Category archive

Ffurfiol - page 4

Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Ffeithiau Bywyd / Facts of Life

Yn Ffurfiol/Patrick Jemmer
Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy logo

Ysgrifennwyd y darn hwn fel ymateb i drafodaeth o faterion cyfoes a ddigwyddai’n achlysurol yn y grŵp o fis i fis, sef Brexit ac Etholiad yr Arweinydd yn yr UD. Roedd pobl yn canolbwyntio’n enwedig ar y berthynas rhwng y cyfryngau, democratiaeth, a gwirionedd. Gofynnwyd imi greu rhywbeth er mwyn symbylu trafod. Penderfynais beidio â chyflwyno dadansoddiad athronyddol manwl o’r pwnc — roedd eisoes gan bawb ddigon i’w ddweud. Yn hytrach, dyma sgwrs mwya dadleuol sy’n ceisio crisialu’r syniadau. Mae’n dechrau gan ofyn “beth yw gwirionedd?” Wedyn mae’n holi beth ddigwydd i’r amcan hwn mewn cymdeithasau cyfalafol byd-eang. Nesaf, gwna sylw o’r berthynas rhwng y cyfryngau a gwleidyddiaeth, a chrybwyll y canlyniad pan fydd “iaith yn mynd i ryfel.” Yn…

Cadwch i ddarllen...

Wikimedian Jason Evans: Sut mae’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cydweithio gyda Wicipedia / How the National Library of Wales partners with Wikipedia

Yn Erthyglau/Ffurfiol
Wicipedia logo

Nid yn unig y mae Jason Evans yn meddu ar y teitl swyddi gorau yng Nghymru (Wikimedian), mae’n dod i ofalu am gangen yr iaith Gymraeg o’r encyclopedia Wicipedia. Yma, mae’n dweud wrthon ni am y prosiect a sut y gallu unrhyw un cyfrannu. Not only does Jason Evans have the coolest job title in Wales (Wikimedian), he gets to look after the Welsh-language branch of the online encyclopedia Wikipedia.  Here, he tells us about the project and how anyone can contribute. Mae Wicipedia yn un o wefannau mwyaf poblogaidd y byd ac os ydym yn onest, rydym ni i gyd wedi dibynnu arno o bryd i’w gilydd. Weithiau rydym yn ei ddefnyddio i ateb cwestiynau dibwys, i ddarganfod beth…

Cadwch i ddarllen...

Simon Brooks: Pam Na Fu Cymru / Why Wales Never Was

Yn Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Ffurfiol
Simon Brooks Pam Na Fu Cymru

Mae Simon Brooks yw’r academydd ac awdur Pam Na Fu Cymru, sydd wedi cael ei rhyddhau mewn fersiynau Cymraeg a Saesneg. Yma, mae e’n cyflwyno’r themâu allweddol o’r llyfr… Simon Brooks is an academic and the author of Why Wales Never Was, which was released in both a Welsh and an English version. Here, he introduces the key themes of the book… ‘The most challenging and significant work on Wales since devolution.’ – Dr Huw Williams, Cardiff University. Lledaenaid y Saesneg Un o gwestiynau mawr hanes Cymru yw pam na ddatblygodd mudiad cenedlaethol Cymreig o’r iawn ryw yng Nghymru’r bedwaredd ganrif ar bymtheg? Fasa mudiad o’r fath ddim wedi arwain at annibyniaeth – roedd y Deyrnas Gyfunol yn wladwriaeth gref…

Cadwch i ddarllen...

