Geirfa Thematig: Ymadroddion i’w defnyddio mewn negeseuon e-bost yn y gweithle / Phrases for use in workplace emails

Annwyl Dear
Helo Hello

 

Annwyl fyfyriwr( fyfyrwyr - plural) Dear Student(s)
Annwyl gydweithiwr (gydweithwyr - plural) Dear Colleague(s)
Annwyl Gyfarwyddwr Dear Director
Annwyl Athro ... Dear Professor ...
Annwyl Syr / Madam Dear Sir / Madam
Yn dilyn fy neges flaenorol Further to my previous message
Yn dilyn eich neges (dyddiedig 13 Ebrill) Further to your message (of 13 April)
Diolch am eich neges (dyddiedig 13 Ebrill) Thank you for your message (of 13 April)
Diolch am y wybodaeth Thank you for the information
Gan gyfeirio at eich llythyr / e-bost dyddiedig ...

 

With reference to your letter / e-mail of ...
Cofion gorau Best wishes
Hwyl am y tro Bye for now
Cofion gorau Kind regards
Diolch yn fawr Many thanks
Yn gywir / Cofion Regards
Yn gywir Yours sincerely
Gyda phob dymuniad da With all good wishes
Edrychaf ymlaen at glywed gennych I look forward to hearing from you

 

Mae croeso i chi gysylltu â mi Please do not hesitate to contact me
Diolch am eich cydweithrediad Thank you for your co-operation
Diolch ymlaen llaw Thank you in advance

 

Mor fuan â phosib As soon as possible
Oherwydd ... Due to ...
Pob tro Every time

 

Pob hyn a hyn From time to time
Efallai Maybe
Llenwch [y ffurflen] os gwelwch yn dda Please complete [the form]
Anfonwch yn ôl [i / at] (i + lle / place: at + person)

Anfonwch yn ôl i'r llyfrgell. Anfonwch yn ôl at y swyddog gwybodaeth

Pleawe return [to...]

Return to the library. Retrun to the information officer

Gweler ynghlwm / Gweler y ddogfen ynghlwm See attached / See document attached
Gweler uchod / isod See above / below
Weithiau Sometimes
Gorau po gyntaf The sooner the better
Fel arfer Usually