Geiriadur i Dysgwyr

Geiriadur i Ddysgwyr: Ar-lein / Dictionary for Learners: Online

This reference guide contains over 1600 common words. To support those new to the language, the most common words also have a pronunciation guide. Under the English word is the Welsh word on the left, with the approximate pronunciation using English sounds to the right. The stressed sound is underlined. For a fuller explanation, click the ‘How to Use This Guide’ button below. Full credit for the content goes to Mark Stonelake.

How to Use This Guide

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
There are currently 1662 names in this directory
a considerable number
cryn nifer

a danger to life
peryg bywyd

abbey
abaty

above
uwchben, ee-oochben

abroad/overseas
tramor, trah-more

absurd
hurt

accelerator
sbardun

accept (to)
derbyn, dehrbin

accident
damwain (b), damwen

accompanist
cyfeilydd

accompany (to)
cyfeilio

accusation
cyhuddiad

acknowledge (to)
arddel

acknowledge/recognise (to)
cydnabod

act (to)
gweithredu

action/deed
gweithred (b)

activity (activities)
gweithgaredd(au), gw-eye-thgaredd (eh)

add (to)
ychwanegu, uchwanegee / adio, adyoh

addicted to
caeth (yn gaeth i)

admit (to)
cyfadde(f), kuh-vaddeh

adopt (to)
mabwysiadu, maboo-eessyadee

adult(s)
oedolyn (oedolion), oy-dolin

adventurer
anturiaethwr, an-tir-ee-eye-thoor

advertise (to)
hysbysebu, hussbussebee

advertisement(s)
hysbyseb(ion) (b)

advice
cyngor, kungor

advise (to)
cynghori

after
ar ôl, ar ôl

after all
wedi'r cyfan, wedeer kuvan

after/afterwards/then
wedyn, wedin

again/once more
drachefn

age (to)
heneiddio

agree entirely (to)
cytuno'n llwyr, kuh-teeno'n lloo-eer

agricultural
amaethyddol

aid
cymorth

aim
nod

aim (to)
anelu

air conditioning
aerdymheru, eye-r dum-heree

alarm
larwm, laroom

alive and well
yn fyw ac yn iach, un fee-oo ac un yah-ch

all being well
os byw ac iach

all over the world
ar hyd y byd

all the time
drwy'r amser, droor amsser

allege (to)
honni

almost/nearly
bron, bron

almost/nearly (as a phrase on its own)
bron â bod, bron ah bôd

almost/nearly (with a verb)
bron â, bron ah

almost/nearly (with an adjective)
bron yn, bron un

already
eisioes

although/despite
er, ehr

always
wastad yn, wah-stad un

amiable/loveable
serchus, seh-r-chiss

Ammanford
Rhydaman, Rheedaman

ancient
hynafol

ancient monument
heneb

and him
ac yntau

angry
crac

animal(s)
anifail (anifeiliaid), anee-vile (anee-vile-yed)

announce (to)
cyhoeddi

announcement
cyhoeddiad

answer machine
peiriant ateb, pie-ree-ant ah-teb

anthem
anthem (b), anthem

antiques
hen bethau

any more
bellach, beh-llach

anyone/no one
neb, nêb

anyway
ta beth, tah bêth / beth bynnag, beth bynnag

apart from
heblaw am, heblah-w am

apologise (to)
ymddiheuro, umddee-high-roh

apology
ymddiheuriad

appeal (to)
apelio, apel-yoh

appropriate
priodol

archdruid
archdderwydd

area
ardal (b), ardal

Argentina
Ariannin (Yr), Uhr Ar-yan-in

argue (to)
ffraeo, ffry-oh

argument
dadl (b)

army
byddin (b), buddin

around here
ffordd hyn

arrest (to)
arestio, aresstoh

arrive (to)
cyrraedd, kuh-rrâdd

art
celf (b)

article
erthygl (b)

arts (the)
celfyddydau (y)

as (e.g. as I arrived  wrth i fi gyrraedd)
wrth, oorth

as bad as
cynddrwg â, kunddroog

as good as
cystal â (t.ll.), kusstal ah

as if
fel petai...

as...as
mor…â (t.ll.), mohr…ah

ashes (burnt to ashes/to a crisp)
ulw (llosgi'n ulw), iloo

astray
ar gyfeiliorn, ahr guv-eye-l-yorn

at a time
ar adeg

at one time
ar un adeg, ahr een ah-deg

at the foot of
wrth droed

at the time
ar y pryd

at times
ar adegau

atmosphere
awyrgylch

attentive (adj.) (attentively (adv.)
astud (yn astud (adf.), un asstid

attic
atig, ah-tig

attitude (towards)
agwedd (at) (b), ag-weh-dd

audience
cynulleidfa (b), kunee-llied-vah

aunt
modryb/anti (b), modrib

author
awdur, ah-w-dir

avoid (to)
osgoi, ossgoy

awake
ar ddihun, ahr ddee-heen

away from home
oddi cartre

awkwardness
chwithdod

back to back
cefn wrth gefn, keven oorth geven

bail
mechnïaeth (b), mechnee-eth

bald
moel, môl

balm for the soul
balm i'r enaid, balm eer ened

ban (to)
gwahardd

bang to rights
reit i wala, right ee wah-lah

bank (of a lake/river)
glan (b)

bank account
cyfri banc

bare
llwm

bark (to)
cyfarth, kuvarth

barn(s)
ysgubor(iau) (b), sgibor (sgiboreh)

based on
yn seiliedig ar

bathe (to)
ymdrochi

battle
brwydr (b)

be set free (to)
cael dy draed yn rhydd

beauty
harddwch

because
am fod

become addicted to (to)
mynd yn gaeth i

bed and breakfast
gwely a brecwast, gwelee ah brecwast

before
cyn, kin

before (previously)
o’r blaen, o’r blân

before hand
ymlaen llaw

beginner(s)
dechreuwr (dechreuwyr), deh-chr-eye-oor

belong to (to)
perthyn i

bend (to)
plygu

bend(s)
tro(eon)

benefit/good
lles, llêss

bereavement
profedigaeth (b), proveh-digeth

best
gorau, goreh

best at
gorau am, goreh am

best friend
ffrind gorau, ffrind goreh

betray (to)
bradychu, braduchee

better (than)
gwell (na) (t.ll.), gweh-ll

between
rhwng

beyond
tu hwnt i

big wide world (the)
daear gron (b)

bigger/more
mwy, moo-ee

biggest/largest/most...
mwya(f), moo-ee-ah

bilingual
dwyieithog, doo-ee-eye-thog

bird (birds)
aderyn (adar), aderin

bite (to)
cnoi, knoy

bitter
chwerw

Black Plague (The)
Y Pla Du

blame
bai

blame/at fault
ar fai, ar vie

bleed (to)
gwaedu, gweye-dee

blind
dall

blood
gwaed, gwâd

blood test
prawf gwaed, prawv gwâd

Bloody hell! (literally - Hell fire!)
Uffern dân!, iffan dân!

blouse
blows (b), bloh-wz

blow (to)
chwythu

blow/shot
ergyd (b)

boat
cwch, kooch

boil the kettle (to)
berwi'r tegell, behr-wee

bone
asgwrn

book (to)
bwcio, bookoh

boost
hwb

border(s)
ffin(iau) (b)

bore (to)
diflasu

born (to be)
geni, genee

borough
bwrdeistref (b)

bosom
mynwes

bosom buddy
ffrind mynwesol, ffrind munwessol

bottom (of an object/place)
gwaelod, gw-eye-lod

bottom/bum/backside
pen ôl, pen ole

bowl(s)
powlen(ni) (b)

Boxing Day
Dydd San Steffan

boy (col. S.W.)
crwt

boy/chap/guy/mate/man
(b)achan, achan

brave
dewr, deh-wr

break (intermission)
toriad, toryad / egwyl, egoo-eel

break-up/ dispersal/ scattering
chwalfa (b)

break/rest
seibiant

breast(s)
bron(nau) (b)

breathe (to)
anadlu

breeze
awel

bridesmaids
morynion priodas, morunyon preeodas

bright
llachar, llah-chahr

brightness
gloywder

bring up (to)
magu, maggee

Britain
Prydain, Pruhden

British
Prydeinig

British Empire (The)
Yr Ymerodraeth Brydeinig (b)

broadcast (to)
darlledu, dah-rlledee

browse (to)
pori

brush (to)
brwsio, brwshoh

building
adeilad, ad-eye-lad

bull
tarw, tah-roo

burn to a crisp (to)
llosgi'n ulw, llossggeen iloo

bury (to)
claddu

bush(es)/shrub(s)
llwyn(i), llooeen (llooeenee)

business
busnes, biss-ness

butter
menyn, menin

by (i.e. done by)
gan (t.m.), gan

by (the time that)
erbyn, ehrbin

by the seaside
ar lan y môr, ahr lan uh more

by the sweat of his brow
trwy chwys ei dalcen

by/near
ar bwys, ahr boo-eess

bypass
ffordd osgoi (b), ffordd ossgoy

cage
caets, k-eye-tsh

call by/drop in (to)
galw heibio, galoo heeboh

call names (to)
galw enwau ar

caller
galwr, galoor

campaign
ymgyrch (b)

campaigners
ymgyrchwyr

can't I? (tag)
on'd galla i?, ond gallah ee?

