Geirfa Thematig: Swyddi a’r Gweithle / Vocabulary: Jobs and the Workplace

Geirfa Thematig Swyddi a'r Gweithle

Rhestr gynhwysfawr o delerau gweithle a swydd, sy'n ddefnyddiol iawn ar gyfer egluro CVs, ac ysgrifennu disgrifiadau swydd a ffurflenni cais.

A comprehensive list of workplace and job terms, which is very helpful for clarifying CVs, job descriptions and application forms.

ArdalSaesnegCymraeg
AddysgEssayTraethawd
AddysgDissertationTraethawd hir
AddysgUniversityY Brifysgol
AddysgCollegeY Coleg
AddysgThe workplaceY gweithle
AddysgComprehensive schoolYsgol Gyfun
AddysgWelsh-medium comprehensiveYsgol Gyfun Gymraeg
AddysgPrimary schoolYsgol Gynradd
AddysgSecondary schoolYsgol Uwchradd
ArholiadauWelsh BaccalaureateBagloriaeth Cymru
ArholiadauQualification(s)Cymhwyster (cymwysterau)
ArholiadauDiplomasDiploma (diplomâu)
ArholiadauPassLlwyddiant / Pas
ArholiadauDistinctionRhagoriaeth
ArholiadauHigher standardSafon uwch
ArholiadauSkill(s)Sgìl(iau)
ArholiadauInterpersonal skillsSgiliau rhyngbersonol
ArholiadauOrganisational skillsSgiliau trefnu
ArholiadauTransferable skillsSgiliau trosglwydadwy
ArholiadauMeritTeilyngdod
ArholiadauGCSETGAU
ArholiadauCertificate(s)Tystysgrif(au)
CyffredinolAdult educationAddysg oedolion
CyffredinolAnswering questionsAteb cwestiynau
CyffredinolSeeking an opportunitChwilio am gyfle
CyffredinolLooking for a jobChwilio am swydd
CyffredinolAll welcomeCroeso i bawb
CyffredinolCompleting a job applicationCwblhau cais am swydd
CyffredinolCompetence questionsCwestiynau cymwyseddau
CyffredinolInstructionsCyfarwyddiadau
CyffredinolNew opportunitiesCyfleoedd newydd
CyffredinolSalaryCyflog
CyffredinolEmployeeCyflogedig
CyffredinolEmployerCyflogwr
CyffredinolPresenting youself wellCyflwyno'ch hunan yn dda
CyffredinolMaternity leaveCyfnod mamolaeth
CyffredinolInterviewCyfweliad
CyffredinolTo take responsibilityCymryd cyfrifoldeb
CyffredinolAs soon as possibleCyn gynted â phosibl
CyffredinolContactCysylltwch â
CyffredinolPersonal statementDatganiad personol
CyffredinolStarting workDechrau gwaith
CyffredinolJob descriptionDisgrifiad swydd
CyffredinolUnemployment and redundancyDiweithdra a diswyddiad
CyffredinolFinding an opportunityDod o hyd i gyfle
CyffredinolFixed term/temporaryDros dro
CyffredinolReturning to workDychwelyd i'r gwaith
CyffredinolClosing dateDyddiad cau
CyffredinolTo gain experienceEnnill profiad
CyffredinolApplication formFfurflen cais
CyffredinolAsking questionsGofyn cwestiynau
CyffredinolWorking for yourselfGweithio i chi'ch hun
CyffredinolWorkerGweithiwr
CyffredinolApplying for a jobGwneud cais am swydd
CyffredinolA good careerGyrfa dda
CyffredinolAn exciting challengeHer gyffrous
CyffredinolAdditional trainingHyfforddiant ychwanegol
CyffredinolMany opportunitiesLlawer o gyfleoedd
CyffredinolFull-timeLlawn amser
CyffredinolCover letterLlythyr eglurhaol
CyffredinolI need experienceMae arnaf angen profiad
CyffredinolMore informationMwy o wybodaeth
CyffredinolIf interestedOs oes diddordeb
CyffredinolPensionPensiwn
CyffredinolModern appenticeshipPrentisiaeth fodern
CyffredinolMain skillsPrif sgiliau
CyffredinolWork experienceProfiad gwaith
CyffredinolPurpose of the jobPwrpas y swydd
CyffredinolPart-timeRhan amser
CyffredinolJob vacantSwydd wag
CyffredinolOccasional Wesh-Language JobsSwyddi Cymraeg Achlysurol
CyffredinolContract Welsh-Language JobsSwyddi Cymraeg Contract
CyffredinolTemporary Welsh-Language JobsSwyddi Cymraeg Dros Dro
CyffredinolFull-Time Welsh-Language JobsSwyddi Cymraeg Llawn Amser
CyffredinolFreelance Welsh-Language JobsSwyddi Cymraeg Llawrhydd
CyffredinolPart-Time Welsh-Language JobsSwyddi Cymraeg Rhan Amser
CyffredinolSeconded Welsh-Language JobsSwyddi Cymraeg Secondiad
CyffredinolConsulting Welsh-Language JobsSwyddi Cymraeg Ymgynghoral
CyffredinolJobs vacantSwyddi gwag
CyffredinolFixed termTymor penodol
CyffredinolFixed termTymor sefydlog
CyffredinolThe jobs marketY farchnad swyddi
CyffredinolWantedYn eisiau
Ffurflen caisDo you need reasonable adjustments or special arrangements for interviews?A oes angen addasiadau rhesymol neu drefniadau arbennig arnoch ar gyfer cyfweliadau?
