Gorymdaith dros Annibyniaeth 11-05

Miloedd yn gorymdeithio dros Annibyniaeth i Gymru yng Nghaerdydd / Thousands march for Welsh Independence in Cardiff

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol

Cynhaliwyd yr orymdaith gyntaf erioed ar gyfer Annibyniaeth i Gymru ddoe, ddydd Sadwrn 11 Mai, yng Nghaerdydd. Daeth dros tair fil o bobl allan i'r orymdaith a drefnwyd gan AUOBCymru (Pawb Dan Un Faner Cymru).

The first ever March for an Independent Wales took place yesterday, Saturday 11th May, in Cardiff. Over three thousand people turned out for the march organised by AUOBCymru (All Under One Banner Cymru).

Dywedodd Llywelyn ap Gwilym, llefarydd ar ran AUOBCymru: “Roeddem wedi gobeithio gweld niferoedd yn y miloedd ac nid oeddem yn siomedig. Er gwaethaf y dechrau cynnar i’n cefnogwyr oedd yn teithio o ogledd ein gwlad a thu hwnt, roedd pawb mewn ysbryd da. Roedd yn wych gweld y baneri a'r fflagiau, i glywed y gerddoriaeth a'r canu, ac i fod yn dyst i'r diwrnod hanesyddol hwn. Er ein bod am ddod â'r ddadl annibyniaeth oddi ar y cyfryngau cymdeithasol i’r strydoedd, roeddem hefyd am i bawb gael diwrnod gwych. Rwy'n credu y gallwn ddweud ein bod wedi llwyddo yn y ddau gyfrif! Rydym wrth ein bodd gyda'r ffordd yr aeth y diwrnod."Llywelyn ap Gwilym, a spokesperson for AUOBCymru said: “We had hoped to see a turnout in the thousands and we weren’t disappointed. Despite the early start for those supporters travelling from the north of our country and from further afield, everyone was in high spirits. It was fantastic to see the flags and banners, to hear the music and singing, and to bear witness to this historic day. While we wanted to bring the independence debate off social media and onto the streets, we also wanted everyone to have a great day out. I think it’s safe to say we succeeded on both counts! We’re delighted with the way the day went.”
Dechreuodd cefnogwyr gynnull o dan heulwen gwanwyn o tua hanner dydd. Dechreuodd yr orymdaith am 1.30yp, dan arweiniad band pibau, baner fawr yn datgan “Annibyniaeth IndyWales”, a thair baner enfawr arall, yn dilyn llwybr drwy ganol Caerdydd, drwy strydoedd o siopwyr a thwristiaid. Ychydig dros awr yn ddiweddarach, ar ddiwedd yr orymdaith, rhoddwyd nifer o areithiau, yn briodol yng nghysgod y cerflun o John Batchelor, y “Friend of Freedom”, lle cafwyd derbyniad rhyfeddol. Dechreuodd Cadeirydd YesCymru, Sion Jobbins, y gweithgareddau drwy arwain y dorf yn siantio “what do we want - independence - when do we want it - now”, a gadawyd i Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, ddod a’r rali i ben:Supporters began congregating under the spring sunshine from about midday. The march stepped off at 1.30pm, led by a pipe band, a large banner declaring “Annibyniaeth IndyWales”, and three other huge flags, following a route through the centre of Cardiff, past shoppers and onlookers. A little over an hour later, at the end of the procession, a number of speeches were given, fittingly in the shadow of the statue to John Batchelor, the “Friend of Freedom”, to a rapturous reception. With YesCymru chair Sion Jobbins kicking off proceedings, leading the crowd in call and response of “what do we want - independence - when do we want it - now”, it was left to Adam Price, the leader of Plaid Cymru, to bring things to a close:
“Pan ysgrifennir y stori fawr am annibyniaeth ein cenedl, yn y dyfodol agos iawn, y genhedlaeth hon fydd yn gallu dweud ‘we got there because we marched.’ Unedig yn ein nod. Wedi ein hanwybyddu yn ein hangerdd. Pawb o dan un faner. Yn ein calonnau. Yn ein meddyliau. Yn rhydd yn barod.”“When the great story of our nation’s independence is written, in the very near future, it is this generation that will be able to say ‘we got there because we marched.’ United in our goal. Ignited in our passion. All under one banner. In our hearts. In our minds. Already free.”
Ychwanegodd Llywelyn ap Gwilym: “Ni fyddem wedi cael gorymdaith mor llwyddiannus heb gymorth grŵp mawr o wirfoddolwyr ymroddedig sydd wedi mynd y tu hwnt i'r hyn y gellid yn rhesymol ei ddisgwyl. Rydym hefyd wedi cael cefnogaeth wych gan Heddlu De Cymru a Chyngor Caerdydd, yr ydym yn ddiolchgar iawn iddynt. Ond ni fyddem ni wedi cael digwyddiad mor llwyddianus heb bob un a ddaeth i’r rali. Diolch o’r galon.”Llywelyn ap Gwilym added: “We wouldn’t have had such a successful march without the help of a large group of dedicated volunteers who have gone above and beyond what could have reasonably been expected. We’ve also had great support from the South Wales Police and Cardiff Council, to whom we are very grateful. But most of all we wouldn’t have had such a wonderful event without each and every person who turned up. Diolch o’r galon.”

AUOBCymru

 

Cefnogir yr Orymdaith gan YesCymru, AWokEN Cymru, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Cefnogwyr Pêl-droed dros Annibyniaeth, Llafur dros Annibyniaeth, Gellir Gwell!, Undod ac All Under One Banner yr Alban.

The march is supported by YesCymru, AWokEN Cymru, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Welsh Football Fans for Independence, Labour for an Independent Wales, Yes is More, Undod and All Under One Banner Scotland.

March for Independence 11-05