Eisteddfod Logo Purple

Aelodau Newydd yr Orsedd yn Eisteddfod Sir Conwy 2019 / New members of the Gorsedd Honours in the 2019 Eisteddfod in Conwy

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol

Heddiw, mae carfan newydd o aelodau y Gorsedd wedi cael eu derbyn...

Today, a new cohort of Gorsedd members have been received...

Mae’r anrhydeddau hyn, a gyflwynir yn flynyddol, yn gyfle i roi clod i unigolion o bob rhan o’r wlad am eu cyfraniad arbennig i Gymru, y Gymraeg ac i’w cymunedau lleol ar hyd a lled Cymru. Braf yw gallu cydnabod y bobl hyn drwy drefn anrhydeddau’r Orsedd, a’u hurddo ar Faes yr Eisteddfod, fore Llun 5 Awst a bore Gwener 9 Awst.These honours, presented annually, are an opportunity to recognise individuals from all parts of the country for their achievements and their commitment to Wales, the Welsh language and to their local communities across the whole of Wales. This year’s individuals will be honoured at special ceremonies on the Eisteddfod Maes on Monday 5 August and Friday 9 August.
Yn unol â threfniadau Urddau er Anrhydedd Gorsedd y Beirdd, mae pob aelod newydd yn dod yn aelod ar yr un gwastad, sef fel Derwydd. Mae pob person sy'n derbyn aelodaeth trwy anrhydedd Yr Orsedd yn cael eu derbyn un ai i'r Wisg Werdd, neu'r Wisg Las, yn ddibynnol ar faes eu cyfraniad.In line with the Gorsedd of Bards’ arrangements for honouring new members, all new members are admitted at the same level, irrespective of whether they are honoured with Blue or Green robes.
Mae’r rheini sydd yn amlwg ym myd y Gyfraith, Gwyddoniaeth, Chwaraeon, Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau, gweithgaredd bro / neu genedl yn derbyn Urdd Derwydd – Y Wisg Las am eu gwasanaeth i’r genedl.Those who have succeeded in the fields of Law, Science, Sports, Journalism, Media, local / national activities become Honorary Druids – Blue robes - for their services to the nation.
Mae’r Orsedd hefyd yn urddo aelodau newydd i’r Wisg Werdd am eu cyfraniad i’r Celfyddydau. Bydd y rheini sydd wedi sefyll arholiad neu sydd sydd wedi llwyddo mewn cwrs gradd yn y Gymraeg, mewn Cerddoriaeth, neu unrhyw bwnc a astudiwyd yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, hefyd yn derbyn y Wisg Werdd, yn ogystal ag enillwyr Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd.The Gorsedd admits new members to the Green robes for their contribution to the Arts. Those who have succeeded in the Gorsedd examinations or are eligible on account of their degree in Welsh, Music or any subject mostly studied through the medium of Welsh also receive the Green robes, as do the winners of the Urdd Crown and Chair.
Dim ond enillwyr prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol a urddir i’r Wisg Wen.Only winners of the main competitions at the National Eisteddfod are honoured with White robes.
Ymysg yr enwau cyfarwydd a fydd yn cael eu hurddo gan yr Orsedd eleni yw’r chwaraewyr rygbi, Ken Owens a Jonathan Davies, y cyflwynydd a’r digrifwr, Tudur Owen a’r delynores ryngwladol, Catrin Finch.Among the well-known names honoured by the Gorsedd this year are rugby players, Ken Owens and Jonathan Davies, presenter and comedian, Tudur Owen and renowned international harpist, Catrin Finch.
Eleni hefyd, mae amryw o’r rheini a urddir wedi dysgu Cymraeg a nifer wedi symud o wledydd eraill i Gymru, gan goleddu ein hiaith a chyfoethogi ein diwylliant.This year also sees a number of Welsh learners and those who have moved to Wales from other countries honoured, for the way in which they have embraced and cherished the Welsh language and for their role in enriching our culture.

