Category archive

Patrick Jemmer

Patrick Jemmer: Hanesion Hynod gan Ffred Phantastig / Tall Tales by Fantastic Fred

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Tall Tales by Fantastic Fred

Cyfarchion cynhesaf, gyd-deithwyr ar y ffordd i le nad adwaenom eto! Ffredric Phantastig yw f’enw i. Wel, nid f’enw go iawn, wrth reswm, yw hwn, ond yn hytrach fy nglasenw hudol. Mae’n dangos mai un sy’n selog sugno pob diferyn o fêr o esgyrn bywyd ydwyf fi (rwy wedi gweld y ffilm o’r enw ‘Cymdeithas y Beirdd Marw’ sawl gwaith ch’wel? — “ffan o dastio” — chi’n deall?). Myfi yw Feistr Llawn yn Urdd Cyfrinachau, gwas teyrngar i’r gwir Ddewin, y Doethur o Gymro o’r enw Siôn Du, Ceidwadwr Hen Ddirgelion y Dauwynebog a ŵyr popeth sy’n digwydd ar wyneb y blaned hon, a phopeth a ddigwydd at hynny. Atgyweiriwr breuddwydion mwrdredig, a chofiadwr bywydau wedi’u colli dan ddwylo’r Saith…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer: Rhithiau / Spectres

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Patrick Jemmer- Spectres

Beth yw natur ysbryd? A ydy’n bosibl bod lleoedd yn meddu ar bersonoliaethau, neu ynteu fod eneidiau pobl sy wedi diosg y corff priddlyd yn gallu trigo mewn cysgodion ystafell eto, yn llechu y tu ôl i’r celfi llwydaidd, wedi’u gludio dan bapur wal braenllyd? Credaf mai felly y mae gan fy mod wedi cael profiad ohoni yn fy mywyd fy hun. Rwy’n byw mewn byd llawn cofion sy’n symud a siarad o hyd. Llais a llygaid sy biau’r golau a’r tywyll fel ei gilydd yn y fangre hon, er iddi gael ei thacluso amser maith yn ôl. A ble bynnag y crwydraf yn ystod taith byw, yno y cwrddaf drwy’r amser â’m hen fam-gu, oherwydd i Rufain yr arwain pob…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer Ffuglen Wreiddiol / Original Fiction: Chwedleua / Tale-Telling

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Patrick Jemmer Tale-telling

Dechreuais i sgrifennu’r darn hwn pan o’n i’n neud y Cwrs Canolradd. Bryd hynny, ro’n ni’n cael ein hanogi i ddarllen llyfrau Cymraeg i ddysgwyr. Ro’n i wrth fy modd pan sylweddolais i y gallwn ddeall fersiwn o ran o’r “Mabinogi” – Pedair Cainc y Mabinogi i Ddysgwyr gan Alun Ifans. Rwy eisoes wedi darllen sawl fersiwn yn Saesneg (yn ddiweddaraf, The Mabinogion (Oxford World’s Classics) gan Sioned Davies), ond gwych oedd darllen y chwedlau yn yr iaith wreiddiol (wel, mwy neu lai, ta be!). Cedwch olwg am yr enwau Math, Goewin, Lleu, Arianrhod, Blodeuwedd, Gronw, ac Arawn. Mae Ceridwen (o “Hanes Taliesin”) yn ymddangos hefyd. Gobeithio bod chi’n gwerthfawrogi tipyn bach o gellwair du! Es i yn ôl i’r…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer: Dod Sha Thre / Coming Home

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Snowdonia

Cyn gynted ag yr ydych chi’n dechrau dysgu’r Gymraeg, bydd rhaid i chi siarad amdanoch chi’ch hun. Pwy ydych chi? Beth yw’ch enw chi? O ble dych chi’n dod yn wreiddiol? Oes anifeiliaid anwes ‘da chi? Oes teulu ‘da chi? Beth yw’u henwau nhw? Fedran nhw’r Gymraeg? Lle aethoch chi i’r ysgol? Pryd dechreuoch chi ddysgu, a pham? Ers faint dych chi’n dysgu? Dych chi wedi bod i’r Eisteddfod erioed? Beth am gystadlu? Canu mewn côr rydych chi? Beth yw’ch hoff dreiglad(au)? Chi’n sgwennu barddoniaeth, wrth gwrs? Sut brofiad yw dysgu Cymraeg fel oedolyn? “Pobol y Cwm,” dyna sioe gyffrous ofnadwy i chi, reit? Beth yw’ch agwedd at ddwyieithedd ac at amlddiwylliannaeth? Beth fydd tynged yr iaith yn yr unfed…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer: Adleisiau’r Rhyfel i Orffen Pob Rhyfel / Echoes of the War to End All Wars

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Swansea Cenotaph

Pan o’n i’n blentyn ro’n i’n astudio hanes yn yr ysgol nes mod i’n bedwar ar ddeg (neu rywbeth fel hynny), a mwynhawn i ddysgu am Harri’r 8fed, ei wragedd i gyd, a’r mynachod; ac am Elisabeth y 1af, a’r holl gynllwynio a thorri pennau. Ond, ddysgais i erioed am hanes modern o gwbl. Wedi dweud hynny, ges i ‘yn magu yn Brynmill, Abertawe, a bron pob dydd pan o’n i’n grwt bach yr elwn i am dro gyda ‘yn Mam gan wibio o gwmpas gyda’r ddwy chwaer iau yn y gadair wthio. Ac wrth gwrs byddwn ni’n teithio drwy’r parciau ac ar lan y môr, lle mae’r Gwron Anhysbys yn gwarchod cymrawd anafus â reiffl, ar ben y gofeb…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer Ffuglen Wreiddiol / Original Fiction: Pantomeim / Pantomime

