PYST​ have announced a new pilot scheme that will see nine Welsh language artists perform in Glasgow, Manchester and London over a three month period.

With support from Welsh Government, the shows will be promoted by three of the best promoters in the relevant cities with the aim of seeing Welsh language artists appear more often and regularly on stages in those cities in the future.

During September, October and November these short tours will visit Glasgow Poetry Club (promoted by ​DF Concerts​), Yes Manchester (promoted by ​Now Wave​) and London Dalston Victoria (promoted by ​Bird On The Wire​).

The line up for the first tour will include ​Adwaith​, ​Mellt​ and​ Papur Wal​ who will appear in Glasgow (Sept 4), Manchester (5) and London (6). ​Adwaith​ enjoyed a successful 2018 that saw them release their debut album 'Melyn' on Libertino Records to huge critical acclaim. They also toured with Gwenno and Joy Formidable amongst others, recorded a BBC6 Music session for Marc Riley and had one of their singles remixed by James Dean Bradfield of the Manic Street Preachers. ​Mellt won the Welsh Language Album of The Year as well as receive a nomination for the Welsh Music Prize last year for their debut album 'Mae'n Hawdd Pan Ti'n Ifanc' which was released on Jigcal. ​Papur Wal​ meanwhile have just released their debut EP - 'Lle yn y Byd mae Hyn?' - on Libertino Records.


Ar ôl rhyddhau ei halbym 'Gwn Glân Beibl Budr' ym mis Rhagfyr 2018, mae'r albym amrwd ac ysbrydol wedi denu sylw yn rhyngwladol gydag adolygiadau gan the Guardian, RnR a From the Margins. Yn dilyn rhyddhau 'Gwn Glân Beibl Budr' aeth Lleuwen ar daith acwstig o gwmpas y capeli a ysbrydolwyd sawl cân oddi ar yr albym ac erbyn hyn, gallwn edrych ymlaen at ei thaith gyda'r band o gwmpas Theatrau Cymru. Yn ddiweddar enillodd ei chân 'Bendigeidfran' wobr am y gân werin Gymraeg orau yng Ngwobrau Gwerin Cymru ac mae'n bleser gan Sain a PYST gyhoeddi bod Ifan Dafydd wedi mynd ati i ailygymysu'r gân arbennig yma.

I'w phlant ysgrifennwyd 'Bendigeidfran' gan Lleuwen y bore wedi pleidlais Brexit ac erbyn hyn, mae'r enigma Cymreig, Ifan Dafydd wedi torri, tynnu a throi'r gân werin i gampwaith electroneg.

Mae'r ailgymysgiad yn enghraifft berffaith o waith Ifan Dafydd - curiadau anghyson a lleisiau sydd wedi'u gwthio cymaint fel nad ydych yn adnabod yr iaith nac ychwaith pwy sy'n canu. Ond bob hyn a hyn, gellir clywed llais nodweddiadol Lleuwen yn atseinio trwy guriadau a melodïau atmosfferig Ifan Dafydd.

Bydd y cyfuniad arbennig yma o waith Ifan Dafydd a Lleuwen ar gael ar holl blatfformau digidol arferol ar 10 Mai ar Recordiau Sain. Bydd cyfle i weld Lleuwen yn perfformio mewn theatrau dros Gymru ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi heddiw y bydd Cywion Cranogwen a Tant yn ei chefnogi ar hyd y daith. Gweler dyddiadau byw isod.

Lleuwen + Dafydd Iwan:
Remix Newydd o'r gân Bendigreidfan

Lleuwen
Lleuwen + Ifan Dafydd- Bendigeidfran

After releasing her album 'Gwn Glân Beibl Budr' in December 2018, the raw and spiritual album has attracted international attention with reviews by the Guardian, RnR and From the Margins. Following the release of 'Gwn Glân Beibl Budr' (Clean Gun, Dirty Bible), Lleuwen went on an acoustic tour of the chapels which inspired many songs from the album and we can now look forward to her tour with her band around theatres in Wales. Her song 'Bendigeidfran' recently won an award for the best Welsh folk song at the Welsh Folk Awards and Sain and PYST are delighted to announce that Ifan Dafydd has remixed this special song.

