Termau meddygol / Medical terminology

Yn Termau Themaidd / Themed Terminology

<- Return to main glossary

accident and emergency (A&E) damweiniau ac achosion brys
acute services gwasanaethau acíwt
British Dental Association (BDA) Cymdeithas Ddeintyddol Prydain
British Medical Association (BMA) Cymdeithas Feddygol Prydain
cancer canser
cardiovascular disease clefyd cardiofasgwlaidd
care pathway llwybr gofal
chief medical officer (CMO) prif swyddog meddygol
child and adolescent mental health services gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed
child protection register y gofrestr amddiffyn plant
cholesterol colesterol
chronic disease management rheoli afiechyd cronig
chronic disease clefydau cronig
chronic diseases clefyd cronig
clinician clinigydd
communicable disease clefyd trosglwyddadwy
community care gofal yn y gymuned
community nurse nyrs gymunedol
community nurses nyrsys cymunedol
community-based health services gwasanaethau iechyd yn y gymuned
confidential patient information gwybodaeth gyfrinachol am glaf
coronary heart disease clefyd coronaidd y galon
critical care gofal critigol
dentist deintydd
dentists deintyddion
diagnostic test prawf diagnostig
district nurse nyrs ardal
elective dewisol
electronic health record cofnod iechyd electronig
emergency admissions derbyniadau brys
General Medical Council Cyngor Meddygol Cyffredinol
general practitioner meddyg teulu
general practitioners meddygon teulu
geriatric i’r henoed
health impact assessment asesu’r effaith ar iechyd
health visitor ymwelydd iechyd
healthcare gofal iechyd
healthcare professional gweithiwr gofal iechyd proffesiynol
immunisation imiwneiddio
locum locwm
medical devices dyfeisiau meddygol
mental health iechyd meddwl
midwife bydwraig
midwifery bydwreigiaeth
opticians optegwyr
out-patient claf allanol
paediatric pediatrig
palliative care gofal lliniarol
patient claf
patient transport service gwasanaeth cludo cleifion
pharmaceutical services gwasanaethau fferyllol
pharmacy fferyllfa
prescription presgripsiwn
primary care gofal sylfaenol
prognosis prognosis
public health iechyd y cyhoedd
secondary care gofal eilaidd
service user defnyddiwr gwasanaethau
social care gofal cymdeithasol
specialist services gwasanaethau arbenigol
stroke strôc
surgical llawfeddygol
tertiary care gofal trydyddol

<- Return to main glossary