Ffurflen caisDo you have a current Disclosure and Baring Scheme (DBS) certificate?A oes gennych dystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)?
Ffurflen caisAre you at present studying for any qualifications?A ydych yn astudio ar gyfer unrhyw gymwysterau ar hyn o bryd?
Ffurflen caisAre you related to, or do you have any personal connection with, any member of staff here? If so, give detailsA ydych yn perthyn i, neu â chysylltiad personol ag aelod o staff yma? Os ydych chi, rhowch fanylion
Ffurflen caisMembership of Professional BodiesAelodaeth o Gyrff Proffesiynol
Ffurflen caisIs Welsh your first language?Ai'r Gymraeg yw eich iaith gyntaf?
Ffurflen caisPlease outline the skills and experience you have gained through paid and/or voluntary employment and other work activities and interests which are relevant to your application for this vacancyAmlinellwch y sgiliau a'r profiad a gawsoch trwy gyfrwng gwaith cyflogedig a/neu wirfoddol a gweithgareddau eraill a diddordebau sy'n berthnasol i'ch cais ar gyfer y swydd
Ffurflen caisTraining agencyAsiant hyfforddi
Ffurflen caisFor office use onlyAt ddefnydd y swyddfa'n unig
Ffurflen caisWhat is your relationship to the referee?Beth yw eich cysylltiad â'r canolwr?
Ffurflen caisAll the information will be treated as sensitive data and dealt with in accordance with our Equal Opportunities and Privacy PolicyBydd yr holl wybodaeth yn cael ei drin fel data arbennig ac yn cael ei drin yn unol â'n Polisi Cyfleodd Cyfartal a Phreifatrwydd
Ffurflen caisRefereesCanolwyr
Ffurflen caisGenderCenedl
Ffurflen caisPostcodeCôd post
Ffurflen caisPlease complete this application form in BLACK inkCwblhewch y ffurflen gais hon mewn inc DU
Ffurflen caisAddressCyfeiriad
Ffurflen caisE-mail addressCyfeiriad e-bost
Ffurflen caisPermanent addressCyfeiriad parhaol
Ffurflen caisRefer, as far as possible, to all the points in the order they appear in the job description and person specificationCyfeiriwch, cyn belled ag sy'n bosibl, at bob pwynt yn y drefn y mae'n ymddangos yn y disgrifiad swydd a manyleb person
Ffurflen caisSurnameCyfenw
Ffurflen caisSalaryCyflog
Ffurflen caisEducational and vocational qualificationsCymhwysterau addysgol a galwedigaethol
Ffurflen caisOther qualificationsCymhwysterau eraill
Ffurflen caisRead the guidance notes provided which explain how to complete this section in more detailDarllenwch y canllawiau a ddarparwyd sy'n esbonio'n fanwl sut i gwblhau'r adran hon
Ffurflen caisBrief description of duties and responsibilitiesDisgrifiad byr o'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau
Ffurflen caisMost recent firstDiweddaraf yn gyntaf
Ffurflen caisStart DateDyddiad Dechrau
Ffurflen caisDate of AppointmentDyddiad eich Penodi
Ffurflen caisDate of birthDyddiad geni
Ffurflen caisFinishing date and reason for leaving (if applicable)Dyddiad gorffen a rheswm dros adael (os yn berthnasol)
Ffurflen caisDate(s)Dyddiad(au)
Ffurflen caisYou should add any information, comments or examples which will be useful in enriching and supporting your applicationDylid ychwanegu unrhyw wybodaeth, sylwad neu enghraifft fydd o fudd i gefnogi a chyfoethogi eich cais
Ffurflen caisEmployer name and addressEnw a chyfeiriad y cyflogwr
Ffurflen caisFirst name(s)Enw(au) cyntaf
Ffurflen caisCriminal convictionsEuogfarnau troseddol
Ffurflen caisContinuation sheetFfurflen parhad
Ffurflen caisReferencesGeirda
Ffurflen caisFurther pages may be added if necessaryGellir ychwanegu tudalennau pellach os oes angen
Ffurflen caisLinguistic requirementsGofynion ieithyddol
Ffurflen caisGradeGradd