eisteddfod.cymru / eisteddfod / gorsedd.cymru

Gwisg Werdd / Green Robes

Pierino Algieri
Yn fab i garcharor rhyfel o’r Eidal, magwyd Pierino Algieri, Llanddoged yn Nyffryn Conwy, gan ddysgu Cymraeg ddeugain mlynedd yn ôl a magu’i blant ar aelwyd Gymraeg. Er iddo ddilyn gyrfa fel ciper a warden ar ddyfroedd Dyffryn Conwy, gwnaeth enw iddo’i hun yn y maes agosaf at ei galon, ffotograffiaeth tirluniau. Cafodd ei gyfrol, Eidalwr yn Eryri, sylw cenedlaethol, ac mae ei waith wedi ymddangos ar gloriau sawl llyfr a CD.
Pierino Algieri
The son of an Italian prisoner of war, Pierino Algieri, Llanddoged was brought up in the Conwy Valley, learning Welsh forty years ago and bringing up his children in a Welsh-speaking home. Although he has worked as a keeper and warden in the Valley, he made his mark as a gifted landscape photographer. His book, Eidalwr yn Eryri gained national attention, and his work has appeared on the covers of numerous books and CDs.
Menna Baines
Mae Menna Baines, Bangor yn adnabyddus am ei chyfraniad nodedig fel newyddiadurwr, hanesydd llên a chelf, a’i hymroddiad diflino wrth hyrwyddo’r Gymraeg, diwylliant Cymru a lles cymdeithas. Ond mae ei chyfraniad gwirfoddol i’w hardal a’i bro ym Mangor hefyd yn sylweddol iawn, ac mae hi’n ymwneud â llu o fudiadau, gan gynnwys papur bro Y Goriad, Menter Iaith Bangor a Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn, i enwi ond rhai.
Menna Baines
Menna Baines, Bangor is well-known for her contribution as a journalist, a literary and art historian, and her unfailing commitment to promoting the Welsh language and culture and social welfare in Wales. She has contributed greatly to a wide range of organisations in the Bangor area, including the local community newspaper, Y Goriad, the local language initiative, and the local schools music service.
Berno Brosschott
Daeth Berno Brosschott, Pwllheli i Ben Llŷn o’r Iseldiroedd ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, gan ymroi’n llwyr i fod yn rhan o’r gymuned leol. Fel cynifer o Ewropeaid sydd wedi setlo yng Nghymru, mae wedi cofleidio’n hiaith a’n diwylliant, a bu’n rhan allweddol o dîm y papur bro lleol, Llanw Llŷn ers blynyddoedd lawer, gan arwain ar y gwaith manwl o osod y papur. Fel modd o gyflwyno hanes a diwylliant Cymru i ymwelwyr o’r Iseldiroedd, cyfieithodd ffilm am fenter Cwrw Llŷn i’r Iseldireg – cyfraniad pwysig arall gan y gŵr hynod hwn.
Berno Brosschott
Berno Brosschott, Pwllheli came to Llŷn from the Netherlands thirty years ago, and immediately became a part of the local community. As with so many people from Europe who have moved here to Wales, he has embraced our language and culture, and has been an integral part of the local community newspaper, Llanw Llŷn for many years, leading on the intricate work of designing and setting the paper. He recently translated a film on Cwrw Llŷn into Dutch, as a means of introducing Welsh history and culture to visitors from his native country.
Elin Angharad Davies
Cerddoriaeth yw maes Elin Angharad Davies, Ysbyty Ifan, a bu ei chyfraniad yn sylweddol dros y blynyddoedd. Yn Bennaeth Cerddoriaeth yn Ysgol y Creuddyn, mae’n arwain CoRwst ac yn hyfforddi rhanbarth Llanrwst o Gôr yr Eisteddfod eleni. Mae’n osodwr a hyfforddwr cerdd dant profiadol, ac yn feirniad rheolaidd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Urdd a’r Ŵyl Gerdd Dant. Ar hyn o bryd, mae’n cydlynu Prosiect Telyn Llanrwst, gan gynnal gweithdai mewn ysgolion ar draws yr ardal er mwyn codi ymwybyddiaeth o hanes y delyn yn ardal Dyffryn Conwy.
Elin Angharad Davies
Elin Angharad Davies, Ysbyty Ifan is a talented musician who has made a huge contribution over the years. She is Head of Music at Ysgol y Creuddyn, conducts CoRwst, and is a joint coach of this year’s Eisteddfod Choir. She is an experienced cerdd dant coach and arranger, and regularly adjudicates at the National Eisteddfod, the Urdd and the Cerdd Dant Festival. She is currently co-ordinating the Llanrwst Harp Project, raising awareness of the history of the harp in the Conwy Valley by organising workshops in schools across the area.
Euros Rhys Evans
Mae Euros Rhys Evans, Y Barri yn arweinydd, cerddor a chyfansoddwr adnabyddus sydd wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth i’w ardal a’i wlad. Bu’n Bennaeth Cerddoriaeth Ysgol Gyfun Llanhari cyn gadael i weithio fel cerddor llawrydd, gan gyfansoddi, trefnu, cynhyrchu a chyfarwyddo. Cyfansoddodd gerddoriaeth ar gyfer nifer fawr o gyfresi teledu, gan ennill gwobr BAFTA Cymru am sgôr y ffilm Streic yn 1996. Roedd yn un o hyfforddwyr ac arweinwyr Côr Eisteddfod 2012, ac mae’n organydd yng Nghapel y Tabernacl, Caerdydd.
Euros Rhys Evans
Euros Rhys Evans, Barry is a conductor, musician and well-known composer, who has given years of service both to his local area and to his country. He was Head of Music at Ysgol Gyfun Llanhari before embarking on a freelance career, composing, arranging, producing and directing music. He has composed the music for a number of highly acclaimed TV series, winning a BAFTA Cymru award for his score for the film Streic in 1996. He was one of the coaches and conductors of the National Eisteddfod Choir in 2012, and is the organist at Capel y Tabernacl, Cardiff.
Catrin Finch CatrinFinch
Yn un o gerddorion amlycaf Cymru, mae dawn Catrin Finch, Pentyrch ar y delyn wedi’i harwain i lwyfannau ar hyd a lled y byd. Yn wreiddiol o Lan-non, Ceredigion, llwyddodd yn ei harholiad gradd wyth gyda’r marc uchaf ar draws Prydain gyfan, a hithau ond yn naw oed ar y pryd. Mae hi wedi recordio a rhyddhau cynnyrch sy’n cynnwys gweithiau gan gyfansoddwyr o bob cyfnod, ynghyd â chyfres o alawon gwerin o Gymru, a phrosiect arbennig gyda’r cerddor Seckou Keita o Senegal. Mae’n weithgar yn ei chymuned, ac mae Academi Catrin Finch yn trefnu Ysgol Haf y Delyn ymhlith digwyddiadau eraill o bwys.
Catrin Finch CatrinFinch