can't/fail to
ffaelu, ffeelee

capital city
prifddinas (b), preevddeenass

Cardiganshire
Sir Aberteifi

career advice
cyngor gyrfa

carefully
carcus (yn garcus)

caretaker
gofalwr, govaloor

carpet
carped, kahr-ped

cartridge
cetrisen (b)

case
achos

cash
arian parod, ahryan pah-rod

cash dispenser
twll yn y wal, tooll un uh wahl

cast (to)
bwrw

cathedral
eglwys gadeiriol (b), eglweess gadeyeryol

cattle
gwartheg gwah-r-theg or da, dah

cause
achos

cause (to)
achosi, achossee

cause concern (to)
peri pryder

ceiling
nenfwd, nenvood

celebrate (to)
dathlu, dathlee

celebration
dathliad

cell(s)
cell(oedd) (b), kell (kellodd)

Celtic
Celtaidd

cemetery/graveyard
mynwent (b), munwent

census
cyfrifiad

centre (a)
canolfan (b), kanolvan

century
canrif (b)

chain
cadwyn (b)

chairperson
cadeirydd, kad-eye-ridd

challenge (to)
herio, heh-ryoh

championship
pencampwriaeth (b)

change (to) and change (noun)
newid, neh-wid

charge (of) (legal)
cyhuddiad (o), kuh-hidd-yad

charity
elusen (b), elissen

chase (to)
cwrso

chat (to)
sgwrsio, sgoorshoh

chatter (to) (teeth)
rhincian

cheap (cheaper - cheapest)
rhad (rhatach - rhata’), rhâd

check (to)
tsecio/gwirio, tshekoh

cheek
boch (b), bôch

cheer up (to)
codi calon

cheerful/jovial/jolly
siriol, sih-r-yol

chess
gwyddbwyll (b), gwidd-bweell

chicken(s)/hen(s)
iâr (b) (ieir), ee-aarr (ee-eye-rr)

chickenpox
brech yr ieir (b), brêch yr ee-eye-rr

chief executive
prif weithredwr

chiefly responsible
yn bennaf gyfrifol

chieftain
pennaeth

childhood
plentyndod

childish
plentynnaidd, plent-unn-edd

chimney
corn

China
Tseina, Tsh-eye-nah

chips
sglodion (sglods), sglodyon

Christmas Eve
Nosuyl Nadolig

chuck out (to)
rho ffling i

cigarette/a fag
mwgyn, moogin

circulate (to)
cylchredeg

civil servant(s)
gwas (gweision) sifil, gwieshon

clean (to)
glanhau, glan-high

cleaners
glanhawyr, glan-ha-wir

clear (to)
clirio, kliroh

clerk
clerc, klehrrk

close (to) (a programme)
cloi, kloy

close/shut (to)
cau {cae-}, k-eye

closed
ar gau, ahr guy

closer/nearer
nes, nêss

co-operative (adj.)
cydweithredol

coast
arfordir

coat
cot (b), kott

cockerel
ceiliog, keelog

coincidence
cyd-ddigwyddiad

Coliseum
Colisëwm, Koliss-eh-wm

colleague
cydweithiwr, keed-why-thee-oor

collect (to)
casglu, kassglee

collection
casgliad

Colony (The) (Welsh in Patagonia)
Y Wladfa (b)

colour (to)
lliwio, llee-oo-yoh

colourful
lliwgar, llee-oo-gah-r

come into force (to)
dod i rym

come one and all
dewch yn llu

come over/round (to)
dod draw, dôd drah-w

come to an end (to)
dirwyn i ben

come to the conclusion (to)
dod ir casgliad

come to think of it
erbyn meddwl, ehrbin meddool

come together (to)
dod ynghyd

comedian
digrifwr

comfort (to)
cysuro

comfortable
cyfforddus, kufforddiss

comments
sylwadau

commit a crime (to)
troseddu, trosseddee

commitment
ymrwymiad, umroo-eemyad

committee
pwyllgor, poo-eellgohr

common sense
synnwyr cyffredin

company
cwmni, kwmnee

compare (to)
cymharu, kumharee

competition
cystadleuaeth (b), kusstadlayeth

competitions
cystadlaethau, kusstadlietheh

competitor(s)
cystadleuydd (cystadleuwyr)

complain
conan (coll.) / cwyno, konan/kweenoh

complain (to) (col.)
conan

complaint
cwyn

completely
llwyr (yn)

completely absurd
hollol hurt

completely astounded
yn gwbl syn

completely/absolutely/totally
hollol (t.m.), hoh-llol

complicated
cymhleth

compose (to)
cyfansoddi

computer
cyfrifiadur, kuvreevyadir

concert(s)
cyngerdd (cyngherddau), kungehrdd

conference
cynhadledd (b)

confident
hyderus, hudehriss

confirm (to)
cadarnhau

congratulate (to)
llongyfarch, llonguvahrch

congratulations
llongyfarchiadau, llonguvarchyadeh

connection/contact
cysylltiad, kussulltyad

conscience
cydwybod (b)

consider carefully (to)
ystyried yn ofalus, uhssturee-ed un ofalus

considerable criticism
cryn feirniadaeth (b)

consultant
ymgynghorydd

contact (to)
cysylltu â (t.ll.), kussulltee

contain (to)
cynnwys

contest
gornest (b)

continue (to)
parhau

contrary to popular belief
yn groes ir gred arferol

contribution
cyfraniad

control/management
rheolaeth (b), rhe-oleth

convenient
cyfleus, kuv-lice

convey the image (to)
cyfleur ddelwedd (b)

cook (person)
cogydd, kogidd

correspond (to) (write to)
gohebu, gohebee

council/advice
cyngor, kungor

countryside
cefn gwlad, keven gwlaad

court
llys, lleess

court case
achos llys

cousin (female)
cyfnither (b), kuv-neethehr

cousin (male)
cefnder, kevndehr

coward
cachgi, kah-ch-gee

cowshed
beudy, buy-dee

crack of dawn (at the)
ar doriad gwawr

creation
creadigaeth (b)

crèche
meithrinfa (b), my-thrin-vah

credit card
cerdyn credyd, kehrdin kredid

credit crunch
gwasgfa gredyd, gwassgvah gredid

cricket
criced, kriked

crime(s)/offence(s)
trosedd(au) (b), trossedd (trosseddeh)

criticise (to) (someone)
lladd ar (rywun) / collfarnu, llâdd ahr/collvahrnee

cross breeze
awel groes

crossword
croesair, kroess-eye-r

crowd
torf (b)

cruise
mordaith (b), mohr-die-th

crunch (to)
crensian

cry (to)
llefain, lleven

cuddle
cwtsh, kootsh

cultural
diwylliannol

culture
diwylliant

cultured
diwylliedig

curtains
llenni, lleh-nee

custodian/keeper
ceidwad

cycle (to)
seiclo, siekloh

daffodil
cenhinen Bedr (b)

damage
difrod, divrod

damage (to)
difrodi, divrodee

danger
peryg

dart (to)
gwibio

day school
ysgol undydd, uhssgol eendeedd

day/days (with numbers)
diwrnod, dwurnod

dearly beloved...
caredigion..., karedigyon

death
marwolaeth (b), marwoleth

declaration
datganiad

decoration(s)
addurn(iadau)

deepest
dwysaf, doo-eessav

defend from (to)
amddiffyn rhag

definite
pendant

delay (to)
oedi

delete (to)
dileu

delighted (we)
wrth ein bodd, oorth yn bôdd

delighted/in my element
wrth fy modd, wrth um môdd

demand/insist (to)
mynnu, munee

deny (to)
gwadu, gwahdee

depend (on) (to)
dibynnu (ar), dibunee

deputy
dirprwy, dirproo-ee

desecrate (to)
halogi

desert
anialwch, anyalooch

deserve (to)
haeddu

despair (to)
anobeithio

despite that
er hynny, ehr hunee

despite/in spite of
er gwaetha(f), ehr gweethah

destroy (to)
dinistrio

destroy/to scatter (to)
chwalu

deteriorate (to)
dirywio

diabolical
cythreulig

diarrhoea
dolur rhydd, dohlir rheedd

diary
dyddiadur, duddyadir

different
gwahanol, gwah-han-ol

difficulty
anhawster

dig the garden (to)
palu'r ardd, paleer ardd

dignified
urddasol

diligent
diwyd

dining room
ystafell fwyta, 'stavell vittah

directions
cyfarwyddiadau

director
cyfarwyddwr, kuvarwiddoor

disabled
anabl, anabl

disadvantage(s)
anfantais (anfanteision)

disagree (to)
anghytuno, anghuteenoh

disappear
diflannu, divlanee

disaster(s)
trychineb(au)

discover (to)
darganfod, darganvod

discovery
darganfyddiad

discovery/perception
canfyddiad

discriminate (to)
gwahaniaethu

discussion
trafodaeth (b)