Ffurflen caisDisclosure and Barring Scheme (DBS)Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)
Ffurflen caisFurther informationGwybodaeth bellach
Ffurflen caisGeneral informationGwybodaeth gyffredinol
Ffurflen caisPeriod of notice requiredHyd y rhybudd sy'n angenrheidiol
Ffurflen caisTrainingHyfforddiant
Ffurflen caisPrevious trainingHyfforddiant blaenorol
Ffurflen caisSignatureLlofnod
Ffurflen caisSignedLlofnodwyd
Ffurflen caisRequired field [to be filled in on the form]Maes gofynnol
Ffurflen caisEmployment detailsManylion cyflogaeth
Ffurflen caisDetails of previous employersManylion cyflogwyr blaenorol
Ffurflen caisContact detailsManylion cyswllt
Ffurflen caisDetails of present/most recent employerManylion eich cyflogwr presennol/diweddaraf
Ffurflen caisPersonal detailsManylion personol
Ffurflen caisNature of post and general responsibilitiesNatur y swydd a'ch cyfrifoldebau yn fras
Ffurflen caisState where you saw the advertisementNodwch ble gwelsoch yr hysbyseb
Ffurflen caisNote your competence in spoken and written Welsh:Nodwch eich gallu yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig:
Ffurflen caisGive the name and address of two referees (not relatives), including if relevant, your current/most recent employerNodwch enw a chyfeiriad dau ganolwr (dim perthynas), gan gynnwys os yw'n berthnasol, eich cyflogwr presennol/diweddaraf
Ffurflen caisState why you are interested in working in this fieldNodwch pam mae gennych ddiddordeb mewn gweithio yn y maes hwn
Ffurflen caisGive details of any previous experience which is relevantNodwch unrhyw brofiad sydd gennych sy'n berthnasol
Ffurflen caisNote here if there are any dates in the near future when you WILL NOT be available for interviewNodwch yma os oes unrhyw ddyddiadau yn y dyfodol agos pan NA FYDD yn gyfleus i chi gael eich cyfweld
Ffurflen caisDo you have a valid driving license, if this is relevant to the job?Oes gennych drwydded yrru ddilys, os yw'n berthnasol i'r swydd?
Ffurflen caisDo you have an unspent conviction (excluding minor motor offences e.g. speeding)?Oes gennych unrhyw gollfarnau heb ddarfod (ac eithrio troseddau moduro llai e.e. goryrru)?
Ffurflen caisDo you have any medical matters that we should know about?Oes gennych unrhyw gyflyrau meddygol y dylem ni gael gwybod amdanynt?
Ffurflen caisIf there is a choice of job locations, note in which office you would like to workOs oes dewis o ran lleoliad y swydd, nodwch ym mha swyddfa hoffech weithio
Ffurflen caisIf yes, provide details belowOs ydych rhowch y manylion isod
Ffurflen caisDo not attach a C.V., only further particulars to support your applicationPeidiwch â chynnwys C.V., dim ond manylion pellach i gefnogi eich cais
Ffurflen caisWork experienceProfiad gwaith
Ffurflen caisSubjectPwnc
Ffurflen caisHome telephone numberRhif ffôn gartref
Ffurflen caisOffice telephone numberRhif ffôn swyddfa
Ffurflen caisMobile telephone numberRhif ffôn symudol
Ffurflen caisNational Insurance NumberRhif Yswiriant Cenedlaethol
Ffurflen caisPlace an 'X' in the appropriate boxRhowch 'X' yn y blwch priodol
Ffurflen caisTick the box if you consent to us contacting you by e-mailRhowch dic yn y blwch os ydych chi'n fodlon i ni gysylltu â chi ar e-bost
Ffurflen caisGive examples of how your previous skills, talents and knowledge meet the needs of the jobRhowch enghreifftiau o sut mae eich sgiliau, doniau a gwybodaeth blaenorol yn cwrdd â gofynion y swydd
Ffurflen caisGive detailsRhowch fanylion
Ffurflen caisGive a brief summary of your linguistic skills.Rhowch grynodeb o'ch sgiliau ieithyddol.