Catrin Finch, Pentyrch is one of Wales’ foremost musicians, performing as a harpist at venues across the world. Originally from Llan-non, Ceredigion, she passed her grade eight harp examination at only nine years of age, gaining the highest mark for any pupil throughout the UK. She has recorded and released an extensive output, including works by composers from every period, as well as a series of folk songs from Wales and a special project with the Senegalese musician Seckou Keita. She is also very much involved with the Catrin Finch Academy, arranging many key events, including the Harp Summer School.
Helen Gibbon
Er mai athrawes Addysg Grefyddol oedd Helen Gibbon, Capel Dewi, bu cerddoriaeth yn rhan bwysig o’i bywyd erioed. Enillodd ar yr Unawd Soprano yn yr Eisteddfod Genedlaethol bedair gwaith, a bu’n arwain a hyfforddi ieuenctid ac oedolion i ganu, gan lwyddo droeon yn Eisteddfod yr Urdd gyda chorau ysgol. Sefydlodd Gôr Tŷ Tawe yn 1990, ac mae’n parhau i’w arwain o hyd, bron i ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach. Mae’n gwbl ymroddedig i’r gwaith o gadw’r traddodiadau a’r diwylliant Cymraeg a cherddorol yn fyw yn ei bro.
Helen Gibbon
Helen Gibbon, Capel Dewi formerly taught Religious Education, but music has always been a key element in her life. She has won the Soprano Solo at the National Eistedddfod four times, and has been a singing coach to both children and adults, with her school choirs winning many accolades at the Urdd Eisteddfod. She established the Tŷ Tawe Choir in 1990, and remains its conductor, almost thirty years later. She is passionate about music, and is totally dedicated to maintaining and preserving Welsh musical and cultural traditions wihin her own community.
John Jones johnacalun
Efallai na fydd pawb yn sylweddoli pwy yw John Jones, Tudweiliog wrth glywed ei enw ar ei ben ei hun, ond wrth ychwanegu ‘ac Alun’ ar ôl ei enw cyntaf, mae’n amlwg ei fod yn un hanner o’r ddeuawd hynod boblogaidd, John ac Alun. Mae ei gerddoriaeth wedi rhoi pleser i filoedd o gefnogwyr, a gydag Alun, mae’n gefnogwr brwd nifer o elusennau pwysig, yn lleol ac yn genedlaethol. Mae ei wreiddiau’n ddwfn yn ardal Pen Llŷn, a hyn yn cael ei adlewyrchu yn nifer o ganeuon y ddeuawd. Mae’r ddau yn parhau i deithio ar hyd a lled Cymru a’r tu hwnt yn perfformio i gynulleidfaoedd o bob oed.
John Jones johnacalun
John Jones, Tudweiliog is known to one and all as the ‘John’ in John ac Alun, the much-loved duo from north Wales. His music has attracted thousands of followers, and along with singing partner, Alun, he has supported many local and national charities. His roots are firmly planted in Pen Llŷn, an area which has featured prominently in the duo’s repertoire. John ac Alun still tour regularly throughout Wales and further afield, bringing pleasure to audiences of all ages.
Bethan Kilfoil bethankilfoil
Un a symudodd ar draws y dŵr i Co. Kildaire yw Bethan Kilfoil, Newbridge, ac erbyn heddiw, mae’n olygydd newyddion ar RTE yn Iwerddon. Yn wreiddiol o’r Wyddgrug, bu’n wyneb a llais amlwg ar raglenni newyddion y BBC yng Nghymru, gan dreulio cyfnodau fel gohebydd yn Llundain, ac yna fel gohebydd Ewrop BBC Cymru ym Mrwsel. Er iddi symud o Gymru, mae ei chyfraniad i’r byd newyddion yma’n parhau, ac mae i’w chlywed a’i gweld yn rheolaidd yn cyfrannu’n ddisglair a chytbwys yn y Gymraeg ar agweddau ar fywyd Iwerddon. Mae hi hefyd yn cyfrannu erthyglau misol treiddgar a bywiog i’r cylchgrawn, Barn.
Bethan Kilfoil bethankilfoil
Co. Kildaire in Ireland is the current home of Bethan Kilfoil, Newbridge, who is news editor at RTE. Originally from Mold, she used to present BBC news programmes in Wales, also spending time in London, and then in Brussels as Europe reporter for BBC Cymru. Although she has now left Wales, she still contributes to news programmes in Wales, giving her own balanced perspective on life in Ireland. She also contributes lively monthly articles to the Welsh magazine, Barn.
Geraint Løvgreen ddim_yn_sant
Mae Geraint Løvgreen, Caernarfon wedi cyfrannu’n helaeth a di-dor i’r byd canu poblogaidd er y 1970au, ac mae’n llais cyfarwydd ar raglenni fel Talwrn y Beirdd. Caiff ei adnabod fel un o gerddorion mwyaf cynhyrchiol ei gyfnod, ac mae’n uchel iawn ei barch ymysg beirdd a chantorion ac enwogion o fri! Bu’n rhan o sefydlu cwmni cyfieithu Cymen, gyda chwmnïau a sefydliadau’n parhau i droi ato am wybodaeth a chyngor ieithyddol a diwylliannol. Mae’n Gymro teyrngar sydd wedi adeiladu’i yrfa a’i fywyd teuluol o gwmpas y diwylliant Cymraeg.
Geraint Løvgreen ddim_yn_sant
Geraint Løvgreen, Caernarfon has made a major contribution to the Welsh pop scene since the 1970s, and is a familiar voice on popular programmes such as Talwrn y Beirdd. He is an extremely productive composer and performer, and is highly respected by both poets and musicians. One of the founder members of the translation company Cymen, companies and organisations alike still turn to him for advice and information on cultural and linguistic matters. A staunch Welshman, he has built his entire career and family life around the Welsh language and culture.
Helena Miguelez-Carballeira (i’w hurddo yn 2020)
Yn wreiddiol o Galisia, mae Helena Miguelez-Carballeira, Bangor yn darlithio mewn Astudiaethau Sbaenaidd ym Mhrifysgol Bangor. Llwyddodd i ddyfnhau ein dealltwriaeth ni yma yng Nghymru o hanes a diwylliant Galisia, ac mae hefyd yn arbenigo ar fywyd a gwleidyddiaeth Gwlad y Basg a Chatalwnia. Cyfrannodd yn helaeth i faes astudiaethau cyfieithu, a thrwy’i hymdrechion hi i raddau helaeth, sicrhawyd fod y Gymraeg yn rhan o’r trafodaethau rhyngwladol sy’n ymwneud â’r maes. Mae’n enghraifft lachar o’r modd y gall ysgolheigion rhyngwladol sydd ag ymdeimlad tuag at ein diwylliant a gwybodaeth o’n hiaith, gyfoethogi ein bywyd cenedlaethol.
Helena Miguelez-Carballeira (to be admitted in 2020)
Originally from Galicia, Helena Miguelez-Carballeira, Bangor now lectures in Spanish Studies at Bangor University. She has succeeded in deepening our understanding here in Wales of Galician history and culture, and she is also an expert on the life and politics of the Basque Country and Catalonia. She has contributed extensively to the field of translation studies, and it is chiefly thanks to her that the Welsh language is now an integral part of international discussions relating to that field. She is a shining example of how international scholars who have a sense of our culture and knowledge of our language can enrich the life of our nation.