disease
clefyd

disgusting
ffiaidd

dishwasher (machine)
peiriant golchi llestri, pie-ryant golchee

disillusionment
dadrithiad

disorganised
anhrefnus/di-drefn, anhrevniss

display (to)
arddangos

Dissolution of the Monasteries
Diddymur Mynachlogydd

distribute (to)
dosbarthu

ditch
ffos (b)

diverting
difyr

divorce (a)
ysgariad, uss-gar-yad

document
dogfen (b), dogven

documentary
rhaglen ddogfen, rhaglen ddogven

dog mess
baw cun

dose
dogn

downhearted
digalon

download (to)
lawr lwytho

downstairs
lawr llawr/lawr staer, lawr stâr

draw attention to (to)
tynnu sylw at

drawer
drâr/drôr, drâr/drôr

dream (a)
breuddwyd, bri-ddoo-eed

drink(s)
diod(ydd) (b)

driver
gyrrwr, gurroor

drover(s)
porthmon (porthmyn)

drown (to)
boddi, boddee

drug(s)
cyffur(iau)

druid
derwydd

drunk
meddw, meddoo

duck(s)
hwyaden (b) (hwyaid), hoo-ee-aden

duel/contest
gornest (b), gornest

during
yn ystod

duty
dyletswydd (b), duletsoo-eedd

dyke
clawdd

each other (they)
ei gilydd, ee geelidd

each other (we)
ein gilydd, un geelidd

each other (you)
eich gilydd, uch geelidd

eagle eye
llygad barcud

ease (to)
lleddfu

Easter
Pasg (Y Pasg), Uh Pah-ssg

Easter holidays
gwyliau'r Pasg, gwil-yeh

eastern
dwyreiniol

easy - easier
hawdd - haws, hah-oodd - hah-ooss

ebb
trai

effect
effaith (b)

effort
ymdrech (b), umdreh-ch

either
chwaith (ychwaith), chw-eye-th

elaborate
cywrain

elbow
penelin, penelin

electrical
trydanol, truh-danol

electrical equipment
offer trydanol, offehr truh-danol

email
e-bost (b), eh-bosst

emails
e-byst

emigrant
ymfudwr

emigrate (to)
ymfudo

emphasis
pwyslais, poo-ee-ss-lice

empire
ymerodraeth (b), umerodreth

employer
cyflogwr

empty (to)
gwacáu / gwagio (Gog.), gac-eye / gwagyoh

encourage (to)
annog

ending (story/play/book)
diweddglo, dee-oo-eddgloh

ends of the earth
pen drawr byd

engaged (to get)
dyweddïo, duh-weh-ddee-oh

engagement
dyweddïad, duh-weh-ddee-ad

engine
peiriant

engineer
peiriannydd, pie-ree-an-idd

enquiries
ymholiadau, umholyadeh

entertainer
diddanwr

enthusiastic
brwdfrydig, broodvrudig

entrance
mynedfa (b), munedvah

entry
mynediad

envelope
amlen (b), amlen

equal
cyfartal

equipment
offer, off-ehr

escape
dihangfa (b)

escape (to)
dianc

escape from (to)
dianc rhag

especially
yn enwedig

especially good
arbennig o dda

establish (to)/to set up
sefydlu, sevudlee

estate
ystad

estate agent
asiant tai

eternity
tragwyddoldeb

Europe
Ewrop, Eh-wrop

even worse
gwaeth byth

evening of light entertainment
Noson Lawen

event
digwyddiad

ever/never (past/perfect)
erioed, eh-ryôd

ever/never (present/future)
byth, bith

evergreen
bytholwyrdd

every now and again
bob hyn a hyn, bôb hin ah hin

everyone/everybody (idiom)
pob copa walltog, pôb kopah wah-lltog

everywhere
pobman/ bobman, p/bobman

evidence
tystiolaeth (b), tusstyoleth

ex-girl/boyfriend
cyn-gariad, kin garyad

exactly
yn gymwys, un goomooss

exam
arholiad, ar-hol-yad

excavate (to)
cloddio

except that
ond bod, ond bôd

exception
eithriad

exciting
cyffrous, kyffroiss

exciting/turbulent/disturbing
cynhyrfus, kunhuh-rviss

excuse(s)
esgus(odion), essgiss (essgissodyon)

exist (to)
bodoli

existence
bodolaeth (b)

expensive (more expensive-most exp..)
drud (drutach - druta'), dreed-drittach-drittah

experience (to)
profi

experience(s)
profiad(au), provyad

experienced
profiadol

explode (to)
ffrwydro

export (to)
allforio

extend (to)
estyn, esstin

extreme
eithafol

extremely
tu hwnt

extremely (extremely good)
dros ben (da dros ben), dross ben

extremely (hellishly) (really expensive)
uffernol o (ddrud), iff-eh-rnol oh..

extremely angry
gwyllt gacwn

face
wyneb, weeneb

face (negative connotation)
wep, weh-p

face (to)
wynebu

facilities
cyfleusterau, kuv-lie-sstereh

factory
ffatri (b), ffattree

fag (cigarette, slang)
mwgyn

fair (summer/Christmas fair)
ffair (b) (ffair Haf/Nadolig), ff-eye-r

fall (to)
cwympo, koompoh

fall out (to)
cwympo ma’s, koompoh máss

family commitments
ymrwymiadau teuluol

famous
enwog, enwog

fancy dress
gwisg ffansi (b), gwissg ffanssee

farmhouse
ffermdy, fferm-dee

farmyard
buarth, bee-arth

fashionable
ffasiynol, ffah-shunol

fate
tynged (b)

favour
cymwynas (b), kumweenass

fax (to)
ffacsio, ffakssoh

feast
gwledd (b)

feather(s)
pluen (plu)

feathered
pluog

feed (to)
bwydo, boo-eedoh

feel sorry for (to) (we feel sorry
for)trueni am (mae trueni da ni am)

fence
ffens (b), ffeh-nss

festival
guyl(b), goo-eel

field
maes

field(s)
cae (caeau), kâh (keye-eh)

fight (to)
ymladd, umlâdd

financial
ariannol, aryanol

find fault (to)
chwilio am feiau

find that I am right (to)
cael fy mod yn iawn

fine
dirwy (b)

fine (a)
dirwy (b), diroo-ee

Fine Art
Celfyddyd Gain (b)

finished/done with
ar ben, ahr ben

fire brigade
brigâd dân, brigâd dân

fireman
dyn tân, deen tân

First World War
Rhyfel Byd Cyntaf, Rhuvel Beed Kuntav

fish (fishes)
pysgodyn (pysgod), pussgodin

fist
dwrn

flat
gwastad

flexible
hyblyg

floor
llawr, llah-wr

flow (to)
llifo

flower(s)
blodyn (blodau), blodin (blodeh)

fly (to)
hedfan, hedvan

foal
ebol

folk dance (trad. Welsh) session
twmpath (dawns), toompath

following
canlynol

food hygiene
hylendid bwyd

Food Standards Agency
Asiantaeth Safonau Bwyd

footprint
ôl troed, ôl trôd

for ages
ers achau

for better or worse
er gwell neu er gwaeth, neh ehr gwâth

for quite a while
ers sbel, ehrss sbel

for sale
ar werth, ahr weh-rth

for the benefit of
er lles, ehr llêss

force
llu

force (to)
gorfodi

forehead
talcen

foreign
estron

fork
fforc (b), ffoh-rk

form(s)
ffurflen(ni) (b), ffih-rvlen

fortunate
ffodus, ffodiss

found (he was)
daethpwyd o hyd iddo

four corners of the earth
pob cwr or byd

free
rhydd, rheedd

freeze (to)
rhewi, rheh-wee

freezer
rhewgell (b), rheh-wgeh-ll

fresh air
awyr iach, ah-wir yah-ch

fridge
oergell/ffrij (b), oirgell

frightening
brawychus

frock/dress (a)
ffrog (b), ffrog

from ear to ear
o glust i glust, oh glisst ee glisst

from now on
o hyn ymlaen, o hin ’mlân

from one to the other
or naill ir llall

frown at (to)
gwgu ar

fruit
ffrwythau, ffroo-ee-theh

frying-pan
ffrimpan (b), ffrimpan

full-time
llawn amser, llah-wn am-sseh-r

function
swyddogaeth (b)

fund
cronfa (b), kronvah

fund (a)
cronfa (b)

funeral
angladd, anglâdd

funeral(s)
angladd(au)

funny
doniol, don-yol

furniture
celfi, kelvee

fussy
ffwdanus

gadget
teclyn

gain experience (to)
ennill profiad

gallery
oriel (b), or-yel

gallon
galwyn

gallop (to)
carlamu

gambol/prance (to)
prancio, prankyoh

gas
nwy

gate
gât (b) / clwyd (b), gah-t / kloo-eed

gate/gateway/portal
porth, poh-rth

generous
hael, high-l

genetic research
ymchwil genetig

genious
athrylith

geographical
daearyddol

geography
daearyddiaeth (b), die-ar-uddyeth

Germany
Yr Almaen, Uhr Almine

get a taste of (to)
cael blas ar

Get away (with you)!
Cer o 'ma!, Keh-r oh mah

get hold of (to)
cydio yn

ghost/spirit
ysbryd, uhssbrid

girl (col. S.W.)
croten(b)