Ffurflen caisHow do they know you? (context: reference)Sut maent yn eich adnabod? (cydestun: canolwr)
Ffurflen caisPresent postSwydd bresennol
Ffurflen caisPrevious appointments and experienceSwyddi a phrofiad blaenorol
Ffurflen caisTitleTeitl
Ffurflen caisJob titleTeitl eich swydd
Ffurflen caisTick this box if you do not wish your current employer to be contacted prior to interviewTiciwch y blwch hwn os nad ydych am i ni gysylltu â'ch cyflogwr cyn y cyfweliad
Ffurflen caisAny other names by which you are/have been knownUnrhyw enwau eraill sydd gennych/y bu gennych yn y gorffennol
Ffurflen caisAny other qualifications including professional qualificationsUnrhyw gymhwyster arall gan gynnwys cymwysterau proffesiynol
Ffurflen caisAny further training (e.g. short courses)Unrhyw hyfforddiant pellach (e.e. cyrsiau byr)
Ffurflen caisThe post applied forY swydd yr ymgeisir amdani
Ffurflen caisDo you reach the linguistic requirements of the job as outlined in the person specification?Ydych chi'n cyrraedd gofynion ieithyddol y swydd fel a amlinellir yn y manylion y person?
Pynciau academaiddPhysical EducationAddysg gorfforol
Pynciau academaiddReligious EducationAddysg grefyddol
Pynciau academaiddGermanAlmaeneg
Pynciau academaiddBusiness StudiesAstudiaethau Busnes
Pynciau academaiddMedia StudiesAstudiaethau cyfryngau
Pynciau academaiddBiologyBioleg
Pynciau academaiddArt and DesignCelf a Dylunio
Pynciau academaiddPerforming ArtsCelfyddydau Perfformio
Pynciau academaiddChemistryCemeg
Pynciau academaiddMusicCerddoriaeth
Pynciau academaiddComuptingCyfrifiadureg
Pynciau academaiddSociologyCymdeithaseg
Pynciau academaiddWelsh first-languageCymraeg
Pynciau academaiddWelsh second-languageCymraeg ail iaith
Pynciau academaiddWelsh for AdultsCymraeg i Oedolion
Pynciau academaiddGeographyDdaearyddiaeth
Pynciau academaiddDramaDrama
Pynciau academaiddDesign and TechnologyDylunio a thechnoleg
Pynciau academaiddElectronicsElectroneg
Pynciau academaiddPhysicsFfiseg
Pynciau academaiddFrenchFfrangeg
Pynciau academaiddGraphicsGraffeg
Pynciau academaiddScienceGwyddioniaeth
Pynciau academaiddLeisure and tourismHamdden a thwristiaeth
Pynciau academaiddHistoryHanes
Pynciau academaiddLanguageIaith
Pynciau academaiddHealth and social careIechyd a gofal cymdeithasol
Pynciau academaiddLatinLladin
Pynciau academaiddLiteratureLlenyddiaeth
Pynciau academaiddHospitality and cateringLletygarwch ac arlywio
Pynciau academaiddMathematicsMathemateg
Pynciau academaiddRussianRwsieg
Pynciau academaiddEnglishSaesneg
Pynciau academaiddSpanishSbaeneg
Pynciau academaiddPsychologySeicoleg
Pynciau academaiddFood technologyTechnoleg bwyd
Pynciau academaiddInformation technologyTechnoleg gwybodaeth
Pynciau academaiddInformation and communication technologyTechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu
Pynciau academaiddTextilesTecstiliau
Teitlau SwyddiStudent CounsellorCwnselydd Myfyrwyr
Teitlau SwyddiLocal Assets CoordinatorCydlynydd Asedau Lleol
Teitlau SwyddiCommunity CoordinatorCydlynydd Cymunedol
Teitlau SwyddiEntreprise Hub CoordinatorCydlynydd Hwb Mentergarwch
Teitlau SwyddiTraining CoordinatorCydlynydd Hyfforddiant
Teitlau SwyddiTrainee SolicitorCyfreithiwr dan hyfforddiant
Teitlau SwyddiMarket Research InterviewerCyfwelwr Ymchwil y Farchnad