'Bendigeidfran' is a post-Brexit song to her children about the return of Bendigeidfran from the Mabinogion (the oldest prose stories of Britain) asking him to lie across the the sea to bridge the gap between Britain and Europe. The Welsh enigma, Ifan Dafydd has chopped, pulled and transformed this folk song into an electronic masterpiece.

The remix is ​​a perfect example of Ifan Dafydd's work - inconsistent beats and voices that have been pushed so much that you don't recongnize the language or who sings. But every now and then, Lleuwen's distinctive voice can be heard echoing through Ifan Dafydd's atmospheric world.

This special combination of Ifan Dafydd and Lleuwen's work will be available on all the usual digital platforms on 10 May on Sain Records. There will be an opportunity to see Lleuwen performing in theatres across Wales and we are delighted to announce today that Cywion Cranogwen and Tant will be supporting her along the way. See tour dates below.


Serol Serol yw’r ffenomena o Ddyffryn Conwy a gyflwynodd bop gofodol seicadelig i Gymru. Wedi ychydig o ddirgelwch ynghylch aelodau’r band, daeth i’r amlwg mai Mali Siôn a Leusa Rhys oedd y ddwy ofodwraig, gyda Llŷr Pari (Jen Jeniro / Palenco / Y Niwl) a George Amor (Omaloma / Sen Segur) yn dynn ar eu sodlau.

Mae eu sengl newydd sbon, ‘Pareidolia’ yn trafod y tueddiad o weld wynebau mewn gwrthrychau neu elfennau naturiol - ydyn nhw yno neu ddim? Unwaith eto, mae’r band wedi creu sain arallfydol, hypnotig a chynnes sy’n mynd â’r gwrandäwr i rywle arall. Bydd cyfle i glywed y sengl ar raglen Huw Stephens heno ar BBC Radio Cymru.

Dyma’r sengl gyntaf o dair a ryddheir gan Serol Serol cyn yr haf. Os yn ffan o’r sengl - cofiwch am eu halbwm gyntaf sy’n dwyn yr un enw â’r band, sydd ar eich platfformau cerddoriaeth ddigidol.

Serol Serol:
Pareidolia

SER0LSER0L
Serol Serol- Pareidolia

Serol Serol are the phenomenon from the Conwy Valley that introduced psychedelic space pop to Wales on their debut album 'Serol Serol'. After some mystery about the band members, it became clear that Mali Siôn and Leusa Rhys were the two astronauts, with Llŷr Pari (Jen Jeniro / Palenco / Y Niwl) and George Amor (Omaloma / Sen Segur) hot on their heels.

Their brand new single ‘Pareidolia’ is about the tendency to see faces in objects or natural elements - are they there or not? The band has created an other worldly, hypnotic and warm sound that takes the listener elsewhere.

This is the first single of three to be released by Serol Serol before the summer. If you're a fan of the single - check out their album 'Serol Serol', on all digital platforms now!


Ysgrifennwyd y sengl newydd 'Yn y Bôn' gan Elis Derby mewn amgylchiadau tebyg i'r sengl ddiwethaf 'Prysur yn Gneud Dim Byd', hynny yw, yn bored mewn fflat ym Manceinion ac yn awchu i ffeindio criw o bobl tebyg i gyflawni rhywbeth â'u hamser. Er hyn, mae'r band wedi cymryd cam i gyfeiriad mymryn yn wahanol i'r arfer; fymryn yn drymach. Wedi'i ddylanwadu'n drwm gan Velvet Underground a Nirvana bydd y sengl yn cael ei ryddhau ar label Elis Derby, Recordiau Hufen ar 17 Mai.