glass of wine
gwydraid o win, gwidred oh ween

glove(s) / mitten(s)
maneg (b) (menig), maneg (menig)

gloves
menig

go to the wall
mynd i'r wal, mind eer wahl

goal
gôl (b), goal

God help us!
Duw a'n helpo!, Dee-oo an helpoh

good cause
achos da

goods/products
nwyddau, noo-eeddeh

goose
guydd

government
llywodraeth (b)

governor
llywodraethwr

grammar school
ysgol ramadeg (b)

grand/august/prestigious
mawreddog, mah-wr-eh-ddog

granddaughter
wyres (b), oo-eeress

grandson
uyr, oo-eer

grateful
diolchgar, dee-olchgah-r

grave(s)
bedd(au), bêdd (beddeh)

gravel
gro

graze/browse (to)
pori, porree

great respect for
parch mawr at

Greece
Gwlad Groeg, Gwlah-d Groyg

greedy
barus, bariss

greetings
cyfarchion

grieviously
enbyd (yn)

ground floor
llawr gwaelod

grow (to)
tyfu, tuh-vee

guard (to)
gwarchod

guess (to)
dyfalu, duh-valee

guest
gwestai, gwest-eye

guide
tywysydd

guilty
euog, eye-og

gun(s)/firearm(s)
dryll(iau), drill (drillyeh)

guts/entrails
perfedd

hadn’t thought
heb feddwl, hêb veh-ddwl

hair (on the body)
blew

hairdresser's (shop)
siop trin gwallt (b), shop treen gwah-llt

hairdrier
sychwr gwallt, such-oor gwah-llt

hall
neuadd (b), n-eye-add

hallowed ground
tir cysegredig

hallway/passage
cyntedd, kuntedd

handcuffs
gefynnau, geh-vunneh

handkerchief
hances (b)

handle (to)
trafod

hangover
pen mawr, pen mah-wr

happen (to)
digwydd, dig-widd

hard - harder
caled - caletach, khaled

hardly ever
braidd byth, br-eye-dd bith

hardly mentionable
bondigrybwyll

harsh
llym

harsh/salty
hallt

hash tag
hash-nod

have to/must
gorfod/rhaid, gorvod/rh-eye-d

he said
meddai fe

head/chief/boss/principal
pennaeth, penneth

head/end/top
pen(nau), pen (penneh)

headquarters
pencadlys

health warning
rhybudd iechyd

hear, hear!
clywch, clywch!

heart attack (slang)
harten (b), harten

hedge(s)
perth(i) (b), peh-rth (peh-rthee)

helicopter
hofrennydd, hovrennidd

hellish/damned
diawledig, dee-ah-wledig

helping hand
help llaw, help llah-w

helpline
llinell gymorth (b), lleenell gumoh-rth

here
fan hyn/yma, van hin/mah

Here's me saying (Dwedais i - I said)
Dyma fi'n dweud, Dumah veen dweyed

hero
arwr

hide the truth (to)
celur gwir

high place
uchelfan

high tide
llanw uchel

high time…
hen bryd, hên breed

high/loud (higher/louder-highest/loudest)
uchel (uwch - ucha(f)), eechel

higher degree
gradd uwch (b)

higher/louder
uwch, eeoowch

hill
bryn, brin

hillock
bryncyn

hire (to)
llogi, llogee

historian
hanesydd

history
hanes, haness

hit (to)
bwrw, booroo

hold (an event) (to)
cynnal, kunnal

hold (to) (an object)
dal, dal

Holland/The Lowlands
Yr Iseldiroedd, Uhr Eesseldeerôdd

hollow
pant

home for the elderly
cartre' henoed/hen bobl, kartreh henoed

honorary
er anrhydedd

honour (to)
anrhydeddu

hoover (a)/vacuum cleaner
hwfr, hoovuhr

hoover (to)
hwfro, hoovroh

hopeless
anobeithiol, anoh-bye-thee-ol

horned
corniog

horse
ceffyl, keffil

horseshoe
pedol (b)

hour(s)
awr (b) (oriau), ah-wr (oryeh)

House of Commons
Twr Cyffredin

housework
gwaith tŷ, gw-eye-th tee

How + adj? (e.g. How tall?)
Pa mor? (t.m.), Pah moh-r? (Pa mor dal?)

How long?
Ers faint/pryd?, Ehrss vine-t/preed?

How on earth..?
Sut yn y byd mawr?, Should un uh beed?

however much/many
ta faint/faint bynnag, tah vine-t

hundred yards
canllath

hunt (to)
hela

hurt (to)
brifo/anafu, breevoh/navee

hygiene standards
safonau hylendid

I was just thinking
rhyw feddwl o'n i, rhee-oo veh-ddwl

Iceland
Gwlad yr Iâ, Gwlah-d uhr Yah

Icelandic
Islandeg

identity
hunaniaeth, hinan-yeth

if (conditional)
pe

if I didn’t…
oni bai mod i…, onee bye môd ee…

if I were able to/could
'swn i'n gallu, 'sen een gallee

if I were you
'swn i yn dy le di, 'sen ee un duh leh

if I'd known
'swn i'n gwybod, 'sen een goobod

if it werent for
oni bai

if smokers were to
petai ysmygwyr yn

illuminate (to)
goleuo

image
delwedd (b)

imagine (to)
dychmygu

immoral
anfoesol

improvement
gwelliant, gweh-ll-yant

in
yn

in a hurry
ar hast /ar frys, ahr hasst

in a jiffy
chwap

in a quandry
mewn penbleth

in a way
mewn ffordd, meh-wn ffordd

in a while/presently
yn y man, un uh man

in case (lit. for fear)
rhag ofn, rhag ovon

in custody
dalfa (b) yn y ddalfa, un uh ddalvah

in front of
o flaen

in memory of
er cof am, ehr cove am

in order to
er mwyn, ehr moo-een

in places
mewn mannau

in preparation for
ar gyfer

in speech
ar lafar

in tears
yn ei dagrau

in the balance
yn y fantol

in the direction of
i gyfeiriad

in the end
pendraw (yn y)

including
gan gynnwys, gan gunoo-eess

incredible
anhygoel

indebted to
dyledus i

independence
annibyniaeth (b)

independent
annibynnol

industrial
diwydiannol

industry
diwydiant

ineligible
anghymwys

Influence (big)
dylanwad (mawr)

information
gwybodaeth (b), gwih-bodeth

inhabitants
trigolion

injection/jab
pigiad, pigyad

injure/hurt (to)
anafu, 'navee

innocent
diniwed

insect(s)
pryfyn (pryfed), pruvin

inspire (to)
ysbrydoli

instead of/in place of
yn lle, un lleh

intelligent
deallus, dee-alliss

intend (to)
bwriadu, bwryadee

interesting
diddorol, deeddorol

international
rhyngwladol, rhungwladol

internet
rhyngrwyd (b), rhungroo-eed

interpret (to)
dehongli

interval/break/intermission
egwyl (b), eg-oo-eel

investiture
arwisgiad

invitation
gwahoddiad, gwahodd-yad

iron (clothes)
haearn smwddio, hârn smwddoh

Isle of Man (The)
Ynys Manaw

it could have been
gallai fe fod wedi bod, galleh veh vôd…

It is good to look towards home
teg edrych tuag adref

it is then (e.g. three pints it is then)
amdani 'te, amdanee teh

It will do
gwnaiff y tro

item(s)/article(s)
eitem(au) (b), eye-tem (eye-temeh)

jacket
siaced (b), shack-ed

jail (to)
carcharu, kah-r-charee

jog (to)
loncian, lonk-yan

Jordan
Iorddonen (Yr Iorddonen), Yohr-ddonen

journalist (female)
newyddiadurwraig, neh-with-yadirwraig

journalist (male)
newyddiadurwr

jump
naid (b), nide

jump (to)
neidio, needoh

jumper
simwper (b), shoompehr

just about to
ar fin, ahr veen

just after
toc wedi

just as important
yr un mor bwysig

just now
gynnau fach, ginneh vach

keen
awyddus

kennel
cwb

kettle
tegell, teh-gell

key(s)
allwedd(i) (b), all-wedd (all-weddee)

kidnap (to)
herwgipio, heh-roo-gip-yoh

kids (col. S.W.)
cryts

Kids! Who'd have them!
Pwy fagai blant!, Pooee vageh blant!

