Geirfa Thematig: Ymadroddion i’w defnyddio mewn negeseuon e-bost yn y gweithle / Phrases for use in workplace emails

AnnwylDear
HeloHello

 

Annwyl fyfyriwr( fyfyrwyr - plural)Dear Student(s)
Annwyl gydweithiwr (gydweithwyr - plural)Dear Colleague(s)
Annwyl GyfarwyddwrDear Director
Annwyl Athro ...Dear Professor ...
Annwyl Syr / MadamDear Sir / Madam
Yn dilyn fy neges flaenorolFurther to my previous message
Yn dilyn eich neges (dyddiedig 13 Ebrill)Further to your message (of 13 April)
Diolch am eich neges (dyddiedig 13 Ebrill)Thank you for your message (of 13 April)
Diolch am y wybodaethThank you for the information
Gan gyfeirio at eich llythyr / e-bost dyddiedig ...

 

With reference to your letter / e-mail of ...
Cofion gorauBest wishes
Hwyl am y troBye for now
Cofion gorauKind regards
Diolch yn fawrMany thanks
Yn gywir / CofionRegards
Yn gywirYours sincerely
Gyda phob dymuniad daWith all good wishes
Edrychaf ymlaen at glywed gennychI look forward to hearing from you

 

Mae croeso i chi gysylltu â miPlease do not hesitate to contact me
Diolch am eich cydweithrediadThank you for your co-operation
Diolch ymlaen llawThank you in advance

 

Mor fuan â phosibAs soon as possible
Oherwydd ...Due to ...
Pob troEvery time

 

Pob hyn a hynFrom time to time
EfallaiMaybe
Llenwch [y ffurflen] os gwelwch yn ddaPlease complete [the form]
Anfonwch yn ôl [i / at] (i + lle / place: at + person)

Anfonwch yn ôl i'r llyfrgell. Anfonwch yn ôl at y swyddog gwybodaeth

Pleawe return [to...]

Return to the library. Retrun to the information officer

Gweler ynghlwm / Gweler y ddogfen ynghlwmSee attached / See document attached
Gweler uchod / isodSee above / below
WeithiauSometimes
Gorau po gyntafThe sooner the better
Fel arferUsually