Elis Derby:
Yn y Bôn

Elis Derby- Yn y Bôn

Elis Derby's new single 'Yn y Bôn' was written in similar circumstances to his last single 'Prysur yn Gneud Dim Byd', after spending a weekend being bored in a flat in Manchester longing to find like-minded people that want to achieve something with their life. However, the band has taken a step in a slightly different direction to the norm; a slightly heavier direction. With influences ranging from Velvet Underground to Nirvana the new single will be released on Elis Derby's own label, Hufen Records on 17 May.


Dwy fil o blant, Mei Gwynedd ac un gân eiconig

Ar drothwy dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Gaerdydd a’r Fro eleni, mae’r Urdd wedi cyhoeddi bod fersiwn newydd o gân adnabyddus y mudiad, Hei Mistar Urdd, yn cael ei rhyddhau.

Comisiynwyd y cynhyrchydd, cyfansoddwr a’r canwr, Mei Gwynedd, i fynd ati i greu fersiwn newydd o’r gân ac mae’r recordiad newydd yn cynnwys lleisiau 2000 o blant ysgolion cynradd Caerdydd a’r Fro.

Meddai Mei am recordio’r fersiwn newydd:
“Mae wedi bod yn lot o hwyl, jest lot o hwyl! Mae wedi bod yn bleser gweithio hefo’r plant a maen nhw wedi mwynhau canu’r gân hefyd, felly mae’n grêt. Mae’n anrhydedd, yn fraint cael gweithio ar y gân achos dwi wedi tyfu i fyny hefo’r gân fy hun. Hefyd, mae’n grêt dod i’r ysgolion gwahanol ac mae’r plant yn gwybod y gân, gwybod y gytgan felly ‘di o ddim yn cymryd bron ddim iddyn nhw gydio ynddi a mwynhau a dawnsio a chanu.”

Mae’r gân wedi bod yn anthem i’r Urdd ers ei rhyddhau am y tro cyntaf yn 1977 a sawl cenhedlaeth o blant, erbyn hyn, yn gyfarwydd iawn â hi. I nifer, mae’n dwyn atgofion o ddisgos yn y gwersylloedd ac mae clywed y gytgan enwog bron yn ddieithriad yn codi gwên.

Roedd cyfansoddwr y gân eiconig, Geraint Davies, yn gweithio i Adran Eisteddfod yr Urdd yn Aberystwyth pan ofynnodd Wynne Melville Jones iddo ysgrifennu cân ar gyfer lansio cymeriad cartŵn Mistar Urdd. Dros ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae’r gân yn parhau i fod yn rhan o hunaniaeth yr Urdd.

Roedd Geraint yn aelod o’r grŵp Hergest ac Emyr Wyn a disgyblion Ysgol Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr ac Ysgol Pont-y-gwaith yn y Rhondda ganodd y gân wreiddiol yn 1977. Ers hynny rhyddhawyd fersiynau gan y grŵp pop Cymraeg Cic (2002) a Rapsgaliwn (2011).

Gwahoddwyd Geraint i un o’r sesiynau recordio gyda Mei Gwynedd. Meddai:
“Dyw e ddim wedi ei newid lot fawr ond mae ‘na dinc modern iddi nawr, a ma’ ishe hynny ar ôl 40 mlynedd! Ond mae crynswth y gân yr un peth. Rwy’n synnu’n gyson bod y gân wedi para mor hir ac yn dal yn fyw i genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o blant. Roedd clywed am fersiwn newydd eto ohoni’n wefr ac yn achos y balchder rhyfedda’!”

Mei Gwynedd a Phlant Ysgolion Caerdydd a'r Fro:
Hei Mistar Urdd

meigwynedd
Mei Gwynedd a Phlant Ysgolion Caerdydd a'r Fro- Hei Mistar Urdd

Two thousand children, Mei Gwynedd and one iconic song

As the Cardiff and the Vale Urdd National Eisteddfod 2019 approaches, the Urdd has announced a new recording of the youth organisation’s much-loved theme song, Hei Mistar Urdd.

Welsh producer, composer and singer Mei Gwynedd was commissioned to create a new version of the song which features the voices of 2000 children from primary schools around Cardiff and the Vale.

