Pyst prif ddelwedd

Pyst: Cerddoriaeth Cymraeg Newydd / New Welsh-language Music

en Informal/Música

Mae PYST yn dosbarthu yn digidol cerddoriaeth Cymraeg, ac yma ar parallel.cymru, dyn ni'n cyflwyno rhai o'r recordiau gorau pob mis...

PYST distributes Welsh-language music, and here on parallel.cymru, we present some of the best new records...

 

Mis Mawrth / Mawrth 2019

Yn dilyn lawnsiad eu hail albwm, Inspirational Talks, ym mis Medi 2018, mae HMS Morris yn awr wrth eu boddau yn cyflwyno dwy fersiwn newydd o’u anthem anferthol, llachar, Iluminate Me. Bydd un golygiad ar gyfer radio, ynghyd ag ail-wampiad newydd sbon gan ddewin yr electronau R.Seiliog, y ddau i’w rhyddhau ar yr 8fed o Fawrth ar Recordiau Bubblewrap.

Testun Illuminate Me yw yr ysfa i gyrraedd eich llawn potensial, y teimlad rhwystredig y gallai popeth ynoch chi ddod at ei gilydd yn union y ffordd iawn ar yr union amser iawn a’ch ail - greu chi fel y fersiwn perffaith o’ch hunan – ond eto fod hyn mewn gwirionedd yn agos at amhosibl. Canai’r brif leisydd Heledd Watkins am ei ‘lliwiau’, yr amrywiaeth dirif o dueddiadau a photensialau yn ei meddwl a’i chorff, gan erfyn ar y rhai cywir i ddod i’r arwyneb a chyfuno i’w gwneud y math o berson sy’n serenu ar y llwyfan fawr, yn llwyddo mewn cyfweliad am swydd, neu’n dominyddu’r creadur sy’n meiddio ei chroesi.

Rhyddhaodd R.Seiliog ei drydedd albwm llawn Megadoze (‘rhyfeddod o decno amgylcheddol’, Clash ; ‘ei gampwaith cyflawn cyntaf’, Louder than War) yn Nhachwedd 2018. Yma, mae’n troi ei glustiau rhyfeddol at weadau dwys HMS Morris, gan dorri Illuminate Me ilawr i ddim ond dwy elfen: y synth tan fas siocledaidd, a tamaid bychan o lais cefndirol Sam Roberts; ac yna’n ein tywys ar ymwchiliad awyrog, haniaethol ac eto cadarn o guriad o gymeriadau sonig yr elfennau gwreiddiol hyn.

Yn ystod 2019 bydd HMS Morris yn gweithio ar ddeunydd newydd, gan archwilio tiriogaethau cerddorol a chyfryngau theatrig newydd, ac maent yn barod yn edrych ymlaen i gael rhanu eu gwaith newydd yn 2020.

 

HMS Morris:
Illuminate Me

HMSMorris
HMS Morris Illuminate Me

Following the release of their second LP Inspirational Talks in September 2018, HMS Morris are now delighted to present both a single - edit and an R.Seiliog (Turnstile) re-mix of anthemic album highlight Illuminate Me. Both versions of the track will be released March 8th on Bubblewrap Records.

Illuminate Me is about the often frustrated but occasionally triumphant urge to reach full potential. It’s about the mind and body coming together in perfect alignment at exactly the right time to allow you to be the best version of yourself; a rare and special thing. Lead vocalist Heledd Watkins sings of her “colours”, the myriad elements of her mind and body, and begs the right ones to come to the surface and combine to make her dazzlingly brilliant, to succeed effortlessly on a big stage, or in a gruelling job interview, or faced with someone she really wants to give a piece of her mind to.

R.Seiliog released his third full- length album Megadoze (an ambient techno marvel’,Clash; ‘his first complete masterpiece’, Louder than War) in November 2018. Here he brings his exquisite sound design to bear on the multi-layered cacophony of HMS Morris, stripping Illuminate Me down to just two elements: the warm chocolate sub-bass, and a snippet of Sam Roberts’ backing vocal; and takes us on a spacious, abstract yet persistently rhythmice xploration of their sonic characters.

Over the course of 2019 HMS Morris will be working on new material, exploring new creative territories and narrative media, and are already excited by the prospect of sharing their new work in 2020.