Bragdy’r Beirdd: Nosweithiau barddoniaeth byw yng Nghaerdydd / Live poetry nights in Cardiff

Yn Cyflwyno Barddoniaeth/Ffurfiol
Bragdy'r Beirdd

Mae Bragdy’r Beirdd wedi bod yn cynnal nosweithiau poblogaidd ers 2011, lle mae beirdd yn perfformio eu gwaith i gynulleidfa Gymraeg Caerdydd. Yma, mae Osian Rhys Jones esbonio mwy… The Poet’s Brewery have been holding popular evenings since 2011, where poets perform their work to the Welsh language community of Cardiff.  Here, Osian Rhys Jones explains more about it… Beth sy’n digwydd mewn noson arferol? Yn nosweithiau Bragdy’r Beirdd mae criw o feirdd yn darllen a pherfformio eu cerddi Cymraeg o flaen cynulleidfa. Gall y rhain fod yn gerddi doniol neu’n gerddi dwys. Yn aml iawn mae’r beirdd yn ymateb i faterion cyfoes a’r hyn sydd ar y newyddion. Ar hyn o bryd mae gweithgareddau yn ddigwydd ar y Columba…

Cadwch i ddarllen...

Yr Athro M. Wynn Thomas: Rhagair i Cyfan-dir Cymru / Preface to Uniting Wales

Yn Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Ffurfiol
M Wynn Thomas Cyfan-dir Cymru

M. Wynn Thomas yw’r Athro Emyr Humphreys mewn Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae e’n Gymrawd yr Academi Brydeinig. Mae e wedi cyhoeddi ugain o lyfrau ar farddoniaeth Americanaidd ac ar ddwy lenyddiaeth Cymru. Ei lyfr newydd, Cyfan-dir Cymru, yw’r gasgliad o ysgrifau sy’n archwilio rhai o’r dolennau cyswllt cymhleth a chyfoethog rhwng diwylliannau llên Cymraeg a llên Saesneg Cymru dros ganrif a mwy. Yma yw’r rhagair i’r llyfr, gyda fersiwn Saesneg sydd wedi’i addasu gan David Sutton. M. Wynn Thomas is Professor of English and holder of the Emyr Humphreys Chair of Welsh Writing in English at Swansea University, and a Fellow of the British Academy. He has published twenty books on American poetry and the two literatures of…

Cadwch i ddarllen...

Chwe mis ym Mentrau Iaith Cymru / Six months in Mentrau Iaith Cymru

Yn Erthyglau/Ffurfiol
Mentrau Iaith Logo

Mae’r Mentrau Iaith yn fudiadau cymunedol, gwirfoddol a deinamig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru. Mentrau Iaith Cymru sy’n cefnogi eu gwaith yn genedlaethol i gynyddu’r defnydd o’r iaith yn ein cymunedau. Chwe mis yn ôl ymunodd ddwy Swyddog Datblygu newydd â thîm Mentrau Iaith Cymru. Dyma flas ar eu chwe mis cyntaf yn y swydd… The Mentrau Iaith are community-based, voluntary and dynamic organisations who promote the Welsh language throughout Wales. Mentrau Iaith Cymru support their work nationally to increase the use of the language in our communities. Six months ago two new Development Officers joined the Mentrau Iaith Cymru team. Here is a taste of their first six months in the job… Marged Rhys: Rwy’n falch…

Cadwch i ddarllen...

Dyfodol i’r Iaith yn dathlu pum mlynedd o lwyddiant / Dyfodol i’r Iaith: Celebrating five years of success

Yn Erthyglau/Ffurfiol
Dyfodol i'r Iaith logo

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi dathlu penblwydd pum mlynedd eleni, ac yma mae’r Prif Weithredwr, Ruth Richards, yn ysgrifennu am eu nodiau, llwyddiannau a sut i gyfrannu. The Future of the Language movement has celebrated its fifth birthday this year, and here the Chief Exective, Ruth Richards, writes about their aims, successes and how to contibute. Mudiad sy’n gweithredu er lles y Gymraeg yw Dyfodol i’r Iaith. Fe’i sefydlwyd yn 2012 er mwyn manteisio ar y strwythurau gwleidyddol newydd a grëwyd yn dilyn datganoli a chreu Cynulliad Cenedlaethol i Gymru. Ein nod yw dylanwadu ar y penderfyniadau sy’n allweddol i’r Gymraeg mewn meysydd megis addysg, cynllunio, tai, datblygu economaidd, iechyd a gofal a’r cyfryngau. Byddwn yn mynd o gwmpas…

Cadwch i ddarllen...