Alun Roberts johnacalun
Cawn gyfle i anrhydeddu hanner arall y ddeuawd John ac Alun, wrth i Alun Roberts, Tudweiliog gael ei urddo hefyd eleni. Gyda’i bartner cerddorol, bu Alun yn perfformio am flynyddoedd, ac mae’r ddau wedi ysbrydoli nifer o artistiaid, gan eu rhoi ar ben ffordd a’u meithrin i fod o flaen cynulleidfa. Mae llu o gerddorion wedi cael profiadau arbennig fel rhan o’u band a theithio i Nashville a Memphis, Tennessee. Er ugain mlynedd bellach, bu’r ddau’n cyflwyno sioe boblogaidd ar nos Sul ar Radio Cymru, ac maent hefyd wedi serennu mewn nifer o gyfresi teledu.
Alun Roberts johnacalun
We now have the opportunity to honour the other half of the popular duo John and Alun, as Alun Roberts, Tudweiliog is also honoured this year. With his musical partner, Alun has been performing for years, and together they have inspired many artists, starting them on their careers and nurturing them to appear in front of an audience. A host of musicians have had memorable experiences as part of their band, travelling to Nashville and Memphis, Tennessee. For twenty years, John ac Alun have presented a popular Sunday night show on Radio Cymru, and they have also starred in a number of television series.
Gwenda Roberts
Cyfrannodd Gwenda Roberts, Sarn yn helaeth i’w hardal am flynyddoedd. Mae’n glerc i Gyngor Cymuned Botwnnog ac yn ysgrifennydd Cymdeithas Defaid Llŷn er 35 mlynedd, a rhoddodd y gorau i’w gwaith fel Ynad Heddwch y llynedd ar ôl gwasanaethu am bymtheng mlynedd. Mae ei chyfraniad oes i Gapel Hebron, Llangwnnadl, i’w ddathlu. Mae’n organydd yno er hanner canrif a mwy, a bu’n athrawes yn yr Ysgol Sul am gyfnod helaeth. Yn ogystal, mae’n ddiacon yn yr eglwys ac yn drysorydd yr adeiladau er chwarter canrif. Y llynedd, cwblhaodd gyfnod o hanner canrif fel organydd swyddogol Cymanfa Bregethu Cydenwadol Rhoshirwaun.
Gwenda Roberts
Gwenda Roberts, Sarn has made a valuable contribution to her local area for years. She is the clerk of Botwnnog Community Council and has been secretary of the Llŷn Sheep Society for 35 years, retiring as a JP last year after fifteen years’ service. Her lifetime contribution to Capel Hebron, Llangwnnadl, is to be celebrated – having been an organist for over fifty years and a Sunday School teacher for many years. She is also a deacon and has worked tirelessly as treasurer for a quarter of a century. Last year, she celebrated her half century as the official organist of the Rhoshirwaun Interdenominational Preaching Association.
Meurig Williams
Bu Meurig Williams, Caerdydd yn weithgar iawn am flynyddoedd lawer ym myd cerddoriaeth draddodiadol Cymru, a’i brif nod yw lledaenu poblogrwydd cerddoriaeth draddodiadol Cymru a’r ffyrdd gwerinol o’i chanu. Mae’n gadeirydd Clera, ac wedi cyfrannu’n helaeth at ddatblygu Tŷ Gwerin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae ei genhadaeth selog dros gerddoriaeth draddodiadol yn parhau, gan alluogi cerddorion amatur hen ac ifanc i ganu ein halawon unigryw gyda’i gilydd yn gyhoeddus.
Meurig Williams
Meurig Williams, Cardiff has been active for many years in the traditional music scene in Wales, his main aim being to spread the popularity of Welsh folk music and the way it is traditionally presented and sung. He is the chairman of Clera and has contributed extensively to the development of Tŷ Gwerin on the National Eisteddfod field. His zealous mission to promote traditional music continues, enabling young and old amateur musicians to sing and perform our unique melodies together publicly.
Vivian Parry Williams
Mae cyfraniad Vivian Parry Williams, Blaenau Ffestiniog i fywyd diwylliannol a chymdeithasol ei fro yn sylweddol. Mae’n arbenigwr ar hanes ardaloedd Ffestiniog a Nant Conwy, ac wedi ymchwilio’n ddyfal i’r maes, yn arbennig y cyfnod o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen. Cyfrannodd lu o erthyglau i amryw o gyhoeddiadau, a bu’n athro dosbarthiadau nos llwyddiannus ar hanes lleol ac yn ddarlithydd poblogaidd ar draws gogledd Cymru. Mae hefyd yn llenor amlochrog, ac yn enillydd cyson mewn eisteddfodau gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol.
Vivian Parry Williams
Vivian Parry Williams, Blaenau Ffestiniog's contribution to the cultural and social life of his area is considerable. He is an expert on the history of Ffestiniog and Nant Conwy, and has extensively researched that field, especially the period from the mid-nineteenth century onwards. He has contributed many articles to various publications, taught night classes on local history, and is a popular lecturer across the whole of north Wales. He is also a talented poet and author, and is a regular winner at eisteddfodau, including the National Eisteddfod.
Patrick Young OPRACymru
Mae Patrick Young, Llan Ffestiniog wedi sicrhau bod opera’n cael sylw haeddiannol yn y Gymraeg er degawd a mwy. Sefydlodd gwmni OPRA Cymru gyda’r nod o fynd â’r byd opera i bob rhan o Gymru, yn ardaloedd trefol a gwledig fel ei gilydd, gyda chynulleidfaoedd yn cael cyfle i fwynhau gweithiau gan Bizet, Verdi, Rossini a llawer mwy dros y blynyddoedd diwethaf. Uchafbwynt y cwmni hyd yn hyn oedd comisiynu a chyflwyno opera wreiddiol a newydd gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood, Wythnos yng Nghymru Fydd. Daeth Patrick i Gymru er mwyn i’w blant gael magwraeth Gymraeg, ac fe gyrhaeddodd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod yn 2015.
Patrick Young OPRACymru
For a decade and more, Patrick Young, Llan Ffestiniog has ensured that opera through the medium of Welsh has been given its rightful status. He established OPRA Cymru with the aim of taking opera to every part of Wales, both rural and urban, giving audiences the opportunity to enjoy works by Bizet, Verdi, Rossini and many others in recent years. The company’s most exciting achievement to date has been the commissioning and staging of a brand new opera by Gareth Glyn and Mererid Hopwood, Wythnos yng Nghymru Fydd. Patrick came to Wales so that his children could be raised through the medium of Welsh, and he was one of the finalists in the Welsh Learner of the Year competition at the 2015 Eisteddfod.