 


Mae I Fight Lions yn ôl gyda'u trydydd albym, by Chance or Design. Mae'r record hon yn dilyn llwyddiant eu LP Cymraeg Be Sy'n Wir?, a gafodd ei ryddhau llynedd. Bydd By Chance or Design yn cael ei ryddhau ar 5 Ebrill 2019. I gyd-fynd â chyhoeddi'r albym, bydd I Fight Lions yn rhyddhau'r sengl gyntaf oddi arni Better Days, ar 15 Mawrth.

Recordiwyd yr albym yn Orange Sound Studios ym Mhenmaenmawr gyda'r cynhyrchydd Russ Hayes, ar yr un adeg â'r caneuon ar gyfer Be Sy'n Wir? Mae 8 trac ar By Chance or Design, sy'n amrywio o ganeuon trwm fel Better Days - cân wedi ei hysbrydoli gan Queens of the Stone Age - i faledi ysgnach megis Between the Lines, a roc bluesy yn Just Rock n Roll.

Mae'r albym yn adleisio ychydig o gynnwrf lloerig eu halbym gyntaf, I Fight Lions, ond mae'r geddoriaeth yn dynnach, yn fwy amrywiol, ac yn fwy aeddfed, gyda chyfeiriad mwy penodol a phendant. "Rydyn ni wedi bod yn sgwennu a recordio'r albym yma dros y pedair blynedd diwethaf, felly dan ni di cael hen ddigon o amser i weithio ar bob cân a'i pherffeithio. Mewn ffordd, ffrwyth llafur y pedwar ohonom ni'n aeddfedu fel cerddorion a phobl ydy'r caneuon yma, sy'n golygu bod y cynnyrch terfynol yn dynn ac yn gyflawn."

Nid yr arddull yn unig sy'n amrywio o gân i gân - ond y themâu hefyd. "I fod yn onast, does 'na'm themau cyson yn rhedeg drwy'r albym. Mae rhai o'r caneuon yn athronyddol, rhai'n wleidyddol, rhai'n hunan-ddychanol...ond maen nhw i gyd am sex."

Ar ôl helpu'r band gyda chyhoeddi Be Sy'n Wir? mae gan Yws Gwynedd obeithion uchel am ddyfodol y band. Dywedodd "mi wnes i fwynhau gweithio efo I FIght Lions ar gyhoeddu eu halbym diweddara', a fedra i'm digwyl iddyn nhw ryddhau'r un newydd - maen nhw wir yn cynrychioli popeth ddylai band go iawn fod."

I Fight Lions:
Better Days

ifightlions
I Fight Lions Better Days

I Fight Lions announce their return with the release of their third album, By Chance or Design. The forthcoming record is a follow up to their acclaimed and successful 2018 Welsh language LP Be Sy'n Wir? and is set to be released on 5 April 2019. Along with the album announcement, I FIght Lions will be releasing the accompanying first single, Better Days on 15 March.

The band recorded the album at Orange Sound Studios in Penmaenmawr with Russ Hayes, during the same time as the Be Sy'n Wir? sessions. By Chance or Design is comprised of 8 tracks that span from the Queen of the Stone Age inspired Better Days, to softer ballads like Between the Lines, and blues rock in Just Rock n Roll. The album retains some of the manic excitement from their 2013 debut, I Fight Lions, but brings with it a tighter sound, more variation, and maturity with a more refined direction, "We've written and recorded this album ond and off over the past four years, so there's been plenty of time to refine and perfect each song. The new songs are a product of the four of us maturing as musicians and people, resulting in a complete and polished product."

And as each song caries in tone, so do most of the themes. "There's not really a recurring theme to be honest. Some of them ar philosophical, some are political, some are self-satirical and all of them are about sex."

Yws Gwynedd, who assisted with the release of Be sy'n Wir, has high hopes for the bands future. He said "I enjoyed working with I Fight Lions on the release of their last album, and can't wait until they release the new one- they really embody everything a real band should be."

 


I gydfynd â chyhoeddi y daith mae Lleuwen heddiw hefyd yn rhyddhau fideo newydd i'r gân 'Cofia Fi' oddi ar ei halbym ddiweddar 'Gwn Glan Beibl Budr' a ryddhawyd gan Recordiau Sain yn mis Tachwedd llynedd. Saethwyd y fideo yn nhafarn Tara Inn, Brest yn Llydaw a chyfarwyddwyd y fideo gan Miguel de Brito.