Mei describes working on the song: “Lots of fun, just a lot of fun! It’s been a pleasure to work with the children and they’ve enjoyed signing the song, so it’s great. It’s an honour to work on the song because I’ve grown up with Hei Mistar Urdd myself. It’s also great to go to all the different schools - the children know the song, they know the chorus and it barely takes any time for them to grasp it and enjoy, dance and sing!”

The anthemic song was first released in 1977 and soon became familiar to several generations of children. For many, it stirs memories of childhood discos and dances at the Urdd centres and inevitably raises a smile when heard.

The song was composed by Geraint Davies, who was working for the Urdd Eisteddfod in Aberystwyth when Mistar Urdd creator Wynne Melville Jones asked him to write a song for the launch of the now iconic Mistar Urdd mascot. Over forty years later, the song remains a firm part of the Urdd's identity.

Geraint was a member of the popular band Hergest with musician and actor Emyr Wyn and they and pupils from Brynteg School, Bridgend and Pont-y-Gwaith School in the Rhondda sang the original song in 1977. Since then, the song has been re-recorded by Welsh pop group Cic (2002) and S4C rapper Rapsgaliwn (2011).

Geraint was invited to one of the recording sessions with Mei Gwynedd. He said: “Mei hasn’t changed the song very much, but it does now have a modern twist, which was needed after over 40 years! But the essence of the song is still the same. I am constantly surprised that the song has lasted so long and that it still exists for generation after a generation of children. It was thrilling to hear the new version and prompted a real sense of pride in the song!”


Mae albwm Geraint Ffrancon 'Ewropa' yn cynnwys 27 trac, un ar gyfer pob un o'r gwledydd a fydd yn aros yn yr Undeb Ewropeaidd unwaith y bydd y DU wedi gadael.

Mae'n gysyniad syml, sydd i'w ddehongli orau gan y gwrandäwr. Mae rhai o'r traciau'n swnio'n gadarnhaol, eraill yn felancolaidd, ac eraill yn gwyro rhwng gobaith ac anobaith o fewn ychydig funudau.

Mae Ffrancon wedi treulio ei fywyd cyfan yn teithio i wahanol lefydd yn Ewrop, ac yn teimlo cysylltiad ddwfn ag Ewrop a'r cysyniad o fod yn Ewropeaidd. Mae wedi byw yn Sweden a'r Alban, wedi bod ar sawl wyliau hapus yn Ffrainc a Sbaen, ac wedi bod ag obsesiwn â ffilmiau arthouse Ewropeaidd a'r sîn feicio yn y cyfandir. Ei hoff wlad yn y byd yw Gwlad Belg - cwrw, Tintin, pêl-droed, techno, beiciau, Jacques Brel ... be gei di well?

"Pan ddigwyddodd y bleidlais, fel llawer o bobl creadigol, teimlais yn gryf bod angen i mi ymateb i'r achlysur hanesyddol hwn. Nid dicter na' chasineb oedd y prif emosiwn a deimlais, ond teimlad o golled a thristwch dwys iawn - bod hanes yn symud ymlaen ac yn fy ngadael i ar ôl. Mae 'na deimlad hiraethus iawn yn perthyn i'r caneuon ”

"Er gwaethaf yr holl ofid, dwi hefyd yn gweld 'Ewropa' fel albwm eithaf positif a dyrchafol. Yn dweud 'ffwcia ti' i bawb sydd eisiau gadael Ewrop, oherwydd allwn ni fyth adael Ewrop - ry'n ni'n rhan ohono ac fyddwn ni felly am byth (ac erbyn hyn, wedi'i gysylltu'n ffisegol drwy dwnnel y sianel). Mae gweddill Ewrop yn haws cyrraedd at nag erioed o'r blaen. Mae dylanwadau Ewropeaidd ym mhobman. Byddwn ni'n rhan o Ewrop am byth"

'France' - Dyma drac agoriadol yr albym. Mae'n gân dawel a digalon tu hwnt. Mae gen i gariad ddwfn tuag at Ffrainc a'r ffordd Ffrengig o fyw, ac maent wedi bod trwy bethau eithafol yn ddiweddar - pethau fel Bataclan a Nice - ac rwy'n credu daeth y digwyddiadau yma i'r amlwg yn y trac hwn. Rwy'n poeni'n arw am beth all ddigwydd i'r wlad yn y blynyddoedd nesaf, wrth gofio cryfder hir dymor yr asgell dde eithafol yno.