kill (to)
lladd, llah-dd

kiss
cusan (b) / sws (Gog.), kissan

kitchen
cegin (b), keh-gin

knit (to)
gwau, gw-eye

knot
cwlwm

labour (to)
llafurio

laces
lasys, lassiss

ladder/school
ysgol (b), uhssgol

lake
llyn, llin

lamb(s)
oen (ŵyn), ôn (oo-een)

landlord/innkeeper/publican
tafarnwr, tavah-rnoor

lane
lôn (b) loan

language
iaith (b), ee-eye-th

laptop
gliniadur, glin-yad-ir

last year
llynedd (y llynedd), lluh-neh-dd

late(ly)
diweddar (yn ddiweddar), un ddih-wedd-ahr

latest
diweddara(f), dih-wedd-arah

laugh (at) (to)
chwerthin (am ben), (ch)weh-rthin

laughable
chwerthinllyd

launch (to)
lansio, lanshoh

law
cyfraith (b)

lazy
diog, dee-og

lead (the metal)
plwm, plwm

lead (to)
arwain

leader
arweinwr/arweinydd

leaf (leaves)
deilen (b) (dail), die-len (die-l)

learner
dysgwr, dussgoor

Leave it there!
Gad hi fod!, Gahd hee vode!

lecture
darlith (b), dah-rlith

lecturer
darlithydd, dah-rlithidd

leek
cenhinen (b)

legal
cyfreithlon, kuv-rye-thlon

leisure centre
canolfan hamdden (b), kanolvan hamdden

lessen (to)
lleihau

let me know (comm.)
rho/rhowch wybod i fi, rhoh oobod ee vee

level
lefel (b), leh-vel

librarian
llyfrgellydd, lluvrgellidd

library
llyfrgell (b), lluvurgell

licence
trwydded (b), troo-ee-dded

lid/cover
clawr

lie
celwydd

lie down (to)
gorwedd, goh-rwedd

lifelong
gydol oes

light (to)
cynnau

light entertainment
adloniant ysgafn

lightning
mellt/lluched, meh-llt / llee-chedd

like best (to)
lico orau, likoh oreh

like hell (e.g. run like hell/the devil)
fel y diawl (rhedeg fel y diawl), vel uh jah-wl

like/alike
tebyg, teh-big

liquid
hylif

list
rhestr (b), rhessteh-r

listed building
adeilad rhestredig

listen attentively (to)
gwrando'n astud, gwrando'n asstid

literary treasures
trysorau llenyddol

literature
llenyddiaeth (b)

litre
litr, leetuh-r

little (a)
ychydig

little bit (a)
tamaid bach, tamed bach

live in style (to)
byw yn fras

living room
ystafell fyw (b), 'stavell vee-oo

Llyn Peninsular
Pen Llwn

loan(s)
benthyciad(au), benthukyad (eh)

local
lleol, lleh-ol

local authority
awdurdod lleol

local paper in Welsh
papur bro, pah-pir broh

location
lleoliad, lleh-ol-yad

lock
clo

lock out (to)
cloi ma’s, kloy mâss

locked
ar glo, ahr gloh

locked up
dan glo

long/wide/extensive
maith

look poorly
golwg wael (ar), goloog while (ahr)

look tired (to)
golwg flinedig ar

lord
arglwydd

lorry
lori (b), loree

lose (to)/to miss
colli, koh-llee

loss
colled (b), koh-lled

lost
ar goll, ahr goll

lot (by a)/much (e.g. much/ a lot older)
o lawer (henach o lawer), oh lah-weh-r

loud music
cerddoriaeth uchel (b)

lounge
lolfa (b), lolvah

low/bleat
bref (b)

low/bleat (to)
brefu, brevee

low/depressed (lower - lowest)
isel (is - isa(f), eessel-eess- eessah

lower
is, eess

lucky
lwcus, look-iss

Mabinogion (The)
Y Mabinogi

machine
peiriant, pie-ree-ant

magazine(s)
cylchgrawn (cylchgronau), kilchgrah-wn (kilchgroneh)

maid/housemaid/maiden
morwyn (b), mohr-oo-een

make fun of (someone) (to)
gwneud hwyl am ben, n-eye-d hoo-eel am ben

make redundant (to)
diswyddo, dee-soo-eeddoh

malicious
maleisus, mal-eye-ssiss

manager
rheolwr, rheh-ol-oor

mansion
plasty, plass-tee

manslaughter
dynladdiad, deen-ladd-yad

manuscript
llawysgrif (b)

marble
marmor

march (to)
gorymdeithio

masterpiece
campwaith

mathematics
mathemateg (b), mathamateg

matter of necessity
mater o raid

mean (to)
golygu

meaning
ystyr, uhsstir

meantime (in the)
cyfamser (yn y)

measles
y frech goch (b), uh vreh-ch gôch

measure
mesur

media type
cyfryngi

medicine (subject)
meddygaeth (b)

meditate (to)
synfyfyrio

memorable
cofiadwy

memorial
cofeb (b)

memories
atgofion

memory (in memory of)
er cof am, ehr cove am

memory stick
ffon gof (b)/co(f) bach, ffon gôv

men
gwwr

Menai Straits
Afon Menai

mental hospital
ysbyty meddwl

mention (to)
crybwyll

menu
bwydlen (b), boo-eedlen

mermaid
môr-forwyn (b), more-vor-win

message(s)
neges(euon) (b)

microwave
microdon, my-kroh-don

Middle Ages (The)
Y Canol Oesoedd

middle-aged
canol oed, kanol ôd

might
cadernid

might as well
man a man, man ah man

minute
munud (b), minid

minute(s)/record(s)
cofnod(ion), kovnod (kovnodyon)

mirror
drych

miss (to) (a bus etc.)
colli, kollee

miss (to) (a person/place)
gweld eisiau, gweld eesheh

mistake
camgymeriad, kam-gum-ehr-yad

mix (up) (to)
cymysgu, kumussggee

mock (to)
gwawdio

monk(s)
mynach(od)

month
mis, meesh/meess

more than enough
hen ddigon

more/any more
rhagor, rhah-gor

mortality
marwoldeb

most hated thing
cas beth, kâss bêth

mother in law
mam yng nghyfraith (b)

motorbike
beic modur, bike moh-dir

mouse
llygoden (b), lluh-god-en

mouthy
cegog, keh-gog

move furniture (to)
symud celfi, sumid kelvee

murder
llofruddiaeth (b), llov-ridd-yeth

murmur (to)
murmur

museum
amgueddfa (b), amgee-edd-vah

music
cerddoriaeth (b), keh-r-ddor-yeth

musical
cerddorol

my
fy (t.t.), un

mystery
dirgelwch, deer-gel-ooch

nappy (nappies)
cewyn(nau), keh-win (keh-wuneh)

nasty to
cas wrth

national
cenedlaethol, kenedl-eye-thol

nationalism
cenedlaetholdeb

native
brodor

native cultures
diwylliannau brodorol

nature
natur (b), nah-tir

near future
dyfodol agos, duh-vodol agoss

need(s)
angen (anghenion)

negligent
esgeulus, ess-guy-liss

neice
nith (b)

neighbour
cymydog

nephew
nai, n-eye

nervousness
nerfusrwydd, neh-r-vissroo-eedd

netball
pêl-rwyd (b), pêl roo-eed

never again
byth eto, bith 'toh

New Years Day
Dydd Calan

New Years Eve
Nos Galan

New Zealand
Seland Newydd, Zeland neh-widd

Newport
Casnewydd, Kassneh-widd

news
newyddion, neh-wudd-yon

nickname
llysenw

niece
nith (b), neeth

nightmare
hunllef (b), hinlleh

no need
dim eisiau, dim eesheh

no wonder (its)
does dim rhyfedd

noisy
swnllyd, soon-llid

not to mention
heb sôn am, hêb sôn am

note
nodyn, nodin

notice (to)
sylwi, sulwee

oblivion
ebargofiant

obvious
amlwg

occasion
achlysur

odd/weird
rhyfedd

Offas Dyke
Clawdd Offa

offender/criminal
troseddwr

offer/to offer
cynnig, kunnig

official (adj.)
swyddogol

often
yn aml, un amal

old age
henaint

older people
pobl hwn

on behalf of
ar ran, ahr rhan

on fire
ar dân, ahr dân

on his own head be it
rhyngddo fe ai gawl

on the basis of
ar sail

on the outskirts
ar gyrion

on the quiet
distaw bach (yn ddistaw bach)

on the shore of
ar lan

on the trail of
ar drywydd

on your own
ar dy ben dy hunan, ar duh ben duh hinan

once/as soon as...
siwrnai...

one time
un tro

online
ar-lein

only
dim ond, dim ond

open
ar agor, ahr agohr

opinion
barn (b), bah-rn

oppose (to)
gwrthwynebu

order (to)
archebu

organised
trefnus, trevniss

otherwise
fel arall

out of breath
gwynt yn ei ddwrn

out of the way
diarffordd

oven
ffwrn (b), ffoorn

over the top (to go)(idiom)
(mynd) dros ben llestri, dross ben llesstree

over there
draw fanna, drah-w vanah

overcome barriers (to)
goresgyn rhwystrau

overfull
gorlawn, gohr-lah-wn

owner
perchennog

Oxford
Rhydychen, Rheed-uch-en

p.m.
yr hwyr (y.h.), uhr hoo-eer

P.S.
O.N.