Teitlau SwyddiCollection AssistantCynorthwyydd Casglu
Teitlau SwyddiStaff Support AssistantCynorthwyydd Cefnogi Staff
Teitlau SwyddiResources Support AssistantCynorthwyydd Cymorth Adnoddau
Teitlau SwyddiCommunity Contact AssistantCynorthwyydd Cyswllt Cymunedol
Teitlau SwyddiCustomer Relations AssistamtCynorthwyydd Cysylltiadau Cwsmeriaid
Teitlau SwyddiSupply Domestic AssistantCynorthwyydd Domestig Cyflenwi
Teitlau SwyddiOwner-Services AssistantCynorthwyydd Gwasanaethau Perchnogion
Teitlau SwyddiMarketing AssistantCynorthwyydd Marchnata
Teitlau SwyddiNursery AssistantCynorthwyydd Meithrin
Teitlau SwyddiPersonal AssistantCynorthwyydd Personol
Teitlau SwyddiCenter AssistantCynorthwyydd y Ganolfan
Teitlau SwyddiService Center AssistantCynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth
Teitlau SwyddiResearch AssistantCynorthwyydd Ymchwil
Teitlau SwyddiFront-Of-House ReceptionistDerbynwyr Blaen y Tŷ
Teitlau SwyddiCleanerGlanhawr
Teitlau SwyddiVideo EditorGolygydd Fideo
Teitlau SwyddiWales Games AdministratorGweinyddydd Gemau Cymru
Teitlau SwyddiSocial WorkerGweithiwr Cymdeithasol
Teitlau SwyddiSupervising Social WorkerGweithiwr Cymdeithasol Goruchwylio
Teitlau SwyddiChild-Care WorkerGweithiwr Gofal Plant
Teitlau SwyddiSwitchboard OperatorGweithredwr Switsfwrdd
Teitlau SwyddiRural Housing FacilitatorHwylusydd Tai Gwledig
Teitlau SwyddiCasual Sports CoachHyfforddwr Chwaraeon Achlysurol
Teitlau SwyddiLabourer-DriverLabrwr Gyrrwr
Teitlau SwyddiResearch LibrarianLlyfrgellydd Ymchwil
Teitlau SwyddiParalegalParagyfreithiwr
Teitlau SwyddiHead of the Legal DepartmentPennaeth yr Adran Gyfreithiol
Teitlau SwyddiChief AdministratorPrif Weinyddwr
Teitlau SwyddiCosts ManagerRheolwr Costau
Teitlau SwyddiICT Communications ManagerRheolwr Cyfathrebiadau TGCh
Teitlau SwyddiICT Applications ManagerRheolwr Cymwysiadau TGCh
Teitlau SwyddiVisitor Services ManagerRheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr
Teitlau SwyddiICT Infrastructure ManagerRheolwr Isadeiledd TGCh
Teitlau SwyddiMarketing and Communications ManagerRheolwr Marchnata a Chyfathrebu
Teitlau SwyddiProject ManagerRheolwr Prosiect
Teitlau SwyddiSite ManagerRheolwr Safle
Teitlau SwyddiArable and Horticulture OfficerSwyddog Âr a Garddwriaeth
Teitlau SwyddiCommunications OfficerSwyddog Cyfathrebu
Teitlau SwyddiFinance OfficerSwyddog Cyllid
Teitlau SwyddiCore-Systems Support and Development OfficerSwyddog Cymorth a Datblygu Systemau Core
Teitlau SwyddiDevelopment OfficerSwyddog Datblygu
Teitlau SwyddiDeveloping Bilingual Communities OfficerSwyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog
Teitlau SwyddiEvents Development OfficerSwyddog Datblygu Digwyddiadau
Teitlau SwyddiReception/Administrative OfficerSwyddog Derbynfa/Gweinyddol
Teitlau SwyddiAssistant Press OfficerSwyddog Gwasg Cynorthwyol
Teitlau SwyddiHub OfficerSwyddog Hyb
Teitlau SwyddiSocial Media Partnerships OfficerSwyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol
Teitlau SwyddiChildren and Families OfficerSwyddog Plant a Theuluoedd
Teitlau SwyddiForestry Technical OfficerSwyddog Technegol Coedwigaeth
Teitlau SwyddiMilk Technical OfficerSwyddog Technegol Llaeth
Teitlau SwyddiTechnicianTechnegydd
Teitlau SwyddiSenior Marketing OfficerUwch Swyddog Marchnata