Ffaroutblog

Ffar Out Blog: Cyflwyno’r gerddoriaeth gorau o’r archifau / Presenting the best Welsh music from the archives

Yn Anffurfiol/Miwsig

Mae Ffarout yn rhywbeth dwi wedi bod yn rhedeg ers dros ddwy flynedd bellach. Dechreuodd o allan fel blog yn rhannu links i ganeuon coll o'r oes a fu. Symudodd wedyn i YouTube gyda'r un syniad, yn y gobaith fyddai pobl yn clywed pethau na oedden nhw wedi clywed ers blynyddoedd- neu hyd yn oed am y tro cyntaf. Wrth i'r sianel gael mwy o sylw, dechreuais gael mwy o bobl yn cynnig pethau o'u casgliadau eu hunain i mi eu trosglwyddo a rhoi fyny. Dechreuais hefyd uwchlwytho fideos, yn bennaf o Fideo 9, am y tro cyntaf, wrth i bobl roi eu hen dapiau VHS i fi wneud.

Erbyn hyn, Ffarout yw'r sianel YouTube cyfrwng Cymraeg mwyaf yn y byd (o ran nifer y fideos), gyda archif enfawr i fyny i ymgolli yno. Wrth gwrs, mae na lawer mwy i ddod. Dwi hefyd ar Twitter, yn trydar am bob math o bethau fel @ffaroutblog. Mae'n na' dudalen Facebook yn postio fideos newydd sydd ar y sianel yn gyson.

Mae'n braf gweld cymaint o fandiau cyffroes o gwmpas yn y sîn Gymraeg, a fod pethau i weld yn symud ymlaen gyda gwasanaeth Pyst. Mae Mellt, Pasta Hull, Omaloma, 3 Hwr Doeth a Papur Wal i gyd yn fandiau dwi'n edrych ymlaen clywed mwy ganddynt.

Ffarout is something I've been running for over two years now. It started out as a blog sharing links to lost songs of the past. It then moved to YouTube with the same idea, in the hope that people would hear things that they had not heard for years- or even for the first time. As the channel began receiving more attention, I started to get more people offering things from their own collections for me to transfer and put them up. I also started uploading videos, mostly from Fideo 9, for the first time, as people gave their old VHS tapes to me to do.

Ffarout is now the largest Welsh-medium YouTube channel in the world (in terms of the number of videos), with a huge archive there to lose oneself in. Of course, there is much more to come. I'm also on Twitter, tweeting all sorts of things on @ffaroutblog. I also have a Facebook page, which constantly posts new videos from the channel.

It's nice to see so many exciting bands around in the Welsh language scene, and there are things to see moving forward with the Pyst service. Mellt, Pasta Hull, Omaloma, 3 Hwr Doeth and Papur Wal are all bands I'm looking forward to hearing more from.

Dwi wedi cael fy ngofyn i ddewis 10 fideo o'r sianel i'w ddangos yma, felly mwynhewch rhain, a mwynhewch dyllu mwy ar archif Ffarout!

I've been asked to choose 10 videos from the channel to show here, so enjoy these, and enjoy taking a bigger look at the Ffarout archive!

Topper - Hapus

Clasur modern gan Topper


Jecsyn Ffeif - Byw Mewn Gwlad

"Byw mewn gwlad lle ma'r gwin yn rhad, a mariwana ar fy meddwl". Epic gan y grwp o Fethesda.


Sleifar a'r Teulu - Cynrychioli

Y swper-grwp hip-hop ar Bandit yn eu helfen, efo llwyth o enwau mawr o'r sin Gymraeg.


Datblygu - Can i Gymry

Beth sydd yna i ddweud? Clasur yr iaith Gymraeg a fideo doedd heb hyd yn oed cael ei weld gan aelodau'r band o'r blaen!


Geraint Lovgreen - Nid Llwynog

Lovgreen ifanc yn chwarae yn Eisteddfod Genedlaethol 1985.


Ffa Coffi Pawb - Gweld Dim Byd

Mae'r sianel wedi ei enwi gan gan Ffa Coffi, felly fyddai o ddim yn iawn peidio cynnwys can ganddyn nhw'n fama. Dyma nhw mewn sesiwn byw i Fideo 9.


Hefin Huws - Cariad heb Chwant

Prydferth o gan. Cafodd hwn ei recordio mewn fundraiser i Gymdeithas yr Iaith yng nghlwb Pel-droed Bethesda, ac mae hi'n fersiwn anhygoel.


Eirin Peryglus - Merthyr

Gwychder gan y dewiniaid electroneg.


Steve Eaves a'i Driawd - Cyngerdd Capel Seilo

Hanner awr hudolus o gerddoriaeth yng nghwmni Steve Eaves.


Sibrydion - Chiwawas

Y brodyr Gwynedd efo un o'u nifer o "bangers" yn perfformio'n fyw ar Bandit yn 2005.

 

Ffarout blog