painful
poenus, poy-niss

pants
trôns/pants, trônz/pants

paper (local Welsh language)
papur bro, pah-pir broh

paper (to)
papuro, pah-pir-oh

parish
plwyf

part time
rhan amser, rhan amsseh-r

partidges
petris, petriss

path
llwybr, lloo-eebir

patient (to be)
amyneddgar, amuneddgah-r

patron saint
nawddsant

peace
heddwch

pepper
pupur, pipir

perceive (to)
canfod

percent
cant (y)

percentage
canran

period (of time)
cyfnod, kuvnod

pet
anifail anwes, an-ee-vile anwess

petition
deiseb (b), die-sseb

photocopy (to)
llungopïo, lleengopee-oh

picture(s)
llun(iau), lleen (llin-yeh)

pig
mochyn (moch), moh-chin (môch)

pile
pentwr

pilgrimage
pererindod (b)

pipe
piben (b)

place(s)
man(nau)

plague
pla

plait (to)
plethu

plaited
wedii blethu

plaits
plethi

plane
awyren (b)

play (a)
drama (b), drah-mah

play (to) (a game)
chwarae, whareh

play (to) (an instrument)
canu, kanee

play the harp (to)
canu'r delyn, kaneer delin

player
chwaraewr, (ch)whar-eye-oor

playful
chwareus, (ch)wha-rice

playground
lle chwarae, lle (ch)whareh

pleased
balch

plumber
plymwr, plumoor

poet
bardd, bah-rdd

poison
gwenwyn

Poland
Gwlad Pwyl, Gwlâd Poo-eel

police
heddlu, hedd-lee

poor (bad)
gwael, gw-eye-l

poor (no money)
tlawd, tlah-wd

popular
poblogaidd, poblogedd

posh people
crachach

potato(es)
taten (b) (tatws/tato), tah-ten (tah-twss/toh)

pouring down with rain
arllwys y glaw

poverty
tlodi

praise (to)
canmol

praise highly (to)
canmol ir cymylau

prefer (I) (lit. It's better with me)
mae'n well 'da fi, mine weh-ll dah vee

prepare thoroughly (to)
paratoi'n drylwyr, parah-toy'n drulwir

present(s)/gift(s)
anrheg(ion) (b), an-rheg (anrhegyon)

present/dedicate (to)
cyflwyno (i), kuvloo-eenoh

presenter
cyflwynydd, kuvloo-eenidd

president
arlywydd

pressure
pwysau

prevent from (to)
atal rhag

prickly (thin-skinned - person)
pigog, peegog

primary school
ysgol gynradd (b), uhssgol gunrâdd

prince(s)
tywysog(ion)

principality
tywysogaeth (b)

printer
argraffydd, ahr-graff-iddd

prize(s)
gwobr(au) (b), gwobohr (gwobreh)

procession/march
gorymdaith (b)

produce (to)
cynhyrchu, kunhurchee

produce material
cynhyrchu deunydd

producer
cynhyrchydd, kunhurchidd

programme(s)
rhaglen(ni) (b), rhah-glen (rhah-glenee)

prominent
amlwg

prose
rhyddiaith

prosecute (to)
erlyn

prosecution
erlyniad

protester (protesters)
protestiwr (protestwyr), Pro-test-yoor

proud of
falch o

proud/pleased
balch, bah-lch

prove (to)
profi, provee

proverb
dihareb (b)

public (the)
cyhoedd (y cyhoedd), uh kuhoedd

public eye (from the)
o lygaid y cyhoedd, o luged uh kuhoedd

public footpath
llwybr cyhoeddus, llooeebir kuhoeddiss

public place
man cyhoeddus

public school
ysgol fonedd (b)

public services
gwasanaethau cyhoeddus

publicity
cyhoeddusrwydd

punish (to)
cosbi

pupil(s)
disgybl(ion), diss-gib-l (diss-gub-lee-on

purposes
dibenion

put on weight (to)
magu pwysau

put up with (to)
goddef

putting things in order
rhoi trefn ar bethau, rhoy trevn ar betheh

quarry
chwarel (b)

quarryman
chwarelwr

queen
brenhines (b), brenheen-ess

quicker
gynt (yn)

rabbit(s)
cwningen (b) (cwningod), koon-ing-en(kooningod)

race
ras (b), rah-ss

racism
hiliaeth (b)

racist
hiliol

raincoat
cot law (b), kott lah-w

rash/impetuous
byrbwyll, bur-boo-eell

rat
llygoden fawr (b), lluh-goden vah-wr

rather.../a bit...
braidd yn..., br-eye-dd un...

re-discover (to)
ailddarganfod

re-do (to)
ail-wneud

reach the top (to)
cyrraedd y brig

realise (to)
sylweddoli, sulweddolee

reason
rheswm

reason to believe
lle i gredu, lleh ee gredee

reasoning/logic
rhesymeg (b)

receipt (a)
derbynneb (b), dehrbuneb

reception
derbynfa (b), dehrbunvah

recitation piece
darn adrodd

recognise (to)
'nabod (ad)nabod), nah-bod

recycle (to)
ailgylchu

reduction
gostyngiad, gosstungyad

refuse (to)
gwrthod, goorthod

refuse to/won't (to)
pallu, pah-llee

regime
cyfundrefn(b)

register (to)
cofrestru, kov-ress-tree

regret (to)
difaru (e)difar(ha)u, dee-var-ee

regular
rheolaidd, rheh-ol-edd

regularly
rheolaidd (yn)

relations/relatives
perthnasau, perthnasseh

release/free (to)
rhyddhau, rheedd-high

religious
crefyddol

remainder
gweddill

remarkably well
rhyfeddol o dda, rhuh-veddol oh ddah

remind (to)
atgoffa

renovate/do up (to)
adnewyddu, adneh-wuddee

repair (to)
trwsio, troo-shoh

report (a)
adroddiad, ad-rodd-yad

report (to)
adrodd, ad-rodd

representative
cynrychiolydd

request/application
cais, k-eye-ss

research
ymchwil

researchers
ymchwilwyr

reserve (e.g. nature reserve)
gwarchodfa (b), gwah-rch-od-vah

reservoir
cronfaddur

resolution(s)
adduned(au) (b)

resource(s)
adnodd(au)

respect
parch, pah-rch

responsible
cyfrifol

restaurant
bwyty

restore (to)
adfer

retirement
ymddeoliad, um-ddeh-ol-yad

return (to)
dychwelyd

reveal (to)
datgelu

Reverend (The Rev.)
Parchedig (Y Parch.), Uh pah-rch-ed-ig

rhyme
odl

ride a horse (to) (verb)
marchogaeth, mah-rchogeth

riding (horse riding) (noun)
marchogaeth (b), mah-rchogeth

right
hawl (b)

rights
hawliau, hah-wlyeh

ring (a)
modrwy (b), modroo-ee

ring (to) (a bell/alarm)
canu, kanee

ritual
defod (b)

romantic meal
pryd rhamantus

Rome
Rhufain, Rhi-vine

roof
to, toh

rough(ly)/approximately
bras (yn fras)

roundabout (on a road)
cylchdro / cylchfan, kilchdroh / kilchvan

rubbish
ysbwriel / 'sbwriel, 'sboor-yel

rubbish (bad)
rwtsh

rubbish tip
tomen sbwriel(b)

rubbish/garbage
sbwriel (ysbwriel)

ruin(s)
adfail (adfeilion)

rural
gwledig

rust (to)
rhydu

sacrifice (to)
aberthu

sad
trist, treest

sage advice
cyngor call

sail
hwyl (b)

sail (to)
hwylio, hoo-eel-yoh

sailing boat/yacht
cwch hwylio, kooch hoo-eel-yoh

salt
halen, halen

same old place (the)
yr un hen fan

sand
tywod, tow-od

satisfactory
boddhaol

satisfy (to)
bodloni

saucepan
sosban (b), sossban

save (to)
achub, achib

save lives (to)
achubbywydau

saying(s)
dywediad(au)

scar(s)
craith (creithiau) (b)

school of life (the)
ysgol brofiad (b)

school uniform
gwisg ysgol (b), gwissg ussgol

science
gwyddoniaeth (b), gwiddonieth

scientist
gwyddonydd

scientists
gwyddonwyr

scoring scheme
cynllun sgorio

scrape/scratch/grovel (to)
crafu, krah-vee

screw
sgriw (b), sgrew

seaside (the) (by the seaside)
glan y môr (ar lan y môr), glan uh more

season (of the year)
tymor, tuh-mor

seat
sedd (b)

second (time)
eiliad (b), eye-l-yad

second time (for the)
eilwaith (yr)

