Geirfa Thematig: Termau meddygol / Medical terminology

Geirfa Thematig Termau meddygol

Rhestr gynhwysfawr o derminoleg feddygol, sydd yn gallu cael eu trefnu yn ôl y ffurfiau Gymraeg neu’r ffurfiau Saesneg.

A comprehensive list of medical terminology, which can be ordered by English or Welsh.

SaesnegCymraeg
accident and emergency (A&E)damweiniau ac achosion brys
acute servicesgwasanaethau acíwt
British Dental Association (BDA)Cymdeithas Ddeintyddol Prydain
British Medical Association (BMA)Cymdeithas Feddygol Prydain
cancercanser
cardiovascular diseaseclefyd cardiofasgwlaidd
care pathwayllwybr gofal
chief medical officer (CMO)prif swyddog meddygol
child and adolescent mental health servicesgwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed
child protection registery gofrestr amddiffyn plant
cholesterolcolesterol
chronic disease managementrheoli afiechyd cronig
chronic diseaseclefydau cronig
chronic diseasesclefyd cronig
clinicianclinigydd
communicable diseaseclefyd trosglwyddadwy
community caregofal yn y gymuned
community nursenyrs gymunedol
community nursesnyrsys cymunedol
community-based health servicesgwasanaethau iechyd yn y gymuned
confidential patient informationgwybodaeth gyfrinachol am glaf
coronary heart diseaseclefyd coronaidd y galon
critical caregofal critigol
dentistdeintydd
dentistsdeintyddion
diagnostic testprawf diagnostig
district nursenyrs ardal
electivedewisol
electronic health recordcofnod iechyd electronig
emergency admissionsderbyniadau brys
General Medical CouncilCyngor Meddygol Cyffredinol
general practitionermeddyg teulu
general practitionersmeddygon teulu
geriatrici’r henoed
health impact assessmentasesu’r effaith ar iechyd
health visitorymwelydd iechyd
healthcaregofal iechyd
healthcare professionalgweithiwr gofal iechyd proffesiynol
immunisationimiwneiddio
locumlocwm
medical devicesdyfeisiau meddygol
mental healthiechyd meddwl
midwifebydwraig
midwiferybydwreigiaeth
opticiansoptegwyr
out-patientclaf allanol
paediatricpediatrig
palliative caregofal lliniarol
patientclaf
patient transport servicegwasanaeth cludo cleifion
pharmaceutical servicesgwasanaethau fferyllol
pharmacyfferyllfa
prescriptionpresgripsiwn
primary caregofal sylfaenol
prognosisprognosis
public healthiechyd y cyhoedd
secondary caregofal eilaidd
service userdefnyddiwr gwasanaethau
social caregofal cymdeithasol
specialist servicesgwasanaethau arbenigol
strokestrôc
surgicalllawfeddygol
tertiary caregofal trydyddol