Ers ei rhyddhau mae 'Gwn Glan Beibl Budr' wedi ei chroesawu, ei chanmol a'i chofleidio gan gynulleidfaoedd eang yng Nghymru a thu hwnt. Yng ngheiriau Angharad Penrhyn Jones yn adolygu yr albym i gylchgrawn 'O'r Pedwar Gwynt':

"Mae i’r caneuon hyn deimlad elfennol, oesol. Dyma albwm tywyll, dirdynnol; mae’n gynnil ac yn treiddio i’ch cwsg, yn tarfu ar eich breuddwydion; mae’n gampwaith ac mi fydd yn glasur....

"Cawn ein codi i’r entrychion gan yr albwm hwn, a dylid ei ystyried fel cyfanwaith a gwrando arno yn ei gyfanrwydd, nid dim ond lawrlwytho ambell i drac. Mae iddo naratif a siâp gofalus, a dim ond trwy wrando o’r dechrau i’r diwedd y gallwn wir werthfawrogi gweledigaeth ac athrylith Lleuwen: cantores-gyfansoddwraig sydd yn torri ei chwys ei hun, ac sydd yn haeddu cynulleidfa fawr."

 

Lleuwen:
Fideo Newydd a Thaith Theatrau

Lleuwen
Lleuwen a'r band

To coincide with today's tour announcement, Lleuwen is also releasing a brand new video for the track 'Cofia Fi' from her recent allbum 'Gwn Glân Beibl Budr' that was released by Sain Records in November last year. The video was shot at the Tara Inn bar in Brest, Brittanny and directed by Miguel de Brito.

Since it's release 'Gwn Glân Beibl Budr' has been critically and warmly received by audiences in Wales and beyond. As the website 'From The Margins' wrote recently:

"Every syllable on Gwn Glân Beibl Budr is sung from the soul - so much so that the impact is never lessened by lack of understanding of the singer's native language. Lleuwen's vocals can effortlessly range from grace to anger in a beat, always evoking emotion in the listener. Her singing is often heart-rending, the songs are masterfully crafted and spontaneous; the album is a career-defining masterpiece."

 


Mae PYST yn falch o gyhoeddi y byddwn yn curadu Llwyfan y Settlement yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd eleni gyda rhai o fandiau mwyaf cyffrous Cymru yn chwarae. Mae Gŵyl y Dyn Gwyrdd erbyn hyn ar ei 17eg flwyddyn, ac yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, Awst 15 tan ddydd Sul, Awst 18. Ond trwy brynu pass 'Settlement' bydd cyfle i fwynhau wythnos o wersylla, gweithdai, cerddoriaeth, a llwyth o weithgareddau i baratoi pawb tuag at benwythnos arbennig Gŵyl y Dyn Gwyrdd. Y naw band fydd yn chwarae ar Lwyfan y Settlement yw:

Pys Melyn
3 Hwr Doeth
Mellt
Blodau Papur
Ani Glass
Y Cledrau
Y Sybs
Chroma
Los Blancos

 

PYST i guradu Llwyfan Y Settlement yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2019

PYST to curate the Settlement Stage at the Green Man Festival 2019

The Green Man 2019

PYST are proud to announce that we will be curating the Settlement Stage at Green Man Festival this year with 9 of the most exciting Welsh language artists to play at at this year’s Settlement Stage. Green Man, now in its 17th year, runs from Thursday, August 15 until Sunday, August 18 but a Settler’s Pass gets you in for a week of camping, workshops, music, activities to get you in the festival mood before the main weekend kicks off. The nine confirmed bands are:

Pys Melyn
3 Hwr Doeth
Mellt
Blodau Papur
Ani Glass
Y Cledrau
Y Sybs
Chroma
Los Blancos


Mis Chwefror / February 2019

'O Dan Y Haenau' yw un o uchafbwyntiau albym lwyddiannus gyntaf Adwaith - 'Melyn'. Mae'r gân yn arddangos Adwaith yn darganfod tiriogaeth sonig newydd. Mae sŵn nodweddiadol gitar Hollie Singer yn cael ei gyfnewid gan haenau o synth a llinell fâs sy'n hollol addas i'r dance floor. Mae 'O Dan Y Haenau' yn bop synth rhyfeddol sydd ag agwedd riot grrrrrl drwyddi draw!

Bydd fideo 'O Dan Y Haenau' wedi'i gyfarwyddo gan The Shoot  yn cael ei gynnwys fel Fideo Yr Wythnos ar Louder than War  ar ddydd Llun 28 Ionawr. Bydd Adwaith yn cefnogi Joy Formidable ar eu taith o gwmpas y DU. Prynwch eich tocynnau yma.