Second World War (The)
Yr Ail Ryfel Byd, Uhr Eye-l Ruvel Beed

second-hand
ail-law, eye-l lah-w

second-rate
eilradd

second/substitute(s)
eilydd(ion), eye-l-idd (eye-luddyon)

secondary school
ysgol uwchradd (b), ussgol ee-oochrah-dd

secret
cyfrinach (b), kuvreenach

Secretary of State
Ysgrifennydd Gwladol

see (you)
t'wel (rwy)t(i'n g)wel(d), twel

seems (he)
i('w) weld yn, ee weld un

select(to)
dethol

self-respect
hunan barch

selfish
hunanol, hinanol

senate/parliament
senedd (b), seh-nedd

senior lecturer
uwch ddarlithydd

senior official
uwch swyddog

sense (to)
synhwyro

sensible and wise
synhwyrol a chall

sensible/all there/wise
call, kah-ll

separate/split up (to)
gwahanu, gwahanee

series
cyfres(i) (b), kuvress (kuvressee)

serious
o ddifri(f), oh ddivree

sermon
pregeth (b)

service(s)
gwasanaeth(au), gwassaneth (eh)

set (to)
gosod

settle (to)
ymgartrefu

Severn Bridge (The)
Pont Hafren, Pont Havren

sew (to)
gwnïo, goon-yoh

sexual
rhywiol, rhoo-ee-yol

shaken
ysgytwol

shame on you!
rhag eich cywilydd

shares (in a company)
cyfrandaliadau, kuvrandalyadeh

sheath/scabbard
gwain (b)

sheathe (to)
gweinio

sheep (a)
dafad (b)

sheet(s) (of paper)
taflen(ni) (b), tah-vlen (tah-vlen-ee)

shelf (shelves)
silff(oedd) (b), shilff (shilffodd)

shelter
cysgodfa (b)

shelter (to)
cysgodi

shine (to)
sgleinio, ssglie-n-yoh

shiny
sgleiniog, ssglie-n-yog

ship
llong (b), lloh-ng

shirt
crys, kreess

shoe(s)
esgid (b) (esgidiau), essgid (sgitcheh)

shoot (to)
saethu, ss-eye-thee

shopping centre
canolfan siopa (b), kanolvan shoppah

shorter
byrrach, burrach

shortlived
byrhoedlog

shoulder
ysgwydd (b)

shout
gwaedd (b)

shout (at)
gweiddi (ar), gw-eye-ddee (ahr)

shout at (to)
gweiddi ar

shovel (to)
rhawio

shower (a)
cawod (b), kah-wod

shred (to)
rhwygo

shy
swil, swil

siege
gwarchae, gwah-r-ch-eye

sign
arwydd

sign (to)
arwyddo

signature
llofnod, llovnod

silence
tawelwch

since/for
ers, ehrss

singer (female)
cantores (b), kantoress

singer (male)
canwr, kanoor

situation
sefyllfa (b), seh-vullvah

skeleton
sgerbwd, sgeh-r-bood

skirt
sgert (b), sgeh-rt

sleep peacefully (to)
cysgu'n dawel, kussgeen dah-wel

sleep tight! (command)
cysga/wch yn dawel!, kussgah-n dah-wel

sleepy
cysglyd

slide (in a playground)
llithren (b), llithren

slip (to)
llithro

sloshing
slochian

smaller/less
llai, ll-eye

smallest/least
lleia(f), llayah

smile (to)
gwenu, gwenee

smoke
mwg

smoke (to) (e.g. chimney/fire)
mygu

smoke alarm
larwm mwg, laroom moog

smokeless
di-fwg

smokers
ysmygwyr

snails (snail)
malwod(en) (b), malwoden (malwod)

snake(s)
neidr (b) (nadredd), n-eye-dir

snatch (to)
cipio

sneeze (to)
tisian, tishan

snooker
snwcer, snookeh-r

Snowdon
Wyddfa (Yr), Uhr Oo-eeddvah

Snowdonia
Eryri

snuff box
blwch snisin

snugness
didosrwydd

so bad
cynddrwg, kunddroog

so good
cystal, kusstal

so much/as much
cymaint/gymaint, kument

so...
mor... (t.m.), moh-r...

soaking wet
siwps

social worker
gweithiwr cymdeithasol, gweethoor kumdiethassol

socialise (to)
cymdeithasu, kum-die-thass-ee

soldier
milwr, meeloor

solicitor
cyfreithiwr, kuv-rye-th-yoor

some bits
rhai tameidiau

some kind of
rhyw fath o, rhee-oo vah-th oh

some kind of...
rhyw fath o...

some other time
rhywbryd (eto), rhee-oobreed 'toh

some/about/approximately
rhyw, rhee-oo

somehow
rhywsut

someone (else)
rhywun (arall), rhee-oo-in

sometimes
ambell waith/weithiau, ambell/weetheh

song(s)
cân (b) (caneuon), kahn (kan-eye-on)

sooner/quicker
gynt, gint

South Africa
De Affrica, Deh Affrika

special guest
gwestai arbennig

special occasion
achlysur arbennig

specialise (to)
arbenigo

spend (time) (to)
treulio

spend (to) (£)
gwario/hala, gwaryoh

spoken (in speech)
llafar (ar lafar)

spokesperson
llefarydd, llevaridd

sponsor
noddwr

sponsored
noddedig, noddedig

sponsored walk
taith gerdded noddedig, t-eye-th geh-rdded noddedig

sponsorship
nawdd

spoon
llwy (b), lloo-ee

sports programme
rhaglen chwaraeon, rhaglen chwareyeon

spot(s)
ploryn (plorod), plorin (plorod)

spread (to)
lledu

Spring
gwanwyn, gwanwin

squash (the game)
sboncen (b), sbon-ken

squirrel(s)
gwiwer (b) (gwiwerod), gwee-weh-r

St Davids Day
Dydd Guyl Dewi

St Dwynwens Day
Dydd Santes Dwynwen

St Valentines Day
Dydd Sant Ffolant

stab (to)
trywanu, truh-wanee

stage
llwyfan (b)

stand/stay (coll.) (to)
sefyll, seh-vill

star(s)
seren (b) (sêr), seh-ren

stare at (to)
syllu ar

state
gwladwriaeth (b)

statement
datganiad, datganyad

statistics
ystrydeb (b)

staunch
pybyr

stay (to)
sefyll

steal (to)
dwgyd/dwyn, doogid/doo-een

steel
dur

steer (to)
llywio, llee-oo-yoh

step(s)
cam(au), kam (kameh)

stepmother
llysfam (b), lleess-vam

stereotype
ystadegau

still
dal i, dal ee

stocky
cydnerth

stone
maen

stories
straeon/storïau, str-eye-on/stor-ee-eh

straight (away)
yn syth, un seeth

strait
swnt

strategy
strategaeth (b)

stream/brook
nant (b), nant

strengthen (to)
cryfhau

strict metre poetry (Lit. harmony)
cynghanedd (b)

strict/harsh
llym, llim

strong
cryf, kreev

stronghold
cadarnle

struggle/battle
brwydr (b), broo-eedir

student (female)
myfyrwraig (b), muh-vur-wraig

student(s) (male)
myfyriwr (myfyrwyr), muh-vur-yoor

studio
stiwdio (b), stiwdyoh

study (to)
astudio, asstid-yoh

subject/topic
pwnc, poonk

substantial(ly)
sylweddol (yn)

success
llwyddiant, lloo-eedd-yant

successful
llwyddiannus, lloo-eedd-yaniss

suffer (to)
diodde(f), dee-odd-eh

suggest (to)
awgrymu, ah-w-grumee

suit
siwt (b), suit

suitable
addas, ah-ddass

sulk/pout/be in a huff (to)
pwdu, poodee

sulking
dan bwdu

sulky/moody
pwdlyd, poodlid

sun
haul, h-eye-l

sun tan cream/lotion
eli haul, elee h-eye-l

sunbathe (to)
torheulo, tor-high-loh

sunny
heulog, h-eye-log

sunset / to set
machlud

superb
ardderchog, ah-r-ddeh-r-thog

supermarket
archfarchnad (b), ah-rch-vah-rch-nad

support
cefnogaeth (b)

support (to)
cefnogi

support to (a)
cefn i (yn gefn i)

supposed to
i fod i, ee vode eh

surprising (Its)
maen syndod

survey
arolwg, aroloog

swan(s)
alarch (elyrch)

sweat (to) (buckets/like a pig/profusely)
chwysu ('n stecs), oosseen stekss

sweatshirt
crys chwys, kreess chweess

sweep (to)
ysgubo, 'sgeeboh

sweeping
ysgubol

sweet tooth
dant melys

sweets
losin, loshin

swell (to)/bulge/distend/magnify
chwyddo, (ch)weeddoh

swing(s)
siglen (b) (siglenni), shiglen

sword
cledd(yf)

sympathise (to)
cydymdeimlo, keed-um-die-m-loh

sympathy
cydymdeimlad, keed-um-die-m-lad

tags (grammatical)
cynffoneiriau, kunffon-eye-r-yeh

tail
cynffon, kunffon

take an interest in (to)
ymddiddori mewn

take out money
tynnu arian

take pictures (to)
tynnu lluniau, tunee llin-yeh

talented
dawnus, downiss

talkative
siaradus, sharadiss

tasty
blasus, blassiss

tear
rhwyg

temper
tymer

temperature (high - illness)/heat
gwres, gwrêss

tend to be
tueddol o fod

tender
tyner

tent
pabell (b), pah-bell

term/season
tymor, tuh-mor

test
prawf, prah-wv

text (to)
tecstio, tekss-toh

text message
neges decst/destun, negess desstin

than
na/nag, nah/nag

that (abstract)
hynny, hunee/'nee

that (one) feminine
honna, honnah

that (one) masculine
hwnna, hoonah

that (with emphatic clauses)
taw, tah-w

that's better
dyna welliant, 'nah well-yant

that's how he is
fel 'na mae e, vel 'nah my eh

thats how it goes
fel na mae hi

there
fanna, vannah

there (far away)
yno, unoh

there (nearby)
fanna

There's no two ways
Does dim dwywaith, Sdim doo-ee-weth

There's no two ways...
Does dim dwywaith

these
rhain (y)