Ffrancon:
Ewropa

Ffrancon
Ffrancon- Ewropa

Geraint Ffrancon's album 'Ewropa' consists of 27 tracks, one for each of the countries that will remain in the European Union once the UK has left.

It's a simple concept that is best left open to interpretation by the listener. Some of the tracks sound positive, others deeply melancholic, and some veer between hope and hopelessness within a few short minutes.

Ffrancon has spent his whole life travelling to different places in Europe, and feels a deep affinity with Europe and the concept of being a European. He's lived in Sweden and Scotland, spent many happy holidays in France and Spain, and has at various times been obsessed with European arthouse movies and the continent’s cycling scene. His favourite country in the world is Belgium - beer, Tintin, football, techno, bikes, Jacques Brel... what's not to like?

"When the vote happened, like many creative people I felt strongly that I needed to respond to this historic occasion. The biggest emotion I felt wasn't anger or hatred, but a profound sense of loss and of pensive sadness - that history is moving on and is leaving me behind. There’s a nostalgic vibe to a lot of it.”

"Despite all the doom and gloom, I also see 'Ewropa' as quite a positive, uplifting album. A fuck you to all the people who want to leave Europe, because we can never leave it - we're a part of it and always will be (and these days are physically connected to the rest of it via the channel tunnel). The rest of Europe is easier to get to now than it’s ever been. European influences are everywhere. We'll always be European."

‘France’ - This is the opening track off the album. It’s really downbeat and depresses the hell out of me. I have a deep love of France and the French way of life, and they’ve gone through a lot of quite extreme stuff recently - things like the Bataclan and Nice - and I think that came through in this track. I’m very worried about what might happen to the country in the next few years, given the long term strength of the far right there.


Mis Ebrill / April 2019

Pyst & Tafwyl yn Cyflwyno Noson Arbennig yng Nghastell Caerdydd
Pyst & Tafwyl to Present a Special Night at Cardiff Castle

Tafwyl
Pyst + Tafwyl 2019

Bydd PYST, ar y cyd gyda Tafwyl a chymorth Swci Delic, yn cynnal noson arbennig yng Nghastell Caerdydd ar 21 Mehefin 2019. Bydd mynediad AM DDIM i'r digwyddiad, sy'n digwydd rhwng 5:30 - 10pm ac mae PYST yn falch iawn o gyhoeddi line-up y noson sydd yn cynnwys:

Gwenno 
Lleuwen 
Adwaith
Serol Serol 
DJ Huw Stephens 

Bydd yr artist Swci Delic hefyd yn curadu Llwyfan Y Sgubor fel rhan o’r noson.  Yn cynnwys enwau cyfarwydd a newydd, dyma'r pump bydd yn perfformio ar lwyfan y Sgubor:

Y Niwl
Zabrinski
Ani Glass
Bitw
DJ Toni Schiavone

Bydd y noson yma yn digwydd ar nos Wener cyn Tafwyl. Yn un o wyliau cerddorol mwyaf cyffrous Cymru ar hyn o bryd, yn denu 40,000 o bobl llynedd, mae'r noson yma'n ddatblygiad cyffrous ymlaen i'r ŵyl ac mae’n fraint gan PYST bartneru gyda nhw i gyflwyno y noson hon.