Gwisg Las / Blue Robes

Christine Boomsma
Yn wreiddiol o Benmachno, symudodd Christine Boomsmsa, Melbourne i Awstralia yn naw oed, ac er iddi fod yno am dros hanner canrif, pery ei Chymreictod yn rhan hollbwysig ohoni. Mae’n gyfrifol am y cyswllt pwysig rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Eglwys Gymraeg ym Melbourne, gydag enillydd Gwobr Goffa David Ellis yn cael cyfle i berfformio yn yr Eglwys yn flynyddol fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi’r ddinas. Bu’n Arweinydd Cymru a’r Byd yn Eisteddfod 2009, a braf yw cael ei hanrhydeddu eleni, a’r Eisteddfod ym mro ei phlentyndod.
Christine Boomsma
Originally from Penmachno, Christine Boomsma, Melbourne moved to Australia when she was nine years old, and although she has lived there for over half a century, she remains staunchly Welsh. She is responsible for the important link between the National Eisteddfod and the Welsh Church in Melbourne, with the winner of the David Ellis Memorial Prize invited annually to perform as part of the St David’s Day celebrations there. She was the President of the Wales and the World celebrations at the National Eisteddfod in 2009.
Jonathan Davies JonFoxDavies
Jonathan Davies, Bancyfelin yw canolwr tîm rygbi Cymru, a chwaraeodd ran amlwg ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni. Mae’n ysbrydoli’r tîm ar y cae rygbi, pan fydd yn chwarae dros Gymru a thros dîm y Sgarlets, gan drefnu’r amddiffyn, bylchu’n gyfrwys a phasio’n ddeallus. Fe’i dewiswyd gan ei gyd-chwaraewyr yn Chwaraewr y Gyfres ar daith y Llewod yn 2017. Mae ei gyfraniad i’r tîm cenedlaethol yn amhrisiadwy, a braf yw gwrando arno’n cael ei gyfweld ar y radio a’r teledu yn y Gymraeg ar ddiwedd pob gêm.
Jonathan Davies JonFoxDavies
Jonathan Davies, Bancyfelin plays at centre for the Welsh rugby team, taking a prominent role in this year's Six Nations Championship. Whenever he plays for Wales and for the Scarlets, he always inspires the team, organising the defence, breaking craftily and passing intelligently. His fellow players voted him Player of the Series on the Lions tour in 2017. His contribution to the national team is invaluable, and it is always a pleasure to listen to him being interviewed in Welsh on radio and television at the end of a game.
Gareth Evans mathemateg
Gareth Evans, Penmachno yw Pennaeth Mathemateg Ysgol y Creuddyn, ond mae ei gyfraniad wedi bod o gymorth i ddisgyblion mathemateg ar draws Cymru gyfan. Mae’n awdur adnoddau digidol deniadol ac effeithiol ar gyfer addysgu, ysbrydoli ac arwain disgyblion, gan ddefnyddio’r we, fideos a chyfryngau cymdeithasol er mwyn eu rhannu. Mae’r fideos a roddodd ar wefan YouTube wedi’u gwylio dros 300,000 o weithiau – y cyfan yn adnoddau o’r safon uchaf drwy gyfrwng y Gymraeg ac ar gael yn rhad ac am ddim, gan arbed gwaith sylweddol iawn i athrawon mathemateg ar draws y wlad.
Gareth Evans mathemateg
Gareth Evans, Penmachno is Head of Maths at Ysgol y Creuddyn, but his work has helped pupils studying mathematics across the whole of Wales. He has written and produced many attractive and effective digital resources which aim to educate and inspire pupils, using the internet, videos and social media to share them. His YouTube videos have been watched over 300,000 times. All these high-quality resources are through the medium of Welsh and are available free of charge, thus easing the burden on maths teachers across Wales.
Margot Ann Phillips Griffith (i’w hurddo yn 2020)
O Bont-iets yn wreiddiol, symudodd Margot Ann Phillips Griffith, Wellington i Seland Newydd bron i hanner canrif yn ôl. Mae’n dychwelyd i’w chynefin yn flynyddol ac yn mynychu’r Eisteddfod yn rheolaidd. Bu’n llywydd Cymdeithas Gymreig Wellington amryw o weithiau, a’i gweledigaeth yn arwain at gynnal cyfarfodydd gloywi iaith, ynghyd â chystadleuaeth ysgrifennu barddoniaeth a stori fer ar Ddydd Gŵyl Dewi. Mae’n trefnu derbyniad i dîm rygbi Cymru pan fyddant yn ymweld â Wellington, a hi hefyd sy’n trefnu codi’r Ddraig Goch ar adeilad senedd Seland Newydd ar 1 Mawrth bob blwyddyn.
Margot Ann Phillips Griffith (to be admitted in 2020)
Originally from Pont-iets, Margot Ann Phillips Griffith, Wellington moved to New Zealand almost fifty years ago. However, she returns to Wales annually and is a great supporter of the National Eisteddfod. She has been President of the Wellington Welsh Society many times, inspiring the establishing of a poetry and a short story competition for St David’s Day. She organises a reception for the Welsh rugby team whenever they visit Wellington, and is responsible for arranging that the Welsh flag is flown outside the New Zealand Parliament building on March 1st every year.
Glenys Margaret Hughes
Un sydd wedi rhoi oes o wasanaeth i hybu’r iaith a chefnogi dysgwyr yw Glenys Margaret Hughes, Rhuthun. Yn ystod ei gyrfa, bu’n athrawes Cymraeg ail-iaith yn Ninbych ac yn Yr Wyddgrug, cyn ei phenodi’n Bennaeth y Gymraeg yng Ngholeg Iâl, Wrecsam. Bu’n gyfrifol am lunio a chyd-lunio nifer o adnoddau safon uwch ail iaith gan gydweithio’n helaeth gyda CBAC. Ar ôl ymddeol, bu’n dysgu Cymraeg i aelodau Heddlu Gogledd Cymru, gan baratoi deunyddiau perthnasol ar gyfer eu gwaith. Mae hi hefyd yn gwirfoddoli’n rheolaidd gyda’r Samariaid, ac yn ymdrechu i geisio denu rhagor o siaradwyr Cymraeg i ymuno â’r gwasanaeth pwysig hwnnw.
Glenys Margaret Hughes
Glenys Margaret Hughes, Rhuthun has dedicated her life to promoting the Welsh language and inspiring Welsh learners. During her long career, she taught Welsh as a second language in Denbigh and Mold before being appointed Head of Welsh at Yale College, Wrexham. Having produced and co-produced many valuable teaching resources for Welsh learners, she taught Welsh to members of North Wales Police on her retirement, producing much-needed resources to help them with their work. She regularly volunteers with the Samaritans, and endeavours to attract more Welsh speakers to join the ranks of this valuable service.
Buddug Jones
Mae Buddug Jones, Bae Penrhyn yn adnabyddus i genedlaethau o eisteddfodwyr yn sgil ei chyfraniad gwirfoddol fel stiward ac arolygwr ers blynyddoedd lawer. A’r Eisteddfod yn dod i Sir Conwy eleni, hi yw cadeirydd y Pwyllgor Llety ac ysgrifennydd Pwyllgor Apêl ardal Llandudno. Mae hi hefyd yn aelod ymroddedig o bwyllgor Shw’mae Su’mae (gweithgareddau’r dysgwyr). Mae’n gadeirydd Menter Iaith Ardal y Creuddyn, gan gynnal sesiynau sgwrs a phaned anffurfiol i ddysgwyr yn yr ardal, ac yn rhan amlwg o Grŵp Arolygwyr Parhaol Eisteddfod yr Urdd ers bron i ugain mlynedd.
Buddug Jones
Buddug Jones, Penrhyn Bay is well-known to generations of Eisteddfod-goers as a popular and much-respected volunteer and supervisor over a period of very many years. With the Eisteddfod in her own area this year, she is chair of the Hospitality Committee, secretary of the Llandudno Appeal Committee, and a dedicated member of the Shw’mae Su’mae Welsh Learners Committee. She chairs Menter Iaith Ardal y Creuddyn, and for almost twenty years has been a leading member of the Urdd Eisteddfod’s Supervisors Group.
Grace Emily Jones