these days
y dyddiau 'ma, uh dudd-yeh mah

they say (so)
meddan nhw/medden nhw, meddan/en nhoo

they would (be)
bydden nhw, budden nhoo

thief (thieves)
lleidr (lladron), ll-eye-dir

thieves
lladron

thinking (I was just thinking...)
meddwl (rhyw feddwl o'n i, rhee-oo veh-ddwl)

third (a)
traean

this (f)
hon

this (m)
hwn

this long time
ers lawer dydd, 'sslah-wehr deedd

this year
eleni, 'lennee

thorough
trylwyr, truh-l-wir

those
rheina (y)

thousand
mil (b), meel

threaten (to)
bygwth, bugooth

thrill
ias

throat
llwnc, lloonk

throughout
ledled

throw (to)
twlu/taflu

throw up/vomit (to)
chwydu, hoodee

thumb (to)
bodio

thunder/thunderclap
taran (b), tah-ran

tickle (to)
cosi

tie
tei, tie

tie (to)
clymu

tiger
teigr, tie-gur

tight
tynn, tin

tiny bit
mymryn

tired (adj.)
blinedig, bleenedig

tired out/really tired
blino’n lân (wedi blino…), bleenon lân

to the four corners earth
i bedwar ban byd

together (we)
(gy)da (ei)n gilydd, 'da'n geelidd

tongue
tafod, tah-vod

toothache
y ddannoedd, uh ddannodd

tortoise
crwban, krooban

torture
artaith

toss and turn (to)
troi a throsi

total
cyfanswm

tourist attraction
atyniad twristaidd, ahtunyad toorisstedd

towel
tywel, toh-wel

tower
tur, toor

traffic
traffig, traffig

trail
trywydd

train (to)
hyfforddi, hufforddee

traitor
bradwr, brah-door

transform (to)
trawsnewid

transport
trafnidiaeth (b)

treat equally (to)
trin yn gydradd

tribe
llwyth

trip
gwibdaith (b)

trip (to)
baglu

trip/excursion/outing
gwibdaith (b), gwib-die-th

trip/journey
taith (b), t-eye-th

trouble(s)
trafferth(ion), trah-ffeh-rth-yon

troublsome
stryffaglus

turning point
trobwynt

tweet (to)
trydar

twins
efeilliaid /gefeilliaid, eh-vie-ll-yon

twitterer
trydarwr

two floored
deulawr

type (to)
teipio, tie-poh

umbrella
ymbarél, umbah-rel

uncle
ewythr

under
o dan

under orders
dan orchymyn

under the impression
dan yr argraff

underground
tanddaearol

underwear
dillad isaf

unfortunate
anffodus, anffodiss

unite (to)
uno

United Kingdom (The U.K.)
Deyrnas Unedig (b) (Y) (Y D.U)

United States (The)
Yr Unol Daleithiau, Uhr Eenol Dah-lie-th-yeh

university
prifysgol (b), preevussgol

unusual
anarferol

unveil (to)
dadorchuddio

unwholesome
afiach

up-to-date
cyfoes

upstairs
llofft (yn y)

urgently
ar frys

useful
defnyddiol

vale
bro (b)

valley
cwm, kwm

vapour
anwedd

vary (to)
amrywio

vegetables
llysiau, llushee-eh

venture/have a go (to)
mentro, mentroh

very well/alright (then)
o'r gorau, o'r goreh

vest
fest (b), vest

vet
milfeddyg, meelveddig

Victorian
Fictorianaidd

Victorian era (The)
Oes Fictoria (b)

victorious
buddugol

video
fideo, video

view/scene
golygfa (b), golugvah

viewers
gwylwyr, gwilwir

vineyard
gwinllan (b), gweenllan

violent
treisgar, trice-gar

visitors
ymwelwyr

voluptuous
nwydus, noo-eediss

wage increase/pay rise
codiad cyflog, kod-yad kuvlog

wage war (to)
rhyfela

wagtail
sigl-di-gwt

wake up (to)
dihuno, deeheenoh / deenoh

walk (a walk)
taith gerdded, t-ey-th geh-r-dded

walking stick
ffon gerdded (b)

wander (to)
crwydro

want to (I want to...)
am (Dw i am/Dw i'n moyn) (t.m, am)

war
rhyfel

washing machine
peiriant golchi, pie-r-yant

wasps
cacwn

waste (to)
bradu/afradu, bradee

waster/lazy rotter
pwdryn, poodrin

watch (to)
gwylio/edrych ar, gwil-yoh

we'll see
cawn weld / gawn ni weld, kah-wn weld

weak
gwan, gwan

weakness
gwendid

wealth
cyfoeth

weather forecast
rhagolygon y tywydd, rhagolugon uh towidd

web (the web)
gwe (b) (y we), gweh (uh weh)

website
gwefan (b), gweh-van

weed the garden (to)
chwynnu'r ardd, (ch)wuneer ahrdd

week
wythnos (b), ooth-noss

weep (to)
wylo

well known
adnabyddus

well off
cefnog, kevnog

Welsh hymn singing festival
Cymanfa Ganu (b)

Welsh speakers
Cymry Cymraeg

Wendy house/playhouse
tw bach twt, tee bach twt

wet (wetter - wettest)
gwlyb (gwlypach - gwlypa'), (gw)leeb - lupach

What sort of place?
Sut le?, Should leh?

wheel
olwyn (b)

whenever
ta pryd, tah preed

whereever
ta le/ble bynnag, tah leh

Which one?
Pa un?, P'een..?

whist drive
gyrfa chwist (b)

whistle (to)
chwibanu

white dove
colomen wen (b)

whiteboard
bwrdd gwyn, boordd gwin

Who would have thought?
Pwy fyddai'n meddwl?, Poo-ee vuddeh'n meddwl?

whoever
ta pwy/pwy bynnag, tah poo-ee

whole thing (the)
holl beth (yr)

whole week
wythnos gron (b)

wild
gwyllt, gwillt

willing
bodlon

wind farm
fferm wynt (b), fferm wint

winding
troellog

wing(s)
adain (adenydd) (b)

winter
gaea(f), guy-ah

without
heb, hêb

witness(es)
tyst(ion), tisst (tusstyon)

witty
ffraeth

wonder
rhyfeddod

wood/forest
coedwig (b), koy-dwig

woolly
gwlanog, gwlah-nog

worker(s)
gweithiwr (gweithwyr), gweethoor

workshop(s)
gweithdy (gweithdai)

worry
pryder

worth
gwerth

writer
llenor

year/a year/one year
blwyddyn (b), bloo-eeddin

yew
ywen (b)

Yorkshire
Swydd Efrog

you have always been
fuest ti erioed, vee-est tee er-yôd

young
ifanc, eevank

Young Farmers
Ffermwyr Ifainc

younger/junior
iau

youth
llanc, llank

youth (adj.)
ieuenctid


Pronunciation Guide

In Welsh words the stress usually falls on the last but one syllable (a syllable is a unit of sound). Putting stress on a syllable means lengthening the sound with more emphasis in the voice.

For example, people with a Welsh accent would pronounce the surname Meredith as Mer-ed-ith, with the last sound but one ‘ed’ stressed. People with an English accent would tend to put equal weight on all three syllables – Mer-ed-ith.

If the stress falls on the last syllable of a Welsh word it is usually marked by an accent e.g. carafán. There are very few words like this in Welsh.

Try saying these words: – canol – canolfan. The stress moves on each time a unit of sound or syllable is added.

Abbreviations used

(adj) adjective- a describing word
(b) benywaidd – feminine (noun)
(col) colloquial– a word used in one area of Wales
(au) ….(s) plurals e.g. shop(s) – siop(au)
adre(f) (f) not pronounced
{rhed} root/stem of the verb e.g. rhedeg {rhed-}
(t.ll.) treiglad llaes – the word causes an aspirate mutation
(t.t.) treiglad trwynol – the word causes a nasal mutation
(t.m.) treiglad meddal – the word causes a soft mutation
(adj.) adjective
….(to) verb e.g. talk (to) – to talk
(tag) tags are short questions that we put on the end of sentences such as ‘…isn’t it?’
N.W. a word used in North Wales
S.W. a word used in South Wales

Further resources

For a complete learner’s dictionary I recommend Heini Gruffudd’s Welsh Learner’s Dictionary, and for a comprehensive online dictionary go to Geiriadur Prifysgol Cymru.

Y diweddaraf oddi wrth Resources