 

PYST, with Tafwyl and help from Swci Delic, will be hosting a special night at Cardiff Castle on 21 June 2019. Entry to the event will be FREE and held from 5:30 - 10pm and PYST are very proud to announce the night's line-up that includes:

Gwenno 
Lleuwen 
Adwaith 
Serol Serol 
DJ Huw Stephens 

The artist, Swci Delic will be curating Y Sgubor stage as part of the night. Including familiar and new names, here are the five bands which will perform at Y Sgubor -

Y Niwl
Zabrinski
Ani Glass
Bitw
DJ Toni Schiavone

This special event will be hosted on the Friday night before Tafwyl. Being one of the most exciting festivals in Wales, with an audience of 40,000 people attending last year, this night is an exciting development for the festival and it is an honour for PYST to be partnering with them to present this night.

 


Os oes angen band ar gyfer y byd caled sydd ohoni, lle mae 'na ddiffyg cyfrifoldeb gwleidyddol a chymdeithasol, mae Breichiau Hir yn llenwi'r bwlch yna gyda angerdd ac gonestrwydd.

Yn dychwelyd gyda'u sengl stormus a thoreithiog 'Pen-blwydd Hapus Iawn' dyma dri munud o bync ymosodol gyda interplay bregus ond pwerus wedi'u dylanwadu'n gryf gan ddylanwadau cynnar y band, 'Sunny Day Real Estate', 'At The Drive In' a 'The Get Up Kids'. Esbonia Steffan Dafydd, awdur y geiriau a'r prif leisydd -

"Mae'r gân yn seiliedig ar barti pen-blwydd mynychais sawl blwyddyn yn ôl, lle gwelais y gwaethaf yn y bobl orau."

 

Breichiau Hir:
Penblwydd Hapus Iawn

BreichiauHir
Breichiau Hir- Penblwydd Hapus Iawn

If ever a band was needed for these unhinged times, where there is a lack of political and social responsibility and accountability, Breichiau Hir fill that void with passion and honesty.

Continuing last year’s storming, prolific return with their new single, ‘Penblwydd Hapus Iawn’.  This is an unflinching three minutes of punk aggression with cathartic, yet brittle melodic interplay, reminiscent of the band’s early influences, ‘Sunny Day Real Estate’, ‘At The Drive In’ and ‘The Get Up Kids’.  Steffan Dafydd the band’s lyricist and vocalist explains:

“The setting of the song is a catastrophic birthday party I attended a few years ago where I witnessed the worst in some of the best people”

 


Mae I Fight Lions yn ôl gyda'u trydydd albym, by Chance or Design. Mae'r record hon yn dilyn llwyddiant eu LP Cymraeg Be Sy'n Wir?, a gafodd ei ryddhau llynedd. Bydd By Chance or Design yn cael ei ryddhau ar 5 Ebrill ar Recordiau Syrcas.

Recordiwyd yr albym yn Orange Sound Studios ym Mhenmaenmawr gyda'r cynhyrchydd Russ Hayes, ar yr un adeg â'r caneuon ar gyfer Be Sy'n Wir? Mae 8 trac ar By Chance or Design, sy'n amrywio o ganeuon trwm fel Better Days - cân wedi ei hysbrydoli gan Queens of the Stone Age - i faledi ysgafnach megis Between the Lines, a roc bluesy yn Just Rock n Roll.

Mae'r albym yn adleisio ychydig o gynnwrf lloerig eu halbym gyntaf, I Fight Lions, ond mae'r geddoriaeth yn dynnach, yn fwy amrywiol, ac yn fwy aeddfed, gyda chyfeiriad mwy penodol a phendant. "Rydyn ni wedi bod yn sgwennu a recordio'r albym yma dros y pedair blynedd diwethaf, felly dan ni di cael hen ddigon o amser i weithio ar bob cân a'i pherffeithio. Mewn ffordd, ffrwyth llafur y pedwar ohonom ni'n aeddfedu fel cerddorion a phobl ydy'r caneuon yma, sy'n golygu bod y cynnyrch terfynol yn dynn ac yn gyflawn."