Daw Grace Emily Jones, Llanfihangel Glyn Myfyr yn wreiddiol o Seland Newydd, wedi symud i Gymru ar ôl syrthio mewn cariad â Llion, cneifiwr o Nebo, Llanrwst. Sylweddolodd yn fuan iawn bod rhaid dysgu Cymraeg, ac aeth ati gyda’r app ‘Say Something in Welsh’ gan fagu digon o hyder i sgwrsio ymhen ychydig. Gan ddefnyddio’i gradd mewn chwaraeon ac addysg, dechreuodd Grace chwarae pêl-rwyd gyda thîm merched Y Bala, cyn mynd ati i ennill cymhwyster mewn hyfforddi, ac yna mynd ati i ddysgu hyfforddi Rygbi Undeb Brydeinig. Erbyn hyn, mae’n hyfforddi tîm merched dan 15 oed Clwb Rygbi Nant Conwy a thîm merched Rygbi Gogledd Cymru dan 18 oed – y cyfan oll yn wirfoddol a chan ddefnyddio’r Gymraeg.
Grace Emily Jones
Grace Emily Jones, Llanfihangel Glyn Myfyr is originally from New Zealand, but she moved to Wales after falling in love with Llion, a sheep-shearer from Nebo, Llanrwst. Having decided to learn Welsh, she turned to the ‘Say Something in Welsh’ app, and within a very short time was conversing in her new language. With her background in sports and education, she became a member of the Bala women’s netball team, and then went on to qualify as an instructor, specifically for Rugby Union. She now trains the Nant Conwy Rugby Club girls under 15 team and the North Wales Rugby ladies under 18 team – all on a voluntary basis and making good use of her Welsh.
Robin Jones
Bu Robin Jones, Penrhyndeudraeth yn gyfaill da i’r Eisteddfod Genedlaethol am ddeng mlynedd ar hugain, yn gwirfoddoli’n flynyddol ym mhob cwr o Gymru. Ond fel rheol, cyfrannu yng nghanol ei gynefin y bydd Robin. Mae’n wyneb cyfarwydd ar lwyfannau lleol – bu’n arwain Eisteddfod Stesion, Trawsfynydd am ddeng mlynedd ar hugain, ac yn arwain eisteddfodau’r Urdd a’r Ffermwyr Ifanc yn sirol yn rheolaidd. A thros y blynyddoedd diwethaf, ac yntau’n dod yn wreiddiol o Drawsfynydd, mae wedi cael cryn bleser o wirfoddoli fel tywysydd yn Yr Ysgwrn. Dyma ddyn sydd wedi gwneud cyfraniad oes ar lawr gwlad.
Robin Jones
For thirty years, Robin Jones, Penrhyndeudraeth has been a staunch supporter of the National Eisteddfod, volunteering annually in every corner of Wales. However, Robin also works hard within his local area and community, and is a well-known compere – specifically at Eisteddfod Stesion, Trawsfynydd for thirty years, and also at the Urdd and YFC eisteddfodau. More recently, he has been a volunteer at Yr Ysgwrn in Trawsfynydd, the area where he grew up. Here is a man who has contributed extensively in his local community.
Beverley Lennon
Symudodd Beverley Lennon, Y Barri o Brixton wedi iddi daro pin ar fap a phenderfynu symud a chychwyn o’r newydd yn dilyn marwolaeth ei mam. Cafodd ei swyno gan y Gymraeg, a dechreuodd wrando ar Radio Cymru a gwylio S4C yn rheolaidd. A hithau wrth ei bodd yn dysgu, llwyddodd i ennill gradd A* TGAU a gradd A Safon Uwch mewn cwta ddwy flynedd, ac ar ôl graddio, cafodd swydd yn dysgu Cymraeg yn Ysgol Cantonian High yng Nghaerdydd. Bu’n cyfrannu at raglenni radio’n rheolaidd, cyn symud ymlaen i gyflwyno’r gyfres Cam Ymlaen i ddysgwyr, yn ogystal â’i rhaglen ei hun ar Radio Cymru. Yn ddiweddar, fe’i henwebwyd yn un o’r 100 menyw fwyaf dylanwadol yng Nghymru.
Beverley Lennon
Beverley Lennon, Barry moved here from Brixton, having stuck a pin in a map to see where life would take her following her mother’s death. She immediately fell in love with the Welsh language and began listening regularly to Radio Cymru and watching S4C. In only two short years, she managed to attain an A* grade at GCSE level Welsh and an A at A level, and after graduating, she took up a teaching post at Cantonian High School in Cardiff. She contributed regularly to radio programmes before moving on to present the series Cam Ymlaen for Welsh learners as well as her own programme on Radio Cymru. Recently, she was nominated as one of the 100 most influential women in Wales.
Malcolm Llywelyn malcolmgartref
Un a ddysgoddy Gymraeg ac sy’n parhau i gefnogi’r rheini sy’n dysgu heddiw yw Malcolm Llywelyn, Aberhonddu. Bu’n frwdfrydig dros ein hiaith a’n diwylliant ers blynyddoedd, gan weithio’n ddyfal yn ardal Merthyr a’r cyffiniau fel aelod twymgalon o nifer o gymdeithasau gwahanol. Er iddo ymddeol erbyn hyn, mae’n parhau i gynnal dosbarthiadau a gweithgareddau i ddysgwyr yn ei fro. Mae hefyd yn cyfrannu’n gyson i’r papur bro lleol, ac wedi cyhoeddi amryw o lyfrynnau ar hanes lleol. Mae ei ymroddiad tawel, diffuant a phendant i’r iaith dros yr hanner can mlynedd diwethaf wedi’i werthfawrogi’n fawr – a hynny mewn ardal a fu’n dalcen caled.
Malcolm Llywelyn malcolmgartref
Welsh learner Malcolm Llywelyn, Brecon has made it his mission to support those who are learning the language today. An enthusiastic supporter of the language and culture of Wales for many years, he has worked tirelessly as a member of several committees and institutions, predominantly in the Merthyr area. Now retired, he still holds classes and leads activities for Welsh learners in his area, contributes regularly to his local paper, and has published several booklets on local history. For fifty years, his dedication to the language and culture of Wales has been greatly respected and appreciated by very many people.
Lis McLean MenterMerthyr1
Pan gaeodd Capel yr Annibynwyr, Soar, Merthyr Tudful fel addoldy, aeth Lis McLean ati i wireddu ei gweledigaeth i greu Canolfan Gymraeg yn ei chymuned. Dan ei harweiniad cadarn, llwyddodd pwyllgor rheoli’r Fenter Iaith i sicrhau grantiau a chyllid er mwyn creu canolfan werthfawr gydag adnoddau ardderchog. Erbyn heddiw, mae’n gartref i lu o sefydliadau a chymdeithasau sy’n gweithredu er budd y Gymraeg, ac yn ganolfan allweddol i ddyfodol yr iaith yn lleol. Dyma ganolfan sy’n arwydd clir fod y Gymraeg yn dal yn fyw yn ardal Merthyr, gyda Lis McLean yn parhau wrth y llyw.
Lis McLean MenterMerthyr1
When Soar Chapel, Merthyr Tudful shut its doors for the last time, Lis McLean immediately went to work in order to create a Welsh Centre within her community. Thanks to her unstinting enthusiasm, the local Language Initiative was able to access grants and monetary support in order to create a modern centre with wonderful resources. Today, it is home to several societies and organisations which work to promote the language and culture of Wales, and is key to the future of the language locally. The centre is proof of the persistence of the Welsh language in Merthyr, especially with Lis McLean at the helm.
Phillip Moore Fillop68
Mae Phillip Moore, Bangor yn enghraifft berffaith o berson a fwriodd ati i ddysgu Cymraeg er mwyn helpu eraill. Yn wreiddiol o Farbados, symudodd i Gymru yn 2010 ar ôl gorffen arbenigo mewn llawfeddygaeth clust, trwyn a gwddf. Cafodd swydd yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, ac aeth ati’n syth i ddysgu Cymraeg gan ei fod yn sylweddoli y byddai cleifion yn hapusach wrth drafod symptomau a phroblemau yn eu mamiaith. Gwnaeth gynnydd ardderchog a chyflym, ac ers blynyddoedd bellach mae’n ymwneud â chleifion a’u teuluoedd yn y Gymraeg, gan sicrhau bod pawb yn gallu ymlacio wrth drin a thrafod pob triniaeth.
Phillip Moore Fillop68
Phillip Moore, Bangor set about learning Welsh specifically in order to help others. Originally from Barbados, he moved to Wales in 2010 after specializing in ear, nose and throat surgery. He started work at Ysbyty Gwynedd, Bangor and immediately began learning Welsh as he realised that patients would be happier discussing their symptoms and problems in their mother tongue. He made excellent and rapid progress, and for many years now he has been consulting with patients and their families in Welsh, ensuring that everyone can feel relaxed during what can be complex discussions.