Adwaith:
Dan Y Haenau

adwaithband
Adwaith- Dan Y Haenau

‘O Dan Y Haenau’ is one of numerous highlights from Adwaith’s critically acclaimed debut album, ‘Melyn’. This song explores new sonic territory for Adwaith. Hollie Singers’ signature guitar has been replaced by layered synths and a elasticated dance-floor ready bass line. ‘O Dan Y Haenau’ is  synth pop with a wondrous heart and a underlying riot grrrl attitude!!

'O Dan Y Haenau's video directed by The Shoot will be featured as Video Of The Week on Louder Than War on Monday 28 January. Adwaith will be supporting Joy Formidable on their UK tour starting in Norwich on 10 February. Get your tickets here.


Yn dilyn llwyddiant ‘Sbectol’, sengl gyntaf y band i’w gael ei rhyddhau drwy Recordiau Côsh, dyma drac arall sy’n siwr o blesio.

Yn ôl y blogiwr Barry Gruff roedd ‘Sbectol’ yn “rock 'n' roll storm fueled by a surging energy and powerful, electrifying riffs”, ond daw ‘Ti’n Gwbod Hynny’ o gyfeiriad chydig yn wahanol wrth arafu’r tempo a datblygu mewn dull mwy anthemig.

Mae perthynas y band gyda’r cynhyrchydd Rich James Roberts wedi bod yn un llewyrchus ers sawl blwyddyn a mae’r sengl yma’n parhau â’r bartneriaeth honno. Yn wir, mae’r band wedi bod yn brysur dros y misoedd diwethaf, a bydd cyhoeddiad am albym yn siwr o ddilyn yn fuan.

Yn y byr dymor, mae’r band yn canolbwyntio ar recordio, ond byddwch yn siwr o weld y band yn gigio ledled y wlad dros yr haf.

Fleur De Lys:
Ti'n Gwbod Hynny 

Fleurdelysband
Fleur De Lys- Ti'n Gwbod Hynny

Following the success of their debut single ’Sbectol’ on Côsh Recordings, Fleur De Lis follow up with their brand new single ’Ti’n Gwbod Hynny’.

According to the blogger Barry Gruff 'Sbectol' is “…a rock ’n’ roll storm fueled by a surging energy and powerful, electrifying riffs”. The new single 'Ti’n Gwbod Hynny' takes a slightly different, slower tempo and direction with a more anthemic leaning to the song.

The bands relationship with the producer Rich James Roberts has been productive for a number of years and is evident on this new single.
The band have been busy finalising their album these last few months, more news on that and live shows coming very soon.


Mae Gwilym wedi sefydlu eu hunain fel band mwyaf poblogaidd ymysg pobl ifanc Cymru ers rhyddhau eu halbym gyntaf flwyddyn ddiwethaf ‘Sugno Gola’. Cwta ychydig wythnosau wedi rhyddhau’r albym honno, roedd y band yn agor llwyfan Maes B Eisteddfod Caerdydd. Mae’r slot honno, ar nos Fercher, fel arfer yn un eithaf distaw gyda dim ond y gwrandawyr mwyaf brwd yn troi fyny i wrando ar fand gymharol newydd.... nid hyn fu hanes gig gyntaf Gwilym ym Maes B. Roedd cannoedd wedi heidio i’r achlysur, ac yn fwy na hynny, wedi dawnsio a chanu drwy’r gig, gan greu, os bosib, y debut Maes B gorau erioed.

Mae aelodau Gwilym bellach ar wasgar o amgylch Prydain mewn colegau gwahanol, ond yn parhau i gigio a recordio pryd bynnag mae’n bosib. Wrth ddod adra dros y ‘dolig, aeth yr hogia draw i stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth at Rich James Roberts er mwyn recordio’u sengl ddiwethaf ‘Tennyn’. Cawn glywed datblygiad mewn sŵn y band a cham ymlaen mewn aeddfedrwydd ‘sgwennu, sy’n argoeli’n dda wrth i’r band gamu ‘mlaen tuag at eu blwyddyn gyntaf fel criw sefydledig.

Gwilym:
Tennyn

_gwilym / _gwilym
Gwilym- Tennyn

Gwilym have established themselves as one of the most popular bands in Wales since releasing their debut album 'Sugno Gola'. Only a few weeks  after releasing that album, they were opening Maes B's stage at the National Eisteddfod of Wales. Traditionally, that slot on a Wednesday is relatively quiet with only the most hardcore fans turning up to see the opening bands sets.... but this was not the case for Gwilym's gig.  Hundreds flocked to the show, and after an amazing response, it has been tagged as possibly one of the best Maes B debuts ever.