Nid yr arddull yn unig sy'n amrywio o gân i gân - ond y themâu hefyd. "I fod yn onast, does 'na'm themau cyson yn rhedeg drwy'r albym. Mae rhai o'r caneuon yn athronyddol, rhai'n wleidyddol, rhai'n hunan-ddychanol...ond maen nhw i gyd am sex."

Ar ôl helpu'r band gyda chyhoeddi Be Sy'n Wir? mae gan Yws Gwynedd obeithion uchel am ddyfodol y band. Dywedodd "mi wnes i fwynhau gweithio efo I FIght Lions ar gyhoeddu eu halbym diweddara', a fedra i'm digwyl iddyn nhw ryddhau'r un newydd - maen nhw wir yn cynrychioli popeth ddylai band go iawn fod."

 

I Fight Lions:
By Chance or Design

ifightlions
I Fight Lions By Chance or Design

I Fight Lions announce their return with the release of their third album, By Chance or Design. The forthcoming record is a follow up to their acclaimed and successful 2018 Welsh language LP Be Sy'n Wir? and is set to be released on 5 April 2019 on Syrcas Records.

The band recorded the album at Orange Sound Studios in Penmaenmawr with Russ Hayes, during the same time as the Be Sy'n Wir? sessions. By Chance or Design is comprised of 8 tracks that span from the Queen of the Stone Age inspired Better Days, to softer ballads like Between the Lines, and blues rock in Just Rock n Roll. The album retains some of the manic excitement from their 2013 debut, I Fight Lions, but brings with it a tighter sound, more variation, and maturity with a more refined direction, "We've written and recorded this album on and off over the past four years, so there's been plenty of time to refine and perfect each song. The new songs are a product of the four of us maturing as musicians and people, resulting in a complete and polished product."

And as each song carries in tone, so do most of the themes. "There's not really a recurring theme to be honest. Some of them ar philosophical, some are political, some are self-satirical and all of them are about sex."

Yws Gwynedd, who assisted with the release of Be sy'n Wir, has high hopes for the bands future. He said "I enjoyed working with I Fight Lions on the release of their last album, and can't wait until they release the new one- they really embody everything a real band should be."

 


Hanes bandiau newydd fel arfer yw gorfod aeddfedu, tyfu a theimlo eu ffordd tuag at eu steil o gerddoriaeth. Mae’n cymryd amser i fandiau dyfu a datblygu mewn i’w personoliaethau a’u llwybr creadigol. Ond ni ddigwyddodd hyn i’r SYBS o gwbwl. Osian, Dafydd, Zach a Herbie yw’r band ffrwydrol pync/indi slacyr o Gaerdydd sydd wedi cyrraedd gyda’u sengl newydd ‘Paid Gofyn Pam’. Cafodd eu sengl gyntaf ei recordio gan Kris Jenkins (SFA, Cate Le Bon, Los Blancos) ac mae wedi llwyddo i ddal egni gwyllt y band wrth chwarae’n fyw.

Roedd ysgrifennu ‘Paid Gofyn Pam’ yn garreg filltir i Osian, “Dwi’n credu es i ati yn fwriadol i ysgrifennu cân pop glasurol, roedd e’n drobwynt i mi’n bersonol wrth i mi sylweddoli nad oedd angen riffs enfawr na llwyth o fuzz i drio gwneud i rwbeth swno’n drwm neu’n emosiynol”

Mae ‘Paid Gofyn Pam’ yn gyfuniad blasus o gordiau Sonic Youth, tyndra pigog Wire a chrefft felodaidd Pixies ond eto, yn nodweddiadol o sŵn unigryw SYBS. O ganlyniad, mae'n ei gwneud hi’n sengl gyntaf ysgytwol.  

 

SYBS:
Paid Gofyn Pam

SYBSband
SYBS- Paid Gofyn Pam

Bands don’t usually appear fully formed, there are the awkward growing pains, ill-fitting clothes of style and music. It takes time to fully fit into their own creative skin and find their creative path. WELL, that hasn’t happened with SYBS. Osian, Dafydd, Zach and Herbie are the explosive post punk / indie slacker band from Cardiff who have arrived fully formed with ‘Paid Gofyn Pam’. Their debut single has been recorded by Kris Jenkins (SFA, Cate La Bon, Los Blancos) and captures the frenetic energy of the bands live performances.