Tudur Owen Tudur
Gall Tudur Owen, Y Felinheli gynnal diddordeb a pharch pobl sydd â’u gwreiddiau’n nwfn yn y diwylliant Cymraeg traddodiadol yn ogystal â’r Cymry Cymraeg hynny nad ydynt eto wedi llwyr ymollwng iddo. Mae’n bont a chenhadwr gwerthfawr mewn oes pan fydd llawer o Gymry Cymraeg yn troi at Loegr a’r iaith Saesneg am eu hadloniant. Mae ei ddawn ym maes comedi wedi ennill iddo barch ar hyd a lled Prydain gan greu cryn argraff mewn gwyliau comedi rhyngwladol a dylanwadol fel yr Edinburgh Fringe. Llwyddodd i wneud hyn heb gyfaddawdu ar ei Gymreictod, ei gefndir na’i barch at ei wlad a’i iaith.
Tudur Owen Tudur
Tudur Owen, Y Felinheli has won the respect of people who are deeply rooted in traditional Welsh culture as well as those Welsh speakers who have not yet become fully immersed in it. He is an invaluable ambassador in an age when many Welsh speakers turn to England and the English language for their entertainment. His talent in the field of comedy has earned him a reputation across the UK, and he has also made an impression at international and influential comedy festivals such as the Edinburgh Fringe. All this without compromising his Welshness, his background or his respect for his country and language.
Ken Owens KenOwens1088
Yn gynharach eleni, roedd Ken Owens, Pontyberem yn arwr cenedlaethol, fel rhan o dîm rygbi Cymru a gipiodd y Gamp Lawn ar ddiwedd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. O ddydd i ddydd, mae’n aelod o dîm y Sgarlets ac yn fachwr heb ei ail dros ei ranbarth a’i wlad. Mae’n ysbrydoli ei gyd-chwaraewyr ar y cae gyda’i daclo digyfaddawd a’i hyrddiadau penderfynol. Mae’n siaradwr huawdl, a phleser yw gwrando ar ei gyfweliadau Cymraeg yn dilyn pob gêm.
Ken Owens KenOwens1088
Earlier this year, Ken Owens Pontyberem became a national hero as part of the Welsh Grand Slam winning rugby team at the end of the Six Nations Championship. On a day-to-day basis, he is a member of the Scarlets team and a hooker for his region and country. On the field, he inspires his team-mates with his uncompromising tackles and his determined charges. He is an eloquent speaker, and following every game, it is a pleasure to listen to his Welsh-language interviews.
Elfed Roberts (i’w urddo yn 2020)
Ymddeolodd Elfed Roberts, Caerdydd o’i swydd fel Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2018, yn dilyn chwarter canrif wrth y llyw. Datblygodd ac esblygodd yr Eisteddfod yn rhyfeddol dan ei ofal, ac erbyn heddiw mae’n ŵyl fywiog a lliwgar sy’n denu ymwelwyr o bob oed a chefndir, ond heb golli golwg ar ei gwreiddiau dwfn yn nhraddodiadau a diwylliant Cymru. Yn ystod ei gyfnod, teithiodd yr Eisteddfod i bob rhan o’r wlad, ac mae’r gwaddol ieithyddol a diwylliannol a adawyd ar ei hôl i’w weld yn glir ym mhob cornel o Gymru.
Elfed Roberts (to be admitted in 2020)
Elfed Roberts, Cardiff retired from his role as Chief Executive of the National Eisteddfod in 2018, following a quarter of a century in the post. The Eisteddfod developed and evolved under his leadership, and by today, it is a vibrant and colourful festival attracting visitors of all ages and backgrounds, without losing sight of its deep roots in the traditions and culture of Wales. During his tenure, the Eisteddfod visited all parts of the country, and its linguistic and cultural legacy is clearly visible throughout Wales.
Glyn Roberts
Mae Glyn Roberts, Padog yn llywydd Undeb Amaethwyr Cymru er pedair blynedd, ac yn gweithio’n gwbl ddiflino dros amaethwyr ers blynyddoedd. Er nad oedd yn fab fferm ei hun, roedd ganddo ddiddordeb byw mewn amaethyddiaeth, ac ar ôl astudio yng Ngholeg Amaeth Glynllifon, dechreuodd ei yrfa fel bugail. Erbyn heddiw, mae’n rhedeg fferm 350 erw, Dylasau Uchaf, sy’n perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae ganddo gefndir cryf o gefnogi a gweithio gyda mudiad y Ffermwyr Ifanc, ac mae hefyd yn weithgar iawn yn ei gymuned leol gan ymddiddori mewn llenyddiaeth o bob math.
Glyn Roberts
Glyn Roberts, Padog has been president of the Farmers’ Union of Wales for four years, and has worked tirelessly on behalf of farmers for many years. Although not from a farming background, he had an active interest in agriculture, and after studying at Glynllifon College of Agriculture, he began his career as a shepherd. Today, he manages a 350 acre farm, Dylasau Uchaf, which belongs to the National Trust. He has always supported and worked with the YFC, is very active within his local community, and enjoys literature of all kinds.
Aled Samuel
Mae Aled Samuel, Llandeilo yn adnabyddus fel darlledwr a chyflwynydd poblogaidd ar y radio a’r teledu. Mae cyfresi fel 04 Wal, Pobl a’u Gerddi ac Y Dref Gymreig wedi apelio at wylwyr o bob oed, gan roi blas i ni ar bensaernïaeth, gerddi a hanes Cymru dros y blynyddoedd. Mae’n gyfrannwr rheolaidd i’r cylchgrawn Golwg ac yn awdur amryw o lyfrau, gan gynnwys detholiad o’i golofnau yn y cylchgrawn hwnnw, ynghyd â’i gyfrol ddiweddaraf, 100 Lle i’w Gweld Cyn Brexit. Mae’n gefnogwr brwd o’r Eisteddfod, a’i anturiaethau ar y maes carafanau dros y blynyddoedd wedi llenwi ambell golofn cylchgrawn!
Aled Samuel
Aled Samuel, Llandeilo is a well-known broadcaster and presenter on radio and television. Series such as 04 Wal, Pobl a’u Gerddi and Y Dref Gymreig have appealed to viewers, giving us a glimpse of Welsh architecture, gardens and history over the years. He is a regular contributor to the magazine Golwg, and is the author of several books, including a selection of his columns from that magazine, as well as his latest volume, 100 Lle i’w Gweld Cyn Brexit. He is a keen supporter of the Eisteddfod, and his adventures on the caravan site over the years have filled many magazine columns!
Daniela Schlick DaniSchlick1
Cyrhaeddodd Daniela Schlick, Porthaethwy rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn 2017, ddwy flynedd yn unig ar ôl symud yma o’r Almaen. Erbyn hyn, mae’n gweithio fel cydlynydd datblygu’r defnydd o’r Gymraeg ym myd busnes i Fentrau Iaith Cymru. Mae’n gwirfoddoli’n rheolaidd er lles y Gymraeg, gan gynorthwyo gyda phrosiect Llety Arall yng Nghaernarfon, cefnogi sesiynau Paned a Sgwrs yn siop Palas Print ddwywaith y mis, ac mae’n gyfrifol am y sesiynau Peint a Sgwrs a gynhelir yn Nhafarn yr Harp, Bangor bob pythefnos. Mae’n un o bencampwyr diwrnod Shw’mae Su’mae, ac yn esiampl wych i bawb sy’n ymwneud â’r Gymraeg.
Daniela Schlick DaniSchlick1
Daniela Schlick, Menai Bridge was a finalist at the Welsh Learner of the Year competition in 2017, just two years after moving here from Germany. She now works as the development co-ordinator for the use of Welsh in business for Mentrau Iaith Cymru. She regularly volunteers for the benefit of the Welsh language, assisting with the Llety Arall project in Caernarfon, supporting Paned a Sgwrs sessions at Palas Print twice a month, and is responsible for the fortnightly Peint a Sgwrs sessions held at the Harp Inn, Bangor. She is one of the Shw’mae Su’mae Day champions, and a shining example to all who support the Welsh language and culture.