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Fantasy Castle

Unwaith, pan o’n i’n grwt yn ddeuddeg oed, falle, ges i ran mewn panto yn neuadd yr eglwys yn Sgeti. Ro’n i’n chwarae rhan gwas heliwr, ac roedd yr holl beth yn gyffrous iawn, gyda’r ymarfer, dysgu’r llinellau, gwneud y gwisgoedd (wel, tasg i Mam oedd hynny, a ges i wasgod ledr, britshis, sanau hir gwyn, a sgidiau sgleiniog ac arnynt fyclau mawr o aur), a phopeth. arall. Wedi dweud hynny oll, ches i ddim ond yr un llinell (sa i’n gallu cofio beth, erbyn hyn), ac wrth gwrs bu’r sioe yn Saesneg. Yn fyw tebyg i gomedi golbio (neu “slapstic”) oedd fy mherfformiad, nag i drasiedi Shakespearaidd, gallech chi ddweud. Roedd rhaid i fi ddilyn wrth sodlau’r heliwr ei…

Cadwch i ddarllen...

Arthroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Iaith- Callineb, Chwant a Chelwyddau / Language- Logic, Lies and Lechery

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy logo

Rywbryd, awgrymir ein pynciau gan ddarnau ar y newyddion neu gan bethau y mae’n haelodau ni wedi darllen amdanynt. Cafodd y darn hwn ei ysgrifennu ar ôl i bobl yn y grŵp ofyn am faterion cysylltiedig â iaith a chywirdeb gwleidyddol, cyfathrebu trwy gyfryngau cymdeithasol, deallusrwydd artiffisial, a’r berthynas rhwng meddwl a siarad. Daethpwyd o hyd i’r holl syniadau hyn mewn papurau newydd diweddar. Rwy wedi awgrymu cwpl o lyfrau cyfoes o ddiddordeb hefyd. Dyma oedd ein “Miri Mehefin 2017” ni (gyda’r llinell glo — “Sai Facebook wedi bodoli yn yr Hen Roeg, fydden ni byth wedi dyfeisio athroniaeth”!). Roedd bwffe rhad ac am ddim ar gael, a chafodd pawb llawer o hwyl. Sometimes, our topics are sugegsted by the…

Cadwch i ddarllen...

Arthroniaeth Abertawe: Cyflwyniad / Swansea Philosophy: Introduction

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy logo

Helo ‘na, a chroeso i’n grŵp, Athroniaeth Abertawe! Rydym yn cwrdd ar hyn o bryd yn ystafell gyfarfod y dafarn o’r enw Vivian Arms yn Sgeti, Abertawe, ail nos Fercher pob mis am 7 o’r gloch. Dyma fan gyfarfod wych, lle rydych chi’n gallu prynu amrywiaeth eang o ddiodydd meddwol ac ysgafn, neu gael pryd o fwyd blasus. Weithiau fe fydd bwffe ysgafn ar gael am ddim! Hello there, and welcome to our group, Swansea Philosophy. We meet at the moment in the meeting room of the Vivian Arms pub in Sketty, Swansea, the second Wednesday night of each month at 7pm. This is a great meeting place, where you can buy a wide variety of alcoholic and soft drinks,…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer: Synfyfyrio / Pondering

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Lady on a beach

Pensynnu, synfyfyrio, ystyried: rywbryd fe fydd dyn eisiau mynd gyda’r llif o flaen dim, gan ei chymryd hi’n araf deg ac ymlacio. Ond, er mai cysurus yw’r agwedd hon, ydy’n syniad da yn gyffredinol? All breuddwydion lliw dydd fod yn ddefnyddiol erioed, neu ynteu fydd dyn a’i ben yn y cymylau wastad yn cael ei niwed? Beth yw’r gwahaniaeth rhwng gwallgofrwydd ac ysbrydoliaeth? Sut yr ymdopwn ni a’n natur ddynol ddeuol — ein traed clai, ynglŷn â’n hymennydd dilyffethair? Fydd yr artist yn gymorth i’r gwyddonydd maes o law? Tra ydym yn llifo yn ôl ac ymlaen trwy hanes Cymru o dan hudoliaeth geiriau melysber, gadewch inni gofio mai, ar adegau, fe fydd arnom angen peidio meddwl a chychwyn gweithredu’n…

Cadwch i ddarllen...

Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Ffeithiau Bywyd / Facts of Life

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy logo

Ysgrifennwyd y darn hwn fel ymateb i drafodaeth o faterion cyfoes a ddigwyddai’n achlysurol yn y grŵp o fis i fis, sef Brexit ac Etholiad yr Arweinydd yn yr UD. Roedd pobl yn canolbwyntio’n enwedig ar y berthynas rhwng y cyfryngau, democratiaeth, a gwirionedd. Gofynnwyd imi greu rhywbeth er mwyn symbylu trafod. Penderfynais beidio â chyflwyno dadansoddiad athronyddol manwl o’r pwnc — roedd eisoes gan bawb ddigon i’w ddweud. Yn hytrach, dyma sgwrs mwya dadleuol sy’n ceisio crisialu’r syniadau. Mae’n dechrau gan ofyn “beth yw gwirionedd?” Wedyn mae’n holi beth ddigwydd i’r amcan hwn mewn cymdeithasau cyfalafol byd-eang. Nesaf, gwna sylw o’r berthynas rhwng y cyfryngau a gwleidyddiaeth, a chrybwyll y canlyniad pan fydd “iaith yn mynd i ryfel.” Yn…

Cadwch i ddarllen...