Writing ‘Paid Gofyn Pam’ was a game changer for Osian,  “I think I just tried to write a classic pop song, it was kind of a turning point for me personally since I realised you don't need a massive riff or a ton of fuzz to make something sound heavy or emotional”.

‘Paid Gofyn Pam’ is an irresistible combination of Sonic Youth chords, the spiky tightness of Wire and the Pixies melodic song craft yet unmistakably it is the sound of SYBS. All in all making this an all conquering debut single.

 


Ynys yw prosiect newydd Dylan Hughes, gynt o Race Horses a Radio Luxembourg. Mae caneuon Ynys yn gyfuniad o'r melodiaidd a'r amgen; yn gasgliad cyfoethog o harmonïau melancolaidd a chaneuon pop seicadelig. Maent yn dilyn dylanwad artistiaid megis Velvet Underground, Elliot Smith a Teenage Fanclub. Yn wreiddiol o Aberystwyth, mae nifer o'r caneuon yn seiliedig ar gannoedd o recordiau llais a greuwyd gan Dylan yn ystod y pedair blynedd dwethaf. Yn ei ganeuon, adlewyrchir ei syniadau mewn cyfnodau breuddwydiol, mewn byd o hud a lledrith, lle mae'r cyffredin yn troi'r anghyffredin. 

'Caneuon' yw'r deunydd cyntaf i'w rhyddhau gan Dylan Hughes ers ei ddyddiau yn Race Horses, ac yn wir, mae wedi bod werth aros! Bydd 'Caneuon' yn cael ei ryddhau ar 26 Ebrill ar Recordiau Libertino. Wrth ddechrau'r gân gyda chorws mawr sy'n gwahodd y gwrandawr mewn i'w fyd, mae 'Caneuon' yn ddeniadol ac yn fythgofiadwy. Mae'n emyn ar gyfer ‘caneuon annisgwyl' o'r gorffennol sy'n gorlifo â hiraeth am y llawenydd y mae cerddoriaeth yn ei roi i bobl. Recordiwyd 'Caneuon' yn Tŷ Drwg gyda'r cynhyrchydd adnabyddus o Gaerdydd, Frank Naughton ac wedi'i gymysgu a'i fastro gan Iwan Morgan (Gruff Rhys, Euros Childs, H Hawkline, Cate Le Bon a Meilyr Jones) yn Lerpwl. 

 

Ynys:
Caneuon

Ynys- Caneuon

Ynys is a new project by Dylan Hughes, ex-Race Horses and Radio Luxembourg. The songs of Ynys combine Dylan's melodic gift and adventurous playful song craft into a rich collection of melancholic harmonies and off-kilter psychedelic pop songs that mirror the vulnerability, yet assured, classicism of alternative touchstones such as Velvet Underground, Elliot Smith and Teenage Fan Club. This Aberystwyth exile based these songs on hundreds of voice recordings collected over the previous four years. They reflect moment and ideas captured in a dream-like state in a twilight suburbia, where the ordinary and mundane become the extraordinary and magical - Libertino Records.

‘Caneuon’ (Songs) is the first material recorded and released by Dylan since his days in Race Horses and it’s been worth the wait! 'Caneuon' will be released on 26 April on Libertino Records. With an open and big chorus that envelopes the listener into his world; ‘Caneuon’ is inviting and unforgettable. It’s a hymn to the power of an ‘unexpected song’ saved from the past and it overflows with longing for the pure joy that music brings. Caneuon was recorded in Tŷ Drwg with renawned Cardiff producer Frank Naughton and mixed and mastered by Iwan Morgan (Gruff Rhys, Euros Childs, H Hawkline, Cate Le Bon, Meilyr Jones) in Liverpool.

 Pyst logo