Dani Schlick: Cymraeg ac Almaeneg- Beth sydd gan iaith Gwlad Beirdd a Chantorion yn gyffredin ag iaith Gwlad Beirdd ac Athronwyr? / Welsh and German- What do the language of the Land of Poets and Singers and the language of the Land of Poets and Philosophers have in common?

Huw Thomas
Cyfrannodd Huw Thomas, Caerdydd yn helaeth i fyd addysg Gymraeg am flynyddoedd. Ef oedd pennaeth cyntaf Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni, a chan sylweddoli pa mor allweddol oedd yr ysgol i dwf yr iaith, bu’n flaengar wrth ddatblygu’r iaith o fewn y dosbarth ac yn gymdeithasol. Dilynodd drywydd tebyg pan oedd yn bennaeth ar Ysgol Gymraeg Glantaf, ac o fewn tair blynedd i’w benodi roedd pob pwnc Lefel A yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Bu’n gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau dylanwadol ym myd addysg, a bu’n gefnogwr brwd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol o’r cychwyn. Mae’n weledydd ymarferol, arloesol a diflino, a’i gyfraniad i fyd addysg Gymraeg yn sylweddol.
Huw Thomas
Huw Thomas, Cardiff has contributed extensively to the field of Welsh-medium education for many years. He was the first head teacher of Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni, and recognizing how crucial the school was to the growth of the language, was at the forefront of developing the language both within the classroom and socially. He followed a similar route when appointed head of Ysgol Gymraeg Glantaf, and within three years all A Level subjects were taught through the medium of Welsh. He has served on a number of influential education committees, and a keen supporter of Coleg Cymraeg Cenedlaethol from the outset. His is a practical, innovative and tireless vision, and his contribution to Welsh-medium education is a very significant one.
Jeremy Vaughan ACCJeremyV
Mae’r defnydd o’r iaith a pharch at y Gymraeg yn Heddlu De Cymru wedi’i drawsnewid o dan ddylanwad Jeremy Vaughan, Y Bontfaen. Yn dilyn cyfnod llwyddiannus gyda Heddlu Gogledd Cymru, fe’i penodwyd yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol gyda Heddlu’r De yn 2016, a’i gyfrifoldebau’n cynnwys arwain ar bortffolio’r iaith Gymraeg. Mae’r iaith bellach yn cael ei gweld fel rhan sylfaenol o’r swydd, ac mae mwy o swyddogion yn mynychu gwersi Cymraeg nag sydd yna o lefydd. Hefyd, mae pob gwasanaeth sydd ar gael i’r cyhoedd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Dywed ef ei hun fod mwy i’w wneud, ond mae’r hyn sydd eisoes wedi’i gyflawni yn haeddu pob canmoliaeth a chlod.
Jeremy Vaughan ACCJeremyV
The use of Welsh and respect for the language within South Wales Police has been transformed under the influence of Jeremy Vaughan, Cowbridge. Following a successful period with North Wales Police, he was appointed Assistant Chief Constable of South Wales Police in 2016, his responsibilities including leading on the Welsh language portfolio. The language is now seen as a fundamental part of the job, and more officers are attending Welsh lessons than there are places. Also, all services available to the public are available through the medium of Welsh. He would be the first to admit that there is more to be done, but what has already been achieved deserves the highest praise.
Nesta Williams
Mae Nesta Williams, Penrhiw-llan, Llandysul wedi gwirfoddoli a helpu eraill mewn nifer o feysydd dros y blynyddoedd, gan wneud y cyfan oll heb ffws na ffwdan, a chan weithio’n dawel ac effeithiol yn codi arian ar gyfer elusennau. Mae’n weithgar yn codi arian ar gyfer ymchwil i’r clefyd creulon Motor Neurone, gan iddi golli ffrind agos i’r clefyd, a bu hefyd yn codi arian i brynu cyfarpar allweddol i ward arbenigol Calon Plus yn Ysbyty Glangwili. Mae’n adnabyddus iawn i gystadleuwyr yr Eisteddfod Genedlaethol gan ei bod wedi gwirfoddoli ar y Maes ers 1984, gan ofalu am y Pagoda a mwynhau cyfarfod â ffrindiau hen a newydd yn flynyddol.
Nesta Williams
Nesta Williams, Penrhiw-llan, Llandysul has volunteered and helped others in numerous areas over the years, working quietly behind the scenes in order to raise money for very many charities. Having lost a close friend to Motor Neurone disease, she is actively raising money for research into that disease and has also raised funds to purchase key equipment for the specialist Calon Plus ward at Glangwili Hospital. She is well-known to competitors at the National Eisteddfod as she has volunteered on the Maes since 1984, working mainly at the Pagoda where she enjoys meeting new and old friends every year.
Gari Wyn CeirCymru
Byd busnes a cheir yw arbenigedd Gari Wyn Jones, Bangor. Er iddo hyfforddi fel athro Hanes a gweithio yn y maes hwnnw am gyfnod, roedd mentergarwch yn ei waed, ac yn 1990 aeth ati i sefydlu ei fusnes gwerthu ceir ei hun, Ceir Cymru. Mae darparu gwasanaeth Cymraeg wrth galon y cwmni, a’r iaith i’w gweld ym mhob elfen o’u gwaith. Mae’n weithgar yn annog Cymry lleol, a phobl ifanc yn arbennig, i fentro ym myd busnes, ac yn ymgynghorydd entrepreneuriaid ifanc ar ran Menter a Busnes gan ymweld ag ysgolion a cholegau yn rheolaidd i gynnig ei gyngor. Gyda’i ddiddordeb mewn hanes, mae’n arbenigwr ar ardal Uwchaled, hanes y Cymmrodorion, a hanes Jac Glan-y-gors yn Llundain.
Gari Wyn CeirCymru
Gari Wyn Jones, Bangor is an expert in the world of business and cars. Although he trained as a History teacher and worked in that field for some time, enterprise was in his blood, and in 1990 he set up his own car sales business, Ceir Cymru. Providing a Welsh language service is at the very heart of the company, and the language is given prominence in every aspect of its work. He actively encourages local Welsh people, and young people in particular, to venture into business, and is a young entrepreneur consultant on behalf of Menter a Busnes, regularly visiting schools and colleges to offer advice. With his background in history, he is an expert on the Uwchaled area, the history of the Cymmrodorion, and of Jac Glan-y-gors in London.
Rowland Wynne
Gellid bod wedi anrhydeddu Rowland Wynne, Caerdydd am ei waith yn hyrwyddo’r Gymraeg yn ardal Taf Elái, a’i gyfraniad pwysig i fywyd cymunedol y fro honno am flynyddoedd lawer. Efallai mai ei brif gymwynas yn lleol oedd sefydlu a threfnu Cylch Cadwgan, cymdeithas lenyddol sy’n cyfarfod yn rheolaidd. Bu’n gweithio ym myd addysg, wedi treulio blynyddoedd gyda’r Brifysgol Agored a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, gan gyfrannu’n sylweddol i’r sector yng Nghymru. Ond, fe’i hanrhydeddir eleni am ei waith ymchwil a’i gyfrol am y gwyddonydd athrylithgar o Geredigion, Yr Athro Evan James Williams. Dyma gyfrol feistrolgar a hynod o ddarllenadwy sydd yn creu llwyfan pwysig i waith gwyddonydd o fri, mewn ffordd ddarllenadwy ac apelgar.
Rowland Wynne
Rowland Wynne, Cardiff could easily have been honoured for his work in promoting the Welsh language in the Taff Ely area, and his important contribution to community life there over a period of many years, including establishing and organizing Cylch Cadwgan, a literary society that meets regularly. He has spent many years working in education, specifically with the Open University and the Higher Education Funding Council for Wales, contributing significantly to the sector within Wales. However, he is honoured this year for his research on the scientist from Ceredigion, Professor Evan James Williams. His volume is masterful, highly readable, and offers an important platform for the work of a distinguished scientist, in a manner that is sure to appeal to readers.

Gorsedd Cadeirio Eisteddfod Caerdydd

Sermoni Cadeirio Eisteddfod Caerdydd 2018 / The Chairing cermony in Cardiff Eisteddfod 2018


Gareth Thomas- Iolo a'r Eisteddfod