Gwilym's members are spread across Britain in different Universities, but are still gigging and recording when possible. When they came home for Christmas, the boys went to Stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth with Rich James Roberts to record their latest single 'Tennyn'. We hear a maturer sound and writing approach into what promises to be a big year for Gwilym.

Gwilym have been nominated in every category for the Gwobrau'r Selar awards, and they'll be a chance to hear the band perform on the Saturday. But if you’re not able to attend that gig, then you can listen to a live session on Friday (8th of February) on Janice Long's show on BBC Wales.


Er mwyn ymuno â dathliadau Dydd Miwsig Cymru, mae I Fight Lions wedi creu stiwdio dros dro yn arbennig er mwyn recordio EP o fersiynau acwstig o ganeuon mwyaf poblogaidd eu halbym diwethaf, ‘Be Sy’n Wir?’.

Cafodd yr albym honno ei rhyddhau yn Mis Mehefin 2018 ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr i’r band, yn eu sefydlu o’r diwedd fel un o bandiau gorau’r sîn, ac wedi arwain at gigs cyson ledled y wlad. Mae’r EP yma’n cynnwys fersiynau arbennig a gwahanol o ‘Diwedd y Byd’, ‘Adweithiau’ a fersiwn hollol hudol o ‘Tynnu ar y Tennyn’, a’r cynhyrchu amrwd yn tynnu sylw at safon y caneuon eu hunain. Stafell sbar y canwr, Hywel Pitts oedd safle y recordio, a gafodd hynny ei wneud gan y basydd Dan Thomas a wnaeth hefyd ei gynhyrchu a gymysgu.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae’r band wedi bod yn y stiwdio yn recordio albym newydd a bydd fwy o fanylion am honno i ddilyn yn fuan. Os am fwy o wybodaeth a diweddariadau cyson am I Fight Lions, dilynwch eu cyfrifon cymdeithasol - @ifightlions ar pob dim.

I Fight Lions:
Diwedd Y Byd

ifightlions / ifightlions
I Fight Lions- Diwedd Y Byd

To celebrate Welsh Language Music Day I Fight Lions have built a temporary studio to record their latest EP 'Diwedd Y Byd'. 'Diwedd Y Byd' is an EP of acoustic versions of the most popular songs from their album 'Be Sy'n Wir?'.

'Be Sy'n Wir?' was released in June 2018 and proved to be a real success for the band, establishing them as one of the best bands in the Welsh music scene and leading them to constant gigs throughout Wales. This EP has a very special and different version of 'Diwedd y Byd' and 'Adweithiau' alongside a totally magical version of 'Tynnu ar y Tennyn', with the raw production highliting the high standard of the songs. The studio was located in Hywel Pitts' (lead singer) spare room, which was made by Dan Thomas (bassist) who also produced and mixed the EP.

During these last months the band have been recording a new album, more details on that very soon. For more information and regular updates about I Fight Lions follow their social media accounts - @ifightlions


Roedd 2018 yn flwyddyn lwyddiannus i Los Blancos, blwyddyn a welodd y band cyffrous ‘slacker, pync’ hwn yn gosod eu stamp ar y sîn gerddorol yng Nghymru. Bydd y flwyddyn hon yn un fawr iddyn nhw hefyd, gyda’u halbwm cyntaf, hir ddisgwyliedig yn gweld golau dydd cyn yr haf. Ar 8 Chwefror bydd sengl dwy gân newydd Los Blancos ‘Ti Di Newid / Cadw Fi Lan’ yn cael ei ryddhau. Mae’r ddwy gân yn gyferbyniol ond clywir dylanwadau’r Velvet Underground, The Replacements a’r Cyrff cynnar fel islais i sain anghymharol Los Blancos.

Los Blancos:
Cadw Fi Lan / Ti Di Newid

blancoslos502
Los Blanco- Cadw Fi Lan

2018 was a successful year for Los Blancos, a year that saw the exciting slacker punk band making their mark on the music scene in Wales. This year looks set to be a big year for them too, with the release of their long awaited album before the Summer. On the 8th of February, the new double A side single 'Ti Di Newid / Cadw Fi Lan' will be released. Both songs are contrasting with influences by Velvet Underground, The Replacements and early Y Cyrff as an underlaying sound to Los Blancos.


Pyst logo